Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 10. oktober 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

561. Fra E. Collin.

Af Convoluter har jeg udtaget ikke mindre end 5 tykke portugisiske Photographi?Portraiter, som De vel kan afsee indtil De rykker ind og lægger Dem i Deres egen Seng. De vil nok komme til at holde saameget af den, at De ikke meer reiser udenlands; thi ingensteds er Dunene saa bløde etc. See nu har Theatret da faaet en Bestyrelse som har vasket sig. Igaar var jeg til Bryllup og hørte mange Taler; jeg kan endnu ikke komme mig rigtig derefter. De seer vel af Aviserne, at Edgar roder sig ind i literaire Feider; det skulde han efter min Mening lade være. Jeg lider nu overhovedet ikke dette Wattske Feuilleton-Skribentvæsen; men jeg er maaskee noget gammeldags heri, som jeg upaatvivlelig er i Musiken, hvor jeg mindre og mindre kan følge med den herskende Smag. Vi have idag Brev fra den grønlandske Slægt som først naaede Grønland efter c. 2 1/2 Maaneds Reise; det maa være lumsk kjedeligt.

Nu vil jeg gaae lidt ned til Hartmanns. Farvel.

Deres

10/10 66.

E. C.

Deres nye Frøken skal faae sine Penge i rette Tid af mig, naar hun kræver dem; dette skal jeg lade hende vide.

11/10

Nu fik jeg Deres Brev; der forefindes hos os: 3 Natsække. 1 Hatæske. 1 Frakke. Vademecum fra Amsterdam, deri Breve o. desl. 2 Faner, som nok have siddet paa en Kage. 1 Gruß an H. C. Andersen paa Noder. Nepveu. holl. Overs. af Gadelygten m. m. do. Bertha Coppier. do. Studie en

Uitspanning II Deelen. Hollandsk Psalmebog. Eene

Familie-Legende. Deres Levnet paa Hollandsk. Les Catholiques et les libertes. En Pennevisker. Kneppelhout: Geschriften 9de D. De Jeugd. van beroemde Mannen. De Muschjes en Bloedzuiger. Heije Aschepoester. Winde-Kelken af Hasebrook. het boek Job. Fra Australien af Bob. Longfellow Tales og Pakken fra Lieut. Christiansen. Der findes ingen Støvler og altsaa ere de ikke komne.

Efterskrift

Boghandler Schønberg erindrer godt, at De har været hos ham i sidste Vinter, men kan nu ikke sige, om Bidraget var for en forløben Tid. Han lader Berg vide, at han kan tale med ham derom, naar B. snart kommer til Byen, samt at Pengene – hvad enten det er 3 el. 6 Rd.–strax kunne faaes hos mig. De behøver derfor ikke at bekymre Dem om at skrive til B.

11/10 66

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost