Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 6. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 6 October 1867.

Kjære Fru Melchior! I dette Øjeblik kommer jeg fra "Rolighed", hvor jeg allerede har været et Par Gange siden min Hjemkomst, der var i Mandags Aftes den 3o September. I Dag vare de alle paa Teglgaarden og jeg fik kun at vide at De Fru Melchior og Deres Mand for Øieblikket ere i Montreux, der hen vil jeg altsaa nu skrive, thi jeg er i høi Grad bedrøvet over ikke at høre fra Dem og at kunne forstaae, at mit Brev til Dem ikke er kommet i Deres Hænder. Jeg skrev deri at jeg først flere Dage efter min Ankomst til Paris modtog Deres kjære Skrivelse, jeg glædede mig til den og havde daglig spurgt paa Posthuset efter Brev poste restante, der var intet, De havde sendt det til Legationen og denne vidste ikke at jeg var i Paris; saa snart den erfarede det fik jeg Brev og jeg skrev strax ned til Geneve, poste restante. Hver Dag senere haabede jeg i Paris at høre fra Dem, endnu den sidste Morgen Søndag den 22de, var jeg paa Posthuset, uden at have Glæde deraf. Det har som sagt bedrøvet mig, ikke at høre fra Dem og piint mig, at mit Brev ikke naaede Dem, det maa ligge paa Posthuset i Genf. Opholdet i Paris var høist behageligt, jeg boede i Hotel med Wolffhagen og Watt, de fire sidste Dage boede Professor Høedt sammen med os. Genevay var opfyldt i Erkjendelse af det Melchiorske Huus og udtalte det ved mange Leiligheder "Det mageløse, skjønne Familieliv i Danmark!" Han gav mig nogle Portrætkort til Dem, som jeg skulde sende til Schweiz, men da jeg aldeles ikke vidste hvor De var, sendte jeg dem ikke, de ere afleverede paa "Rolighed". Journalisterne arrangerede en smuk Middag, jeg havde Hædersplads mellem Grenier og Genevay, den sidste udbragte min Skaal. Hjemveien lagde jeg med Watt over Epernay, Strassbourg og Baden-Baden, hvor jeg ikke tidligere har været. Theater-Intendanten, den lærde Devrient, sendte mig en Loge i 1ste Etage, hvor jeg med Watt hørte Mozarts Tryllefløiten. Gjennem Hertugdømmerne og Odense fløi jeg hjem, temmelig forkjølet, lidende af en slem Hoste, jeg tildrog mig paa en Udflugt fra Paris, hvor just den Dag Veiret slog om og blev bitterligt koldt. Herhjemme er det nu langt koldere, vi have lagt i Kakkelovnen, de lange Aftener ere begyndte. Jeg har seet Maria Stuart, der i det Hele ikke spilles godt, imidlertid er Fru Eckardt meget over mine høieste Forventninger. "En Skavank" af Goldschmidt spilles ganske fortræffeligt og har ogsaa flere Skjønheder. Nu kommer snart Bournonvilles ny Ballet der af Personalet omtales med stor Roes.

Mandag Middag den 7de October 1867 I Formiddag var jeg paa Høibroplads for at høre om Familien havde faaet Brev, et saadant var kommet imorges og sendt ud paa Rolighed, et fra Dem til mig var fulgt med, dette have de leveret paa Posthuset, men nu er Klokken fire, ud paa Eftermiddagen, jeg har ikke faaet Brevet, det er som skulde jeg ikke høre fra Dem. Jeg vil imidlertid ikke udsætte med at sende dette lille Epistel, nu da jeg veed at det kan naae Dem i Montreux; iaften eller imorgen haaber jeg dog at Postkarlen bringer Brevet og er der da noget Særligt strax at besvare, da skriver jeg imorgen igjen. De kjærligste og bedste Hilsener til Deres velsignede Mand. Med hele min Tanke og mit Hjerte er jeg hos Dem begge

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

[efterskrift:]

Meget længes jeg efter Dem

begge.

Tekst fra: Niels Oxenvad