Dato: 25. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Basnæs den 25 Mai 1870

Kjære, naadige Fru Grevinde!

Mit lille Brev skrevet i hast og afsendt med Deres Bud, er naaet til Dem allerede iaftes.

Meget seent kom de to unge Grever hjem fra Jagten og i denne Formiddag, Kl 10, kjørte de til Slagelse for med Middagstoget at naae Kjøbenhavn. Det var Mogens Frijs om at gjøre at naae saa betids derind at han kunde være en Times Tid sammen med sin Moder, før hun med Aftentoget i Dag reiser over til Frijsenborg. Telegramet han fik igaar har maaskee staaet i Forbindelse hermed, dog herom ved jeg aldeles / Intet. Otto Scavenius fulgte med Mogens Frijs og kommer nok ikke hjem til Basnæs før Tirsdag da han har Forretninger inde i' Byen. Jeg bragte Fru Scavenius Deres Naades venlige Hilsen og Indbydelse til Plads i Kirke-Stolen og der paa at tage Frokost med Dem , den Dag hun kommer. Jeg har at overbringe hendes Tak og hjertelige Hilsen.

I Dag stormer det svært, Veirhanen paa Taarnet ved mit Soveværelse har flere Gange ved sin art Galen vækket mig i denne Nat; jeg troede tilsidst at den vilde fortælle mig et Eventyr, men jeg sov ind fra det igjen. Vil Deres Naade bringe mig i god Erindring hos/hele Deres Omgivelse. Jeg veed ikke om Hr Greven er i Hjemmet eller i sin Virksomhed inde i Kjøbenhavn, dog hvor han er, send ham min hjertelige ærbødige Hilsen. Christian Christoph og Elisabeth et heelt Flor af Hilsener. Ja jeg i Granada var Tilskuer ved Dronning Isabellas Indtog saae jeg at Folk paa Balkonerne plukkede Roser itu og lod Bladene som en heel Blomstersnee falde ind over Majestæten, saalunde saaer jeg nu ogsaa Hilsener, paa hvert Blad skrevet, "god Dag! tak forsidst, glem mig ikke!"

Deres Naades taknemlige, ærbødige

H.C.Andersen

E.S. Fru Scavenius beder mig aabne Brevet og tilføie at hun ikke imorgen kan komme til Holstinborg, da alle Hestene være tagne i Brug.

-H. C Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus