Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 31. august 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d 31 August 1867

Kjæreste Etatsraad!

Jeg vilde saa gjerne ret kunne takke Dem for Alt og sige Dem hvor inderlig taknemmelige vi ere for den Tid De vilde tilbringe hos os, hvor rørt ovr al Deres Hjerte-fylde og hvor meget vi paaskjønne og erkjende den Rigdom De fører med Dem – men for os Andre Dødelige vil Pennen ikke saaledes løbe over af det hvoraf Hjertet er fuldt, og derfor dobbelt Tak fordi De selv skriver at De følte at vi vare lykkelige ved at have Dem hos os.Deres Brev gik strax til Ems, - De ved man trænge til at dele med sine Kjæreste saa vidt muligt alt det Gode man modtager, og alt forinden skrev min Holstein at jeg endelig ret hjertelig maatte hilse og takke Dem fra ham. Han synes Gud ske Lov allerede at mærke Kurens. gode Virkning, men finder det ufornuftigt at gaae til Paris som Efterkur og foretrække derfor ialfald først at tage lige hjem. Han har nu truffen en del ret behageligt Selskab. Vores Ulrik Adolf skriver livlig og munter, men Benet er uforandret, dog tør jeg ikke betragte dette som en Skuffelse, da Lægerne jo have erklæret at vi først tør vente Helbredelsen efter længere Tids forløb! Vi kjørte i Aftes Alle over til Basnæs, Bodild ridende! det var Lucies Fødselsdag, samme morgen var de først hjemkomne I Cassel (?) skildtes .de ad, da Otto vilde hjem over Lübeck -Kjøbenhavn og tage Fætter Peer med ud til Basnæs. Fru Scavenius lod glad og oplivet ved hele Reisen, mig forekom den lidt forivret ; enkelte smukke PhotographieKort havde de bragt med.Hun fremhævede at de dog havde været paa alle de Stæder, som De havde anbefalet til dem. Otto skal have gjort smukke Bestillinger af udskaarne Schweitzer Træarbeider nemlig troer jeg for at anbringes i Taarnet og glædede fru S. sig til at det snart kunde ventes. Paa mandag flytter gamle fru Castenschjold over i den Bolig - over Indkjørselsen paa Borreby hvor hun ogsaa fremtidig vil tage Ophold om Sommeren og "saa kunne de Unge jo begynde at rumstere for at indrette dem i det gamle Huus" sagde hun. Brylluppet bliver nok imellem den 23-26 October.

Veed De at Grevinde Lilly Moltke er i Schweitz hos Manden? – besynderlig nok, men i længere Tid forfeilede deres Breve dem overalt – og saa telegrapheede Greven halvt fortvivlet omsider: enten telegrapher, eller kom selv! hvorpaa hans Hustru betroede lille Rose til Grevens Moder og ilede til sin Mand. Jeg er saa lykkelig ved hver Dag at høre fra min kjæreste, trofaste Ven. – Det har agiteret Bedstemoder at Enkedronningen skrev og klagede lidt over at have syge Been saa at H. Majestæt kun turde ligge. Det er en Uro i Aarerne, som fremkaldte smaae Bristninger, men ifølge samme Efterretning fra Kammerfrøken – saa er det bedre nu. Bedstemoder, Børnene og begge Lærerinder sender de hjerteligste forbindtligste Hilsener, med særlig Tak fordi De saa venligt nævner Dem hver især i Deres kjære Brev. De tager mig ret ved Hjertet. – I Deres kjærlige venlige Bedømmelse af Bodild! Ja Gud ske Lov: Hun er et rigtig godt barn, med et fuldt, trofast og glad Hjerte. Vor Herre befæste dette. En Moder har saa Meget at bede til Ham men jeg synes efter Mere end Andre Bodild holde saa usigelig Meget af Dem! men hvorledes var alt og mueligt anderledes – Jeg maa dog fortælle en Bemærkning af Christian Christoff i Anledning af et Ordspil i Skolelærer Storck fra Vensløv. Malerens Broder – traf jeg forleden Morgen i Gaarden da jeg fulgte Talen - Jomfru Jørgensen til Vogns da hun for nogle Dage reiste til Kjøbenhavn Efter Middagsbordet siger Chr. Christoff til Elisabeth: "Else" veed Du Vilhjelm fortalte mig at her i morges havde været en gammel Stork paa Gaarden med hvem min Moder og min Søster havde talt! Hvormange Smæk-Børn mon han har bragt til Jorden? ! Paa Tirsdag reiser Jomf. Jørgensen igjen – men jeg haaber nok at hun skulde faa Maria Stuart at see Mandag

[på tværs over sidste side]

faa Gjæster. trofast hengiven tænker jeg paa Dem og haaber at De intetsteds maa føle noget Au! Dette give Gud. Lev saa vel som det ønskes af Deres

taknemmlige

M Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus