Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

The motif Oath is a part of: Ritual

Description of this motif: To swear to God or other sacred objects, i.e. saints, means calling on God as a witness and thereby give one's pledge the highest obligation.

Example 1:

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

»Min Vei gaaer ud i den vide Verden,« sagde han tilsidst, »jeg har hverken Fader eller Moder, og min hele Rigdom er 50 Rdlr.; saameget er det jo den Døde skylder Eder? Vil I nu ved Gud og alle Helgene love mig, ikke oftere at forstyrre hans Fred, saa vil jeg gjerne give Eder min lille Eiendom!«

»I vil betale den Dødes Gjæld?« spurgte den ene og saae paa ham med store Øine.

»Ja,« svarede Johannes, »naar jeg kun kan være vis paa at I vil forunde hans arme Legeme Ro, og ikke søge at forringe hans ærlige Rygte. Her er Pengene, men gjør først Eed over den Døde, og læg Eders Haand paa hans kolde Hoved!«

Comment on this quote: Johannes pays the debt of a dead man. The deed saves the dead man's soul from being maltreated by two evil men, he owes money. Johannes' unselfish sacrifice benefits the dead man's posthumous reputation and saves his piece of mind. As a reward the dead man's ghost becomes Johannes' travel companion and helps him against all dangers on his journey, which ends with his marriage with a princess.

Example 2:

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

(...) Kongedatteren var skjøn som Solen, men var tillige en ond og arrig Hex, der var Skyld i mange deilige Prindser og mandhaftige Ridderes Død. Enhver, ligefra Kongesønnen til Betleren, var det tilladt at beile til hende, men kunde han ikke svare paa tre givne Spørgsmaal, eller rettere, gjætte tre Ting, da lod hun, som en anden Turandot, ham uden Naade og Barmhjertighed henrette. Den gamle Konge var færdig at gaae af Sorg i Graven over sin ugudelige Datter, og over at have givet hende et helligt Løfte, ikke at blande sig i hendes Kjærlighedshandel. Ja, der var endogsaa forordnet eengang om Aaret en stor Bededag, hvor da Kongen med hele Folket laae paa Knæ og bad om, at Prindsessen maatte vende om paa den rette Vei, og faae et nyt og bedre Hjerte; Sorgen var saa stor, at selv de gamle Kjærlinger i Byen farvede deres Brændeviin sort, for ogsaa selv ved dette, at vise deres Bedrøvelse.

Comment on this quote: The princess is adorable, but also possessed by evil powers, and she has all men, who court her, killed. The King's sacred oath keeps him from interfering.