Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Bibelen dækker bl.a. over: Esters Bog

Se også Koranen

Nøgleord:

Bog, hellig skrift, profetier, evangelium, kristendom, jødedom, Nye Testamente, Gamle Testamente

Beskrivelse af dette motiv: Græsk "Biblia" betyder bøger. Bibelen er den kristne kirkes hellige skriftsamling, bestående af Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Det Gamle Testamente består af den jødiske bibel, men også nogle yngre skrifter, den kristne kirke har tilføjet.

Eksempel 1:

Der var ikke gaaet sex Aar, saa vandrede Herremanden med Pose og Stav, som fattig Mand, fra Gaarden og den blev kjøbt af en riig Hosekræmmer, og det var just ham, som havde været til Spot og Griin og var budt Øl i en Strømpe; men Ærlighed og Driftighed, de give god Medbør, og nu var Hosekræmmeren Herre paa Gaarden; men fra den Stund kom der aldrig Kortenspil der; »det er en slem Læsning,« sagde han, »den kommer derfra, at da Panden første Gang saae Bibelen, vilde han vrænge en efter, der skulde være ligesaadan, og saa opfandt han Kortenspillet!«

Eksempel 2:

I den store Sal sad om Vinteraftnerne Madamen med alle sine Piger og spandt Uldent og Linnet; og hver Søndagaften læstes der høit af Bibelen, og det af Justitsraaden selv, for han blev Justitsraad, Hosekræmmeren, men det var først paa hans meget gamle Dage.