Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 9. september 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Melchior
Sprog: dansk.

Paris den 9de September 1867.

Kjære Fru J. Melchior!

To Dage har jeg nu været i Paris, men min Tanke mange flere Dage paa det kjære "Rolighed" hos Dem og Deres; det blev da et voldsomt Veir Lyn og Torden under Farten til Korsør; ombord fik jeg en lille Kahyt for mig selv, sov ikke, men hvilede og var i den tidlige Morgen i Kiel hvorfra det gik i en Fart til Hamborg; vi boede der sammen med Hirschsprung, der gik i en Tour til Paris, hvorimod jeg lagde Veien over Frankfurth og Strassbourg, saa at jeg først Løverdagmorgen, efter at have forladt Kjøbenhavn Søndagaften, kom til Paris og boer i Hotel Place palais royal, hvor ogsaa Kammerherre Wolffhagen boer og hvor fra Balkonen Danebrog veier, jeg er paa fjerde Sal for 6 Frank daglig, man seer ud over hele rue Rivoli lige op til Port etoile. Igaar var jeg paa Udstillingen hvor nu det Hele er fuldkomment ordnet, det var en Glæde at gaae her igjen, det var som havde jeg slet ikke været borte fra Paris, som om Opholdet de to tre Maaneder i Danmark var en smuk Sommernats Drøm. I denne Aften modtog jeg Brev fra Deres Moder, deri et Par venlige Ord ogsaa fra Deres Fader, de have sendt Brevet til Legationen hvor det har ligget i flere Dage, da jeg ikke kom der, men altid spurgte paa Posthuset om Breve poste restante; Deres Forældre skrive at de nu ere i Geneve og blive der et Par Dage, men om mit Brev naaer derhen betids nok er jeg uvis om. Jeg haaber at Deres Forældre faae Lyst til at tage til Paris og det endnu medens jeg er her. Jeg bliver her saaledes at jeg den 29 September kan indtræffe i Danmark, altsaa har jeg endnu 12 á 14 Dage at tumle mig her i Verdensbyen. Iaftes var jeg i Theater Chatelet og saae Cendrillon, der er udstyret med et Sceneri og en Pragt saa man blændes, men Behandlingen af det smukke Eventyr er ikke videre og Cendrillons Rolle blev daarligt udført, her var hverken Spil eller Stemme men stærkt Bifald af de betalte Klappere. Iaften haaber jeg at høre Romeo og Julie. Watt er ude for at opdrive Billetter, da der kun gives en Forestilling til. Theatrene ere aldeles overfyldte, ligesom paa Restaurationerne, derimod er der slet ikke saa mange Folk paa Udstillingen som da jeg i Foraaret var der. Om Kolera tales her ikke, men som jeg seer af danske Aviser er den nok optrådt i Hadersleben. Mon Billes bestemmer sig for Rom? Maleren Læssøe der med sine Børn vil derhen traf jeg i en Banevogn fra Hanover til Frankfurth men han tænkte at blive Schweiz til han der hørte om at der var mere sundt og godt i Italien. Nu er vel Deres Søster, Frøken Louise vendt hjem til "Rolighed" fra Besøget i Hellebek; jeg haaber at Veiret har der været smukt og at hun ret har følt sig glad og vel hos Lunds. Hils hende meget. Ja jeg ryster af Hjerteposen Hilsen paa Hilsen til Deres Mand og Børn, særligt William, til Deres Søstre og Brødre, der vel dog ikke alformeget savne Forældrene.

Frøken Sophie Melchior beder jeg Dem hilse; mit næste Brev bliver til Bloch. Tiden flyver hen, jeg har ingen Hvile til Brev-Skrivning, men som sagt næste Dag maaskee sender jeg ham en Brevdue! hils ham ret ud af mit Hjerte. Høedt er nok i Wien og ganske ene. Det var jo trist for Hr Magnus at han saaledes efter at være naaet Hamborg opgav hele Reisen og vendte hjem igjen til Kjøbenhavn. Han synes ikke at være nogen Reisemand, er man først over den rullende Sø, da maa man flyve til ikke vende hjem før Maalet er naaet. Seer De tilfældigt Drewsens i Rosenvænget eller LInds, da hils fra mig, ogsaa derhen skriver jeg under mit korte Ophold. Og nu lev hjertelig vel i Deres Sommerhjem og Børnekreds; med Sjæl og Tanke er jeg der.

Hjerteligst og ærbødigst

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad