Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 25. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 25de December 1866.

Kjære Fru Melchior!

Vi ere midt inde i Julen, Aaret er ved at drage bort, jeg maa, netop i det jeg er kommet herud paa Landet, skynde mig med at sætte Tanker og Hilsener paa Papiret! Tak for det gamle Aar, det har været mig rigt og uforglemmeligt, jeg er i det flyvet igjennem Landene og har dertil i Hjemmet vundet og fundet saa megen Deeltagelse, og det er særligt Dem, kjære Fru Melchior og Deres Mand jeg føler mig saa taknemlig for. De have isandhed været trofaste, utrættelige Venner. Mon det nye Aar vil lyse ligesaa varmt for mig i Livs-Afvexling og Venners Deeltagelse? jeg stoler paa de Trofaste! Reisen herud trættede mig noget, jeg sov ikke Søndag Nat, da jeg frygtede for at forsove mig, jeg var allerede paaklædt Klokken halv 5 og da saa Vognen kom Klokken 6 og jeg vel sad i den og foer afsted, opdagede jeg at Pigen ikke havde bragt min Reisetaske med ned, jeg maatte igjen tilbage og med de store Pelsstøvler paa, rave op af den mørke Trappe, dog kom jeg ikke for seent paa Banegaarden, og allerede 9 1/4 var Toget i Slagelse, men her gik det saa langsommeligt med Post-Ordningen at vi bleve her næsten 1 1/2 Time og brugte derpaa henved tre Timer til at naae Skjelskjør. Vognen fra Basnæs modtog mig her og Kudsken fortalte at han Dagen forud havde været i Slagelse for at hente mig, da man ventede at jeg kom med Middagstoget og ikke vilde at jeg skulde tage Extrapost og endnu mindre at jeg skulde overnatte der paa Posthuset. Iaftes havde vi Juletræ, først for Godsets fattige Børn, dernæst for os selv; jeg fik en elegant Fodpose, som jeg dog ikke har brug for, da jeg nu eier de varme Pels-Støvler, De og Deres Mand i fjor forundte mig. Jeg fik dernæst af Frøken Luzie hendes Portræt, en Photographie i en smuk Fløiels Ramme; desuden en lille Buste af Schiller. Paa Fredag er her stort Bal, den 2 Januar ere vi Alle indbudte til Bal paa Gaunø, men jeg tager ikke med, det er mig for lang og kold en Tour, jeg bliver hjemme eller tager til Holsteinborg et Par Dage. Min Adresse, dersom De glæder mig med Brev, er imidlertid helst: "Basnæs ved Skjelskjør". Hils Deres Mand og Børn, ligesaa Frøken Melchior og den kjære Fru Henriques. Bloch fik jeg ikke at see før Afreisen, han havde lovet at komme til mig om Søndagen, men blev forhindret. Hr. og Fru Lund, med andre Venner, Hilsen i Julen og Ønsket om et godt og glædeligt Nytaar.

Deres hjerteligt hengivne ærbødige

H. C. Andersen.

[kuvert: Til Fru D. Melchior./ Ad: Hr Grosserer Melchior, 21 Højbroplads i Kjøbenhavn/ Fra H.C. Andersen./ Poststempel: Skjæskjør 25/12]

Tekst fra: Niels Oxenvad