Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: Marts 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Gunder Adler
Sprog: dansk.

Hr Geheime-Etatsraad!

De kom mig imorges saa venlig og god imøde, begyndte selv af egen Hjerte-Drift at tale med mig om hvad man her i Verden kalder: Eens Omstændigheder, det Visse, man her i Verden har at holde sig til; De meente at jeg bedre havde kundet benyttet vor hjertelige Konges Interesse for mig paa Føhr, uden at jeg havde at befrygte at han havde taget mig det unaadig op; efter Deres venlige Anviisning gik jeg strax ind til Conferentsraad Collin + og han sagde mig at det endnu kunne være Tid at benytte Øieblikket, naar jeg havde Deres Interesse for mig; efter den Ind-/stilling der var givet fra Finantserne, vilde der vist kun behøves at de sagde et Par beskyttende Ord for mig til Kongen og jeg vilde da let af Hans Majestæt erholde en aarlig Forøgelse til de 200 Specier jeg fra Frederik den Sjettes Tid modtager. Kongen var selv saa inderlig naadig paa Føhr, som jeg fortalte Dem Hr. Geheime Etatsraad, at yttre at han syntes, det var ikke meget jeg havde, at jeg skulde dog nu have det lidt bedre, saa beder jeg Deres Høivelbaarenhed, kun ved et Ord - naar De vil det - virke Alt med i dette Øieblik paa en beskyttende Maade at bringe mig i Erindring hos Kongen, deres meget taknemlige

H. C. A.

[Jonas Collins håndskrift:]+ som formeente, at det nærværende ØieBlik kunde være meget gunstigt for mig, naar De vilde introducere Dem for mig hos Hs Majestæt, eftersom Finantsdeputationens Forestilling og Forslag om Understøttelsen af den videnskabelige Fond nu var til Afgiørelse hos Kongen, og det er af denne Fond ieg har de 400 Rd; han tilføiede, at Fin.Deputationen skulde andrage paa Forhøielses og allermindst naar ingen Ansøgning var indkommen, men at det af Forestillingen vilde kunne sees, at naar Hans Majestæt vilde hiælpe mig saa havde Fonden for Øieblikket Midler dertil. Da nu Kongen [uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 6-9)