Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 26. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Rolighed. Fredag Middag den 26 Sept: 1866. Kjære, fortræffelige Fru Grevinde! I dette Øieblik modtog jeg Deres Brev og jeg sætter mig strax til Skrivebordet for at afsende min Tak! Det vil naturligviis være mig meget behageligt at kjøre fra Banegaarden til Holsteinborg i Selskab med Frøken Bartholin; mit Reisetøi bestaaer kun af en ikke stor Kuffert, som jeg tænker kan staae foran, saa jeg altid veed at jeg har den; samme tager vist ikke megen Plads op. Jeg gaaer altsaa fra Kjøbenhavn paa Løverdag den 2gde, med Toget som tager herfra Klokken 12 Middag og indtræffer i Sorø 31/2. Melchiors, hos hvem jeg nu har tilbragt paa tredie Uge, ere mageløse opmærksomme og gode mod mig, de ville overtale mig til at blive her endnu et Par Uger, men i hvor udmærket jeg har det, nu længes jeg efter at see de kjære velsignede Venner, om jeg tør tillade mig at bruge dette Ord, jeg har paa Holsteinborg og Basnæs. Er Hr Greven kun hjemme om Søndagen, da beder jeg om at turde udstrække Opholdet saaledes at jeg netop faaer to Søndage paa Holsteinborg, kommer Løverdag den 29 og reiser Mandag den 8de Nov123:

Min hjerteligste ærbødigste Hilsen. Gid at nu det smukke Solskin maa beholdes i det Frie, som jeg veed det altid er inden Døre. Deres Naades taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus