Dato: 3. september 1848
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Årsta d. 3 Sept. 1848.

Andersen har icke kommit till Sverige, icke till Årsta i Sommar, och nu äro rosorna förbi och resornas tid snart äfven. Jag har dock det hoppet att snart få råka Er, bästa Andersen, men icke på Årsta utan i Köpenhamn. Jag ämnar mig nemligen på besök i Danmarks hufvudstad, och, som jag önskar att dröja der någon tid, så hoppas jag af Er vänskap en vänlig handrakning får min trefnad derstädes. Jag anhåller neml. att Ni ville gifva mig, vid min ankomst till Köpenhamn, i början af instundande Oktober månad, anvisning på rum i något enskilt hus. Ty jag förmodar att det är i Köopenhamn, som i Stockholm och andra hufvudstader, att välkända fruntimmer lemna rum och mat åt resande personer, som önska ackordera in sig så, for vecka eller månad. Säkert känner ni något sådant hyggligt hus, eller ock kan någon af era vänninor i Köpenhamn ge er upplysning derom, och ni skall då i godhet upplysa mig. Hvad jag önskar vore tvenne trefliga rum helst med utsigt åt något storre torg eller åt hamnen, dertill uppassning, Kaffe och The innom hus, och - framfor allt, en hygglig och treflig värdinna. Jag vet att Digteren har lättare att finna stora slott i digtens verld än en tarflig och treflig boning i denna sublunariska, men icke dess mindre hoppas jag på Er för att vägleda mig till besagda hem. Och som jag önskar sjelf taga det i profning då jag kommer till Er goda stad, så önskade jag helst en bostad, som kunde tagas och sagas opp på vecka. Vill ni hjelpa mig hartill? . . . .

De sista tidningar jag sett har, tala om freden såsom afslutad, åtminståne till våren. Hvad det gläder mig att det gått igenom dermed! Och vintern som nu stundar torde emedlertid något afkyla Tyskarnas hufvudlösa germanism, och ge dem innom hus tillräckligt art fundera på, for att hindra dem att annu en gång i oförstånd rusa på Dannmark. Danmark skall hafva heder af sitt tappra motstånd, och Sverige och Kung Oscar skola ha heder också af deras allfvarliga ingripande i saken for brödralandets val, och heder af att den blodiga striden slutats utan onödig blodspillan, och att segern förblifvit i billighetens icke i våldets hand. Och fastare än någonsin hoppas jag att brödraskapets band mellan våra folk blifvit knutna. Jag skrifver icke mer i dag, men hoppas snart tala mycket med er, och höra hvilka sagor och sånger nu elda Er fantasi. Jag langtar höra Era Eventyr på Danmarks jord. Der, som här, er tillgifna och tacksamma vän

Fredrika Bremer

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter