Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 26. april 1868
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

600. Fra Henriette og E. Collin.

Saa er De da nu atter paa Veien til den vide Verden kjere Andersen og Deres Trækfugls Natur faaer sin ret'ndash;gid'ndash;–nei det er nok bedst jeg beholder mine Reiselængsler

for mig selv, det kan neppe interessere nogen Anden'ndash;At De har hørt Carl Price godt omtale, glæder mig oprigtigt, han faaer i Helga et Pigebarn med mange gode og i praktisk Forstand ualmindelige Evner'ndash;Gid hun maa faa stor Indflydelse paa hans Liv saa kan det nok blive godt'ndash;Med Guds Hjelp.–....

De var saa sød at love mig en Deel gode Bøger naar De reiste, men vi glemte det nok begge og den eneste som er kommen mig i hænde er af »Anna Sø[n]derup« og spiller i Paris'ndash;jeg tror ikke at den er morsom,–

Jeg gad nok have seet den fynske Glæde over deres Æresborger,–det var et ypperligt Udvalg De læste op.

Jeg glæder mig til det Brev som jeg ganske vist vænter at faae fra Amsterdam og beder Dem bringe Vilhelm Boye samt hele den Brandtske Familie min Hilsen'ndash;den gjæstfri Modtagelse og Venlighed der blev vist os, staar levende i min Erindring'ndash;

Lev vel kjere Andersen Nyd Livet, Glæd Dem ved Reisen og tænk lidt paa os herhjemme

Deres

Jette C.

Jette har med nogen Overvindelse givet mig Plads til nogle Ord til Dem. De skulle blive faa, thi jeg er, som bekjendt, ikke af mange Ord. Og jeg vil jo ogsaa kun bringe Dem en Hilsen, thi der er intet at forttælle, skjøndt Verden ofte kan forandre sig i et Par Dage. Jeg lever stadig i min lille Verden og er glad over at den ikke er større'ndash;udad; thi indad er den stor nok til undertiden at genere mig ved sit Omfang.

Og dog føler jeg ofte Trang til atter at trække den fremmede Luft, og især til at gjensee nogle fremmede Steder. Blandt disse tænkerjeg ofte paa Amsterdam, som tiltalte mig forunderligt ved sin Hyggelighed. Vor venlige Modtagelse hos Brandts har vel ogsaa sin Deel deri. At De hilser denne Familie fra os, er jo en Selvfølge.

Vil De dernæst hilse Vilhelm og sige ham, at jeg aldeles ikke forstaaer hans Yttringer i hans »Breve fra Holland« af seneste Dato, ifølge hvilke han han ventes hjem i Maii.Jeg havde tænkt mig, at han'ndash;i Forening med en ung rig Hollænderinde'ndash;skulde have anlagt et Hollænderi, fra hvilket vi kunde have faaet vor Fremtids?Ost, og i den Henseende stolede jeg paa Brandt; men en saadan Brandtforsikkring paa et Par Maaneder var jeg ikke fattet paa.–Men maaskee han endnu kan finde hende, naar han seer sig om.

Jeg har faaet et langt smukt Brev fra Jørgensen paa St. Croix. Hans Helbred er fortræffelig, men desværre har han ikke Udsigt til nogen Ansættelse. Jeg stoler paa at Moses Melchior, som vel nu er derovre, vil kunne arrangere noget for ham.

Folk have spurgt mig om, hvorlænge De bliver borte. Jeg har svaret, at Jeg veed det ikke. Veed De det?

Med Ønsker om Sundhed og godt Humeur 26/4 68.

Deres

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost