Dato: 10. oktober 1869
Fra: Martin Henriques, Therese Henriques, f. Abrahamson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 10 October 1869

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for Deres Brev af 5 October fra Maxen, det var et yndigt, kjærligt og interessant Brev, som bragte os mange Minder tilbage fra vort korte Ophold i Dresden. Jeg beklager, at Fru Serre er saa svag, men glæder mig over at hun mindes os. Dog maa jeg paa det Bestemteste protestere imod, at vi have gjort os skyldige i den Uartighed ikke at have sendt Afbud til hende for hendes Indbydelse. Jeg veed bestemt og min Hustru ligeledes, at vi sendte skriftlig Undskyldning til hende, hvilket jeg beder Dem underrette hende om. Den Følelse, De omtaler i Deres Brev, at De ikke befinde Dem saa vel ude denne Gang, kan ikke andet end glæde os, som deraf see, at vi herhjemme have vidst at skatte Dem efter Fortjeneste og som deraf kunne øse et svagt Haab om, at De forkorter Deres Reise og kommer lidt tidligere tilbage til os, som ganske sikkert ville modtage Dem med aabne Arme. Vi ere nu i Orden i vor smukke og hyggelige Leilighed, som har faaet / en ny Prydelse ved Deres Portrait og "Munken" Idag Søndag føle vi Savnet af vor kjære Søndagsgjæst saameget mere, vi maa betragte Deres Portrait og lade os nøie med Haabet om snart at see Dem atter. Iaften skulle vi i Thatret og see Heises nye Opera "Paschaens Datter", som virkelig er et fortræffeligt Værk og som tiltaler Publikum meget, idet der har været fuldt Huus hver Gang, det er gaaet. Ellers gaae Dronning Marguerites Noveller, i hvilket Fru Eckardt skal være god, med Wiehe mindre passende til Rollen. Hertz "Et Herreselskab" er en stor Bagatel, men spilles godt. Igaar Aftes gav Nordmanden Grieg en Concert i Casino, bestaaende udelukkende af egne Compositioner. Han er en meget begavet ung Mand og interesserede Concerten overordentlig. Hans unge Kone sang nydeligt de Romancer, han havde sat Musik til, deriblandt 2de af Deres Digte, af hvilke "Min unge Brud, min Søde Viv" gjorde stormende Lykke og forlangtes da capo. Baade Ordene Musikken og Foredraget vare i Sandhed mesterlige. Hartmann har komponeret en Cantate til Universitetet, den skal være smuk dog har jeg ikke hørt den endnu. Han har det bedre nu med Øret. Det er sørgeligt, at det ei gaaer bedre med Anna Melchior / og kjedeligt at De ei træffer sammen, med mindre De gjør en Afstikker til Spanien hvor det desværre atter er uroligt. Fra Marie har jeg 1000 Hilsener, hun er yndig og sød, snakkende den hele Dag og mindes dagligt sin Anders. Krandsekagen er ikke arriveret endnu, hvor imod vi have savnet Deviserne for Kagerne fra Deres Fest til Opbevaring for Dem. Man tale endnu ofte om den deilige Fest for Dem. Alle have været fornøiede med den. Festen for de slesvigske Kvinder var meget løftende og vellykket, den var i samme Lokale og ogsaa for Damer. Der blev holdt gribende og gode Taler, især af Conferentsraaad David. Skulde De see l’Epstein i Wien, Banquier saa hils ham, det er en god Ven af os; ligeledes Dr. M. Schlesinger og D. Hofmansthal. Der bliver Intet af Billes Reise iaar, da han har kjøbt et lille Landsted i Hellebæk og derfor ikke har raad til at reise. Han har været syg af Steensmerter men er nu bedre. Jeg sender 1000 Hilsener fra Alle mine Børn og skal besørge Deres Hilsener. Da min Hustru vil skrive Noget saa tag tiltakke for idag og glæd os snart med Brev, som strax skal blive besvaret. Lev vel!

Deres hengivne Martin R. Henriques

Kjæreste Andersen jeg kan ikke lade min kjære Martins Brev reise, uden at tilføie nogle Ord til vor kjære Ven, som vi desværre maa savne i hele denne Vinter. Naar lille Marie spørger: Hvorfor reiser min Kjæreste altid bort? fordi han er en Sommerfugl, der altid maa flyve ud, for desto friskere at vende hjem igjen, og for at lade sine Venner og sin Kjærreste længes lidt. Det er meget fiint udtænkt. Mand og Børn haver det Gud være lovet godt, men jeg befinder mig ikke rigtig vel, siden Indflytningen til Byen, med Guds Hjælp gaaer det vel bort igjen. Vi hørte igaar aftes Paschaens Datter, jeg synes udmærket godt om Musikken; den er vel ei heel igjennem charakteristisk, men der ere deilige Ting, og man morer sig hele Tiden, og er opfyldt af den. Nyrop er en særdeles interessant Figur, Anna Andersen udmærket sød og vellykket. Den skaffer fuldt Huus. Her er nu eet saa yndigt Veir, at man stadigen fortryder, at være flyttet ind fra Landet. – Fra Bloch kan jeg hilse, han var her forleden og vadskede sine Malerier. – Fra heele Deres Meublement og Effekter kan jeg hilse, de befinde sig meget vel skulde vi ikke engang avertere om en Leilighed til Dem? Vil De engang lade mig vide noget derom.

mange kjærlige Hilsener fra Deres hengivne Veninde

Marie vil skrive næste Gang, siger hun.

Therese Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 485-89)