Dato: 25. juli 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: F.C. Sibbern
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 Juli 1837.

Kjære hr. Professor!

Da Improvisatoren var udkommet, tilskrev De mig et Brev, som varmt og hjerteligt udtalte det Indtryk min Bog havde gjort paa Dem. Siden har jeg hos Mange modtaget en lignende Tak, som ret har været mig en Opmuntring og Vederqvægelse! I Tydskland har man næsten vurderet Bogen for høit, sagt den vilde være en Hæder for ethvert Lands Litteratur. Herhjemme har Maanedsskriftet aldeles forbigaaet alle mine senere Arbeider, nu først i Heftet, som kommer i denne Uge, kommer en Critik, der er saa pedantisk og ubillig, saa aldeles dvælende ved Skyggesiderne, at jeg føler mig krænket paa det Dybeste. Recensenten har saaledes udvadsket Bogen og frakjender mig hvad Gud har givet mig, at jeg lider derved. Saaledes at bedømmes i Hjemmet! - Jeg haaber og troer, at Een eller flere Stemmer vil hæve sig mod denne Dom og med et Selskab, der kan have mange kundskabsrige Mænd, i forskjellige Fag, maa forstaae sig meget bedre paa at være Smags Dommer.

Jeg føler Trang til at sige Dem, som saa kjærlig modtog min Bog og sagde mig det, hvor dybt jeg føler mig saaret, hvilken Livslede Ubilligheden har vakt i min Sjæl. Glæd mig med et Par venlige Ord.

Jeg reiser nu ud til Ingemann.

Deres hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 135)