Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 19. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 19 October 1867 Kjære Fru Melchior! I Formiddags gik jeg paa Høibroplads for at høre om der var Brev fra Dem; det var ogsaa indtruffet men bragte ikke den glædelige Underretning at vi een af de første Dage havde Dem og Deres Mand hos os. De er endnu syg, ligger tilseng, Hjemreisen er ikke bestemt. Det bedrøver mig. I Torsdags var jeg med Bloch til Middag hos Deres Datter og hendes Mand; jeg udbragte da "den snarlige Velkomst" en hjertelig Skaal. Veiret er nu bedre som Folk kalde det; vi have hverken Kulde eller Blæst, men Vaadt; Taagen slikker Trapperækværkerne, som var der gledet en vaad Klud ned over Træet; jeg haaber imidlertid at det milde Veir strækker sig lige ned til Montreux, at Solen lokker Dem ud af Sengen og giver Kræfter til at døie Besværligheden af Reisen. I Dag vente vi Dronningen hjem fra Wiesbaden, hun kommer med det Dampskib, der iforgaars førte Kronprindsen til Rostok, hvorfra han paa Jernbane gaaer til Petersborg for der at overvære sin Broder Kong Georgs Bryllup. Paa Torsdag reiser ogsaa jeg til Bryllup, den 26de skal Frøken Lucia Scavenius forenes med Carl Castenskjold, der var saa flink ved Dyppels Skandser. Et fransk Ballet Personale er optraadt i Casino og vinder særdeles Bifald; det er ikke daarligt; i Folketheatret skal den londonske Ballet raade og paa Alhambra er stort Besøg for at see det Offenbachske Stykke: Rolf Blaaskæg, efter dette vil blive givet af samme Komponist: "Storhertuginden af Geroldstein". Paa det Kongelige Theater giver Maria Stuart Huus, Goldschmidts Comedie en Skavank behager, derimod er man temmelig stræng med "Kjærlighed og Politik" af en ung Mand: Hin[d]berg. Bournonville er færdig med de to første Akter af sin store fire Acts Ballet. - Fru Jerichau har været meget syg, men er nu saadeles i Bedring at hun tænker paa at reise til London. Endnu er Folk her fra Byen paa Fart til Paris, forleden reiste Konsul Salomonsen derhen, ligesaa Recke og Erik Bøgh; - Bloch er utrættelig i at male og næsten troer jeg alfor mange Portrætter. Til Julen komme en Deel nye Bøger, vi have i disse Dage atter en ny af Goldschmidt, Digte af Arentzen, Mindeblade af Carl Andersen, Digte af Møller. Det undrer mig at Billes ikke tage til Spanien, der synes jo nu temmeligt fredeligt, Venedig synes Billes ikke om, i Florenz er Colera og Typhus og til Rom seer det ikke ud man just kan reise med Sikkerhed og Fornøielse. Skriver De til Fru Bille, hils da fra mig og husk dem paa hvor smukt der er i Spanien og hvormeget Nyt og Eiendommeligt de der ville finde. Dersom endnu den Dame som saa venligt omtalte mig, er i Montreux, da bring hende min Tak og ærbødige Hilsen. Gid at De snart maa kunne flyve hjemad; maae jeg lægge Rejseplanen? flyv fra Montreux til Neuchatel, hvil en Dag i Hotel Bellevue tæt ved Søen, der er varmt endnu og meget smukt. Reis saa til Baden-Baden og hvil, derpaa til Cassel, saa paa een Dag til Hamborg og da begynde vi allerede at raabe Hurra, om De vil, ni Gange. Bring imidlertid nu Deres kjære, prægtige Husbond min varme inderlige Hilsen, har jeg, eller rettere min Musa Venner og Veninder i Deres schweizeriske Omgivelse da siig dem jeg bliver glad ved at vide det. - Brev venter jeg ikke fra Dem, kjære Fru Melchior, men jeg venter og haaber, snart at høre, ved Deres Børn, at den eller den Dag begynder Hjemreisen. Skoven og Haverne her hjemme maa endnu staae i god Couleur, naar De med Sundhed og godt Humeur kommer paa dansk Grund og flyver mod Hjemmet hvor en heel stor Kreds vil juble og ikke svagest

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad