Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 8. juli 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

Setubal den 8 Juli 1866.

Kjære Ven!

Endelig fik jeg et Brev fra Deres Moder hvori jeg erholdt Deres Adres­se, den jeg ret ønskede for dog ogsaa engang at tale med Dem. De har været saa vidt omkring i andre Verdens Dele, jeger ogsaa flyvet ud men dog blevet paa Fastlandet, rigtignok saalangt ude at Camoens i sin Lus­siade synger, "her slipper Jorden og her begynder Oceanet;" det er nu poetisk sagt. Deres Moder har vel mældt Dem at jeg er i Portugal hos O Neills. - Jeg forlod Kjøbenhavn den 31 Januar, gik til Holland hvor jeg hos vor Landsmand Kjøbmand Brandt i Amsterdam blev hele fire Uger; de svandt som en Festdag for mig. Mine Skrifter ere næsten alle oversatte paa Hollandsk og velseete, jeg fandt saaledes en varm Modta­gelse og den var ikke mindre i Belgien og senere i Frankerige, hvor man begynder at kjende lidt til mig. Improvisatoren, Billedbog uden Billeder og nogle af Eventyrene ere oversatte og snart haaber jeg, kommer en Oversættelse af flere Smaaskrifter; den bekjendte Boghandler Hetzel tal­te til mig derom. Under mit Ophold i Paris var ogsaa vor Kronprinds der; han viiste mig stor VelvilIie, kom endogsaa hjem i mit Hotel den anden April for at lykønske mig til min Fødselsdag; jeg var med ham til Veddeløbene i Vincennes; ved flere Leiligheder tænkte han saaledes saa smukt paa mig. Hvor velvillig jeg blev modtaget i Bordeaux, ikke blot af Landsmænd, men de Mange jeg kom i Bekjendtskab med vil De have seet i Bladet La Gironde, dersom dette er kommet Dem for Øie; / det slutter med: "General Daumas har meget forekommende stillet sin Loge til hans Disposition og de Danske, der ere boesatte i Bordeaux, have følt sig smigrede paa deres Digters Vegne!" ­

Der havde jeg den Fornøielse før min Afreise at see den berømte Ma­dame Ristori, som Medea, tidligere har jeg i London seet hende som Lady Machbeth; noget mere Storartet, noget sandere ædelt Tragisk har jeg ikke seet før; hun er Musaen selv som aabenbarer sig for Een. Det usta­dige Veir bestemte mig til ikke at gaae Søveien, men derimod till ands fra Frankerige gjennem Spanien til Portugal; jeg lagde Veien over Bajonne, Burgos og Madrid, hvor jeg blevet Par Dage for at faae Plads med Cou­reren, der kun optager to Personer. Det var en høist besværlig Reise, den gik over Stok og Steen, uden Ro og Hvile i to Dage og tre Nætter, thi endnu mangler Jernbane fra Madrid til Badajos; jeg var saaledes 60 Timer paa Reise og det er mere end jeg har troet at kunne holde ud, men naar der Intet Andet er for, maa man jo holde ud. Endelig den 6. Mai, om Morgenen, kom jeg til Lissabon og kjørte strax ud til Landstedet, hvor Georg O Neill boer og hvor jeg blev modtaget paa det meest hjer­telige. Her er en viid Udsigt til Lissabon, og ud til Bjergene om Cintra, hvor Slottet ligger høit paa Bjergkammen. Den store Vandledning gjen­nem Alcantaredalen fører tæt forbi Huset; jeg var her i fire Uger; strax ved min Ankomst blev jeg meget naadigt modtaget af Kong Fernando, der var høist elskværdig mod mig og selv førte mig om i sin smukke Ha­ve. Flere af de første Familier og et Par af Diplomaterne, saaledes den rusiske og den engelske Gesandt8 (denne er en Søn af Digteren Bulver og skriver selv under Navnet Meredith), ere særdeles venligt komne mig imøde. Nu er jeg ved Setubal, paa Broderen Carlos O Neills Landsted og har netop i Dag ogsaa været her en Maaned; Tiden flyver og her er saa særdeles smukt. Varmen generer mig ikke saa meget, daglig kommer en kjølende Brice fra Havet og vi boe høit omgivet af mange Citron og Orangehaver. En Palme kneiser uden for mit Vindue .og jeg seer ud over Byen til Sandklitterne hvor den portugisiske Romerby Troja lig­ger begravet i Flyvesand; bag ved har jeg det store aabne Hav. Til Æsels har jeg gjort flere Toure i Bjergene og om Aftenen været ved et Par Vignier hvor de unge Karle og Piger dandse under aaben Himmel, men det er rigtignok en Balsal som ingen anden; et stort Baal er Lysekronen; Himlen glimrer med Stjerner, rundt om hænge Passionsblomsterne i Guir­lander over Figentræer og Buske med ildrøde Granatblomster, Aloernes Blomsterstængel pranger som Candelabre, og hist og her staaer et Myrte­træ, stort, som et af vore Blommetræer, saa her er Grønt til mange Brude­bouquetter. Pigerne ere imidlertid ikke smukke som i Sydspanien, men Portugiserne synes godmodige, ven1ige Mennesker. Jeg kunde her leve i paradisisk Ro, var det kun fredeligt ude i Landene, men der er kun Strid .og Kamp; jeg er som afskaaret fra Hjemmet; og for det første maae jeg nu fra Lissabon gaae tilsøes til Engeland eller Frankerige, og er jeg der, hvorledes slipper jeg saa igjennem, der er endnu ikke stadigt Jernbane-Fart. O Neills sige at jeg ikke maa tænke paa Hjemfart, jeg skal see Tiden an, ja, overvintre; dette sidste har jeg nu ikke Lyst til, jeg vil nok have min Julegrød i Danmark; imidlertid bliver jeg da en 4 a 6 Uger endnu og i den Tid kan jo Meget udvikle sig. Skulde nu dette mit Brev naae til Dem, hvor, har jeg ingen Forestilling om, da glæd mig med en lille Skrivelse der sendes til: Monsieur Msr George O'Neill, chevalier, consule du Danemarc a Lisbonne. Han ve ed altid hvor jeg er, om jeg skulde være afreist. Medens jeg saaledes har tumlet mig hos gode Venner i en afvexlende Natur, har De ligget syg, ligget paa Hospi­tal i et fremmet Land. Jeg kan tilfulde tænke mig den hele tunge Situa­tion og er angest for selv at prøve den. Jeg vil imidlertid haabe at De i Toulon havde nogle Venner eller Bekjendter som tog sig lidt af Dem; dog bedst er det at De nu er oppe, ja rimeligviis ude i Virksomhed. Fra Kjøbenhavn hører jeg at Maleren Block har skizzeret et stort Arbeide, Niels Ebbesen der dræber Grev Geert. Det vil blive et udmærket Bil­lede. Fru Heiberg er i Christiania, boer der hos Bjørnstjerne-Bjørnson og feteres meget; Studenterne have bragt hende en Serenade. Jerichau er blevet Medlem af det franske Academi for de skjønne Kunster. Violinis­ten Neruda er blevet forlovet med den lille Jomfru Cetti, Dandser­inden. Robert Watt udgiver et nyt Blad "Figaro", der skal have mange Abonenter. Edgar Collin er blevet gift med Magdalene Hansen, en Datter af Barytonsangeren Hansen. Her har jeg rystet min Nyhedspose hjemmefra. - Og nu lev vel! om et Par Dage reiser jeg til Cintra hvor Jose O Neill har sin Bolig og hvor jeg bliver en 10 a 12 Dage. Træf­fer De paa Nogen der kjender mig eller mine Skrifter, da bring dem en Hilsen fra Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus