Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Bøn er en del af: Ritual

Nøgleord:

Tro, tale, inderlighed, ord, ritual

Beskrivelse af dette motiv:

Bøn i religiøs forstand er henvendt til en eller flere guder, guddommelige eller hellige personer med henblik på hjælp, velsignelse eller et godt forhold.

Der findes foreskrevne bønner, for eksempel Fadervor og i katolsk kristendom Ave Maria, og bønner i fri, spontan og selvopfunden form. Begge dele findes hos Andersen.

Eksempel :

"Jeg holder meget af Børn!" sagde Maanen, "de Smaa ere især saa morsomme; naar de mindst tænker paa mig, titter jeg mangen Gang mellem Gardinet og Vindueskarmen ind i Stuen. Det er saa morsomt at see dem selv hjelpe til at klæde sig af; der kommer først den nøgne, lille, runde Skulder op fra Kjolen, saa glider Armen ud, eller jeg seer Strømpen trækkes af, og et yndigt lille Been, saa hvidt og fast, kommer frem, det er en Fod til at kysse paa og jeg kysser paa den!" sagde Maanen.

"I Aften, det maa jeg dog fortælle! iaften saae jeg ind af et Vindue, hvor Gardinerne ikke kom ned, for der var ingen Gjenboer; jeg saae ind til en heel Skare Smaa, Søstre og Brødre. Der var en lille Pige, hun er kun fire Aar, men hun kan sit Fader vor saa godt som de Andre, og Moderen sidder hver Aften ved hendes Seng og hører hende læse det, saa faaer hun et Kys, og Moder bliver til hun sover, det skeer saa hurtigt, som de smaa Øine lukke sig. Iaften vare de to Ældste lidt vilde, den Ene hoppede paa eet Been i sine lange, hvide Natklæder, den Anden stod paa en Stol med alle de Andres Klæder om sig, det var Tableau, sagde han, og de Andre skulde gjætte; den Tredie og Fjerde lagde Legetøiet ordentligt i Skuffen, og det skal ogsaa gjøres; men Moderen sad ved den Mindstes Seng og sagde at de skulde Alle tie stille, thi den Lille læste sit Fader vor.

Jeg saae lige ind over Lampen," sagde Maanen, "den fireaars Pige laae i sin Seng, i det hvide, fine Linned, og de smaa Hænder vare foldede og det lille Ansigt ganske høitideligt, hun læste høit sit Fader vor. ""Men hvad er det,"" sagde Moderen og afbrød hende midt i Bønnen, ""naar Du har sagt: "giv os i Dag vort daglige Brød!" siger Du end Noget, men som jeg ikke kan høre ret hvad er. Hvad er det? Du skal sige mig det!"" – og den Lille taug og saae forlegen paa Moderen." –

""Hvad er det Du siger meer, end giv os i Dag vort daglige Brød?"" – ""Bliv ikke vred, søde Moder!"" sagde den Lille, ""jeg bad, og dygtig med Smør paa!""