Dato: 10. april 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Læssøe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 April 1838

Kjære Ven!

I dette Øieblik fik jeg Deres Brev og for at vise mit taknemlige Sind skriver jeg strax dette Epistel, men Klokken er over tre og naar den slaaer fire maa jeg afsked, altsaa gaaer Pennen lidt i Trav, skulde der komme en Styrtning vil De finde det er menneskeligt, da De selv legemligt har prøvet sligt. Jeg skal ikke nævne den Historie hjemme, det kan De være rolig for, men jeg er dog temmelig ængstelig, De er haardfør, eller vil være det, altsaa maae et Stød, der kan have holdt Dem 3 Dage i Sygelighed, ikke have været ganske ubetydeligt. Jeg indseer nu meget godt at De Intet siger mig herom, uden at det er aldeles forbi, eller at det var ingen Ting, dog gad jeg nok Møde Deres Doctor.

Min Værtinde har leveret en ny Anecdote. For et Par Dage siden kom hun ind til mig om Aftenen Klokken 10 og var meget bedrøvet: jeg har saamænd iaften været paa Voxcabinet, sagde hun, "men der skal jeg aldrig mere komme, for det hænder nu alletider naar jeg gaaer der, saa skeer der en Ulykke; tænk, nu er en Mand jeg kjender, en Spækhøker, pludselig død, der er nok sprungt en HjerteAare i ham!" – "Men det var ogsaa skeet," svarede jeg, "om Madammen var / blevet fra Voxkabinettet." – "Det skal De ikke sige!" sagde hun, "for det forsikkrer jeg Dem Hr Andersen, at da jeg forrige Gang var paa Voxkabinet saa gik det ligesaadan; da jeg kom hjem havde min salig Svoger hængt sig!"

Igaar Morges kom Værtinden igjen ind og bad mig om jeg ikke vilde skrive hende et Gravvers over Spækhøkeren, "thi de venter det af mig," sagde hun, "alle Mennesker veed jo at De boer hos mig og saa lader det saa underlig om jeg ikke giver et Vers. Jeg skrev da eet, der ender med: "I Kisten er kun Jord, et vissent Blad, det som vi elsked boer hos Lysets Hære, men nu var hun lidt ængstelig for den siste Linnie, da Folk, saa let kunde tro at hun havde holdt af Spækhøkeren. "De veed nok," sagde hun, "hvorledes Folk er, de sætter strax sammen og naar der staaer "elsked", saa kan man ikke fortænke dem. Jeg beroligede Konen og Verset kom, som det var i Avi sen.

I Juni, veed De, vente vi Storfyrsten af Rusland; rimeligviis bliver der givet Balletter for ham paa Theatret, er det ikke Tilfældet, da reiser Bournonville og Jomf Fjeldsted til Paris. Forleden hyssedes der slemt af Jomf: Grans korte Skjørte, - maaskee fordi de ikke vare korte nok! jeg kan godt taale det. / Herts Vaudeville "Flugten til Sprogø er i en Grad kjedelig, De ikke gjør Dem Begreb om, hverken Fru Heibergs Tale til Publikum, Phisters Lune, den smukke Decoration, eller Herts's store Partie, var istand til at holde det. Jeg gik før det var ude. Det skal nu forkortes og spilles igjen. Musikvalget er ubetydeligt. Det er en ussel Dialog fuld af Kjældermænd, som: jeg holder af Monopoler! saa er De en Monopolak! - Min Buste hører jeg, er kommet paa Udstillingen. Prinds Ferdinant og Karoline, standsede mig forleden paa Gaden for at sige mig Komplimenter for Spillemanden; O T kunde de ikke lide og Improvisatoren var en Perle forsikkrede Prindssessen ellers lod det til hun holdt endnu mere af Frøken Bremer: "Prindsen," sagde hun,"har kjøbt alle hendes Romaner!" - Der er udkommet en Bog i Berlin: Harfen der Barden, H. C. Andersen, C. Winther und Bjerregaard. Det er et Udvalg af vore lyriske Digte, men Oversætteren har kun havdt, som det synes, min Harzreise og Phantasier og Skizzer hvoraf, næsten uden Undtagelse, han har taget hvert Digt. Min Biographie følger med, Gud veed hvor han har den fra; blandt andet fortælles at jeg i Kjøbenhavn var i Skrædderlære, men Musen kaldte og jeg løb fra Mester. Det er taget fra Tordenskjold, som De seer; bare Folk vilde henvende dem til mig selv, naar de lod trykke Anecdoter om mig; imidlertid staaer jeg ret hæderlig i Bogen. Dersom De seer Lieutenant Ibsens Oversættelse af Marryats Snarleyyaw, da ere alle Viserne deri oversatte af mig, som De vil kunde læse naar sidste Deel arriverer. Nu er her ikke mere Plads; Klokken er ogsaa paa MiddagsSlaget. Levvel! Venskabeligst. H.C.Andersen

(Udskrift:)
S T.
Hr Lieutenant F. v. Læssøe
i Roeskilde.

frit

E. S.
Næste Gang et bedre Brev!

Tekst fra: Solveig Brunholm