Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 21. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludvig Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grev L. H. Holstein.

Kjøbenhavn den 21 October 1867.

Kjære Hr. Greve!

Det var mageløst venligt af Dem at De glædede mig med Efterretning om Deres elskelige Frues Befindende, og at nu Alt, efter Omstændighederne, er godt. Gud Vorherre være takket; jeg har i den sidste Tid tænkt meget paa Dem Alle derude og først ved Ulrik Adolffs Afreise fik jeg at vicle at han saa længe har været her i Byen, ellers, om jeg før havde vidst det, var jeg kommet til ham. Bring Deres fortræffelige Kone min inderlige Hilsen og Bevidnelse om min Glæde. Den lille Datter158 hilser jeg i hendes nye lykkelige Hjem og gratulerer hende til de to Brødre og Søstre hun har, Bodil og Elisabeth ere tilvisse glade. Paa Fredag159, om Gud vil, kommer jeg til Basnæs og haaber der at høre at Alt gaaer godt frem paa Holsteinborg, maaskee samles jeg med Dem Hr Greve, maaskee ogsaa med Bodil, bliver det ikke Tilfælde da sender jeg Brev, ligesom jeg ogsaa har en Bog som jeg tænker mig at Bodil vil have nogen Interesse for160 og som jeg glæder mig til at see paa hendes Boghylde.

Jeg blev en Maaned i Udlandet161, var, som De veed Hr Greve, anden Gang iaar i Paris; jeg blev der 15 Dage og morede mig særdeles, fandt den hjerteligste Modtagelse hos Franskmændene og næsten synes det nu som om mine Skrifter der ville faae god Indgang. Hjemveien lagde jeg over Baden-Baden, hvor jeg aldrig før har været og tilbragte der to ret behagelige Dage; Robert Watt reiste jeg sammen med og han var en særdeles behagelig og opmærksom Reisefælle, altid i godt Humeur, aaben og naturlig. De bedste Ønsker for alle Kjære paa Holsteinborg, Gud styrke og velsigne Deres fortræffelige Huustro, gid at de Alle ret føle sig lykkelige! Endnu engang Tak for Deres Hjertens Godhed mod mig og for det seneste store Beviis her paa ved at sende mig Brev.

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

E. S.

Enkefru-Grevinden min hjertelige, ærbødige Hilsen!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus