Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 3. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 3 October 1866.

Kjære Fru Melchior!

Det synes mig allerede en lang Tid siden at jeg var i Deres lykkelige Hjem, hvor jeg tilvisse havde det mageløs godt! Alt er der ved det gode Gamle, Solen skinner ind i Stuerne, Deres Datter er vendt hjem fra Engeland, har Meget at meddele, som "hver der gjør en Reise", synger Claudius i "Wanspeckerbothen". Jeg er endnu paa Holsteinborg; da jeg kom her var Grevinden blevet syg, og ligger endnu, jeg har slet ikke seet hende; Greven maatte igaar morges tage til Kjøbenhavn og kommer først hjem Fredag; man troede derfor at det maatte blive mig for eensomt her paa Gaarden i den Tid og jeg maatte derfor tage den Bestemmelse at melde mig, allerede som i Tirsdags hos Fru Scavenius, men hun ventede mig først om Løverdagen og havde belavet sig paa at være et Par Dage hos sin Slægt længer ude i Landet; den ene Reiseplan krydsede nu den anden, men lod sig let ordne idet jeg bestemte at blive Ugen her hvor jeg er; jeg har desuden om mig Børnene, den gamle Grevinde og hele den smukke Natur. Haven staaer i en Blomsterprakt, Søen er blank og blaa, det er umuligt at kjede sig; jeg faaer ogsaa en Deel bestilt og har begyndt at samle de spredte Optegnelser fra Reisen, saaledes at jeg senere kan beaande disse til Meddelelse. På Fredag-Aften kjører jeg over til Basnæs, hvor jeg ret i Mag kan læse og skrive, jeg bliver der en 14 Dage, og har da lovet, i Haab om at Grevinde Holstein er rask, igjen at komme tilbage til Holsteinborg og herfra begynde Hjemrejsen, der saaledes næppe bliver før efter den 20 October, men i den Mellemtid, er jeg forvisset om, ja, jeg beder endogsaa om ikke længe, at erholde et Brev fra "Rolighed". - Igaar fik jeg, i Krydsbaand, sendt fra Amsterdam, en vercificeret Oversættelse af mit Eventyr "Den grimme Ælling"; Gjengivelsen var af Hollands meest erkjendte Digter Ten-Kate og den lille Bog dediceret mig, indledet ved et lille Vers jeg engang improviserede til den store Digter. De maa endelig, kjære Fru Melchior, hilse den elskværdige Fru Bille fra mig, ligesom min kjære Block, ham skriver jeg bestemt til; meget længes jeg efter at see hans Niels Ebbesen heel levende gjort; siig Block at jeg kommer som Nisse i Natten og river Tøjet af Geert dersom Bloch giver ham noget paa, dog det er sandt, gjør han det, vil det vel blive saa virkende, at jeg ogsaa synes godt derom! - Det var kjedeligt at jeg ikke vandt i Lotteriet, ellers havde jeg ogsaa hestilt et Billed hos ham, men den store Trækning, først i Januar, kan maaskee gjøre det godt igjen.

I denne Morgen har jeg alt endt en Vandring langs Stranden, Øerne med deres Skove ligger som om de svømmede paa Vandet, de mange hvide vilde Svaner derude ligge saa stille. Her er en Masse Blomster i Haven som jeg alle kjender fra Portugal. Gartneren er særdeles flink og er en Søn af Hansen paa Nørrebro. Da jeg nu taler om Blomster, maa jeg saa vedblive og sende Hilsener til Deres egne Blomster, der begynde med Johanne og ender med Thea. De mange andre Venner Hilsener!. De og Deres Mand hele mit Hjertes Tak for mange gode, sollyse Dage!

Hjerteligst

H. C. Andersen.

E.S. Breve til mig sendes til Basnæs vedSkjelskjør

Tekst fra: Niels Oxenvad