Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Ed er en del af: Ritual

Beskrivelse af dette motiv: At sværge ved Gud eller f.eks. hellige mænd er at påkalde en højere, hellig instans som vidne til ens ord og derved belægge løftet med den højeste forpligtelse.

Eksempel 1:

»Min Vei gaaer ud i den vide Verden,« sagde han tilsidst, »jeg har hverken Fader eller Moder, og min hele Rigdom er 50 Rdlr.; saameget er det jo den Døde skylder Eder? Vil I nu ved Gud og alle Helgene love mig, ikke oftere at forstyrre hans Fred, saa vil jeg gjerne give Eder min lille Eiendom!«

»I vil betale den Dødes Gjæld?« spurgte den ene og saae paa ham med store Øine.

»Ja,« svarede Johannes, »naar jeg kun kan være vis paa at I vil forunde hans arme Legeme Ro, og ikke søge at forringe hans ærlige Rygte. Her er Pengene, men gjør først Eed over den Døde, og læg Eders Haand paa hans kolde Hoved!«

Kommentar til dette tekststed: Johannes betaler en død mands gæld og frelser derved hans lig fra at blive maltrakteret af to onde mænd, han skylder penge. Johannes' uselviske offer til fordel for den fremmede afdødes eftermæle sikrer dennes sjælefred. Som belønning bliver den dødes sjæl en genganger, "dødningen", som rejser med Johannes og hjælper ham mod alle farer på hans færd, hvor han ender med at ægte prinsessen.

Eksempel 2:

(...) Kongedatteren var skjøn som Solen, men var tillige en ond og arrig Hex, der var Skyld i mange deilige Prindser og mandhaftige Ridderes Død. Enhver, ligefra Kongesønnen til Betleren, var det tilladt at beile til hende, men kunde han ikke svare paa tre givne Spørgsmaal, eller rettere, gjætte tre Ting, da lod hun, som en anden Turandot, ham uden Naade og Barmhjertighed henrette. Den gamle Konge var færdig at gaae af Sorg i Graven over sin ugudelige Datter, og over at have givet hende et helligt Løfte, ikke at blande sig i hendes Kjærlighedshandel. Ja, der var endogsaa forordnet eengang om Aaret en stor Bededag, hvor da Kongen med hele Folket laae paa Knæ og bad om, at Prindsessen maatte vende om paa den rette Vei, og faae et nyt og bedre Hjerte; Sorgen var saa stor, at selv de gamle Kjærlinger i Byen farvede deres Brændeviin sort, for ogsaa selv ved dette, at vise deres Bedrøvelse.

Kommentar til dette tekststed: Prinsessen i "Dødningen" er betagende smuk og bedårer mange mænd, men er besat af det onde og får alle bejlere dræbt. Kongens hellige løfte afholder ham fra at gribe ind. Motivet er ikke endnu et eksempel på tanken, at det ydre, et menneskes udseende, ikke tæller, kun det indre. Den smukke prinsesse er ganske vist hæslig indeni, men det skyldes ond trolddom.