Du har søgt på: *opmuntr*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 1. april 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 1ste April 1838

Imorgen er det min Fødselsdag, jeg har en Anelse om, at jeg da faaer Brev fra Dem, det vil sige, dersom Posterne gaae, som de skulde; imidlertid vil jeg alt begynde paa mit, sladdre med Dem den sidste Aften i dette Leveaar. Hvad bragte vel det mig? Fuldendelsen af: Kun en Spillemand, en smuk kort Reise til Stockholm hvor jeg lærte at kjende Grannernes Forfatterinde39og endelig – et Kornmo'en eller hvad jeg skal kalde det, som De vil see udtalt i et af Kapitelerne af mit nyeste Digt: Lykkens Kalosker40. – Hvad mon det nye Leveaar bringer - Jeg glæder mig ikke, jeg frygter ikke heller! Kun at jeg maa skabe en Digtning, der kan leve, leve naar jeg er Jord – eller Sjæl. O, jeg fortæres af Argjerrighed; ja, det er det rette Navn! – Frøken Bremer i Stockholm skrev mig forrige Uge til, De veed hun elsker Improvisatoren, men sætter O T meget under den; nu har hun læst Spillemanden og er henrykt. Fru Læssøe siger om hendes Brev, at det er det skjønneste Brev hun kjender; mig er det næsten for stærk en Duft; hun kalder min sidste Roman fuldendt: "ikke en Side, ikke et Blad, ønskede jeg anderledes," siger hun og priser mig lykkelig, der har den Lod "selv efter Døden som en oplivende Vaarvind at dufte i Menneskenes Hjerte"41! O var det sandt ! men jeg tør ikke troe det ! Hvorfor skulde Gud have givet mig saa meget ! Da er jeg utaknemlig mod ham, ikke god og uskyldig nok ! De veed ikke hvilken Kamp der er i min Sjæl, tidt endnu mistvivler jeg om alle mine Kræfter, synes Intet at have gjort eller kan gjøre, andre Tider seer jeg mit Navn mellem de levende Navne; o dette Sidste er vist Selvskuffelse; som altid mit Hjertes bedste Følelse har været det. I disse Dage er her udkommet et Slags Penning Magasin, under Tittel: Nyt Magazin for Natur og Menneskekundskab, Hempel kan skaffe Dem det for fire Skilling, naar De beder ham derom, hvert Nummer har en berømt Person og tænk i det sidste, staaer jeg og mit Portræt følger med for de samme 4 Skilling42, Portrættet er efter Jensens, men saa skrækkeligt slet, at det er en Gru, jeg er et Uhyre, alligevel morer det mig, at jeg er i et Folkeblad, og altsaa dog lidt populair. Bed Hempel om at skaffe Dem det Nummer hvormed mit Portræt følger for 4 Skilling. Min Værtinde43har det paa sin Væg, og Tjenestepigen i sin Kuffert. I samme Blad skal findes Portraitter af Tordenskjold, Øehlenschlæger, og flere høie Personer. Imorgen aabnes Udstillingen; mit Portrait efter Jensen skal være der, det skulde De see, det er een af denne Mesters bedste Arbeider. Med min Sundhed er det ikke ret; jeg er saa febril; mine Nerver angrebne, jeg uhyre afkræftet; nu bruger jeg en voldsom Kuur, nemlig russiske Dampbade! Mine Venner, som jo "kjende mig saa godt", hvilket er mere, end jeg selv gjør, sige at min Sygdom er Indbildning; i det mindste bliver mig denne Indbildning en pinlig Syge.

Kjøbenhavn den 3 April 1838.

Nei, der kom intet Brev igaar, Posten blev borte, dette Epistel skulde altsaa først afsted paa Løverdag; i dette Øieblik, 3 1/2 paa Eftermiddagen kommer jeg hjem og finder Deres Pakke med den nydelige Tavle, saa maa jeg strax skrive, at Brevet kan endnu i Dag gaae af, men kun en halv Time har jeg Tid, altsaa jager jeg lidt i Gallop ! Tak, uendelig Tak for Brevet og hvad der fulgte, men det er for meget, altfor meget, jeg kan ikke vise mig taknemlig, som jeg gjerne vilde. Igaar var jeg til Middag hos Fru Bügel, som ret festligt havde arangeret en Middag, hvor hun lod sig med sit brækkede Been bære til Bords, Kaffe og Aften havde jeg hos Collins. Fru Bügel forærede mig 12 Lommetørklæder, 6 Alen Klæde af invesible Farve og en Guldbrystnaal med en lænket, vild Hest. Louise et Par Kontor-kopper, Ingeborg Drevsen The og en smuk Glas Thekasse, Fru Lessøe en strikket Kravatte med Atlask , Jette Collin, to Dunke Sennep, Ørsted Bøger & & (Jette Wulff Løfte om et Oliemaleri i denne Maaned). Udstillingen begynder først imorgen men jeg var af Professorerne indladt igaar, der ere herlige Ting især af Rørby, Malerier af Græske og Tyrkiske Scener44. Af Portrætter, (det kan De gjerne fortælle Thomsen, dersom det kan interessere for Avisen) ere der Lindgreen45 Skuespilleren, Dandserinden Jomfru Grahn46Skuespillerinden Mad. Larcher47, Digteren H. C. Andersen. Af Professor Lund48er et meget stort Malerie bestemt til første Kavaleer-Gemak paa Christiansborg og forestiller Solens Tilbedelse. Af Jensens Blomsterstykker er især eet deiligt, en hvid Rosenkrands der er lagt paa et sort Flors Slør. Af Kyckler tre yndige romerske Smaapiger ved en Brønd, den ældre lærer de to yngere at bede Rosenkrandsen49 . Eddeliens og Müllers Fremstillinger af David som opmuntrer Saul ved sit Harpespil ere høist interessante50Af Byesbarnet Benzon51findes fire Stykker, meest behager mig af ham: en gammel Soldat. Gertner52har givet: Nogle Børn i Nærheden af Vedbæk ved Solens Nedgang; kun den øverste Halvdel af dem er i Solskinnet og det er høist efektfuldt. Af Constantin Hansen er det deilige Stykke: Vestatemplet i Rom53 . – Dog jeg fortæller for meget om Udstillingen, nu en anden Historie. Hertss: Flugten til Sprogø bliver opført paa Fredag, der er malet det Indre af Gaarden paa Sprogø, og Gulvet bliver ved et Teppe, hvorunder er Stilladser, givet Ujævnheder, saa at det forestiller Sneebunker. I Dag have vi Sommersol, der er saa livligt i Nyhavn hvor jeg boer, 50 Matroser gaae paa Isen og save den op, de store Iismasser skuppes ved Stænger bort. Det er et eget Skue. Hele Vinteren laae Skibene i Havnen døde og forladte, lænkede med Jernkjæder til Pælene, som Liig laae de i Maaneskinnet, nu tjæres og takles de, Skindøden er forbi, de flyve ud til fremmede Lande, og jeg sidder endnu bag de samme Vinduer og seer ud – at de ere borte. Til Breitenburg kommer jeg ikke. Rantzau er beordret at blive paa Fredriksberg i Sommer. Han har talt til Kongen om mig, skal særdeles have roest mig og egenhændig skrevet en Ansøgning! nu faaer jeg besøge ham. Manden har viist Villie, men jeg venter intet Resultat, eftersom det er over 14 Dage siden og Collin endnu intet har seet derom i Finantserne. Idag spørger Collin, Ministeren Moltke om han intet har hørt. Tak Deres Fader for Graabrødre Kirke (uden om Tavlen). Hils ham og den kjære Moder, alle Søstrene og Tanten med "den gode Villie". - Glæder hun mig snart, da er jeg et godt tilgivende Gemyt og hun skal faae et langt Epistel. Nu maa jeg sige stop ! Collins venter mig med Maden. Imorgen skal jeg staae Fader til Eduards lille Datter Mimi54 Det er et deiligt Barn. Hils Alle, som bryde sig om min Hilsen.

Tak for alt godt !

Broderen.

i største Hast !

Tekst fra: H.C. Andersens Hus