Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 15. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 15 Januar 1867

Kjære Fru Scavenius!

Min hjerteligste Tak for Dagene i det gamle og ny Aar! om ikke længe haaber jeg at see Deres Naade og Frøken Luzia herinde i Byen og jeg vil haabe at De vil føle Dem vel og glad. Til Klokken 6 Fredag-Aften naaede jeg ind til Kjøbenhavn. Ved Sorø Station stod Fru Ingemanns Pige med Blomster til mig, da hun nok troede at jeg ikke kom til hende men foer forbi; senere har hun med Banetoget sendt mig et lille Laurbærtræ, der nu staar i mit Vindue. Der laae endnu meget Snee ved Borup og ved Hedehusene; her hører jeg have Reisende matte tilbringe to Nætter, siddende paa Stole. Det begyndte at snee da jeg var paa Farten og jeg havde Frygt for at vort Tog skulde standses, men vi slap dog. Jeg er ellers en del forkjølet, har ondt for Brystet og ondt i Hovedet. – Fra Engeland hører jeg at der kommer i Hefter en godtkjøbs Udgave af mine Eventyr under den Tittel: The Hans Andersen Library. Frøhlich i Paris har nu fuldendt en tredie deel af Billederne til alle mine nye Eventyr og Historier, saa at Reitzel snart kan tænke paa den smukke Udgave der slutter sig til de to illustrerede Dele af Pedersen. Et Udvalg af de ældre eventyr i stort Format med Billeder af Frøhlich udkommer i Paris paa Fransk. Dog troer jeg aldrig at mine Eventyr ville kunne gjengives i det Sprog, ikke heller at de ville blive der forstaaede. Bloch maler i disse dage Kongens og Dronningens Portrætter, han har snart Studierne fuldendte og efter disse maler han saa senere. Han har ikke kunnet give mig noget bestemt svar paa om han tør paatage sig at male Frøken Luzia, men om nogle Dage vil jeg vide det. Den lille Busk Gaaseurter jeg fik ind med har jeg plantet i en Urtepotte og der blomstrer den saa det er en Lyst og og fortæller om Basnæs. Om den anden vil blomstre naar Deres Naade hædrer mig med et Besøg, tør jeg ikke love. Ved modtagelsen af dette Brev er rimeligviis Deres naade og Frøken Luzia hjemkomne fra Herlufsholm, hvor Ballet var smukt og Otto frisk og fornøiet. Er Baron Düring-Rosenkrands endnu paa Basnæs da bring ham min Hilsen. Frøken Luzia hilse sin Brudgom og den øvrige familie paa Borreby. Jeg boer i Kjøbenhavn paa Hjørnet af Kongens Nytorv og lille Kongensgade. Deres Naades Taknemmelige, Ærbødige

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus