Dato: 8. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 8 Juni 1864.

H. C. Andersen.

Kjære Fru Henriques!

I Dag er det den første varme Sommerdag, derfor flyve dette Blad som en Sommerfugl hen til Deres Hjem ved Stranden; ogsaa jeg har det aabne Vand for mig, med Laaland og Langeland i Horizonten" Skoven er saa deilig grøn; Kukkeren kukker; da jeg i Fredags kom her og første Gang iaar, saa at sige, traadte ud i det Grønne, hvor der mylrede med Kodriver, Anemoner og Stjerneblomster, blev jeg næsten veemodig, jeg havde under de tunge mørke Tider ikke tænkt paa Foraaret, ikke troet at det kom saa smilende og lysteligt som det kommer. Imidlertid kan jeg dog endnu ikke bestille Noget, før var jeg altid productiv naar jeg kom paa Landet; jeg føler mig her som jeg var kommet op fra Sygesengen og begyndt at komme mig i den friske Natur og Guds Solskin, men til at bestille Noget, det slaae de aandelige Kræfter ikke til. Herude ere vi en heel Dag tilbage med Aviserne, vi vide først om Mandagen hvad de Andre inde i Kjøbenhavn allerede vide om Søndagen og Ventetid er lang. Hvad mon Konferensen bringer? Er Udfaldet, efter Omstændighederne, godt for os, da reiser jeg op til Norge, men før den Tid, haaber jeg, sees vi! Hvorledes lever Deres Mand og alle Børnene? Hils dem hver især. - Glæd mig med et Brev, men send mig det i Løbet af otte Dage, thi ellers kom det maaskee for seent. De maa endelig særdeles hilse Deres Svigerinde Fru Melchior, jeg besøgte hende før jeg tog paa Landet; hun og Døttrene vare, som altid, meget elskværdige mod mig; jeg glæder mig meget til at komme der, naar jeg nu snart er i Byen. Meget længes jeg efter at komme i Stemning til at arbeide, saa lang Tid er drevet uvirksom hen. For Hartmann har jeg lovet at fuldende i Sommer en Opera-Text: "Saul", jeg har nok i Tanke Planen, men ikke et sangbart Ord paa Papiret, dog det groer vel, faae vi en nogenlunde god Fred. Vorherre give os den. Iaar seer jeg altid Storken staae i sin Rede, ikke en eneste Gang seer jeg den flyve, det er efter gammel Folke-Mening et Tegn paa at jeg ogsaa skal blive i Reden, slet ikke flyve iaar, det er ikke trøsteligt naar man selv er en født Vandrefugl. Seer De Frøknerne Price, Scharff, Professor Høedt eller andre Venner og Bekjendter, da hils fra mig, snart kommer jeg med Damp hen ad Banen eller hen over Søen og naar jeg kommer veed jeg, at som altid, vil i Deres Hjem, milde Øine modtage mig! Men det er sandt, hvor boer De? Jeg veed jo ikke engang Stedets Navn, lad mig høre derom; denne Brevdue giver jeg Adressen: "Vimmelskaftet".

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 80-83)