Dato: 10. februar 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 Februar 1838.

Tak Deres Moder og Fader for de venlige Linier De tilskrev mig; troe at jeg ret med sønligt Hjerte føler Tabet af den kjære Bedstemoder7 . Lad os holde paa den smukke Idee om et evigt Liv og da er Sorgen ingen, Glæden derimod uendelig stor. Jeg havde skrevet tidligere, men Posternes unøiagtige Gang bragte mig til at opsætte det; nu synes jeg dog ikke at burde tøve længer. Tante Augusta kunde gjerne have givet mig et Brev; siig hende det! mit Digt "Det har Zombien gjort!" som Jomf. Ryge fremsagde vandt et usædvanligt Bifald8 . Imidlertid maa jeg fortælle Dem, som eet af de mange characteristiske Træk paa Molbechs Uforskammethed og Smaalighed, at han uden paa Omslaget af Digtet, der havde været til hans Censur, skrev at det nok maatte fremsiges, men Interpunktionen skulde eftersees. Til de Blindes Aftenunderholdning imorgen9har jeg skrevet en ret heldig Epilog, desuden et Digt: "Mene, mene tekel ufarsin", der peger hen paa det betydningsfulde, at just det , som er det Vigtigste for tre forskjellige Nationer, Russer, Franskmænd og Engelænder, brænder: Slottet i Petersburg, Theatret i Paris og Børsen i London; dette Digt skal være ret vel lykkedes mig og Instructeur Nielsen havde lært det til Fremsigelse, nu, just Aftenen efter at de paa det Kongelige Theater giver Yelva10 , hvori Russernes Despotie ret fremstilles, forbyder Directionen mit høist uskyldige Digt at fremsiges. Alle, som har læst det finder det borneert af Directionen og rimeligviis er det alene Molbechs Uvillie mod mig, for at intet Digt jeg har skrevet skal gjøre Lykke, der forhindrer Fremsigelsen. Jeg har i Dag, gjennem Adler tilstillet Prinds Christian en Afskrift deraf. Her i Byen er det allerede kommet meget i Omtale, men Flere bede mig for Directionens Skyld, ei strax at lade det trykke med Brevet. Fra Frøken Bræmer har jeg faaet et langt, nydeligt Brev11 , hendes sindssvage Søster Hedda12er død, hun er meget sorgfuld. Min Roman "O T" holder hun ei saa meget af, som af Improvisatoren, dog undtager hun "Kammerjunkeren", som en mesterlig Characteer. Jeg skriver i denne Tid paa et Eventyr: "Lykkens Kaloscher", ikke for Børn; det kommer, rimeligviis ud med: en rigtig Soldat, Det har Zombien gjort o. f. a. De skal faae Bogen naar den er færdig13 . Assessor Drevsen ligger farlig syg af Nervefeber; hele Vinteren er der stor Sygdom i Collins Familie.–I April udkommer fra Hauchs Haand en Anmældelse af Kun en Spillemand. Heibergs Stykke, fata morgana er kjedeligt paa Theatret14 ; den sidste Halvdeel af femte Act udramatisk. Iøvrigt er der deilige Ting at laese i Stykket; men noget skjevt er der bestemt i Ideen; jeg forstaaer det ikke. Folk vil nu denne Gang synes saa kloge; det er komiskt at høre de mange Ideer hver veed at lægge i dette Arbeide. Arlequino og Pjero kjede. Fra Rantzau?Breitenburg høres intet, jeg gjør ham derfor ingen Visit. Vil De hilse alle gode Venner og vær De selv saa smuk og god, snart at skrive mig til, jeg trænger til et Epistel fra et godt Hjerte. Hils Deres Fader, Moder, Søstrene, Christian og–maaskee–Tanten.

Deres broderlig sindede H. C. Andersen

E. S. Næste Gang et længere Brev; vil De give Ove Thomsen den anden Halvdeel af Brevet; De seer nok hvorfor.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus