Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Nadver er en del af: Ritual

Nadver dækker bl.a. over: Offer

Se også Messe, gudstjeneste

Nøgleord:

Sakramente, det sidste måltid, nadverkalk, alter, kristi legeme, kristi blod

Beskrivelse af dette motiv: Nadveren er den kristne menigheds rituelle fællesmåltid. Jesus indstiftede ifølge Det Nye Testamente dette sakramente den sidste aften, han var sammen med sine disciple. Nadveren har historisk rod i både de hellenistiske mysteriemenigheders fællesmåltider og i det jødiske påskemåltid. Den kristne nadver er således både et ritual, der gentager Kristi offer (Kristus som det kristne "påskelam") og giver menigheden skæbnefællesskab med Kristus i hans lidelse, død og genopstandelse. Kilde: Gads religionsleksikon, 1999.

Eksempel :

Søndagen før Afreisen vare de Alle i Kirken til Altergang; stor og stadselig var Kirken, Skotter og Hollændere havde for flere Aarhundreder siden bygget den, et Stykke fra hvor nu Byen laae; noget brøstfældig var den bleven, og Veien op og ned i det dybe Sand var meget besværlig, dog det døiede man gjerne for at komme i Guds Huus, synge Psalmer og faae en Prædiken. Sandet laae lige hen over Kirkegaardens Ringmuur, men Gravene derinde holdt man endnu fri for Sandflugten.

Det var den største Kirke Nord for Limfjorden. Jomfru Maria, med Guldkronen paa Hovedet og Jesusbarnet paa Armen, stod som lyslevende paa Altertavlen; de hellige Apostle vare udhugne i Choret og øverst der paa Muren saae man Portraiter af Skagens gamle Borgemestre og Raad, med deres Bomærker; Prædikestolen var snittet ud. Solen skinnede saa oplivende ind i Kirken paa den blanke Messingkrone og paa det lille Fartøi, der hang ned fra Loftet.

Jørgen var som overvældet af en hellig, barnereen Følelse, som da han som Lille stod i Spaniens rige Kirke, men her var det ham en Bevidsthed at han hørte med til Menigheden.

Efter Prædiken var Altergang, han nød med de Andre Brødet og Vinen, og det traf sig saa, at han knælede netop ved Siden af Jomfru Clara; dog hans Tanke var saaledes henvendt til Gud og den hellige Handling, at han først da de reiste sig lagde Mærke til, hvem der havde været hans Nabo; han saae de salte Taarer trille ned over hendes Kinder.