Dette er et resultat af en søgning efter "udødelig". Fundene er markeret i teksten.

Siden uden markerede søgeord og uden denne boks.

Ny søgning

Tekststed fra "En Historie fra Klitterne" (1859)

Registrerede motiver i dette tekststed

»Livet er en Kjærligheds Naadegave, næsten ufattelig stor!« sagde Hustruen, »og denne Lyksaligheds Fylde skal i det andet Liv kunne voxe og det frem i en Evighed! – jeg rummer ikke denne Tanke!«

»Og den er visselig ogsaa et Overmod af Menneskene!« sagde Manden. »Det er i Grunden en forfærdelig Stolthed at troe man skal leve evig – blive som Gud! det var jo ogsaa Slangens Ord, og den var Løgnens Herre.«

»Du tvivler dog ikke om et Liv efter dette?« spurgte den unge Hustru, og det var som foer første Gang en Skygge gjennem deres solbelyste Tankerige.

»Troen lover det, Præsterne sige det!« sagde den unge Mand, »men just i al min Lykke føler og erkjender jeg, at det er en Stolthed, en Overmods-Tanke at forlange et andet Liv efter dette, en fortsat Lyksalighed, – er ikke her i denne Tilværelse givet os saa Meget, at vi kunne og bør være tilfredse!«

»Ja os blev der givet det!« sagde den unge Kone, »men hvormange Tusinder blev ikke dette Liv en tung Prøvelse; hvor Mange ere ikke ligesom kastede ind i Verden til Armod, Skjændsel, Sygdom og Ulykke; nei, var der ikke et Liv efter dette, da var Alt paa denne Jord for ulige fordeelt; da var Gud ikke den Retfærdige!«

»Tiggeren dernede har Glæder, for ham ligesaa store, som Kongen har dem i sit rige Slot!« sagde den unge Mand, »og troer Du ikke, at Arbeids-Dyret, som prygles, sulter og slæber sig ihjel, har Fornemmelse af sine tunge Levedage? Det kunde da ogsaa forlange et andet Liv, kalde det en Uret, at det ikke blev stillet i en høiere Række af Skabningen!«

»I Himmeriges Rige ere mange Værelser, har Christus sagt!« svarede den unge Kone, »Himmeriges Rige er det Uendelige, som Guds Kjærlighed er det! – ogsaa Dyret er en Skabning, og intet Liv troer jeg vil fortabes, men vinde al den Lyksalighed, det kan modtage og som er det nok!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Fortælling om opstandelse
  2. Gud
  3. Guds Rige, himlen
  4. Jesus Kristus
  5. Præst
  6. Tro

Nøgleord: Mand, kvinde, kærlighed, lykke, ulykke, retfærdighed, mening, diskussion, teologi

Kommentar: Det er en genkommende kønskonstellation i teologiske diskussioner i HCAs digtning, at manden tvivler og kvinden tror, se f.eks. Hvad gamle Johanne fortalte . Her gælder det, hvilket også er typisk, spørgsmålet om sjælens udødelighed. Han tvivler, og mener desuden, at tanken om udødelighed er utaknemmelig forfængelighed, idet dette liv burde være nok. Hendes modargument er det rationalistisk-kristne, at der må være et liv efter døden for at rette op på verdens uretfærdighed – give de ulykkelige en lykke på den anden side af dødens grænse, uden hvilken universet måtte være uretfærdigt indrettet. Dette kan ikke ikke godtages i et rationalistisk teologisk perspektiv, idet en fornuftig og kærlig Gud antages at måtte have skabt (og fortsat skabe) en harmonisk verden for sine skabninger.