Ved Aage Jørgensen

                                                              

1. Udgaver

 1. »Nattergalen«. I: H.C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter med Varianter ved Erik Dal og Kommentar ved Erling Nielsen. Bind 2: 1843-55. Hans Reitzel, 1964. S. 18-26.
 2. Nattergalen. Tegninger af Herluf Jensenius. Rasmus Naver, 1941. 36 s. - Efterskrift af Kai Friis Møller s. 33-36.
 3. Nattergalen. Illustreret af Wilhelm [!] Pedersen. Festskrift udgivet af Ufa Film A/S i anledning af Terra-filmen »Den svenske Nattergal«. 1941. 16 upag. s. - Heri: Ulla Albeck, »- og nu et Ord om den digteriske Frihed«, s. [14]-[16].
 4. Nattergalen. Den flyvende Kuffert. Illustreret af Kamma Svensson. Nordlundes Bogtrykkeri, 1973. 65 s. - Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen s. 41-51, 53-65. (Cf. forf.'s Vintergrønt, ndf.)
 5. »Nattergalen«. I: H.C. Andersen, Eventyr. Udgivet af Peer E. Sørensen. Dansklærerforeningen, 1993. S. 26-36. - Cf. efterskrift spec. s. 142-43 og noter s. 174.
 6. »Nattergalen«. I: 'Hr. Digter Andersen'. Liv, digtning, meninger. Udg. af Johan de Mylius. G.E.C. Gad, 1995. S. 298-307. (Med indledende bemærkning.)

2. Sekundærlitteratur

 1. Andersen, Anders Thyrring, "Nattergalen". Danmark - Kina, nr. 56, 2001, pp. 22-23. - Cf. Hans J. Hinrup, "Philomela", p. 21 (om arrangement på Statsbiblioteket 4.4.2001).
 2. Bredsdorff, Elias, H.C. Andersen. Mennesket og digteren. Fremad, [1985]. S. 195-98. - Nyt opl., 1988. - På svensk 1992.- Stort set identisk med B.'s engelsksprogede biografi 1975, oversat til tysk 1980, til japansk 1982 og til fransk 1989.
 3. Brincker, Jens, »Jeg har tusinder af kunstige nattergale, men også to ægte«. Berlingske Tidende 20.4.1975.
 4. Brix, Hans, H.C. Andersen og hans Eventyr. Det Schubotheske Forlag, 1907. S. 176-84. (Disputats.) - 2. udg., Gyldendal, 1970; dér s. 142-49.
 5. Brunius, Teddy, »Näktergalen«. I hans: Ord och övertygelser. Natur och Kultur, Stockholm 1955. S. 169-80. (Revideret optryk af bidrag til Nordisk Sommeruniversitets publikation, cf. ndf.)
 6. Bøggild, Jacob, "'Nat' og 'gal'. En undersøgelse af H. C. Andersens kineserier i 'Nattergalen' (fra18)". BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, XVIII:3-4, 2000, s. 89-98.
 7. Bøggild, Jacob, Arabiske kineserier - en læsning af H. C. Andersens »Nattergalen«.1999. 50 pp. (Litteraturkritik & Romantikstudiers Skriftrække, nr. 26.) - Artikel pp. 1-21; replikker pp. 22-50 (Jørgen Bonde Jensen pp. 22-27, Søren Baggesen pp. 28-37, Jacob Bøggild pp. 38-50).
 8. Carøe, Niels Bo, »'Nattergalen', en påskehistorie«. Kristeligt Dagblad 8.4.1969.
 9. Chasseguet-Smirgel, Janine, Kreativitet og perversion. Med efterskrift af Tania Ørum. Rævens Sorte Bibliotek, 1986. 195 s. - Heri refererer kapitlet »En psykoanalytisk studie i 'falskhed'«, s. 78-90, til »Nattergalen« s. 78-81 og 89. - Oprindelig på fransk: Éthique et esthétique de la perversion. Champ Vallon, Seyssel 1984. S. 176-79 og 181. - Engelsk udg.: Creativity and Perversion. Foreword by Otto Kernberg. Free Association Books, London 1985. S. 66-68 og 76.
 10. Chasseguet-Smirgel, Janine, »Le Rossignol de l'Empereur de Chine. Essai psychanalytique sur le 'Faux'«. I hendes: Pour une psychanalyse de l'art et de la créativité. Payot, Paris 1971. S. 183-215. - Optrykt efter: Revue française de Psychanalyse, 33, 1969, s. 115-42. - Foredrag holdt 21.5.1968. - Ny udgave, 1977. - Italiensk oversættelse, Rimini 1973; dér s. 195-228.
 11. Dooley, Patricia, »Porcelain, Pigtails, Pagodas. Images of China in 19th and 20th Century Illustrated Editions of 'The Nightingale'«. I: Priscilla A. Ord (red.), Proceedings of the Sixth Annual Conference of the Children's Literature Association, University of Toronto, March, 1979. Villanova University, Villanova (Pennsylvania) 1980. S. 94-105.
 12. Duve, Arne, Symbolikken i H.C. Andersens eventyr. Psychopress, Oslo 1967. S. 171-74.
 13. Engländer, Richard, »H.C. Andersens 'Nattergalen' och Jenny Lind«. Ord och Bild, 62, 1953, s. 394-96.
 14. Fraser, Howard M., »Decadentism, [Rubén] Darío, and 'The Nightingale'«. Romance Notes, 19, 1978, s. 206-11. - Om HCA-indflydelse i »El Rey Burgués« m.fl. fortællinger (i »Cuentos completos«, México 1950).
 15. Fællesskrift, 1996: Er dansk ét fag? - Heri undervisningsforløb vedr. »Nattergalen« for folkeskolens 5. og 9. klasse (af hhv. Dorthe Eriksen og Anette Agerholm Petersen), det almene gymnasium (af Grethe Andersen), handelsgymnasiet (af Jørn Schmidt) og seminariet (af Tom Carlsen), en redaktionel rundbordssamtale, samt kommentarer af Vibeke Hetmar og Claus Jensen; ialt 40 s.
 16. Grønbech, Bo, H.C. Andersens Eventyrverden. Povl Branner, 1945. S. 23-26. Cf. reg. (Disputats.) - 2. reviderede udgave, Hans Reitzel, 1964; dér s. 13-15.
 17. Grønbech, Bo, Hans Christian Andersen. Twayne, Boston 1980. S. 102-04. (Twayne's World Authors Series, 612.)
 18. Gierow, Carl-Olof, »Nattergale og dukker«. Tidens Skole, 75, 1973, s. 376-79. - Optrykt efter Det kgl. Teaters »Coppelia«-program (sæson 1972-73, nr. 7). Bl.a. om »Nattergalen«.
 19. Holm, Kjeld, Malthe Jacobsen & Bjarne Troelsen, Søren Kierkegaard og romantikerne. Berlingske Forlag, 1974. - Heri: BT om »Nattergalen« s. 42-45.
 20. Houe, Poul, »Translation Theory and Translation Practice«. I: Sven H. Rossel & Birgitta Steene (red.), Scandinavian Literature in a Transcultural Context. Papers from the XV IASS Conference, University of Washington, August 12-18, 1984. University of Washington, Seattle 1986. S. 207-17. - Til eksemplifikation af praksis benyttes Eva le Galliennes oversættelse af »Nattergalen« (offentliggjort 1965).
 21. Hovmann, Flemming, [Kommentar.] I: H.C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter [..]. Bind 7. C.A. Reitzel, 1990. S. 83-85. - Cf. Erling Nielsen om modtagelseskritikken (bind 6, 1990, s. 149-54).
 22. Høybye, Poul, »Nyt om H.C. Andersen og Frankrig«. Anderseniana, 2. række, 4, 1957-61, s. 226-35. - Om fransk 1848-oversættelse illustreret af M. Gérard-Séguin.
 23. Haakonsen, Daniel, »En anvendelse på H.C. Andersens eventyr«. I hans: Tolkning og teori. Festskrift til 70-årsdagen 15. mai 1987. Aschehoug, Oslo 1987. Pp. 41-50.
 24. Jensen, Jørgen Bonde, »Tivoli i København«. I hans: Mit navn er hare og andre essays. Modernitetens æstetik i praksis. Tiderne Skifter, 1984. S. 40-79, 273-75. (Spec. xx-xx.)
 25. Jensen, Jørgen Bonde, »Den dobbelte nattergal. Om H.C. Andersens eventyr 'Nattergalen'«. I hans: Forgyldning forgår. Guldalderlæsninger. Babette, 1998. S. 86-115. - Foredrag 1994; ikke tidligere trykt.
 26. Jørgensen, John Chr., »Methodologischer Pluralismus. Literarmethodische Rotation als Zweig und als Stimulans in der Literaturpädagogik - veranschaulicht an Hand einer Untersuchung des Märchens 'Die Nachtigall' von H.C. Andersen«. Orbis Litterarum, 30, 1975, s. 81-108.
 27. Kjær, Kristian & Henrik Schovsbo (red.), Introduktion til litteraturkritisk metode. Hans Reitzel, 1973. - Heri optryk af følgende arbejder om »Nattergalen«: Hans Brix 1907 (s. 33-40); Teddy Brunius 1952 (s. 42-49): F.J. Billeskov Jansen 1952 (s. 90-93).
 28. Kofoed, Niels, Studier i H.C. Andersens fortællekunst. Munksgaard, 1967. S. 159 og 202. (Disputats.)
 29. Kofoed, Niels, »Kunst og politik«. I: Carsten Hansen & Hans Bekker-Nielsen (red.), Nordisk Institut. Artikler og kronikker 1966-73. Nordisk Institut/Odense Univertsitet, 1974. S. 142-48. (< Berlingske Tidende 2.4.1971.)
 30. Kristensen, Peter Søby, »Fuglesang«. I hans: Exempler - text, myte, perspektiv, genre. Gyldendal, 1978. S. 79-85 .
 31. Kusters, Wiel, »Cantat ergo est«. De Gids, 153, 1990, s. 1022-25.
 32. Lindgren-Fridell, Marita, »Liv Derkert och några andra svenska bildtolkare [Juri Belkin, Margit Hagenfeldt-Engdahl, Kaj Beckman] av H.C. Andersens sagor«. Anderseniana, 3. række, 3, 1978-81, s. 133-66, spec. s.134, 140f, 144, 145-51, 158, 160, 162f.
 33. Lotz, Martin, Eventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H.C. Andersen. Gyldendal, 1988. S. 58f. Cf. reg.
 34. Møller, Hans Henrik, »Det singulære. Analyse af H. C. Andersens 'Nattergalen' (fra 1844)«. BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, XVIII:1-2,2000, pp. 54-58.
 35. Nedergaard, Leif, »H.C. Andersen's 'Nattergalen' og J. L. Heiberg's 'Digter-Misundelse'«. I hans: Kritiske studier og litterære essays. Rolv Forlag, Rødovre 1984. S. 194-96. - Optrykt efter Danske Studier, 1970, s. 143-45.
 36. Nordisk Sommeruniversitet 1951: Årsagsproblemet. Ejnar Munksgaard, 1952. 287 s. (Moderne videnskab. Orientering og debat, 1.) (Heri følgende bidrag, alle om »Nattergalen«: Teddy Brunius, »Om genetisk och strukturalistisk analys av dikt«, s. 196-203; Daniel Haakonsen, »Gjennom struktur-analyse mot dikterpersonligheten«, s. 204-10; F.J. Billeskov Jansen, »Æstetisk Karakteristik og Vurdering«, s. 210-14; Svend Johansen, »Digtning og oplevelse«, s. 214-23.) (Optryk: Brunius 1955 og Haakonsen 1987, cf. ovf.)
 37. Nyborg, Eigil, Den indre linie i H.C. Andersens eventyr. En psykologisk studie. Gyldendal, 1962. S. 193-95. - Fotografisk optryk 1983 (med en tilføjet efterskrift, »Siden sidst...«, s. 210-17).
 38. Petersen, Ulrich Horst, I H.C. Andersens verden. Gyldendal, 1977. S. 82-85.
 39. Ronner, Emil-Ernst, Der Dichter und die Nachtigall. Die grosse Liebe des Märchendichters Hans Christian Andersen. GS-Verlag Gute Schriften, Bern 1990. S. 35-36. - Eventyret er »eine entzückende Huldigung an die ferne Geliebte [Jenny Lind]«.
 40. Rowland, Herbert, »The Role of Irony in H.C. Andersen's 'Nattergalen' and C. M. Wieland's 'Der Vogelsang'«. Anderseniana, 3. rk., 4:2, 1983, s. 115-30.
 41. Rubow, Paul V., H.C. Andersens Eventyr. Forhistorien - Idé og Form - Sprog og Stil. Levin & Munksgaard, 1927. (Disputats.) - 2. gennemsete udg., Gyldendal, 1943; 3. udg., 1967 (se reg. dér s. 226).
 42. Schrøder, Michael, »Nattergalen og digteren. Et blad af teknikkens historie - afspejlet i H.C. Andersens eventyr«. Anderseniana, 3. række, 4:4, 1985-86, s. 287-96.
 43. Stiasny, Kurt, »Die Nachtigall. Die Macht der Musik«. I hans: Was Andersens Märchen erzählen. Original und Deutung. Novalis, Schaffhausen 1996. S. 36-41.
 44. Svendsen, Erik, "Naiv og avanceret. En analyse af H. C. Andersens 'Nattergalen'". BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, XX:1-2, 2002, s. 35-38.
 45. Sørensen, Peer E., H.C. Andersen & Herskabet. Studier i borgerlig krisebevidsthed. GMT, Grenå 1973. S. 206-08.
 46. Topsøe-Jensen, H., I hans: Buket til Andersen. Bemærkninger til femogtyve Eventyr. G.E.C. Gad, 1971. S. 92-102. - Optrykt efter: Nordlundes 1959-udgave af eventyret, cf. ovf. (???)
 47. Topsøe-Jensen, H., »Nattergalen«. I hans: Vintergrønt. Nye H.C. Andersen Studier. G. E. C. Gad, 1976. S. 72-84. - Optryk af efterskrift til Nordlunde-publikation 1973 (cf. ovf.).
 48. Weichert, Alfred, »Die Nachtigall. (Etwas zum Nachdenken über Andersens Märchen)«. Tannenberg-Jahrweiser, 1935, s. 70-72.
 49. Wilson, Stephen, »Hans Andersen's Nightingale. A Paradigm for the Development of Transference Love«. International Review of Psycho-Analysis, 7, 1980, s. 483-86.

3. Diverse

 1. Mourier, P.P.F., Hvad Nattergalen sang for Chinas Kejser. Schønberg, 1905. 31 s. - Heri s. 5-12 en genfortælling af »Nattergalen«.
 2. Nattergalen. Dramatisert av Alfred Bradley. Oversatt og bearbeidet av Liv Schøyen. 1986. ii, 75 s. - MS i Universitetsbiblioteket, Oslo; opført på Den Nationale Scene, Bergen, 1986-87.
 3. Çírokên. Kurdîya wê Hazim Kiliç. Hans Reitzels Forlag, 1989. 47 s. - Forord p. 7. - Omslagstitel: Bilbil, dvs. »Nattergalen«.