Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 30. oktober 1869
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 30 October 1869

Kjære Ven!

Tak for Deres rare Brev fra Wien, som interesserede os meget. Jeg sidder i vor hyggelige Hjørnestue, som nu er vor Dagligstue, min Kone sidder i Sophaen og læser Fædrelandet, de 4 Børn sidde i Spisestuen og lege, Marie er gaaet iseng, da Klokken er 8, Lampen er paa Bordet, det er Situationen, og denne hjemlige Ro foranledigede mig til at underholde mig lidt med Dem. Det skulle glæde mig meget om De i Deres Næste vilde skrive udførligt om Labatt hvem jeg beder hilse mange Gange. Jeg seer, at De har truffet danske Venner i Wien, dog lader det til, at De ikke finder Dem rigtigt hyggeligt i denne ellers saa gemytlige By, formodentlig er Forkjølelse og Optrækkeri Skylden deri. I Dag reiste Winding og Clara herfra til Hamborg, Berlin og Leipzig. De vare hos os i Mandags tilligemed Wedel og Emma, Anna Thomsen, Irmingers og Charlotte Bournonville, vi havde det meget gemytligt. Jeg har vel skrevet Dem, at Neruda skal have Bryllup i næste Maaned med en Ludovica Cetti! Det glæder alle hans Bekjendte og Venner, de ere meget lykkelige og glade selv. Vi have skrantet herhjemme, min Kone har lidt 4 Dage af Tandpine og jeg af Forkjølelse og Snue en gros,nu er det bedre med os. Theatret har vi ikke besøgt, hvorimod jeg var tilstede ved Asger Hammeriks store Concert i Casinos store Sal, hvortil der var indbudet 2000 Mennesker skjøndt Salen kun rummer 1500, saa at Mange maatte gaae uden at faae Plads. Kritikken har ikke været mild, skal jeg dømme, saa vilde jeg først fremhæve Instrumentationen som mangelfuld, hvorimod der i Hjalmar og Ingeborg er baade smukke og originale Melodier. Der er noget barokt ved det hele, da H. selv har skrevet Text og Musik. Robert Watt reiste igaaer til Suez og Cabiro har lovet snart at skrive fra Cairo! Gade skal have komponeret et mindre Stykke "Gylfe og Gefion" der skal opføres i Musikforeningen. Jeg besøgte forleden Reitzels og saae der en god Portion af Deres Værker, det forekom mig, at de omtalte en ny Udgave med Tegninger af Frølich, jeg haaber disse blive bedre end de sidste. Melchiors er vel nu i Algier, hvor de skulle tilbringe Vinteren, det gaaer jo ret godt med Anna. Rolighed bliver totalt ombygget, jeg har ikke seet det endnu. Princesse Anna med Gemal, Kongen og Dronningen af Sverige ere i Besøg hos Kongefamlien, de vare i Theatret forleden, dog har jeg aldeles ikke seet dem, og faaer dem vist ikke at see, medmindre de gjør mig et Besøg! Imorgen Middag kommer den norske Komponist Grieg med Kone til os til Middag, og om kort Tid kommer Henry Holmes hertil med sin Kone, han skrev mig til derom. Bille har jeg ikke seet i længere Tid, hvorimod Magnus fik Deres Hilsen, som han herved gjengjælder paa det hjerteligste. Iaften læser Rasmus Nielsen i Arbeiderforeningen Kl 9, jeg vilde gjerne derhen, skjøndt jeg er meget forkjølet, klokken er nu 8½ og jeg sidder selv og holder Forelæsninger for Dem, dog er jeg vis paa, at Rasmus Nielsens er mere interessant end min. Marie taler ofte om Dem og var henrykt over Krandsekagen, som kom her til ældre end Methusalem. Hun er sød og yndig, snakker uafladelig og sidder andægtig og hører den samme Historie Snese Gange. Gud velsigne hende, den Skat. Jeg har læst Auerbachs nyeste Roman "das Landhaus am Rhein", den er efter min Formening aldeles forfeilet skrevet og kun for en meget ringe Deel interessant, den kan ikke sammenlignes med Auf der Höhe! skjøndt ogsaa denne tildeels er skruet. Anden Deel af Paludan Mullers "Ivar Lykkes Historie er saa tyk, at man bliver søvning ved at see paa den. Bergsøes nye Bog er endnu ei kommen. Faaer vi ikke Noget fra Dem? Lev nu vel og undskyld min Kone, at hun ikke skriver idag, hun sender tilligemed alle Børnene hjertelige Hilsener til Dem. Hils Labatt mange Gange og alle Bekjendter og Venner. Skulde De see Dr. Hofmansthal og Dr. Moritz Schlesinger saa bring vor Hilsen. Skriv snart til Deres hengivne

Martin R. Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 490-93)