HCA-litteratur på fransk*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 20. århundrede | Vis fra d. 21. århundrede

* Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på fransk, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

363 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen på fransk

Une vie de poëte

Marmier, Xavier: "Une vie de poète", bragt i Revue de Paris, Oktober 1837. En biografi om H.C. Andersen, bl.a. baseret på et personligt møde med HCA i København i 1836. Artiklen indeholder desuden Marmiers oversættelse af digtet "Det døende Barn" til fransk: "L'enfant Mourant", gengivet i Poul Høybye: H.C. Andersens franske ven Xavier Marmier, 1950 (AaJ 1338).

Artiklen blev oversat til tysk "Dänemark, Andersen nach X. Marmier" og udgivet 10. november 1837 i Magazin für die Literatur des Auslandes (Berlin). [kan læses: online her]

Kjøbenhavns Morgenblad (A.P. Liunge) gengav Biografien 22. og 29. 7. 1838. (= HCAH A-726-a, 2000/384)
Artiklen udkom desuden senere i Marmiers Histoire de la littérature en Danemark et en Suède, 1839.

Andersen omtaler selv artiklen med titlen "La vie d'un poète" i selvbiografien "Mit Livs Eventyr, bd. 1 s. 274 i udgaven fra Gyldendal 1975, hvilket har foranlediget andre til at gøre det samme.

Liunge i Kjøbenhavns Morgenblad, 22de Juli 1838
s. 97
Som bekjendt har Marmier, da han i f.A. opholdt sig her i Staden, til Revue de Paris (October 1837) leveret nogle interessante biographiske Efterretninger om vor Landsmand, Digteren H. C. Andersen, hvis aabne, Tillid vækkende personlige Væsen ikke mindre havde tiltalt ham, end flere af den unge Digters Arbeider. Et endnu fuldstændigere Billede af Andersens bevægede Ungdomsliv giver imidlertid en biographisk Skizze, som introducerer den nylig udkomne tydske Oversættelse af hans nyeste Roman: "Kun en Spillemand". Ligesom Marmier havde sine Noticer fra Andersen selv, saaledes har denne ogsaa meddelt den tydske Oversætter, Capitain G. F. von Jenssen, alle Data til hiin biographiske Skizze, i hvilken da ogsaa enkelte Urigtigheder, som havde indsneget sig hos Marmier, ere blevne rettede. Vi hidsætte her Skildringen af Andersens tidligere Liv, der baade er det meest Interessante og det for Flertallet af vore Læsere mindst Bekjendte af Artiklen:
"Andersens Bedsteforældre vare engang velhavende, og eiede en Gaard paa Landet; men der tilstødte dem allehaande Ulykker, af hvilke dog den værste var, at Manden gik fra Forstanden. Den arme Kone tog nu til Odense og bragte sin eneste Søn der i Lære hos en Skomager. Fuld af Livsfriskhed fandt Drengen sig i Førstningen bedre i sin Skjæbne, end sildigere; han benyttede sine fritimer til at læse Holberg, forfærdigede Legetøi og digtede nogle Arier. Knap 20 Aar gammel giftede han sig med en ung Pige, der var ligesaa fattig som han, og deres Trang var saa stor, at de ikke engang havde en Brudeseng, saa at den begyndende Ægtemand selv maatte tømre sig en sammen. Der var netop død en Greve, hvis Liigkiste stod paa et Træstillads, som blev solgt efter begravelsen. Den unge Brudgom kjøbte det og omarbeidede det til sin Ægteseng; dog maa Arbeidet ikke have været fuldkomment, da de sorte Sørgelister endnu mange Aar efter vare at see paa Sengen. Paa det samme Stillads, hvorpaa Greven, rig og død, havde ligget Parade, laae efter et Aars Forløb, den 2den April 1805, fattig, men levende, Pantet paa deres ægteskabelige Kjærlighed, Hans Christian Andersen. Da det nyfødte Barn blev døbt i Kirken, skreg det himmelhøit, hvorover den knarvurne Pastor blev meget fortrædelig og i sin Ærgrelse yttrede, den Unge skreg jo som om det kunde være en Kat, hvilket høiligen bedrøvede Moderen. En af Fadderne trøstede hende imidlertid med den Forsikring, at jo høiere Barnet skreg, desto smukkere vilde det engang synge, og det beroligede hende. – Andersens Fader var ikke uden Dannelse, men Moderen var lutter Hjertensgodhed. Parret levede godt sammen, men manden følte sig dog ikke lykkelig; han søgte aldrig sine Jævnliges Omgang, men holdt sig hellere hjemme, læste for de Andre af Holbergs Comoedier og Tusind og en Nat og gjorde Perspectiver og Dukketheatre til sin lille Søn, hvem han om Søndagen ogsaa tidt tog med sig til den nærliggende Skov, hvor de to da sædvanlig tilbragte hele Dagen sammen i stille Eensomhed. Ogsaa Bedstemoderen, en elskværdig gammel Kone, der med christelig Taalmodighed bar Husets Lidelser, virkede meget paa Barnets Gemyt. Hun havde været meget smuk, var venlig mod Enhver og derhos overordentlig reenlig i sine fattige Klæder. Veemodig fortalte hun ofte, hvorlunde hendes Bedstemoder havde været Datter af en riig o fornem Herre i Tydskland, hvilken Herre havde boet i Staden Kassel; men at Datteren havde forelsket sig i en Comoediant, hemmelig forladt sine Forældre og var sunken ned i Armod. "Og nu maa alle hendes Efterkommere bøde derfor!" sukkede hun saa. Den unge Andersen hang med Liv og Sjæl ved denne Bedstemoder; hun havde en Have ved Hospitalet at passe, og her tilbragte han de fleste Eftermiddage i sin tidlige Barndom mellem de mange Blomster. Den aarlige Fest, naar det affaldne Løv blev brændt i Haven, havde en ganske egen Tillokkelse for ham; men de vanvittige Fruentimmer, af hvilke nogle kunde gaae frit omkring, voldte ham megen Skræk. Tidt kom en af Vaagekonerne og førte den kloge lille Dreng hen til Spindestuen, hvor da alle de gamle Qvinder roste ham, fordi han talte saa godt for sig, og gjengjeldte denne Dyd hos ham med Eventyr og Spøgelseshistorier, som fortaltes ham i rigeligt Maal, saa at vist intet Barn paa hans Alder nogensidne har hørt flere deslige Historier end han, men heller intet Barn kunde være mere overtroisk end han. – Til Andersens tidligste Erindringer hører ogsaa Spaniernes Nærværelse paa Fyen i Aarene 1808 og 9. En Soldat af Regimentet Asturien tog ham en Dag paa Armen, dandsede, under Glædestaarer, som udentvivl Erindringen om et hjemme efterladt Barn aflokkede ham, langshen ad Gaden med ham, og trykkede saa et Madonnabillede imod den Lilles Læber,
S 98
hvoraf den fromme Moder tog megen Forargelse. – I Odense vare i den Tid endnu mange gamle Festligheder gjængse, som gjorde et dybt Indtryk paa Drengens let opvækkelige Gemyt. Laugene droge i Processioner gjennem Byen med deres Skildter, Søfolkene droge om i Fasten, og Folket vandrede til den hellige Regisses mirakuløst lægende Kilde.
Saaledes henrandt vor Digters første Ungdomsaar. Faaderen læste imidlertid flittigt i Bibelen; men lukkede den en Dag med de ord: "Christus har været et Menneske som vi, men et ualmindeligt Menenske," hvorover Konen brast i Graad, og paa Drengen gjorde denne Gudsbespottelse, som Moderen kaldte det, et saa heftigt Indtryk, at han i Stilhed bad for sin Faders Sjæl. "Der gives ingen anden Djævel," vedblev denne, "end den, vi bære i vor egen Barm!" Da han nu vaagnede en Morgen og havde skrabet Armen tilblods, formodentlig paa et Søm, erklærede Konen, at det var en Straf af Djævlen, der idetmindste havde villet vise ham, at han endnu var til. Faderens slette Lune tiltog imidlertid Dag for Dag; han længtes efter at komme ud i Verden. Dengang rasede krigen i Tydskland, Napoleon var hans Helt, og da nu Danmark allierede sig med Frankrig, gik han til Forstærkningshæren som simpel Soldat, i det Haab at han engang vilde vende tilbage som Lieutenant. Men Naboerne meente, det var Daarskab at lade sit skyde ihjel til ingen Verdens Nytte.
Det Corps, hvorved han stod, kom imidlertid ikke videre end til Holsteen; Freden blev sluttet, og snart sad den frivillige Kriger igjen i god Behold i sin borgerlige Bolig i Odense. Men hans Sundhed havde liidt; han vaagnede en Morgen phantaserende, og talte om Felttoge og Napoleon. Den unge Andersen var dengang først 9 Aar gammel; Moderen sendte ham ikke desto mindre hen til den nærmeste Landsby, for at spørge en klog Kone til Raads. "Vil min stakkels Fader døe?" spurgte hanængstelig. – "Døer din Fader," svarede Sybillen, "saa møder hans Gjenfærd Dig paa Hjemveien." – Man kan tænke sig, hvilket Indtryk dette Orakel maatte gjøre paa den desuden frygtsomme Dreng; og virkelig var hans eneste Trøst paa Tilbageveien den, at Faderen jo vidste, hvor bange hans lille Søn var, og derfor vist ikke vilde vise sig for ham. Han kom ogsaa lykkeligt tilbage igjen, uden at have seet Faderens Gjenfærd, og den tredje Dag efter døde den Syge. Fra dette Øieblik af var den unge Andersen overladt til sig selv; al den Underviisning han nød, bestod i, at han gik nogle Timer i en Fattigskole, hvor han lærte at læse, skrive og regne, de tvende sidste Dele kun meget ufuldkomment. – Den fattige Dreng fandt paa denne Tid Adgang i Huset hos Enken efter den i 1805 i Odense afdøde Pastor Bunkeflod, hvis Navn ved nogle lyriske Poesier er bekjendt i den danske Litteratur. Han maatte læse høit for Enken og hendes Svigerinde, og her hørte han for første Gang Benævnelsen Digter og med hvilken Kjærlighed man mindedes denne Egenskab hos den Afdøde. Dette gjorde et dybt Indtryk paa Drengen; han læste nogle Sørgespil, og besluttede da, ogsaa at skrive en Comoedie og blive en Digter, ligesom salig Pastoren havde været. Nu skrev han ogsaa virkelig et ægte Sørgespil, thi alle Personerne deri kom af Dage, og belagde Dialogen med mange Bibelsteder. Hans to første Tilhørerinder optoge dette den begyndende Digters første Værk med udeelt Bifald, og nu løb Rygtet derom hele Gaden igjennem. Alle vilde høre den vittige Hans Christians smukke Sørgespil. Men her var Bifaldet ingenlunde udeelt, de Fleste loe ret hjerteligt derover, medens Andre gjorde Nar af ham derfor. Det smertede den stakkels Dreng saa meget, at han tilbragte en heel Nat grædende, og ikkun kunde bringes til at tie ved Moderens alvorlige Advarsel, at hun vilde give ham Bank ovenikjøbet, hvis han ikke lod slige Daarskaber fare. Alligevel gav han sig i al Stilhed i Færd med at udarbeide et nyt Stykke, hvori der optraadte en Prinds og en Prindsesse. Men derved kom han i en stor Forlegenhed, da han slet ikke vidste, hvilket Sprog saa høie Personer førte, og dog meente, at de umuligt kunde tale som andre Mennesker. Endelig kom han paa det Indfald at indflette tydske og franske ord i deres taler, saa at disse fyrstelige Personers høie Ord bleve til et reent Pluddervolsk, hvilket imidlertid efter den unge Autors Mening var noget ualmindeligt og høit. Ogsaa dette Mesterstykke blev bekjendt i Nabolaget, hvisaarsag en Dag de kaade Drenge løb efter ham paa Gaden og raabte: "Sikken En, see! Der gaaer Comoedieskriveren!" – Men det blev ikke derved: ogsaa Skolemesteren miskjendte aldeles det Genie hos Drengen, der allerede tydeligt aabenbarede sig i slige Productioner; thi da den unge Andersen paa hans Fødselsdag forærede ham en Krands, hvor han havde inflettet et lille Digt, dadlede han ham derfor, og Lønnen, som den lille Digter høstede for sit første metriske Forsøg, bestod saaledes i Kummer og Taarer. - Imidlertid forværrede Moderens oeconomiske Stilling sig mere og mere, og da Naboerskens Søn fortjente Penge i en Fabrik, saa besluttede man,ogsaa at sende den gode hans Christian derhen. Den gamle Bedstemoder bragte ham til Fabrikherren og fældte sine bittre Taarer over at Armod, Bekymringer og Kummer alt saa tidlig skulde falde i hendes Sønnesøns Lod. I Fabrikken arbeidede for det meste tydske Svende, for hvilke Børnene tidt maatte synge danske Viser. Ogsaa Andersen blev opfordret dertil, og gjorde det gjerne; thi han vidste, at han gjorde lykke med sin Sang. Naboerne lyttede altid, naar han sang i Haven, og engang havde jo et heelt Selskab, som var forsamlet i den fornemme Naboes have, beundret hans rene Stemme og tilklappet ham Bifald! Et lignende Bifald vandt han i Fabrikken. Opmuntret derved, sagde Andersen: "Jeg kanogsaa spille Comoedie!" og reciterede derpaa hele Scener af Holbergs Lystspil. De andre Drenge maatte imidlertid forrette hans Arbeide; men det varkun i de første Dage, det gik ham saa godt. En dag, da han igjen maatte synge, sagde en af de tydske Arbeidere: "Han er vist en lille Jomfru!" og nu omringede de plumpe Svende ham og behandlede ham saa udelicat, at den undselige Dreng forskrækket derover løb hjem til sin Moder og grædende bad hende om, at han ikke mere maatte komme i Fabrikken. Hans Bøn blev ogsaa opfyldt; thi, sagde Moderen, hun havde ikke sendt ham derhen for Fortjenestens
S 99
Skyld, men alene for at han kunde være godt anbragt etsteds, naar hun gik paa Arbeide. – Drengen skulde til Theatret! havde flere Naboer sagt til hende; men da hun ikke kjendte andet Theater, end omreisende Skuespillere, rystede hun betænkeligt paa Hovedet og besluttede, hellere at lade sin Søn komme i Lære hos en Skrædder. Andersen havde nu allerede fyldt sit 12te Aar, var hjemme endnu stedse ganske overladt til sig selv, og slugte alle de Bøger, han kunde faae Fingre paa. Hans kjæreste Lecture bestod imidlertid i en gammel prosaisk Oversættelse af Shakspeare. Med Figurer, han havde gjort af Pap, spilte han hele Kong Lear og Kjøbmanden i Venedig. Paa Comoedie kom han kun meget sjeldent; men da han stod sig godt med Plakatbæreren, fik han alle Comoedieplakater af ham, satte sig saa om Aftenen ved Kakkelovnen, studerede de handlende Personers navne og underlagde derpaa alle de opførte Stykkeer en uægte Text. Andersens Læselyst og smukke stemme havde imidlertid tildraget sig Opmærksomhed hos flere fornemem Familier i Byen, af hvilke en lod ham kalde til sig. Drengens barnlige Væsen, hans stærke Hukommelse og smukke Stemme gav ham virkeligt noget ganske Eiendommeligt; man talte derom osg snart vilde man see ham i flere Huse. Dog holdt han stedse meest af den første Familie, der havde modtage ham med saa meget Deeltagelse, ja endogsaa engang forestillet ham for Prinds Christian: Det var hos Oberst Høegh-Guldberg, en ligesaa dannet som hjertensgod Mand, en Broder til den velkjendte Digter. – Paa denne Tid giftede Moderen sig igjen, og da Stedfaderen aldeles ikke vilde blande sig i Sønnens Opdragelse, saa fik vor Andersen derved endnu mere Frihed end tilforn. Legekammerater havde han ikke, og gik derfor tidt alene ud i Skoven, eller satte sig hjemme i en Krog for at sye Dukker til sit lille Theater. Moderen meente, at da han dog var bestemt til Skrædder, saa var det godt, at han øvede sig i at sye. Hvis det engang virkelig skulde skee – trøstede Drengen sig – saa maatte der falde mange deilige Lapper af, og han kunde da med dem om Søndagen sye nye Dragter til sin Theatergarderobe. – Saaledes nærmede sig da endelig hans Confirmation, hvortil han fik de første Støvler, han i sit Liv havde havt. Paa det at Folk kunde see dem, bleve de trukne over Beenklæderne, og da nu en gammel Syjomfru forfærdigede ham en Confirmationskjole af hans afdøde Faders Frakke, var den festlige Dragt complet. Aldrig før havde Andersen havt saa smukke Klæder. Glæden derover var saa stor, at Tanken derom endogsaa forstyrrede hans Andagt paa selve Confirmationsdagen, saa at han følte Samvittighedsnag derover og bad Gud om at tilgive ham den Synd at nære saa verdslige Tanker, og dog kunde han ikke unddrage sig fra, i samme Øieblik igjen at tænke paa de deilige knirkende Støvler. – Efter endt Confirmationsfest skulde Andersen da nu i Skrædderlære; men han bad sin Moder indstændig, dog at lade ham reise til Kjøbenhavn og gjøre et Forsøg paa at komme til det kongelige Theater; han forlæste hende Levnetsbeskrivelser af berømte Mænd, der havde været ligesaa fattige som han, og forsikrede hende, at han nok ogsaa vilde blive en berømt Mand. Alt i nogle Aar havde han lagt de Skillinger, han kunde faae tilovers, i en Sparebøsse, og disse vare nu voxede til den uudtømmelige Skat af 13 Rigsbankdaler. Synet af denne uventet store Sum blødgjorde ogsaa det moderlige hjerte; hun begyndte at give efter for sin Søns Ønsker, men vilde dog først høre en klog Kones Udsagn om hendes Søns tilkommende Skjæbne. Nu blev Sybillen hentet, og efterat hun havde seet i kort og Kaffee, lød Orakelsproget: ”Jeres Søn bliver en stor Mand, og til Ære for ham vil man engang illuminere Odense By.” – En saa lykkelige Spaadom matte vel rydde de sidste Hindringer af Veien. ”Saa reis da i Guds Navn!” sagde Moderen; men da Naboerne forestillede hende, hvor ubesindigt det var, at lade den 14aarige Dreng reise til den store Stad, hvor han ikke kjendte en Sjæl, svarede hun: han lod hende ikke have nogen ro, men hun var vis paa, at han nok vilde vende om igjen, naar han saae det store Vand, han skulde over. (Fortsættes).
s. 101. den 29de Juli 1838:
Man havde nævnet for den unge Andersen en vis Dandserinde som en meget formaaende Person ved det kongelige Theater. Han bevægede derfor en almeenagtet Mand i Odense til at medgive ham et Anbefalingsbrev til denne Dame, og nu tiltraadte han, forsynet med dette vigtige Papir og sine 13 Rbd., den skjæbnesvangre Reise. Moderen fulgte ham ud af Byen og udenfor Porten ventede den gamle Bedstemoder ham. Hendes før saa smukke Haar var i de sidste Uger blevet graat; grædende kyssede hun sin elskede Sønnesøn; hendes Smerte savnede Ord, og snart dækkede den kjøle Grav hendes Kummer. – Andersen reiste nu som blind Passageer med Posten til Nyborg, og ført paa de store Belt følte han, hvor eensom han dog nu stod i Verden. Saasnart han var kommen i Land paa Sjælland, gik han derfor hen paa et afliggende Sted, kastede sig her paa Knæ, og bad til Gud om Hjelp i sin forladte Stilling. Trøstet reiste han sig og nu gik den Dag og den paafølgende Nat uafbrudt videre gjennem Kjøbstæder og Landsbyer indtil han Mandag Morgen den 5te September 1819 øinede Kjøbenhavns Taarne. Udenfor Porten maatte han stige af og gik, med sin lille Reisebyldt under Armen, ind i den store Stad. Den bekjendte Jødefeide, som dengang, fra Syd til Nord strakte sig over hele Europa, var udbrudt her Aftenen iforveien og hele staden var i Bevægelse; ”Naomis” Begivenheder giver et tro Billede af Hovedstadens daværende Tilstand. – Tre Daler havde Reisen kostet; med de øvrige ti i Lommen tog den lille Eventyrer et logis i en Gjæstgivergaard. Hans første udflugt var til Comoediehuset; forbauset betragtede han den anseelige bygning, gik rundt omkring den og bad ret inderlig, at den dog snart maatte oplade sig for ham og at han maatte blive en dygtig Skuespiller. Dengang havde han vistingen Anelse om, at ti Aar efteret af hans dramatiske Arbeider skulde bliver optaget med Bifald og han for første Gang tale til Publikum. – Den næste Dag tog han nu sine Confirmationsklæder paa og begav sig paa Veien for at aflevere sit Anbefalingsbrev til den formaaende Dandserinde. Længe lod Damen ham vente paa Trappen,og da han endelig fik Audients mishagede Drengens keitede og naive Adfærd Konstnerinden i den Grad, at hun holdt ham for ikke rigtig i Hovedet, saameget mere som hun slet ikke kjendte den Herre, der have anbefalet ham. – Nu vendte Andersen sig til Theaterchefen og anholdt hos ham om Engagement, men ogsaa her var udfaldet kun daarligt. ”Han var for mager til Theatret,” lød Svaret. – ”O,” svarede Andersen, ”naar De giver mig 100 daler i Gage, vil jeg nok blive feed.” Chefen vilde imidlertid ikke indlade sig paa denne uvisse udsigt til en federe Rekrut til det kongelige Theater, og afviste Supplikanten med den Besked, at man ogsaa kun engagerede Folk af Dannelse. – Nedslagen stod den stakkels Dreng nu der; hen kjendte Ingen, der kunde have givet ham Raad og Trøst, ingen ved hvis Bryst han kunde græde. Da tænke han paa Døden, og netop dens Rædsler førte ham tilbage til Gud. "Naar Alting først gaaer ret ulykkeligt, vil han hjælpe mig," sagde han; "thi saaledes staaer der i alle de Bøger, jeg har læst." Han kjøbte sig en Galleriebillet og saae Paul og Virginie. Scenerne i 2den Akt, hvor det to Elskende adskilles, greb ham saa heftigt, at han brast ud i en lydelig Hulken og vakte alle de Omkringsiddendes Opmærksomhed. Beroliget ved deres venlige Tiltale, fortalte han nu Alle, hvem han var, hvorledes han var kommen her, at hans Kjærlighed til Theatret ikke var ringere end Pauls Kjærlighed til Virginie, og hvorledes han sikkert vilde blive ligesaa ulykkelig som Paul, hvis man ikke ansatte ham ved Theatret. Alle saae forundrede paa ham. – Den næste Dag bragte ingen glædeligere Udsigter, og hans Kasse var alt smeltet sammen til en Daler! Hvad var der at gjøre? Enten maatte han med en Skipper reise tilbage igjen for at blive udleet i sin Fødeby, eller gaae i Lære hos en eller anden Haandværker, hvilket dog vilde blive hans Lod i Odense, hvis han tog hjem igjen. En Snedker søgte netop en Læredreng; Andersen meldte sig, men snart blev han ogsaa her krænket af Svendenes letfærdige Tale, en Gjenstand for Alles Morskab, og det gik ligesom før i Fabrikken. Grædende tog han endnu samme Aften Afsked fra Mesteren.
Idet han nu bedrøvet vandrede gjennem Folkesværmen paa Gaderne, faldt det ham ind, at her endnu Ingen havde hørt hans smukke Stemme. Han opsøgte altsaa Prof. Siboni, Directeuren for det kongl. Conservatorium, hos hvem der netop var stort Middagsselskab, og deriblandt Digteren Baggesen og den berømte Componist Prof. Weyse. En munter Huusjomfru lukkede ham ind,
S 102
og hende fortalte han ganske aabenhjertigt, hvor forladt han var, og hvor stor Lyst han havde til at komem til Theatret, hvilket den unge Dame strax igjen forebragte Bordselskabet, som blev nysgjerrigt efter at kjende den lille Eventyrer, som Baggesen kaldte ham. Nu blev han kaldet ind og maatte synge for Selskabet og declamere Scener af Holberg. Da et Sted bragte ham til at erindre sin sørgelige Stilling og han brast i Graad, applauderede Selskabet. "Jeg spaaer, at der engang bliver Noget af ham!" sagde Baggesen; "men bliv for Alting ikke forfængelig, naar Publikum tilklapper Dig Bifald." Professor Sibonli lovede derpaa, at han vilde uddanne Andersens Stemme, saa at han kunde debutere paa det kgl. Theater, og sjæleglad forlod Drengen nu det lykkelige Huus. Dagen efter maatte han komme til Prof. Weyse, der ganske vidste at vurdere den arme ynglings forladte Stilling og ædelmodig samlede en Collect til ham, der indbragte 70 Rbd. Nu tog Prof. Siboni ham til sig og den første Underviisning medtog næsten et halvt Aar. Da var Andersens Stemme i Overgangsperioden og tabte sig næste ganske. Siboni radte ham nu, helelre at reise hjem og lære et Haandværk. Saaledes stod den stakkels Andersen nu igjen ligesaa forladt i Verden som før! Dog netop i denne tilsyneladende Ulykke laae Spiren til en bedre Skjæbne for ham. I sin Nød erindrede han sig, at der i Kjøbenhavn levede en Digter Guldberg, en Broder af den venlige Oberst i Odense. Til ham henvendte Andersen sig og fandt velvillig Modtagelse. Da Guldberg hørte, at den unge Odenseer kanp kunde skrive et Ord rigtigt, tilbød han ham sin Underviisning i det danske og tydske Sprog og skjænkede ham Udbyttet af et lidet, nylig udgivet Skrift. Ogsaa den ædelmodige Weyse, Kuhlau og andre anseete Mænd rakte ham igjen deres hjelpsomme Haand. – Nu skulde Andersen leie sig et Logis i Staden. Han fandt ogsaa en Enke, der var villig til at optage ham hos sig, men denne Dame boede i en berygtet Gade, og var omgiven af Damer, hvilke Digteren skildrer os med Victor Hugos Ord som 'les femmes échevelées qui vendent le doux nom d'amour'. Men hans Hjerte var altfor reent, hans Gemyt altfor barnligt til at han skulde kunne tænke over hvad der foregik omrking ham. Hans Værtinde var en haard, følelsesløs Kone, der ikke undsaae sig for at tage 20 Daler i Kostpenge om Maaneden for den arme Dreng, omendskjøndt hun kun anviste ham Logis i et forhenværende Spisekammer. Han gav hende imidlertid hvad hun forlangte, og fik nu og da nogle Skillinger af hende, naar han besørgede Byærinder for hende. Ingen kunde dog føle sig lykkeligere end den unge Andersen i sin nuværende Stilling, thi Professor Weyse havde formaaet Skuespiller Lindgreen til at instruere det unge Menneske, medens en af Soldandserne havde sat sig i Hovedet at gjøre en Dandser af ham. Andersen gik altsaa daglig i Dandseskolen, optraadte i nogle Balletter, og da hans Stemme igjen havde indfundet sig, maatte han ogsaa synge med i Chorene.
Saaledes var han da nu virkelig kommen til Theatret, og det gjaldt nu kun om at debutere og derved at erhverve fast Løn. Endnu stedse hildet af Overtro, tænkte han Nytaarsdag, at naar han den Dag kunde komme ind i Comoediehuset og der declamere et Stykke, vilde han ganske vist i Aarets Løb avancere til Skuespiller. Men desværre var Huset lukket den Dag, og kun tilfældigviis stod en lille Sidedør aaben. Gjennem denne listede Andersen sig, skjælvende, som om han havde noget Ondt i Sinde, op paa det mørke Theater, hvor intet Menneske rørte sig, traadte hen til Lampestilladsen, bad der knælende et Fadervor, det Eneste og Bedste, som her vilde falde ham ind, og gik saa trøstet hjem igjen. Bestandig haabede han endnu, at hans gode Stemme efterhaanden ganske vilde vende tilbage, hvilket dog neppe var at formode, da den arme Yngling af Mangel paa Penge næsten altid maatte gaae med Støvler, der vare itu, og vaade Fødder, og helelr ikke havde Vinterklæder. Skjøndt nu allerede 16 Aar gammel, var han dog endnu ganske Barn, saa at han hele Aftenen paa sti Kammer syslede med at sye Dukker til sit lille Theater, hvis Dragter han forfærdigede af Prøver, han havde tilbetlet sig i Boutikerne. Paa denne Maade gik de bedste Aar hen, i hvilke han kunde have lært Noget, og mange Kummerfulde Dage maatte han udholde, inden en mild Dag frembrød for ham. Guldberg øvede ham i dansk Stiil, og snart tilveiebragte Andersen en heel versificeret Tragoedie, der, paa Grund af den Færdighed, hvormed han deri havde vidst at behandle Sproget, vakte Oehlenschlägers, Ingemanns og Andres Opmærksomhed. Men ved Theatret lod man ham ikke komme til nogen Debut; man fritog ham endog for hans tidligere Forpligtelse til at freqventere Dandseskolen og synge i Choret, da man ønskede, at han vilde anvende sin Tid til videnskabelige Studier; men Ingen gjorde noget for ham i denne Henseende, og det faldt den stakkels Dreng tungt nok at erhverve det nødvendige til Livets Ophold. Da skrev han i sin store Nød et nyt dramatisk Stykke, i det Haab at det skulde blive antaget til Opførelse; men dette Haab slog feil, og ligedan gik det med et 2det og 3die Forsøg. – Paa denne Tid blev den ligesaa meget som udmærket Embedsmand høitskattede som for sin Hjertensgodhed almindelig agtede Conferentsraaad Collin Theaterdirecteur, og snart begreb denne kloge og klartskuende Mand hvad der slumrede i den unge Digter. Vel forkastede ogsaa han Andersens dramatiske Arbeider; men han gik strax til Kongen og udvirkede Tilladelse til at den unge Andersen paa Statens Bekostning maatte sendes til en lærd Skole i Provindserne, og blev fra dette Øieblik af en Fader for Ynglingen i dette Ords ædleste Betydning.
Nu gik Andersen fra Dandseøvelser, Romaner og Dukker over til mathematik, Latin og Græsk, og den 17aarige Yngling maatte finde sig i at lære de første Elementer blandt 10aarige Drenge. Rectoren behandlede ham imidlertid meget haardt, frakjendte ham alle Aandsevner, og glemte sig saa meget, miskjendte saa ganske en offentlig Lærers Pligter, at han gjorde den stakkels Yngling til Gjenstand for sine Meddisciplers Haan, og satte ham i en Tilstand af aandig Lidelse, der inden kort Tid vilde have tilintetgjort ham, hvis ikke den ædle Collin
S 103
og nogle andre trofaste Venner havde frelst ham af disse Qvaler. (Først efterat Andersens "Improvisatoren" var udkommen og optagen med udeelt Bifaldt erkjendte Rectoren sin Feil, rakte Andersen Haand til Forsoning og beklagede den Vildfarelse, han havde gjort sig skyldig i, ved at gjøre sig al umage for at ræde det den unge Digter af Gud givne Talent i Støvet (Side XI-XII).)
Da nemlig et Par Aar her vare forløbne reiste en af Lærerne til Kjøbenhavn og meldte Conferentsraaden, hvor slet og sorgløst den stakkels Andersen belv behandlet af Rectoren. Ikke saasnart havde Collin erfaret dette, før han ogsaa strax tog Andersen ud af Skolen og overgav ham til en Privatdocent. Et Aar efter (1828) blev Andersen akademisk Borger i Kjøbenhavn.
Faa Maaneder efter kom hans første literaire Arbeide i Trykken, hans "Fodreise til Amager," en Humoreske, der fandt saa stort Bifald, at der alt efter nogle Dages Forløb maatte foranstaltes et 2det Oplag og det 3die nu er under Pressen. Nu blev den unge Digter overalt optagen med forekommende Venlighed. Den danske Oversætte r af Shakespeare, Commandeur Wulff, den berømte Naturforsker, Etatsraad Ørsted, og mange ansete Familier og Lærde optoge ham som en Ven i deres Huus og Familien Collin skjænkede ham ganske et faderligt Hjem.
(Slutningen af Artiklen omhandler Andersens sildigere Productioner, hans Reiser etc., og indeholder neppe Noget, som jo torde være bekjendt for danske Læsere. Ogsaa hans Forhold til Hauch og H. Hertz ommeldes her, Begges Polemik imod ham, og hvorledes Begge siden venskabeligt have sluttet sig til ham, den Første ved skriftlig Tilnærmelse, efterat have læst Improvisatoren, den Sidste under deres fælleds Ophold i Rom. Om Molbechs Kritik over ham hedder det, "at den er saa haard, ukjærlig og uretfærdig, at den fortjener at kaldes Gjenklangen af en forudfattet Mening, men ikke en veltænkende Mands besindige Dom." "Uagtet alle disse Gjenvordigheder," tilføier J., "har Digterens egen Kraft og Forsynets kjærlige Haand med hver Dag ført ham sin bestemmelse imøde. Hans Personlighed og hans Værker have erhvervet ham mange Venner og Velyndere; hans Publikum er talrigere end hans Modstandere troe. Tydskland har imidlertid rigtigst opfaattet hans Værd og "das Conversationslexickon der Gegenwart" udtaler en dobbelt Sandhed, naar det kalder Andersen en af den nyeste Tids talentfuldeste danske Digtere, hvis Renommee imidlertid er mere erkjendt i Tydskland, end i hans Fædreland." – Slutteligen erfarer man, at Andersen arbeider paa et nyt Værk, som vil levere Frugterne af den Reise, han i Sommeren 1837 foretog gjennem Sverrig, ligesom og at hans "Eventyr for Børn" som "Mange i Danmark anssee for hans originaleste Arbeide," med det Første ville udkomme i tydsk Oversættelse hos Vieweg i Brunsvig. Paa Tydsk haves iforveien oversat hans "Skyggerids paa en Reise," "Improvisatoren," (ogsaa oversat paa Fransk), "O.T." og "Kun en Spillemand"; Chamisso har leveret et Fragment af hans "Agnete og Havmanden"; "Lykkens Kalosker" vil blive optaget i den tydske Udgave af Eventyrene; og en Mængde andre Digte af ham ere blevne oversatte af Chamisso, Gaudy, Gähler og nylig af Thomsen i hans "Harfe der Skalden").

(Bibliografisk kilde: HCAH, IMC G3)

L'enfant mourant.

Xavier Marmier: Poésies d'un voyageur. Paris. Imprimerie de Félix Locouin, 1844. Heri s. 99-10: L'enfant mourant traduit d'Andersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Une vie d'un poète

Marmier, Xavier: "Une vie d'un poète". Revue britannique. Choix d'articles, 6. sér., 11, 1847, pp 176-91. Optrykt i hans: De l'est à l'ouest. Voyages et littérature. L. Hachette & Cie, Paris. 1867, pp 45-63.
[Kilde: Spanggaard, nr. 637]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

L'improvisatore, ou la Vie en Italie.

par M. Hans-Christian Andersen. Traduit du danois par madame Camille Lebrun. 2 vol. Paris 1847. Amyot.
Bulletin bibliographique [Fragment de "Das Märchen meines Lebens ohne Dictung, Traduction francaise sur la traduction anglaise par Mary Howitt, Anm.: L'Illustration, Journal Universel, yome X, 1847, p. 126.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1722, Biographie: 1957/34)

Voyages en Scandinavie et en Laponie

Publies par Ordre du rois ... sous la direction de M. Paul Gaimard. Litterature Scandinave par M. Xavier Marmier. Paris. Pp. 292-303 OM HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1977/89)

Contes pour les enfants

Contes pour les enfants par Hans Christian Andersen traduits du danois par V. Caralp [Francois Garay]. Illustrations a deux teintes par Derancourt. Paris Belin-Leprieur et Morizot, Editeurs. 1848. 329 s.
[Eventyrene er oversat fra TYSK!] Ek5, Ek13, Ek15, Ek16, Ek18, Ek20, Ek21, Ek22, E23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek30, Ek37.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/648)

Contes choisis d'Andersen,

précédés d'un fragment [chap. 1-3] du conte de ma vie par le même, [traduite de l'allemand], et d'une notice du traducteur [C...]. Ornés de 6 gravures par Hoseman. Berlin: August Schröter. 1848. 280 s. Mle, Ek1, Ek3, Ek4, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek17, Ek20, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek31, Ek32.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-337)

Choix de contes pour la jeunesse par H.C. Andersen.

Avec beaucoup d'illustrations dans le texte et neuf grands sujets tires a part et colries. Traduit [de l'allemand] par Charles Brandon. Leipzig, B.G. Teubner. I forordet: Det døende Barn (Marmiers oversættelse). Leipzig, 1853. 338 s.
Ek1, Ek2, Ek4, Ek5, Ek7, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek25, Ek26, Ek32, Ek44, Ek47, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/649, 1980/1723)

Contes danois par Andersen.

Traduction nouvelle. [V. Caralp fra tysk] Tours. Mame et Cie. Imprimeurs-libraires, MDCCCLIII. 184 s.
Ek3, Ek5, Ek11, ek13, Ek15, Ek16, Ek22.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/652, A-69)

Histoire d'une mère

Histoire d'une mère. Suivi de le caneton. Le mauvais prince. Les souliers rouges. Les cigognes. Par Andersen. Traduit du danois [nej tysk, af Brandon]. Mame et Cie. Tours. 1853. 137 s.
Ek17, Ek18, Ek25, Ek30, Ek47.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/650)

Les Habits Neufs du Grand-Duc.

Traduit du danois d'Andersen, par Soldi. Illustration: Bertall: Il cheminait fièrement sous son dais magnifique (p. 605, col. 4). Journal Pour Tous 22.12.1855, pp. 604-05.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. december 1855
Bibliografi-ID: 13789 – læs mere

Contes d'Andersen.

Traduits du danois par D. Soldi. Avec une notice biographique par X. Marmier et 40 vignettes par Bertall. Paris: Hachette & Cie. 1856. 334 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, E5, Ek7, Ek8, E9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22 ,Ek23, Ek25, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44, Ek49.
I indholdsfortegnelsen står der ved ek9: L'empereur (kejserens), men i selve teksten er det grand duc (storhertug) Se AIA 1952. Ændringen skyldes, at oversættelsen udkom kun 4 år efter Napoleon IIIs statskup.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-4-a)

Livre d'images sans images par HCA

Livre d'images sans images par HCA. Traduit de l'allemand par J. F. Minssen. Paris. 152 s. Librairie de L. Hachette et cie. [Bub, 33 aftener]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1730)

Deux contes d'Andersen.

Tiré de la Bibliiothèque Universelle, livraison de Décembre 1861, avec l'autorisation de la direction. Imité du danois par Jules F. -U. Jurgensen. Paris. 19 s. ek98, ek101.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1692)

Fantaisies danoises. Contes de H-CA.

Fantaisies Danoises. Contes de H.-C. Andesen traduits par Jules-F.-U. Jurgensen av l'autorisation de l'auteur. La vaurienne [ek60]. - Une peine de coeur {ek60]. - L'heureuse famille [ek46]. - Rien de plus sûr [ek58]. - Ëtre quelque chose [ek80]. Les aventures d'un cou de bouteille [ek77]. - La fille de roi des brumes [ek83]. - Le dernier songe du vieux chêne [ek81]. Genève. Joel Cherbuliez, Librarie. Paris, Même maison 10, rue de la Monnaie. 1861. 165 s.
Ek46, Ek58, Ek60, Ek65, Ek77, Ek80, Ek81, Ek83,

(Bibliografisk kilde: HCAH 2007/158)

Nouveaux contes par Andersen traduits par Soldi.

Revus par de Gramont. Paris. Collection Hetzel, E. Dentu, Librairie, Palais-Royal, 300 s. [Bogen indeholder 6 eventyr, der ikke er af HCA].
Ek10, Ek20, Ek26, Ek30, Ek40, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek51, Ek52, Ek56, Ek64, Ek77, Ek78, Ek84, Ek86, Ek87, Ek89.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/75)

Choix de contes pour la jeunesse par HCA.

Deuxième édition. Avec beaucoup d'illustrations dans le texte ... traduit de l'allemand par Charles randon. Leipzig, B.G. Teubner. 1862. 306 s.
Ek1, Ek2, Ek4, Ek5, Ek7, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek25, Ek26, Ek44, Ek47, Ek49, F19. L'enfant mourant par Marmier.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/120)

Contes d'Andersen.

Traduits du danois par D. Soldi. Avec une notice biographique par X. Marmier et 40 vignettes par Bertall. Deuxième Edition. Paris. Librairie de L. Hachette et Cie. 1862.334 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22, Ek23, Ek25, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44, Ek49.
Med dedikation fra Soldi [se Brev]

(Bibliografisk kilde: HCAH 2003/187)

Voyage en Danemark.

Jean-Marie Dargaud. Paris. Hachette et Cie. 1864. 446 p. [Forfatteren skriver om Glorup og om HCA, som nævner Dargaud i dagbogen.] Glorup nævnt i Kapitel II-VI. H.C. Andersen omtalt side 158-60: "Les contes d'Andersen ont une odeur des îles du Danemark ..." og 486-87: "Rien n'est plus touchant que la biographie d'Andersen ...".

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Contes d'Andersen.

Contes d'Andersen traduits du danois par D. Soldi avec une notice biographique par X. Marmier. et 40 vignettes par Bertall. Troisième Édition. Paris, Librairie de L. Hachette & Cie. 1867. 343 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, E5, Ek7, Ek8, E9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22 ,Ek23, Ek25, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/121, 1980/1688, 1950/100)

Hans Christian Andersen.

A. Genevay: Biographie. La Situation, 13 Octobre 1867.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-291a)

Udgivet 13. oktober 1867
Bibliografi-ID: 18113 – læs mere

Le Perrault Scandinave et les petits enfants. Hans Christian Andersen, d'Odensée.

Philarète Chasles: bigraphie dans La Liberté Paris 26.11.1867. Afskrift af s. 195-209.
HCA omtaler artiklen i dagbøgerne den 1. december 1867: Hos Henriques sammen til Middag med Fru Ernst hos Henriques, hun oplæste Philarchets Chasles Artikkel om mig og ved Udtrykket Vielliard sagde [10] hun alle Dammer maatte protestere derimod med en Skrivelse til Philatre Chales;
I Artiklen er HCA omtalt som "un grand viellard doux".

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/2293)

Udgivet 26. november 1867
Bibliografi-ID: 19585 – læs mere

Journal des Étrangers

Brev fra anonym til A. M. Jougla i Journal des Étrangers 22.12.1869. En rosende omtale af H.C. Andersen i anledning af at han er i Nice.
Udgivet 22. december 1869
Bibliografi-ID: 11931 – læs mere

Contes d'Andersen

traduits du danois par Soldi. Avec une notice biographique par X. Marmier [p. 1-12] et 40 vignettes par Bertall. Quatrième Édition. Paris, Librarire Hachette et Cie. 1871. 358 s

(Bibliografisk kilde: HCAH A-355)

Histoire du laid petit canard.

12 dessins pour le charmant conte d'Andersen par Gustave Sus. C. Weise, Stuttgart, 1871. 9 S.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1018)

Contes danois

Contes danois traduits pour la première fois par M Ernest Gregoire & Louis Moland. Illustrés d'après les déssins de M. Yan d'Argent. Paris, Garnier Frères. 424 s. Avec extrait du Conte de ma vie.
Ek14, Ek24,Ek25, Ek27, Ek60, Ek63, Ek65, Ek70, Ek72, Ek83, Ek90, Ek95, Ek102, Ek106, Ek110, Ek125, Ek141, Ek151

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-1)

La vierge des glaciers -

Hans Christian Andersen: La Vierge des glaciers - Ib et la petite Christine - Elle se conduit mal. - Un crève coeur - Un couple d'amoureux - Une histoire dans les dunes - Caquets d'enfants- une feuille du ciel - Ce que le vieux fait est bien fait - Le sylphe - La reine des neiges - Le fils du portier - Le jardinier et ses maitres. Par Andersen. Traduction de Mm. E. Grégoire et L. Moland. Illustrations de Yan' Dargent. Paris. Garnier Frères, Libraires-Éditeurs. Paris, 1874. 418 s.
Ek14, ek24, ek27, ek60, ek65, ek70, ek72, ek90, ek95, ek102, ek106, ek125, ek151
- Anm.: For kort Tid siden er i Paris udkommet en Oversættelse af H.C. Andersens Æventyr og Fortællinger, mest de nyere, ved E. Grégoire og l. Moland. Fædrelandet 17.6.1874.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Historien om en Moder i femten Sprog.

Historien om en Moder i femten Sprog. [polyglot] Udgiven af JEAN PIO og VILH. THOMSEN. C. A. Reitzel, København; Williams & Norgate, London; Brockhaus Sortiment, Leipzig.
Til Digteren Hans Christian Andersen paa hans 70 Aars Fødselsdag den 2den April 1875. - Også med engelsk titelblad. - Bibliographical Notes, pp. 95-98. - Anm.: Berthold Auerbach, Die Gegenwart VII (nr. 1-26), pp. 278-79; E. Sievers, Jenauer Literaturzeitung II, pp. 437-38. - Berthold Auerbachs anm. findes oversat i Nær og Fjern, 4, 1874-75, nr. 149, pp. 13-14. SJM Pg 1.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/208, XVIII-A-1 samt tysk og dansk anmeldelse)

A Few Weeks with Hans Andersen

[WOOD, ANNIE], A Few Weeks with Hans Andersen. Temple Bar XLIII (dec.-apr.) 1874-75, pp. 387-96.
Optrykt i Hallberger's Illustrated Magazine (Stuttgart / Leipzig) I, pp. 149-54; and in: Eclectic Magazine, April 1875. - Om AW's samvær med HCA i efteråret 1871. - Se hertil nr. 1026 og 1426 ndf. Fransk overs.: Un poëte en villégiature Revue Britannique, n.ser., 3, 1875, pp. 109-22.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-E-3, 1954/516)

Nouveaux contes danois.

Traduits par Ernest Grégoire ety Louis Moland. Illustrés d'après les dessins de M. Yan' Dargent. Paris. Garnier Frères. 1875. 444 s. - Anm.: Philibert Audebran, L'Illustration, 27 November 1875.
Ek2, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek13, Ek23, Ek25, Ek26, Ek41, Ek47, Ek61, Ek64, Ek71, Ek77, Ek78, Ek80, Ek86, Ek87, Ek91, Ek101, Ek104, Ek122.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-2, anm.: 1993/258)

Choix des contes pour la jeunesse par HCA.

Troisième édition. Avec beaucoup d'illustrations dans le texte et neuf grands sujets tires a part et colries. Traduit [de l'allemand] par Charles Brandon. Leipzig, B.G. Teubner. I forordet: Det døende Barn (Marmiers oversættelse). Leipzig, 1875. 338 s.
Ek1, Ek2, Ek4, Ek5, Ek7, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek25, Ek26, Ek32, Ek44, Ek47, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-5)

Hans Christian Andersen / Historien om en Moder / i Femten Sprog / udgiven af / Jean Pio og Vilh. Thomsen / - / London Kjøbenhavn Leipzig / Vllliams & Norgate C. A. Reitzel F. A. Brockhaus Sortiment / 1875 / Trykt hos Bianco Luno.

Dansk Titelblad.

Hans Christian Andersen / The story of a mother / in fifteen languages / edited by / Jean Pio and Vilh. Thomsen / - / London Copenhagen Leipzig / Williams & Norgate C. A. Reitzel F. A. Brockhaus sortiment / 1875 / Printed by Bianco Luno.

Engelsk Titelblad - Tilegnelse: Til Digteren Hans Christian Andersen paa hans 70 Aars Fødselsdag den 2den April 1875. Indholdsfortegnelse. - Tekst: 98 Sider. - 4to. - Pris Kr. 3.00. (Udkom 2. 4. 1875).

Indhold.

I. Historien om en Moder (se Nr. 533). p. 1
II. Historien om en Moder paa Svensk p. 7
III. samme paa Islandsk p. 13
IV. Tysk p. 19
V. Plattysk p. 26
VI. Hollandsk p. 32
VII. Engelsk p. 38
VIII. Fransk p. 44
IX. Spansk p. 50
X. Nygræsk p. 58
XI. Russisk p. 65
XII. Polsk p. 72
XIII. Bøhmisk p. 78
XIV. Ungarsk p. 83
XV. Finsk p. 89
Bibliographical notes p. 95
Overskudet ved Salget af Bogen var bestemt som Gave til det efter Digteren opkaldte Børnehjem.

Anm.: Fædrelandet 12. 4. 1875, Nr. 83. - Jenaer Literaturzeitung, 2. Jahrgang, Nr. 24, 11. 6. 1875, 437-438 af E. Sievers - Nær og Fjern, Nr. 144, 4. 4. 1875. - Nr. 149, 9. 5. 1875: Berthold Auerbach om H. C. Andersen. - The Athenaeum, Nr. 2493, 7. 8. 1875, 181. Sp. 2.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-772)

La mort d'Andersen.

André Treille: "La mort d'Andersen." Journal de Paris 8 Août 1875.

(Bibliografisk kilde: HCAH III-F-1)

Lettre d'une Douairière.

Comtesse [Anaïs] de Bassanville: ... Du reste, ses contes et ses poësies sont très-remarquables, surtout par une ironie finement déguisée et par cette douce teinte de rêverie propre aux hommes du Nord. Ces qualités, portées au plus haut degré, ont fait d'Andersen l'un des écrivains les plus originaux de notre dix-neuvième siècle, qui en cmpte pourtant un si grand nombre. Le Moniteur de la Mode, Journal du Grand Monde, 3. No, Septembre 1875.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Conteur danois.

Biographie. Le Magasin pittoresque, 44, p 332-34, Paris 1876.

(Bibliografisk kilde: HCAH [mikrofilm 93, 334-39)

Udkast til Digteren H.C. Andersens Monument af Billedhugger L. Hasselriis til Odense.

Indbydelse til Oprettelse af et Mindesmærke. Forslag til skulptur udført af Louis Hasselris. -
The Erection of a Monument.
Invitation à contribuer à un monument
Einladung zur Zeichnung von Beiträgen zur Errichtung eines Denkmals.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1969/199)

Voyages hors de ma chambre.

Victor Fournel: Paris Charpentier, 1878, 384s. S. 78-82: Biografisk skildring af HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1977/159)

Le coffre volant ...

Le Coffre Volant. Les Souliers rouges. Le papillon. L'infirme. -Il faut une différence. Les coureurs. La petite fille aux allumettes. Margoton. Le dernier rêve du chêne. Le roi des aunes. La vielle maison. Le Sarrasin. Le grand serpent de mer. Le briquet. L'intrepide soldat de plomb. L'ange. Le vieux Ferme l'Oeil. Le sanglier de bronze. La comète. C'est le rayon de solei qui prle. Par A. Traduction de MM. Grégoire et Moland. Illustration de Yan Dargent. Paris. Garnier Frères. Ek1, Ek12, Ek16, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek29, Ek34, Ek37, Ek44, Ek46, Ek51, Ek55, Ek62, Ek81, Ek84, Ek98, Ek111, Ek117, Ek138, Ek139, Ek140, Ek145, Ek150, Ek152, Ek154.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2007/48)

Contes d'Andersen.

Traduction par D. Soldi. Illustrations par Bertall. Septième édition. Paris. 1880. 358 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22, Ek23, Ek25, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1690)

Le Briquet.

Traduction de L. de Hessem. Ouvrage orné de 5 gravures. Paris: Firmin-Didot et Cie. 1892. 31 s.
ek1.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-6)

Contes d'Andersen.

Contes d'Andersen traduits du danois par D Soldi. Avec une notice biographique par X. Marmier et 40 vignettes par Bertall. Huitième édition. PARIS. 1886. 358 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, E5, Ek7, Ek8, E9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22 ,Ek23, Ek25, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1950/67)

Contes choisis d'Andersen

Contes choisis d'Andersen adaptés par Paul Ferrard. Ouvrage ilustré d'une chromolithographie et d'un grand nombre de gravures sur bois. Paris. W. Hinrichsen Éditeur. 158 s.
Ek2, Ek5, Ek7, Ek13, Ek17, Ek18, Ek22, Ek23, Ek25, Ek26, Ek30, Ek47.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1703)

Les habits de l'empereur.

Les habits de l'empereur. Traduction de L. de Hessem. Ouvrage orné de 5 gravures. Paris. Firmin-Didot et cie. 1892. 32 s.
ek9, ek92.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-7)

Petit soldat.

Petit soldat. La petite marchande d'allumettes. Traduction de L. de Hessem ouvrage illustré de 5 gravures. Paris: Firmin-Didot et Cie. 1892. 32 s.
ek12, ek37.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-8)

Une mère. Conte de Hans Christian Andersen en vingt-deux langues.

Une mère. Conte de Hans Christian Andersen en vingt-deux langues. [Historien om en Moder på 22 sprog. Polyglot] Edité par P. EM. HANSEN. S. M. Nicolaieff, S.-Petersbourg. VIII, 144 pp.
Også med russisk titelblad. - SJM Pg 2. I: Danois
II: Russe: Traduit: P. Hansen.
III: Petit-russien. Traduit D.l. Mordovtzev.
IV: Polonais. Traduit: F. H. Levestam.
V: Tchèque. B. Peska a I M. Boleslavsky.
VI: Slovaque. Traduit: A. Sytniansky.
VII: Serbe
VIII: Islandais. Traduit: Páll Sveinsson.
IX: Suédois. Traduit: Karl Johan Backman.
X: Allemand. Traduit: ?
XI: Bas-allemand. Traduit: Dr. Struwe.
XII: Hollandais. Traduit: C. de Iong.
XIII: Anglais. Traduit: Oscar Sommer.
XIV: Francais. Traduit: Victor Molard.
XV: Espagnol. Traduit: J. Roca y Roca.
XVI: Italien. Traduit: Virgile Narducci.
XVII: Néo-grec. Traduit: Jean Pio.
XVIII: Arménien. Traduit: Siméon Goulamiriantz.
XIX: Finnois. Traduit: Julius Krohn.
XX: Madjar [Ungarsk] Traduit: Czanyuga József.
XXI: Tatare. Traduit: Ataoul Bajazitov.
XXII Hebreux. Traduit: Buki-Ben-Iogli (pseudonyme).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/2149)

L'Album inconnu d'Andersen. Prose et vers inédits d'Andersen, Victor Hugo, Lamartine, Ancelot, X. Marmier, Balzac, etc., etc.

PINEAU, LÉON, L'Album inconnu d'Andersen. Prose et vers inédits d'Andersen, Victor Hugo, Lamartine, Ancelot, X. Marmier, Balzac, etc., etc.. La Revue des revues XXIII:4 (okt.-dec.), pp. 97-108.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Les contes d'Andersen.

Traduits en francais par Étienne Avenard. Illustrations de Hans Tegner, gravées sur bois par Florian, Rousseau, bauer, Closs,Jungt, Maté, Tresse, etc. Félix Juven. Paris, 1901. 508 s. Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek31, Ek32, Ek37, Ek43, Ek44.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-43-F)

Alexandre Dumas et les contes d'Andersen.

Hoche, Jules. La Contemporaine. Revue Illustrée, nr. 19, dec. 1901, pp. 34-43.

Contes d'Andersen.

Traduits du danois par D. Soldi. Avec une notice biographique par X. Marmier et 40 vignettes par Bertall. Treizième édition. Paris: Hachette & Cie. 1905. 334 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, E5, Ek7, Ek8, E9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22 ,Ek23, Ek25, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-4)

Contes d'Andersen.

Récits pour la jeunesse. Traduits de l'allemand par Mlle A[nette] Reitzel. Six [cinq!] gravures en couleurs. Lausanne: Payot & Cie. 1906. 75 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek5, Ek12, Ek17, Ek25, Ek26

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1696)

Contes d'Andersen.

Traduits du danois par D. Soldi. Avec une notice biographique par X. Marmier et 40 vignettes par Bertall. Quatorzième édition. Paris: Hachette & Cie. 1907. 358 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, E5, Ek7, Ek8, E9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22 ,Ek23, Ek25, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/122)

Histoires et aventures.

Histoires et aventures. Traduction nouvelle précédée d'une préface de EUGÈNE RODRIGUES. Eaux-fortes originales et bois dessinés par ALEXANDRE LUNOIS. Paris. [10], XVI, 203 pp.
Indledningen (pp. I-XV) omhandler ikke HCA, - men le livre de bibliophile. - Trykt i 146 eks.
Ek7, Ek8, Ek35, Ek47, Ek63, Ek68, Ek83, Ek98

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-14)

L'homme de neige par Andersen.

Traduction de M.M. Grégoire et Moland. Illustrations de Yan' Dargent. Garnier Frères, Paris. 366 s.
BuB - 29 aftener.
Ek10, Ek15, Ek31, Ek33, Ek40, Ek41, Ek43, Ek49, Ek56, Ek69, Ek71, Ek85, Ek92 ,Ek93, Ek103, Ek109, Ek115, Ek119, Ek143.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1693)

La féerie dans une ame du Nord: Andersen

FÉLIX-FAURE-GOYAU, LUCIE, La féerie dans une ame du Nord: Andersen. La Nouvelle revue 3ième Sér. XIII, pp. 329-48.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

La reine des neiges et quelques autres contes illustrés par Edmond Dulac.

L'Édition d'art H. Piazza, PARIS. Ces contes ont été traduits du danois par L. Moland. Édition Garnier Frères. Paris. 171 S.
Ek3, Ek8, Ek9, Ek15, Ek23, Ek27, Ek28

(Bibliografisk kilde: HCAH 1969/5)

L'Enfant mourant.

Traduit par Xavier Marmier.s. 260 i: Illustrations littérairaires de la France. Poëtes et prosatuers XIXe siècle. Extraits des oeuvres les plus remarquables des écrivains modernes par M.P. Poitevin. Deuxième Édition.Paris 1911. 439 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-E-13)

Sa Majesté l'Enfant: Hans Christian Andersen et ses Contes

BRANDES, GEORG, Sa Majesté l'Enfant: Hans Christian Andersen et ses Contes. La Revue XCVII (jul.-aug.), pp. 18-32.
På engelsk, med et par uvæsentlige udeladelser, i The Bookman (New York) XXXVI (sep.-feb.) 1912-13, pp. 404-09 (Hans Christian Andersen and his Tales).

(Bibliografisk kilde: HCAH eng: 1958/60)

Contes d'Andersen.

Calendrier pour 1912. Douze illustrations de H.Lefler et I. Urban. Vienne. Munk. 26 S.
Ek3, E7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek13, Ek15, Ek16, Ek20, Ek23, Ek27, Ek30.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1765)

Hans Christian Andersen

CHANDLER, STÉPHANIE, Hans Christian Andersen. La Belgique artistique et littéraire XXXIII (okt.-dec.), pp. 33-50, 99-115.
Forkortet version: nr. 673 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Recueil de contes d'Andersen.

Recueil de contes d'Andersen par Kathleen Fitzgerald illustrées par Gilbert James. Troisième Édition. Siegle. Hill et Cie, Londres.
Ek3, Ek5, Ek11, Ek19, Ek36

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/67)

Contes d'Andersen choisis et traduits du danois par Paul Leyssac.

Montreal, librairie Beauchemin limitée, 79, rue st. Jacques. Copyright 1916.
Ek1, Ek3, Ek4, Ek5, Ek8, Ek9, Ek12, Ek19, Ek20, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek32, Ek36, Ek37, Ek44, Ek47, Ek48, Ek58, Ek98,

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-10)

Contes d'Andersen.

Nouvellement traduits du danois par Wally-Anne Guegan. Decors et costumes de Georges Delaw. Paris. Aux Editions de la sirene. 1920. 117 S. Ek5, Ek9, Ek16, Ek19, Ek23, Ek30, Ek37, Ek43, Ek44, Ek62.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/12)

Contes d'Andersen

traduits du danois par D. Soldi, Ouvrage illustré de 40 [38!] vignettes par Bertall Nouvelle Édition. Librairie Hachette. 1921. 317 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44,

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1695)

Recueil de contes d'Andersen

Recueil de contes d'Andersen par Kathleen Fitzgerald illustrés par Sidney M. Litten Londres. Leopold B. Hill. 1921. 60 s.
Ek3, Ek5, Ek11, Ek19, Ek36

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-12, 1980/1687)

La littérature enfantine en France dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Latzarus, Marie-Thérèse, La littérature enfantine en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les Presses Universitaire de France, Paris 1923. Pp. 266-69. - Om HCA-påvirkning i Zénaïde Fleuriots "Bigarette" og Gabriel Franays "Mémoires de Primevère".

L'homme de neige, La pierre phisosopale ..

Traduction de M.M. Grégoire et Moland. Illustrations de Yan' Dargent. Garnier Frères, Paris. 367 s.
BuB - 29 aftener.
Ek10, Ek15, Ek31, Ek33, Ek40, Ek41, Ek43, Ek49, Ek56, Ek69, Ek71, Ek85, Ek92 ,Ek93, Ek103, Ek109, Ek115, Ek119, Ek143.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/34)

Hans Christian Andersen: Chanteur, danseur, baladin et auteur de génie

HOLLEBECQUE, MARIE, Hans Christian Andersen: Chanteur, danseur, baladin et auteur de génie. Le Quotidien 6. sep.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. september 1923
Bibliografi-ID: 1882 – læs mere

Le jardin du paradis. Opera.

Conte lyrique en quatre actes d'après Andersen. Poème de Robert de Flers et G.A. de Caillavet. 1923, Heugel, Paris. - Anm.: "I denne Uge opføres i Paris en Opera. Hovedrollen spilles af den smukke Fanny Heldy." Berlingske Tidende 30.11.1923.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. november 1923
Bibliografi-ID: 14015 – læs mere

Le jardin de paradis. Opera par Alfred Bruneau.

Paris, 1923. Fanny Heldy - Anm.: Berlingske Tidende, 30.11.1923. [fra nettet: amadeusonline.net: première nell'Académie Nationale de Musique (Théâtre de l'Opéra, Palais Garnier) di Parigi di "Le jardin du paradis", racconto lirico in 4 atti e 8 quadri di Alfred Bruneau, libretto di Louis-Robert Pellevé de la Motte-Angot de Flers e Gaston-Armand de Caillavet (da Hans Christian Andersen), dirige Philippe Gaubert, regia di Pierre Chéreau, coreografia di Léo Staats, scenografia di Jacques Drésa {soprani Fanny Heldy (Arabella), Yvonne Gall (fée), Marcelle Denya (poète), Henriette Morturier "Mourgues" (1°suivante), Marguerite Choquet (2°suivante), Marguerite Delmas (4°suivante), Marie-Thérèse Dumas (6°suivante), Marguerite Gillard (9°suivante), Laurence Rougier (7°suivante), Germaine Lapierre (8°suivante) e Emma Bonneville/Myriam Naxara (10°suivante), mezzosoprani Ketty Lapeyrette (sorcière), Andrée Marilliet (jeune fille), Cécile Rex (elue), Jeannie Gibelin (3°suivante), Janin (5°suivante), Jeanne Cosset (11°suivante) e Berte Marchand (12°suivante), tenori Paul Franz (prince Assur), Henri Fabert (Mégélius), Edmond Rambaud (vent d'Est), Soria (vent d'Ouest), Gaston Dubois (héraut d'armes) e Georges Regis (héraut du paradis), baritoni Édouard Roux "Rouard" (Eusèbe) e Dalerant (vieillard), bassi Albert Huberty (vent du Nord) e Armand-Émile Narçon (vent du Sud), ballerine Lucienne Lamballe, Lerville, Rola e Brevier, ballerini Denizard e Serge Peretti] - Anm.: Franz v. Jessen: H.C. Andersen paa Operaen i Paris, Berlingste Tidende, 30.11.1923.

(Bibliografisk kilde: HCAH, A-656)

Udgivet 30. november 1923
Bibliografi-ID: 15624 – læs mere

Contes d'Andersen.

Contes d'Andersen. Traduction nouvelle d'après le danois par PAUL LEYSSAC. Préface d'EDMOND JALOUX. 10iéme éd. Librairie Stock, Paris. X, 265 pp.
Forord pp. V-X (optrykt i nr. 469 ndf.).
ek1, ek3, ek4, ek5, ek8, ek9, ek12, ek19, ek20, ek22, ek23, ek24, ek25, ek26, ek32, ek36, ek37, ek44, ek47, ek48, ek58, ek98,

(Bibliografisk kilde: HCAH 2007/45)

Préface a Andersen

JALOUX, EDMOND, Préface a Andersen. I hans: Figures étrangères. Première série. Plon-Nourrit & Cie, Paris. Pp. 114-19.
Optryk af forordet til nr. 441 ovf.

Contes danois.

Les belles éditions. Paris 1925. 192 s.
Ek14, Ek24, Ek60, Ek65, Ek70, Ek72, Ek90, Ek95, Ek102, Ek106, Ek151.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1719)

Idée et forme des contes d'Andersen

RUBOW, PAUL-VICTOR, Idée et forme des contes d'Andersen. Edda XXV, pp. 210-32.
En oversættelse med få uvæsentlige ændringer af nr. 453 ovf. - Optrykt i nr. 1582 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Rien qu'un violoneux.

Traduit du danois par Mathilde et Pierre Paraf. Librairie Gedalge, Paris 1927. 250 pp. - Forord pp. 5-10; også offentliggjort i La Nouvelle Revue politique, littéraire et artistique, 49, 1927, pp. 232-35. [Kilde: Spanggaard nr. 661]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/71)

Contes d'Andersen.

Traduits du danois par mademoiselle Cecilie Lund et M. Jules Bernard. Illustrations de mme Maggie Salcedo. Paris Librairie Gedalge. Paris. 1927.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek20, Ek25, Ek26, Ek27, Ek37, Ek47, Ek71, Ek102.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen et la Musique

HETSCH, GUSTAV, Andersen et la Musique. La Revue musicale IX:3-4 (maj-okt.), pp. 445-57.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH II-A-9)

Jenny Lind and Andersen / Jenny Lind et Hans Christian Andersen.

HETSCH, GUSTAV, Jenny Lind and Andersen. The Chesterian X 1928-29, pp. 187-92. - Artiklen omtalt i Fyens Stiftstidende, 6.7.1929. - Jenny Lind et Hans Christian Andersen. L'entail, Belgien, 28.7.1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-E-12)

H.C. Andersens "Den lille Pige med svovlstikkerne". Maurice Rostand mødte med fogedforbud mod Jean Renoirs filmatisering.

[La Petite marchande]. Omtalt i: Fædrelandet, nr. 208, den 31.7.1928.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Contes choisis.

Contes choisis. Introduction par MARCELLE TINAYRE. Traduction et notes par PIERRE MÉLÈSE. La Renaissance du Livre, Paris. [4], 183 pp., 1 pl.
ek2, ek7, ek8, ek9, ek27, ek37, ek48, ek81, ek86, ek119. Indledning pp. 1-18.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans-Christian Andersen

LAHY-HOLLEBECQUE, [MARIE], Hans-Christian Andersen. I hendes: Les Charmeurs d'Enfants. Baudinière, Paris. 1928, pp. 53-74.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

33 clairs de lune. Le livre d'images sans images.

Version francaise de Anne et Pierre Paraf. La nouvelle société d'édition. Paris, 1929. 149 s. BuB, 33 aftener.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1035)

Andersen, amateur de musique.

Gustav Hetsch, Leventail, Bruxelles, 7.7.1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le Conte de ma vie.

Le Conte de ma vie. Traduit du danois par CÉCILE LUND et JULES BERNARD. Préface de JEAN CASSOU. Librairie Stock, Paris. XIV, 305 pp. (Le Cabinet cosmopolite, série classique, 2.)
Forord pp. V-XII.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-397)

Exposition Andersen. Manuscrits, lettres, éditions, illustrations. 27 mai-10 juin 1930.

Exposition Andersen. Manuscrits, lettres, éditions, illustrations. 27 mai-10 juin 1930. Bibliothèque Nationale, [Paris]. 93 pp.
Paul Painlevé, Andersen, pp. 8-11; H. G. Olrik, Notice biographique, pp. 12-20. - Katalogen er redigeret af Valdemar Hansen i samarbejde med Elna Cornet. Foromtale, Fyns Tidende, og Fyns Stiftstidende, 15. April 1930. - Anm.: Admond Jaloux, Le Temps 2. maj 1930. Dagens Nyheder, 23.6.1930. Intrasigeant, 28.5.1930; Ami du Peuple, 28.5.1930; Comoedia, 27.et 28.5.1930; Excelsior, 28.5.1930; Figaro, 28.5.1930; Havre Eclair, 28.5.1930; Journal, 28.5.1930; Journal de l'Ouest, Poitiers, 28.5.1930; L'echo de paris, 28.5.1930, L'Oeuvre, 28.5.1930; La Liberte, 28.5.1930; La Volonte, 28.5.1930; Le Matin, 27. et 28.5.1930; Le Peuple, 28.5.1930; Le Petit Parisien, 28.5. et 11.6.1930; Le Quotidien, 27. et 28.5.1930; Le Temps, 27.5.1930; Nord Syd, 1.6.1930; Nouvelles Litteraires, 24.5.1930; Nouvelliste du Nord, Lille 28.5.1930; Paris Soir, 27. et 29.5.1930; Petit Journal, 29.5.1930; Petit Parisien, 28.5.1930; Semaine a Paris, 30.5.1930.
Une page de M.P. Painlevé sur la poésie d'Andersen. Le texte inédit de la préface que M. Paul Painlevé, ancien préciedent du Conseil, a écrite pour le catalogue de l'exposition Andersen. Comoedia, 27. Mai 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1966/34, 2000/90)

La vie douleureuse d'Andersen

CHANDLER, STÉPHANIE, La vie douleureuse d'Andersen. La Revue belge VII:3 (jul-sep.), pp. 310-33.
Forkortet version af nr. 344 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-518)

Le charme d'Andersen

HAZARD, PAUL, Le charme d'Andersen. Revue des deux mondes 7. sér. LVII (maj-jun.), pp. 683-93.
Cf. nr. 800 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le roi des conteurs: Hans Christian Andersen

LORSON, PIERRE, Le roi des conteurs: Hans Christian Andersen. Études. Revue catholique d'intérêt général CCIV (jul.-sep.), pp. 579-91.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Contes d'Andersen

Contes d'Andersen. Traduits du danois et accompagnés d'une notice par Jacques de Coussange, Illustrations de Rosaria. Editions Spes. Paris, 1930, 63 s.
Ek3, Ek9, Ek12, ek19, Ek20, Ek23, Ek25, Ek26, Ek27, Ek32, Ek37, Ek44, Ek62, Ek103, Ek102, Ek155,

(Bibliografisk kilde: HCAH 1950/95)

Contes d'Andersen

Choisis et nouvellement traduits du danois par Paul Leyssac, publiés pour la première fois en France avec les illustrations de l'édition originale danois de Vilhelm Pedersen. 1930 sixième édition. Librairie Stock. Paris. 224 s.
Ek1, Ek3, Ek4, Ek5, Ek8, Ek9, Ek12, Ek13, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek32, Ek36, Ek37,

(Bibliografisk kilde: HCAH A-398)

Les 125 ans d'Andersen, aimable et tendre magicien. La 'Petite Sirene'.

Tout le Danemark vient de célébrer le cent vingt-cinquème anniversaire de la naissance de hans Christian Andersen. Chare de la Loire, Nantes, 31.3.1930; Echo de Paris, 5.4.1930; L'echo d'Alger, Alger, 8.4.1930; L'effort, La Chaux-de-Fonds, 10.4.1930; L'est Republicain, Nancy, 31.3.1930; L'express de Neuchatel, 2.4.1930; L'Illustre Lausanne, 1.5.1930; L'Impartial, La Chaus-de-Fonds, 2.4.1930; Lucien Farnoux-Reymaud: La France del'Est, Mulhouse, 24.4.1930; La France de l'Est, Mulhouse, 1.4.1930; La Liberté, Paris, 30.3.1930; Le Peuple, Paris, 29.3.1930; Le Populaire, Paris, 29.3.1930; Nouvelles Litteraires, Paris, 3.5.1930; Paris Soir, 5.4.1930; Petit Dauphinois, Grenoble, 8.4.1930; Republique de l'Isere et du Sud Est, Grenoble, 5.4.1930;

(Bibliografisk kilde: HCAH)

70.000 écoliers danois vont fêter andersen, l'enchanteur.

Ce sont les enfants qui joueront le principal rôle dans les manifestations organisées le 2 avril à Copenhague. En France, l'anniversaire d'Andersen ne sera pas oublié non plus. Comoedia Paris,1 Avr. 1930.
Les écoliers danois ont feté Andersen. L'effort. La Chaux-de-Fonds- 3.4.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le domaine enchanté de Christian Andersen.

Georges Altmann: "Le conteur du Nord. Celui qui sait donner la joie mélancolique d'un grand feu de bois flambant", (biografisk artikel om eventyrforfatteren fra Norden) Gazette de Monaco et de Monte Carlo 14.4.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Petit portrait d'Andersen.

Helge Wamberg, i Nord-Sud, no 8, 15 Avril 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le Prince des Enfants.

Edmond Jaloux: Biographie. ... Mais, n'est-ce pas la Petite Sirène elle même qui viendra nous prendre parla main pour nous conduire à l'exposition que notre Bibliothèque nationale organise en l'honneur d'Andersen? Le Temps 2.5.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

La carrière de chanteur du conteur Andersen.

Nous avons le plaisir de publier un article du critique musical et historien danois, M. Gustav Hetsch, bien connu dans les mileiux musicaux de Paris ou internationaux, qui, ces jours-ci, a publié un livre très remarqué en danois: Andersen et la musique. L'article a une autre actualité: Le 27 mai sera inaugurée l'Exposition Andersen, bibliophile et artistique, à la Bibliothèque Nationale. Comoedia, Paris, 14. mai 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sous le signe du 125e anniversaire d'Andersen

Gilles Sardant: Biographie. L'amitié franco-danoise. Le monde illustré. 7 Juin 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Contes d'Andersen

Contes d'Andersen contes de France et d'ailleurs. L'edition d'art H. Piazza. Paris MCMXXXI. Introduction d'Edmond Pilon. Cet ouvrage sixième de la collection contes de France et d'ailleurs à été traduit du danois par Ch. Guyot et E. Wegener. Les illustrations ont été désinées spécialement par Brunelleschi. Ek1, Ek7, Ek8, Ek9, Ek12, Ek19, Ek23, Ek25, Ek37, Ek44, Ek109, Ek111, Ek143, Ek150

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1008)

Les livres, les enfants et les hommes.

HAZARD, PAUL, Les livres, les enfants et les hommes. Ernest Flammarion, Paris. Pp. 146-66. (Coll. Éducation.)
Nr. 683 ovf. er et forarbejde til dette værks HCA-afsnit. - 2. udg., 1949 (Boivin & Cie, Paris); der pp. 125-41. - Tysk oversættelse, se nr. 1408 ndf. - Cf. C[arlo] P[ellegrini], Andersen e Paul Hazard. Rivista di letterature moderne e comparate, 8, 1955, pp. 303-04.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Les souliers rouges et autres contes.

Traduits par Ernest Gregoire et Louis Moland. Illustrattions de Yan' Dargent. Paris. Librairie Garnier Freres. 1932. Billedbog uden Billeder, 29 Aftener, Ek1, Ek10, Ek12, Ek15 , Ek16, Ek19, Ek21, Ek22, Ek29, Ek30, Ek31, Ek33, Ek34, Ek37, Ek40, Ek43, Ek44, Ek46, Ek49, Ek51, Ek55, Ek56, Ek62, Ek69, Ek81, Ek84, Ek85, Ek92, Ek93, Ek98, Ek103, Ek109, Ek111, Ek115, Ek117, Ek119, Ek138, Ek139, Ek140, Ek143, Ek145, Ek150, Ek152, Ek154,

(Bibliografisk kilde: HCAH A-384)

Voyageurs romantiques en pays neuchatelois.

GUYOT, CHARLY, Voyageurs romantiques en pays neuchatelois. Delachaux & Niestlé, Neuchatel et Paris. Pp. 131-44, samt noter pp. 176-78.
dvs.: Kapitlet Le prince des conteurs chez les horlogers.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-182-a)

Contes.

Contes. Illustrations par Jan Wighead. Éditions Nilsson. Paris. La bibliothèque Precieuse. Paris. 254 s. Ek8, Ek24, Ek47, Ek60, Ek65, Ek70, Ek78, Ek83, Ek90, Ek95, Ek106.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1697)

Contes d'Andersen.

Adaptation de Marguerite Reynier. illustrations de Pierre Noury. Ernest Flammarion. Paris. 1933. ek4, ek8, ek12, ek13, ek23, ek25, ek26, ek32, ek37.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1950/94)

Contes d'Andersen traduits par Soldi.

Illustrations de A. Rapeno. Nouvelle edition. librairie Hachette. Paris. 1934 252 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/262)

Da 'Prinsessen og Svinedrengen" ... "Hundrede Kys" reddede den russiske Ballet på Covent Garden.

"Les Cent Baisers" bygget over "Prinsessen og Svinedrengen" er den russiske Ballets Hovednummer paa Covent Garden. Nationaltidende, 27.7.1935. H.C. Andersen som ballet i Amerika. Les Cent Baisers. Ballet en un acte par Boris Koche (d'apres le conte de Hans Andersen, Le porcher. Musique de Frederic d'Arlanger. Choreographie de Bronislava Nijnska. Decors et Costumes de Jan Hugo. Førsteopførelse 18.7.1935. Dagens Nyheder, 11.7. og 21.8.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH: noder: 1980/1914 + anm.)

Contes.

Traduits par Étienne Avenard. Illustrations de Hans Tegner. Boivin & Cie. Paris, 1936. 506 s. Ek1,Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek31, Ek32, Ek37, Ek43, Ek44.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-962)

Contes.

Contes. Librarie Gründ. Paris. La bibliothèque Precieuse. Paris. 254 s. Ek8, Ek24, Ek47, Ek60, Ek65, Ek70, Ek78, Ek83, Ek90, Ek95, Ek106.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1717)

Le père d'Andersen était-il français?

ALBECK, RAYMOND, Le père d'Andersen était-il français? Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques 4. jan.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. januar 1936
Bibliografi-ID: 2431 – læs mere

Contes.

Traduction d'Étienne Avenard. Illustrations de Pierre Rousseau. Boivin et Cie, Paris. 122 s. ek10, 13, 32, 37, 48, 58, 155.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/66)

Contes d'Andersen.

Gordinne, Liège. 1937-38. 77 s. ek3, 5, 8, 12, 13, 36.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1038)

Theatre du jeune spectateur. Les contes d'Andersen.

Adaptation de M. Lahy-Hollebecque. Piece en 3 Actes. Editions baudiniere. (Svinedrengen, Den lille Pige med Svovlstikkerne og Ole Lukøje forbundet ved dialog mellem Hjalmar og HCA (som Ole Lukøje). Hertil et brev med en anmeldelse af Jens Kruuse.

(Bibliografisk kilde: HCAH bog: A-629, brev: A-803)

Contes

Contes. Édition intégrale. Traduit par P. G. La Chesnais. I-IV. Mercure de France, Paris 1938-43. 310; 286; 296; 294 pp. - Indledning, "Andersen et ses contes," I pp. 7-24; noter I pp. 305-08, II pp. 279-84, III pp. 289-94, IV pp. 285-92.

Contes.

Traduction nouvelle. Paris: Henri Béziat. Collection des écrivains illustres. Edition et librairie Henri Béziat. Paris. 220 S. ek1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 32, 36, 37, 43, 44,

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1718)

Andersen pour les grandes personnes

Henriot, Emile, "Andersen pour les grandes personnes". Le Temps 2.5.1938.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Contes Choisis.

Collection à la rose. Librairie Hachette. Paris 1939, 59 s. - Kan erhverves i den franke Boghandel for 15 Øre. Berlingske Aften, 15.11.1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1950/99)

Ce que fait le vieux est bient fait.

Conte d'Andersen. Adaptation de Marie Colmont. Illustrations de F. Rojankovsky. Flammarion, Paris, 1939. 24 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/42)

Il'y a cent trente-quatre ans, naissait Hans-Christian Andersen

Robert de Saint-Jean: fils d'un cordonnier danois qui est devenu le meilleur ami des enfants du monde entier. Paris-soir 8. mai 1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen.

BÖÖK, FREDRIK, Hans Christian Andersen. Traduit du suédois par T. Hammar et M. Metzger. Je Sers, Paris. 250 pp., 8 pl. (Études de littérature, d'art et d'histoire, 10.)
Oversættelse af nr. 944 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Hommes et femmes célèbres.

[Leksikonartikel] L'encyclopedie de la jeunesse, vol 8, Montréal, Grolier, 1942 ff. 3093-3100.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/209)

Images de la lune,

vues par Alexandre Alexeieff (ou Le livre d'images sans images de HA avec trente eaux-fortes originales d'Alexandre Alexeieff. Présentation de Pierre Mac Orlan. Texte francais de marcel Belivianes. Typographie de maximilien Vox. Paris, 1942. 152 s. [33 aftener]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1957/30)

La petite fille aux allumettes. D'apres une conte d'Andersen.

Editions Alsatia Paris, 1943. upag.
Monique Loriot er en gigtsyg pige, der kun kan røre fingrene på venstre hånd og må udføre tegningerne liggende. - Anm.: Beundringsværdig HCA-Illustrator. Berlingske Tidende, 25.2.1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/49)

Kejserens nye Klæder paa femogtyve Sprog. Les Habits neufs de l'Empereur en vingt-cinq langues.

Kejserens nye Klæder paa femogtyve Sprog. [polyglot] Les Habits neufs de l'Empereur en vingt-cinq langues. Udgivet af LOUIS HJELMSLEV og AXEL SANDAL. C. A. Reitzel, København. 183 pp.
Forbemærkning af Axel Sandal pp. 7-8 (på fransk pp. 9-10); forord af Louis Hjelmslev pp. 11-16 (på fransk pp. 17-23); forord af H. Topsøe-Jensen pp. 24-29 (på fransk pp. 30-35). Eventyret på dansk: s. 37. Norsk s. 42. Svensk s. 47. Islandsk s. Tysk s. 58; Hollandsk s. 64; Engelsk s. 70; Fransk s. 77; Italiensk s. 83; Spansk s. 89; Portugisisk s. 94; Rumænsk s. 100; Græsk s. 106; Russisk s. 112; Polsk s. 118; Bulgarsk s. 123; Jugoslavisk [kroatisk] s. 128; Litauisk s. 133; Grønlandsk s. 138; Finsk s. 143; Ungarsk s. 149; Tyrkisk s. 154; Arabisk s. 160; Jiddisch s. 165; Kinesisk s. 173; - Anm.: Nils Bjertnes, Nordschleswigsche Zeitung, Aabenraa 8. mar. 1945; Sven Gundel, Jyllands-Posten 28. maj; E. F. H. [Ernst Fr. Hansen], Kristeligt Dagblad 30. apr.; Gtz: Blevet Boghandler paa Grund af Lugtesansen, [Forlagsdirektør Axel Sandal], Politiken, 25.4.1944. Politiken,30.4.1944; Carsten Hildebrandt, Translatøren, sep. 1944; Poul Høybye, Nationaltidende 1. maj; J. K. Larsen, Kristeligt Dagblad 28. jun. - SJM Pg 3.

Se også nr. 1113 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/90)

La reine des neiges.

Illustrations de Monique Loriot. Ce récit est tiré du charmant conte d'Andersen qu'il serait intéressant de lire ou de raconter aux enfants dans le détail du texte complet auquel nous conseillons le lecteur de se reporter. On ne trouve ici que le trame du récit et l'explication des images. Editions Alsatia Paris. 1944. 18 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/50)

Que lire? Anthologie d'appréciations sur les meilleurs livres des littératures anciennes et modernes.

CAPART, JEAN, Que lire? Anthologie d'appréciations sur les meilleurs livres des littératures anciennes et modernes. Vromant, Bruxelles et Paris. Pp. 10-12.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Contes danois.

Traduction de Valentin Pacnik. Illustrations de J.Saunier. Editions G. Ratier. Paris. 1945. 190 s. Ek14, Ek24, Ek60, Ek65, Ek70, Ek72, Ek90, Ek95, Ek102, Ek106, Ek151.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/33)

Les cygnes sauvages

Les cygnes sauvages et autres contes d'Andersen présentés et racontés par Jeanne Cappe . Illustrés par H Schaeffer. Castermann. Copyright editions Casterman, Paris, 1945. 31 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/40, 1980/1766)

La petite fille aux allumettes et autres contes d'Andersen.

Présentés et racontés par Jeanne Cappe. Illustrés par Jean Léon Huens. Casterman. Paris. 1945. 32 s.
ek3, ek4, ek23, ek25, ek37.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/39, 1980/1762, 1967/76)

Les chefs -d'oeuvre de la littérature enfantine. Les contes de Hans Christian Andersen.

Maurice Brière, pp. 146-49, dans: L'Ecole Canadienne, vol. 21, no 4, dec. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Contes d'Andersen.

Six hors-texte de Noël Dum. Collection "Pastels". Edition du Pantheon. Paris 1946. 269 S. Ek2, Ek8, Ek9, Ek13, Ek16, Ek23, Ek25, Ek27, Ek32, Ek37, Ek83, Ek111, Ek150, Ek154,

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/34)

Les sécours d'Andersen à Neuchâtel et au Locle.

Charly Guyot: Un poête danois en suisse. Tribune de Genève, 28.10.1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. oktober 1946
Bibliografi-ID: 18136 – læs mere

Contes d'Andersen

Adaptation de Gisèle Vallery. Septième édition. Fernand Nathan, Editeuer. 1947. Tous droits reservés. Paris, 1947. 186 s.
Ek1, Ek3, Ek4, Ek5, Ek8, Ek9, Ek12, Ek13, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek32, Ek37, Ek43.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Contes d'Andersen

Adaptation de mad. H. Giraud. Illustrations de Maurice Berty. Troisième édition. Delagrave. Paris 1947. 191 s.
Ek3, Ek9, Ek12, Ek19, Ek20, Ek23, Ek25, Ek26, Ek27, Ek32, Ek37, Ek44, Ek62, Ek102, Ek103, Ek155.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/77)

Contes d'Andersen

Illustrations de Davanzo. Flammarion. Paris, 1947. 132 s.
Ek7, Ek8, Ek13, Ek15, Ek16, Ek23, Ek27, Ek30, Ek37, Ek91.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/44)

Contes d'Andersen.

Illustrés par A Pécoud. Henri Laurens, Éditeur. Forord af Pierre Vasseur. Paris. 1947. 115 s.
Ek4, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek32, Ek36, Ek37, Ek44,

(Bibliografisk kilde: HCAH 1948/75)

Contes d'Andersen

Contes d'Andersen traduits par A. Canaux. Images d'Albert Uriet. Tours Maison Mame. 1947. 164 s.
Ek1, Ek5, Ek7, Ek23, Ek26, Ek27, Ek37, Ek44, Ek46, Ek71, Ek102.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

La petite fille aux allumettes.

Ce livre a été édité sur la demande de Erik Vejborg chez l'imprimeur C.A. Jørgensen, Copenhague. MCMXLVII. 1947 16 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le fil magique.

[Kejserens nye klæder på vers]. Textes de R. Gremaux. Illustrations de L van Damme Éditions Zonnewende. Courtrai. Belgique. 1947. 22 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/70)

Le soldat d'étain.

[Den standhaftige tinsoldat på vers]. Textes de R. Gremaux. Illustrations de L. Van Damme. Éditions Zonnewende. Courtrai. Belgique. 1947. 22 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/68)

Hans Christian Andersen á Genève

FRIIS, FINN T. B., Hans Christian Andersen à Genève. Journal de Genève 20. og 27. jul. samt 3. aug.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Conte d'Andersen. Ib et la petite Christine ou les noisettes magiques.

Illustrations de H. Thiriet. Paris. N. Fortin & Fils. 1948. 16. s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1733)

Conte d'Andersen. La reine des neiges.

Illustrations de H. Thiriet. Paris. N. Fortin & Fils. 1948. 16 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1961/18)

Conte d'Andersen. Les aventures du chardon.

[Hvad Tidselen oplevede]. Illustrations de H. Thiriet. Paris. N. Fortin & Fils. 1948. 16 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1731)

Conte d'Andersen. Le sylphe ou les âmes des fleurs.

Illustrations de H. Thiriet. Paris. N. Fortin & Fils. 1948. 16 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1732)

Andersen et ses contes

GERVAIS, CLAIRE, Andersen et ses contes. L'Action universitaire (Montreal) XV, pp. 66-70.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Auteurs de contes de fées.

Encyclopédie dela jeunesse, vol. 11, 1949. Montréal, pp. 3746, 3752.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/208)

Les contes d'Andersen.

Illustrations d'André Jourcin. Bibliotheque Rouge et Or. Editions G.P. 80 Rue Saint-Lazare. Paris. 1949. 189 s. Ek1,Ek4,Ek5,Ek7,Ek8,Ek15,Ek16,Ek19,Ek22,Ek37

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/55)

Contes d'Andersen.

Illustrations de J.-J. Mennet. Librairie Payot, Lausanne. 1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/145)

Il Était une fois. HCA: La petie Sirène.

Il Était une fois. HCA: La petie Sirène. Traduction de Étienne Avenard. Illustrations de Annette Polony. Boivin & Cie. Paris. 1949. 125 S.
Ek5, Ek8, Ek17, Ek26, Ek37, Ek103

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/226)

Histoire de la littérature enfantine de Ma Mère l'Oye au Roi Babar.

TRIGON, JEAN DE, Histoire de la littérature enfantine de Ma Mère l'Oye au Roi Babar. Librairie Hachette, Paris 1950. Pp. 58-60. - Om HCA's indflydelse på fransk børnelitteratur. Cf. reg.

Balzac au Danemark.

Maurice Gravier: Revue de littérature comparée XXIV, 1950. pp. 150-68. S. 253-55 om H.C. Andersens møde med Balzac.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Une semaine du petit elfe Ferme-l'Oeil.

Conte d'Andersen. Adaptation et illustrations de Marie-Louise Pécourt. Editions Albin Michel. Paris. 1950. 44 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/221)

Contes

Contes, I. Traduction de J.-J. GATEAU. Préface de ANDRÉ MAUROIS. Les Presses de la Cité, Paris. 20 pl., 144 pp.
Forord pp. 3-4; indledning af Poul Höybye pp. 5-6. - Illustreret af Victor Brockdorff. Foromtale: Aalborg Stiftstidende, 5.8.1950; ved André Maurois i: Ce Matin 21.12.1951 - Politiken, 14.11.1951; Ny Dag, 11.12.1951; Social-Demokraten, 28.11.1951; Helge Wamberg: "Dansk bog-mand fik sukces i Paris: Forlagsboghandler Sven Nielsen fejrer sin 50 aars dag i dag med at udsende første bind af stort H.C. Andersen-værk paa fransk, Politiken, 13.11.1951; H.C. Andersen paa fransk med forord af Maurois, Kristeligt Dagblad, 14.11.1951; H.C. Andersen paa Fransk - uden Charme, Aarhus Stiftstidende, 19.11.1951. La Croix de la Haute Marne, 9.3.1952; La Croix de la Lorraine, 20.1.1952; Libre Artois, Arras, 10.1.1952; Le Comtois, Besançon, 29.12.1951.
Dansker illustrerer fransk nationaludgave af H.C. Andersen. Ekstrabladet, 14.8.1950. Cf. (noten til) nr. 1941 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1951/85)

Den lille Havfrue.

Den lille Havfrue. Facsimile og Tekst. H. C. Andersens Hus, Odense. 122 pp. (Manuskripter i H. C. Andersens Hus, Odense, III.)
P. 81: engelsk titelblad, efterfulgt af en oversættelse af eventyret.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/14)

Andersen Contes.

Andersen Contes. (Traduits par D. Soldi). Illustrations de M. Duvergier. Hachette. 1951. 188 s.
Ek1, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek23, Ek32, Ek37, Ek44.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1704)

Nouveaux contes

traduits du danois par Cecilie Lund. Illustrés par Ivane [Yvonne] Marchegay. Paris. Ancienne Librairie Gedalge. 1951. 267 s. - Foromtale: Ekstrabladet, 5.9.1940.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/61)

Contes d'Andersen

Traduction de J.J. Gateau. Préface de André Maurois de l'Academie francaise. Flensted Odense. Danemark. Ces contes ont été traduits du danois par J.-J. Gateau en collaboration avec Poul Høybye. Ils ont été choisis par Hans Brix, Poul Høybye, H.-G. Olrik et Helge Wamberg. Les dessins ont été executés par Victor Brockdorff. Copyright by les Presses de la Cité. Odense. 1951. 144 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek12, Ek13, Ek31, Ek84,

(Bibliografisk kilde: HCAH)

La petite sirène d'après Andersen.

Illustrations de Pierre Leroy. Éditions Bias. Paris. 1952. 28 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/20)

Hommage à Andersen. Princes des conteurs.

J-S. Alexandre: Les auditeurs de radio en langue francaise qui le 2 avril, à 21 h. 10, ont réglé leur récepteur sur la chaine parisienne de la radiodiffusion francaise, se sont trouvés transportés dans la maison natale de H.C. Andersen à Odense. (Om radiotransmission med oplæsning på fransk v. Jeanne Moureau og Vincent Auriol). Le Monde Illustre 7.4.1951; Pierre Paraf: Le Danemark et la France célébrent la gloire d'Andersen. France Illustration, 5. Mai 1951.
Præsident Auriols Hyldest til H.C. Andersen. Berlingske , 3.4.1951.
Pierre Paraf: Le journal du voyage à Paris de Hans-Christian Andersen charmeur des enfants et consolateur des hommes. Les Lettres, 29. mars 1951.
Rapport fra Ambassaden i Paris om radiotransmissionen til Nordafrika, Indokina, Centralafrika, Antillerne, Tahiti, Madagaskar, Canada og Schweiz.
Brevveksling med Nationalbanken og Ekstra Bladet om tilladelse til at udbetale 200.000 Francs for honoraret til Jeanne Moreau og Pierre Paraf!

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Lettres chargées

LAURENT, JACQUES, Lettres chargées. La Table ronde nr. 54, pp. 9-30, spec. pp. 10-12.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Petite Poucette.

D'après le conte d'Andersen. Adaptation d'Eugène Achard.Montréal. Librairie générale candaienne. 1952. 24 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/206)

Le periple des capitales du nord.

La maison d'enfance du poete de 1807 a 1818. Andersen en 1836, a l'age de 31 ans. Andersen lisant un de ses contes. Le jardin du musee annexe. Le cabinet de travail d'Andersen a Copenhague (reconstitué au ¨Musée d'Odense). L'Avenir du Tournaises, Tournai, 7. dec. 1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. december 1952
Bibliografi-ID: 20407 – læs mere

Avec Andersen, l'année radiophonique s'ouvrira enpleine féerie.

W.-L. Landowski: Pierre et Anne-Mathilde Paraf consacrent volontiers leur talent à la traduction et à l'adaptation en langue française des œuvres d'Andersen. Le 1er Janiver, la Chaîne Nationale présentera Clair de Lune. Knudage Riisager, musicien danois contemporain, accompagnera les principaux passages des contes du romancier .... France Illustration, 27. décembre 1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. december 1952
Bibliografi-ID: 18444 – læs mere

Valeurs humaines de la littérature danoise. Andersen, Kierkegaard, Grundtvig

BILLESKOV JANSEN, F. J., Valeurs humaines de la littérature danoise. Andersen, Kierkegaard, Grundtvig. I hans: L'Âge d'Or. Deux conférences faites à la Sorbonne sur la littérature classique du Danemark. Avec un appendice sur Victor Hugo dans les écoles danoises. Munksgaard, Copenhague. Spec. pp. 15-21.
Cf. også det efterfølgende essay, Romantisme européen et romantisme scandinave, spec. pp. 69-70.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/80)

Contes d'Andersen.

Adaptés pour les petits enfants. Illustrations de James Caraway. Éditions Gautier-Languereau. Paris. 1953. 32 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/17)

Poucette.

Conte d'Andersen.Illustrations de G. Tenggren. Cocorico, Paris, 1953. 28 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1714)

I eventyrland.

Paa Odense Aa er vor franske gæst, tegneren Peynet blevet indfanget af eventyrstemning. [Peynets tegning af par siddende på en svane] A quoi pensez-vous Cheri? Aux merveilleux contes qu'a écrit Andersen ....Politiken, 8. juni 1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

La bergère et le ramoneur .. . oui mais: Crin Blanc!

René Villaret: La Bergère et le Ramoneuer, réalisé par M. Grimault, scénario de Jacques Prévert, accpmpagnés par une partition musicale de Joseph Kosma. Paris Varieté, Juillet 1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen et Saint-Exupéry.

AUBA, J., Andersen et Saint-Exupéry. Les Nouvelles Littéraires 3.12.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. december 1953
Bibliografi-ID: 12792 – læs mere

Poucette d'après H.C.Andersen.

Images de M. Clouzot. Les Albums roses. Cooyright 1954 by Librairie Hachette. Imprimerie Georges Lang. Paris. 1954. 26 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/578)

Hans Christian Andersen.

Hubert Juin. Biographie. "Une rose dans la tombe d'homere". Combat, 23. Decembre 1954.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. december 1954
Bibliografi-ID: 18491 – læs mere

Six contes du poète danois Hans Christian Andersen.

Six contes du poète danois Hans Christian Andersen. Publiés à l'occasion de son 150ème anniversaire. Avec des illustrations de VILHELM PEDERSEN. Det Berlingske Bogtrykkeri, Copenhague. 71 pp.
Fransk udgave, oversat af J.-J. Gateau og Poul Høybye (eventyrene), samt C. S. Troensegaard og J. Teynier (indledningen og efterskriften), af nr. 1544 ovf. - Anm.: Se u. nr. 1760 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/73)

La Vie et l'Œuvre de H. C. Andersen.

HERMANNSEN, MOGENS, La Vie et l'Œuvre de H. C. Andersen. Comité Français pour l'Éducation Préscolaire, Paris. 1955. 24 pp.
Forord af S. Herbiniere-Lebert p. 3.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1976/37 )

Hommage à Hans Christian Andersen 1805-1955. Exposition 18 mars - 2 avril 1955.

Hommage à Hans Christian Andersen 1805-1955. Exposition 18 mars - 2 avril 1955. Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles. 20 upag. pp.
Katalog redigeret af Erik Dal og Richard Wagner Hansen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1989/166)

Un livre sur le poète danois Hans Christian Andersen, sa vie et son oeuvre.

Un livre sur le poète danois Hans Christian Andersen, sa vie et son oeuvre. Publié à l'occasion de son 150ème anniversaire. Det Berlingske Bogtrykkeri, Copenhague. 219 pp.
Fransk udgave, oversat af C. S. Troensegaard og J. Teynier, af nr. 1558 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/53)

Andersen et la France

BILLESKOV JANSEN, F. J., Andersen et la France. Adam International Review nr. 248-49, pp. 35-37.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1976/39)

Andersen et la poésie du Nord

HAZARD, PAUL, Andersen et la poésie du Nord. Orbis Litterarum X, pp. 385-88.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Corinne ou l'Italie de Madame de Staël et L'Improvisateur de H. C. Andersen

JOLIVET, A., Corinne ou l'Italie de Madame de Staël et L'Improvisateur de H. C. Andersen. Orbis Litterarum X, pp. 389-96.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen

MAUROIS, ANDRÉ, Hans Christian Andersen. Revue de Paris LXII:6, pp. 3-18.
- Foromtale: Henry Hellssen: André Maurois vil skrive en Bog om H.C. Andersen. Berlingske Aftenavis, 7.12.1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Les cent cinquante ans de Hans-Christian Andersen

PARAF, PIERRE, Les cent cinquante ans de Hans-Christian Andersen. La Table ronde nr. 90, pp. 154-55.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Deux enchanteurs

RIMAUD, JEAN, Deux enchanteurs. Études. Revue fondée par des Pères de la Compagnie de Jésus CCLXXXVI (jul.-sep.), pp. 90-93.
Om HCA og Jules Verne.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen and Hungary. 150th Anniversary of the Birth of Hans Christian Andersen

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL, IMRE, Andersen and Hungary. 150th Anniversary of the Birth of Hans Christian Andersen. Hungarian Review, maj, pp. 21-22; også i: Revue Hongroise maj 1955, pp. 21-22.

(Bibliografisk kilde: Dal)

"Andersen und Ungarn." og "Andersen et la Hongrie".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Adam International Review

Adam International Review nr. 248-49: Andersen Issue.
på omslaget facsimile gengivelse af - med H.C. Andersens egen håndskrift: "Farewell, farewell! said the litle swallow and flew again fort from the warm countries, far, far away, to Denmark ther it had little nest above the window of a room in wich dwelt a poet, who can tell tales; for him it sang: - qui'vit, quivit! all is good and beautiful in England!" - "I know that" answered the poet. - H.C. Andersen [English extract of Thumbelina]
Indeholder nr. 1600, 1603, 1605 og 1634 ovf., samt: Miron Grindea, The Triumphant Ugly Duckling, pp. 2-8; Jacques de Lacretelle, Magie et Réalité, pp. 15-16; p. 30: Two Brown Eyes. Jutland. Pp. 31-34: Letters from and about England, endvidere mindre bidrag af Jean Cocteau, Jules Supervielle og C. A. Trypanis og oversatte tekster af HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1976/39, fr.: 1978/17)

Hans Christian Andersen. Biobibliographie.

Hans Christian Andersen. Biobibliographie. Ministère de l'Instruction Publique/ Ministerie van Openbaar Onderwijs, Bruxelles 1955. 52 pp., 4 pl. - Med nederlandsk og fransk paralleltekst. De bibliografiske sektioner er udarbejdet af Jeanne Loncke og Georges Van Bellaiengh.

Hans Christian Andersen, l'homme et le poète

Richard Wagner Hansen (Délégué culturel du Danemark.) 7 p. Pour l'exposition 1955, se: 3198

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/14, 1980/74)

Le conte de ma vie.

Le conte de ma vie traduit du danois par Cecilie Lund. Flammarion Éditeur. 1955. 235 s

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/49)

Le conte de ma vie.

Traduit du danois par Cecilie Lund. Club des libraires de France. Ouvrage precédé d'une introduction de Cecilie Lund et suivi de 47 photographies et documents sur H.C. Andersen (fra Topsøe-Jensen og Svend Larsens billedbiografi). Paris, 1955. 331 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/31)

Les petits sapins

Revues des Stations de Plein Air. Heri p. 12: Christian Winther: Le destin extraordinaire d'un enfant moralement abandonné [samme tekst som i: se: 15156 .

(Bibliografisk kilde: HCAH 1976/40)

Hans Christian Andersen

A l'occasion de la Célébration du 150ème anniversaire de la naissance de l'auteur danois de Conte de Fées, Hans Christian Andersen, Le Comité d'Organsiation prie ... d'assister au Vernissage de la Première Expostion du Groupement des Amateurs de dessins au sein des amis de 'Baba Sharo', Station de la Radiodiffusion de l'Etat Egyptien, organisée par M. le Professuer Gayed Guirguis, guide expert de ce groupement, et qui aura lieu au Mesées d'Art Moderne, rue Kasr El Nil no 4, Le Caire, le Dimance 10 avril 1955 á 5 heurs p.m. sous le Haut Patronage de S.E.M. Georg L. Hoest, Ministre de Danemark en Egypte. [ 12.4. Progrés Egyptien, 9.4. Al Akhbar, 14.4. Al Isaa' al Misrya, 16. 30.4. Images, 9.4. La Bourse Egyptienne, 15.4; Images, 9.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

L'hommage du Danemark a Hans Christian Andersen.

franske artikler i ægyptiske aviser i anledning af 150 års fødselsdagen.
Danske Godnat-Historier i den ægyptiske Radio. Tre Eventyrbøger startede H.C. Andersen-Feber i Cairo. Stil-Konkurrence i ægyptiske Skoler om den danske Digter. B.T., 1.2.1955. Actualites, 2. og 9.4. Journal d'Egypte, 25.3., 2. og 3.4. La Bourse Egyptienne, 2.4. Progres, 27.3. og 3.4. Radio Monde Spectacles, 2.4.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le cent-cinquantenaire de Hans Christian Andersen.

Journal de Téheran, 6.-10.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le conte de sa vie.

La Patrie, Quebec, 13.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Un centcinquantenaire. Andersen, l'Enchanteur.

Ma vie est un beau conte, plein de richesse et de bonheur ... C'est par ces mots que Hans Christian Andersen commençait son autobiographie au céclin de sa vie. L'Ethiopie d'aujourd'hui 18.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le cent-cinquantenaire d'Andersen.

Artikler på fransk om HCAs fødselsdag i Libanons avis L'Orient Beyrouth, 19. og 20.3. og 2.4.1955, samt i Le Jour 27.3. og 2.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Un prince du conte. / Ses douze voyages en Suisse.

Jean Nicollier: "Un prince du conte". Finn T.B. Friis: "Ses douze voyages en Suisse". Gazette de Lausanne, 26.-27.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Ses douze voyages en Suisse

FRIIS, FINN T. B., Hans Christian Andersen. Ses douze voyages en Suisse. Gazette de Lausanne 26. / 27. mar.
Smst. en kortere artikel, Un prince du conte, af Jean Nicollier.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. marts 1955
Bibliografi-ID: 3339 – læs mere

La merveilleuse historie de Hans Christian Andersen.

Pierre Milly, Petit Marocain, 29.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Discours [sur H. C. Andersen et Odense

TOPSØE-JENSEN, H., Discours [sur H. C. Andersen et Odense]. I: L'Inauguration de l'Hôtel de ville d'Odense le 2 avril 1955. Odense 1955. Pp. 7-12.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1976/203)

A la memoire de Hans C. Andersen.

Le conteur danois Christian Andersen. l'Evenement Journal, Le Soleil et La Presse, La Patrie Quebec, 2., 3, 4. et 5.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen et Saint-Exupery

J. Auba: Les nouvelles litteraires. Le quotidien 2.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen.

Christian Winther: "Une merveilleuse odyssée". Sven Moller Christensen: Au mileu de serviteurs. Transcendance de son oeuvre". "Une des raisons de son succès". Pierre Tabarly: "Propos sur le theme". Le Droit Ottawa, 2.4.1955.

Hans Christian Andersen - 2 avril 1805 - 4 août 1875.

Christian Winther, fransk artikel: Messager d'Athens 2.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen naissait il y a 150 ans ...

Sven Møller Kristensen. La Depeche Marocaine de Tanger,, Marocco, 2.4.1955. Maroc Presse, , 31.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Program préparé par le Club des Enfants et radiodiffusé par Radio Ankara,

le 2 Avril 1955 à l'occasion du 150ème anniversaire de naissance de H.C. Andersen. Allocution de Mme Mükerrem Kâmil su, Présidente du Club des Enfants. Andersen parmis nous - avec musique spécialement composée pour les contes d'Andersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen est né il y a 150 ans.

Hommage à H. Ch. Andersen.Actualités, Cairo, 2., 3. et 9. Avril 1955; Journal d'Egypte, 25. Mars 1955; Progres-Dimanche, 27. Mars et 3 Avril 1955; La Bourse Egyptienne, 2.4.1955; Images, 12 Mars 1955; Radio Monde pectacles, 2. Avril 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Den store eventyr-fest i Odense i gaar.

"Fødebyen i fest for eventyrenes digter". Kongen kom - trods sygdom - til Odense for at hylde H. C. Andersen. "For en dag verdens mest omtalte mand". Mere end 70 lande hyldede i gaar H. C. Andersens Minde. "Afsløring af H.C.-byste hos studenterne". Bysten opstilles til efteraaret - i passende selskab. "Overdaadigt festspil". Bodil Ipsens straalende oplæsning. "Redgrave skænker sit honorar til fynsk skuespiller". "Børnetog og fantastisk wienerbrøds-kaos i gaar". Det store optog blev det glade indslag i københavnernes H. C. Andersen-dag. "Dansk radios hidtil største arrangement". 18 radioreportere fra 11 lande, ogsaa Polen og Rumænien - Fjernsynets længste "hop" herhjemme. Tusinder sad pakket i Fyns Forum og fulgte Begivnhederne paa nærmeste Hold paa den kæmpemæssige Fjernsynsskærm (Kong Frederik læste op).
Digterens portrætør: Det er H.C. Andersen som han gik og stod. Billedhuggeren Knud Nellemose ... Boulevarden blev færdiganlagt lige før navneskiftet. Leder: Med tomme Hænder, H.C.A.... Dagens mand paa seks maader. De to nye danske H.C. Andersen-film. dan p. 1, 16 og 26. Politiken, Jyllands-Posten, og Berlingske Aftenavis,3. april 1955. <
Det er i Sandhed et Eventyr - Kong Frederiks Tale derr pr. Radio spredtes over hele Jorden. Viborg Stiftstidende, 4. april 2017.
Andersen célébré dans la ville natale. Figaro, 5.4.1955.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen.

Jacques de Lacretelle de l'Academie Francaise Le Quotidien 4.4.1955. Figaro, 31.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Commémoration de la naisaance de Hans Christian Andersen, à Ottawa.

Le Droit 5.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Les Amateurs de Dessins parmi les Amis de Baba Sharo

à l'occasion du Festival Artistique de Hans Christian Andersen sous le Haut Protrange du Ministre de Danemark. Musée d'Art Moderne, Organisation d'une Exposition de Dessins d'Enfants par Gayed Guirguis Al Izaa el Masriah, [Journal de la Radio Egyptienne] 9. april 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

A l'occasion de son cent cinquantième anniversaire

Gabriel Boctor: Hans l'enchanteur fete en Egypte. Images, 12.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen.

Gerard Pflug, directeur de l'Ecole normale: [biografisk artikel] La Liberté Fribourg. 16.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le Roi Frederic IX et la reine Ingrid viennet inaugurer à Paris la maison du Danemark.

... Ils verront alors que les drapeaux de leur pays (deux bandes blanches se croisant perpendiculairement sur fond rouge) ont fleuri au-dessus des vitrines, que d'ingénieux et affectueux décorateurs ont consacrées à Andersen. Les créatures du grand conteur fascinent et attendrissent petits et grands. Le Monde,(Bibliografisk kilde: HCAH)

Quinzaine Andersen.

Concurs de vitrines aux Champs-Elysées. Le Figaro, 25 Avril 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le 150ème anniversaire de Hans Christian Andersen.

par Michel Prevost, rédacteur à l'Unesco. Le Journal d'Alexandrie, La Bourse Egyptienne 28.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

TO BPETTANIKON INΣITOYTON TIMA TON ΧANΣ ANTEPΣEN

Le British Institute honore Hans Andersen, Compe par P. de Zogheb syr la conférence qui a eu liua à l'Institut Brittanique. Tachydromos, Alexandria, 3. Mai 1955. The Egyptian gazette, 8. Mai 1955,- "la commémoration d'Andersen chez le compte Patrice de Zogheb. Le Journal d'Egypte du 17 Mai 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

L'art de Hans Christian Andersen

KRÜGER, PAUL, L'art de Hans Christian Andersen. Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg XXXIV 1955-56, pp. 113-21.
Forelæsning holdt på Université de Strasbourg 3. maj. - Den danske originaltekst offentliggjort 1968 (nr. 2229 [b] ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

A Meeting in Commemoration of the World Cultural Giants Johann Christoph Friedrich von Schiller, Adam Mickiewicz, Charles Louis de Secondat Montesquieu, Hans Christian Andersen.

A Meeting in Commemoration of the World Cultural Giants Johann Christoph Friedrich von Schiller, Adam Mickiewicz, Charles Louis de Secondat Montesquieu, Hans Christian Andersen. Peking.
Med paralleltekst på kinesisk, russisk, fransk og engelsk. Indeholder en tale af Mao Tun om de fire giganter. H.C. Andersen fejres i Kina. Mindetaler af digteren Mao Tun og professor Sven Møller Kristensen Land og Folk, 9.5.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

La commémoration d'Andersen chez le comte Patrice de Zogheb.

Le Journal d'Egypte,. Samme i arabisk sproget avis: Al Goumouriah, 17.5.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le 150e anniversaire de la naissance du prince des conteurs: Hans Christian Andersen.

Maurice Brière: pp. 647-49 dans L'Ecole canadienne, vol 30, no 10,juin 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Naisssance d'un roman ou Andersen et la révolution de juillet

JOLY, JACQUELINE, Naisssance d'un roman ou Andersen et la révolution de juillet. Les Lettres françaises 28. jul.
Smst. meddeles en oversættelse af kapitel 18 i O. T.'s 1. del.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Les deux baronnes.

Les deux baronnes. Traduit, préfacé et annoté par ANNE-MATHILDE et PIERRE PARAF. Les Éditeurs Français Réunis, Paris. 305 pp.
Forord pp. 7-43; noter pp. 297-305. - Anm.: Maurice Baptissard, Radio 56 2.12.1956; Ginette Guitard-Auviste, Nouvelles Littéraires, 26.7.1956.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Henri Heine et Hans-Christian Andersen

PARAF, PIERRE, Henri Heine et Hans-Christian Andersen. Europe. Revue mensuelle nr. 125 / 126, pp. 67-71.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Guide på engelsk og på fransk.

With Hans Christian Andersen as our guide through the Collections in Odense. Published by Hans Christian Andersen's house, Odense. Barndomshjemmet og H.C. Andersens Hus. I bogen trykt: Odense Bys Museer. Blå karton med sort og guldtryk: Papirklip af svane på front, solhoved bag. 51 sider.
Avec H.C. Andersen comme guide à travers les collections à Odense. Edité par la Maison de H.C. Andersen, Odense. Barndomshjemmet og H.C. Andersens Hus. I bogen trykt: Odense Bys Museer. Brun karton med sort og guldtryk: Papirklip af svane på front, solhoved bag. 51 sider.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/451 og 2005/452)

Intatta dopo un secolo la casa dove abitò a Roma il favolista Andersen.

Valerio Valeriani, Il Giornale d'Italia, 10. okt. 1957. Italiensk artikel om hvordan Ove Lange, Kbh, fandt lejligheden i Via Condotti, hvor HCA boede over Caffé Greco. Ove Lange har fundet lejligheden. Artiklen er oversat til dansk. Berlingske Aften, og Næstved Tidende, 10.10.1957; Henry Tuxen, Berlingske Aften, 14.10.1957; "H.C. Andersens Rom-Lejlighed fundet", Jyllands Posten, 21.10.1957.
Rome, Andersen et le café "Greco"". Istanbul, 11. nov. 1957; Le Soir, Bruxelles, 4.11.1957.
Lembrança de H. Christian Andersen "romano". Correio de Manhã, 17.11.1957.
Ancora al suou posto il tavolo su cui Andersen scrisse le sue fiabe. Il Paese, 11. ott. 1957. Milano; Scopertta a Roma la casa di Andersen, Corriere della Sera, Milano, 10 ott. 1957.
[Küchlers portræt af] H.C. Andersen paa El Greco. Gave fra Tandlæge Ove Lange til 200-aarig Kunstner-Café i Rom, Berlingske Tidende, 12.7.1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. oktober 1957
Bibliografi-ID: 12970 – læs mere

L'Histoire d'une mère.

par Hans Christian Andersen. Bois originaux de Herman Stilling. Traduction: J.J. Gateau et Poul Høybye. Imprimerie Simon Gullander, à Skjern, Danemark. 200 exemplaries numérotés. - Anm: Poul Høybye, Dagens Nyheder, 20.9.1957.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/120)

Andersen

traduit par P.-G. La Chesnais. Ib et Christine avec d'autres contes. Illustrés par Adrienne Ségur. Flammarion. Les contes publiés dans ce volume sont extraits des "Oeuvres complètes" éditées par le mercure de France. 1958. 153 s. Ek4, Ek8, Ek12, Ek19, Ek22, Ek28, Ek32, Ek34, Ek37, Ek42, Ek44, Ek47, Ek63, Ek72. - Anm.: Berlingske Aftenavis, 27.12.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1959/3)

Contes d'Andersen.

Illustrations de Elisabeth Ivanovsky. Tours. Mame. 1958. 160 s.
Ek1, Ek5, Ek7, Ek23, Ek26, Ek27, Ek37, Ek44, Ek46, Ek71, Ek102,

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/164)

La petite sirène.

Le sanglier de bronze. Jean Balourd. Illustrations de Berty. 1958.
ek8, ek71, ek111.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1699)

Andersen: La reine des neiges ...

La reine des neiges adaptation de Mad. H. Giraud. Librairie Delagrave. Paris. 1958. 191 s.
Ek3, Ek9, Ek12, Ek19, Ek20, Ek23, Ek25, Ek26, Ek27, Ek37, Ek102.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1700)

Le petit vilain canard.

Adaptation de Mme Mad. h.-Giraud. Illustrations de J. de la Fontinelle. Quatre planches de Mad. Soulat. Paris: Delagrave. 1958. 31 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1715)

Le prince des magiciens et des conteurs: Hans-Christian Andersen.

Kort biografi i La Semaine de la femme, Lausanne, 29. mars 1958.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen et la France.

HØYBYE, POUL, Andersen et la France. Munksgaard, København. 45 pp.
Skrevet sur la base d'une conférence donnée en janvier 1960 à la Sorbonne et aux universités de Strasbourg, de Nancy et de Caen. - Med dansk og engelsk resumé. - Anm.: Jens Kruuse, Jyllands-Posten 13. jan. 1961; Olivier Michel, Bulletin des Bibliothèques de France, 6, 1961, p. *253; Einar Tassing, Berlingske Aftenavis 13. jan. 1961. - Cf. nr. 2001 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Les souliers rouges avec d'autres contes.

Andersen traduit par P.-G. La Chesnais. Les souliers rouges avec d'autres contes. Illustrés par Adrienne Ségur. Flammarion. 1960. 121 sider. ek5, ek11, ek13, ek25, ek26, ek27, ek50, ek87.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/323)

Les contes d'Andersen.

Adaptation de René R. Khawam. Illustrations de Jacques Pecnard. Editions G.P. 1960. 35 S. ek5, ek8, ek25, ek37.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1746)

Contes d'Andersen.

Illustrations de Cremonini. Milano, 1960. 27 S. ek4, ek12, ek25.

La petite sirène

et autres contes. Illustrée par Annette Michel. - Paris. 1960. 128 S. ek5, ek8, ek37, ek56, ek103.

La petite sirène.

Trad. du dan. par Alice Curchod. Ill. par Jacques Clavel. Lausanne. 1960. 27 S. ek 8.

Le Rossignol.

Adaptation de H.-Giraud. Paris 1960. 61 S.

Les contes d'Andersen.

Illustrations d'André Jourcin. Paris 1960 192 P. Bibliothèque Rouge et Or Souveraine. Ek1, ek4, ek5, ek7, ek8, ek15, ek16, ek19, ek22, ek25, ek37

Historie de la ville du Locle.

François Faessler: Histoire de la ville du Locle des origines à la fin dy XIXe siècle. Éditions de la Baconnière et Glauser-Oderbolz, Le Locle. 1960. 160 s. Heri s. 113: Foto af det hus, HCA boede i.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1944/188)

Contes.

Contes. Traduction de J.-J. GATEAU. Préface de ANDRÉ MAUROIS. Flensted, Odense. 20 pl., 144 pp.
Denne udgave er identisk med nr. 1367a ovf.; blot er det oprindelige titelblad fjernet og et nyt indklæbet.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1963/34)

Un conte d'Andersen à sujet français

HØYBYE, POUL, Un conte d'Andersen à sujet français. La Revue française de l'élite européenne nr. 130, pp. 46-48.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

August Blanche et H. C. Andersen

MANTION, GÉRARD, August Blanche et H. C. Andersen. Études Germaniques XVI, pp. 384-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Les cygnes sauvages et l'entrepide soldat de plomb.

Racontés par Jeanne Cappe et illustrés par Simonne Baudoin, Casterman, Tournai. 1961. 32 S.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1761)

Hans Christian Andersen: Le petit monde merveilleux.

Catherine Vance: Dans l'univers d'Andersen, le célèbre fabuliste dont les contes firent les délices de notre enfance, les personnages revêtent mille formes extraordinairement pittoresques. C'est une Arche de Noé étrange et fantastique peuplée de petits garçons, de princesses, de sorcières, d'animaux, de fleurs et d'objets familiers qui tous ont chuchoté leurs confidences à l'oreille du conteur. Nous Vous invitons ici à oublier, ne fût-ce que quelques minuts, l'agitation de notre époque et à parcourir ces pages sur les ailes enchanteresse de l'imagination. Lectures d'aujourd'hui Bruxelles, 23. dec. 1961.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. december 1961
Bibliografi-ID: 20137 – læs mere

Hans Christian Andersen.

NIELSEN, ERLING, Hans Christian Andersen. Ministère des Affaires Etrangères, Copenhague. 60 pp. (Portrait, 2.)
Fransk udgave, oversat af Pierre Martens, af nr. 2035 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1977/201)

Pèlerinage chez Hans Andersen.

Pierre Novelier: Légendes, magie, paganisme, Trois ans dans les bas-fonds, Un musée emouvant. Andersen Experten l'art découper le papier, faisait plaisir à ses amis avec de petits chefs-d'œuvre de ce genre. Soir, 7.11.1963. class="HCAH">(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. november 1963
Bibliografi-ID: 20211 – læs mere

L'Histoire d'une mère: le rôle de la technique pour l'interpretation du conte d'Andersen

BILLESKOV JANSEN, F. J., L'Histoire d'une mère: le rôle de la technique pour l'interpretation du conte d'Andersen. Orbis Litterarum XIX, pp. 27-30.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen (1805-1875) La vie et la personnalité d'Andersen.

Yane Guille des Buttes: Biographie. Documents pour la classe, pp. 13-24. 161, 19-11-1964.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1969/108)

Udgivet 19. november 1964
Bibliografi-ID: 19588 – læs mere

Au Danemark dans les pas de Hans Christian Andersen

MOREL, ELISABETH, Au Danemark dans les pas de Hans Christian Andersen. Marie France nr. 118, pp. 72-77, 130-31.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Croisières sur le Danube: Extraits du journal de voyage de Hans Christian Andersen

RAPCSÁNYI, LÁSZLÓ, Croisières sur le Danube: Extraits du journal de voyage de Hans Christian Andersen. Revue Hongroise nr. 8, pp. 17-20.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Das hässliche Entlein/The Ugly Duckling/Le vilain petit canard..

Polyglot edition Basilius. Atelier Emil Mattheiu, Zürich. 1965. serien 'Folded Stories No 15' med gengivelser af Warja Honegger-Lavaters farvelitografier. - Anm.: Aage Jørgensen, Jyllands-Posten, 23.7.1970.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1983/215)

Le Cygne sauvage. Andersen et son temps.

STIRLING, MONICA, Le Cygne sauvage. Andersen et son temps. Traduit de l'anglais par Claude Saunier. Jean-Jacques Pauvert, Paris. 420 pp.
Oversættelse af nr. 2116 ovf. - Anm.: Marcel Marnat, Andersen, victime de Walt Disney, Preuves nr. 198 / 199 1967, pp. 125-27. Matthieu Galey, Beaux-Arts, pp 30-1.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/94)

Histoire de la littérature danoise.

DURAND, FRÉDÉRIC, Histoire de la littérature danoise. Aubier, Paris; Gyldendal, Copenhague. Pp. 202-12. Cf. reg.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Souvenirs d'Andersen chez Thomas Mann

PLARD, HENRI, Souvenirs d'Andersen chez Thomas Mann. Orbis Litterarum XXII (= Papers Dedicated to Professor, Dr. Phil. F. J. Billeskov Jansen), pp. 129-39.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen Contes.

Andersen Contes. (Traduits par D. Soldi). Illustrations de M. Duvergier. Hachette. Imprimerie nationale de Monaco. 1 trimestre 1967. 188 s. [optryk af 1951 edition)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2012/)

La Petite Sirène.

La Petite Sirène. Introduction de Erik Dal. Traduit du danois par FRANÇOIS MARCHETTI. Høst & Søn, Copenhague. 64 pp.
Indledning pp. 5-18. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 18. jul.; Poul Gammelbo, Information 5. sep.; Per Gudmundsen, Aktuelt 28. okt. - 2. udg., 1977.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/27)

Hans-Christian Andersen

PARAF, PIERRE & ANNE-MATHILDE, Hans-Christian Andersen. Europe. Revue mensuelle nr. 465 / 466, pp. 89-93.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Essai sur la littérature enfantine

Jan, Isabelle, Essai sur la littérature enfantine. Les Éditions Ouvrières, Paris 1969. Pp. 48-59 (Andersen ou la réalité). - Engelsk oversættelse: On Children's Literature. Edited and with a Preface by Catherine Storr. Allan Lane, London 1973. 189 pp. HCA-kapitlet (Hans Christian Andersen or Reality) pp. 45-55. Appendix (The Will-o'-the-Wisp is in the Town, by Hans Andersen) pp. 151-64. - Hollandsk oversættelse af HCA-kapitlet, se nr. 578 ndf.

Contes

Contes. Traduction par D. Soldi, E. Grégoire et L. Moland. Chronologie et préface par Maurice Gravier. Garnier-Flammarion, Paris 1970. 318 pp. - 12 eventyr; kronologi pp. 7-13, forord pp. 15-24.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1726)

Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi

Sv. Juel Møller, Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi, III: Værker af H. C. Andersen oversat til fransk. Det kongelige Bibliotek, København 1970. 149 pp. - Også med fransk titelblad. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 28.12.1970; Poul Høybye, Anderseniana, 3. rk., 1:2, 1971, pp. 237-38; R. Klein, The Book Collector, 20, 1971, pp. 540, 543-44, 547-48. - Cf. nr. 95 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

The Tinder-Box

a booklet published to accompany the Royal Copenhagen Porcelain plate of Kai Lange and presented to the participants in the Twenty-Fifth Annual meetings of the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development and Affiliates - with the compliments of Danmarks Nationalbank, September 1970. Translated by R. P. Keigwin. S. 3-10: The Tinder-Box. S. 11: The Tale - The man.s. 12: Note sur Le Briquet.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Pa´nstowowy Teatr Lalki i Aktorna im H.Ch. Andersena W. Lublinie.

The H.C. Andersen State Puppet and Actor's Theatre in Lublin, Poland. Engelsk program for H.C. Andersen-Dukketeater i Lublin.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1978/35, 1978/37, fr/pol. 1978/36)

Pour une psychanalyse de l'art et de la créativité

Chasseguet-Smirgel, Janine, Pour une psychanalyse de l'art et de la créativité. Payot, Paris 1971. Pp. 183-215 (Le rossignol de l'empereur de Chine. Essai psych-analytique sur le 'faux'). - Optrykt efter Revue française de Psychanalyse, 33, 1969, pp. 115-42. - Foredrag holdt 21.5.1968. - Italiensk oversættelse, Rimini 1973; dér pp. 195-228.

Andersen ganz ohne Märchen / Andersen nous parle sans fard / Hans Christian Andersen y en cuento real, no de hadas

Lotte Eskelund: [i anledning af udgivelsen af HCAs dagbøger]. Gengivelse på tysk, fransk og spansk af HCAs dagbog 29. september 1833 med tegninger fra Simplonpasset og Liig Procession forbi mine vinduer i Rom den 28 December 1833. Biographie. Dänische Rundschau, 39,1971. Revue Danoise, 38, 1971-72. Informaciones Danesas, 35, 1971-72.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/784)

Andersen et la France

Andersen et la France. Une Exposition organisée par la Comité permanent des Expositions à la Maison du Danemark, Paris 1971. 79 pp. - Katalog redigeret af Erik Dal og forsynet med et essay, Andersen et la France, pp. 13-24, af Poul Høybye. - Cf. Børge Rudbeck, H. C. Andersen til Paris i morgen, Fyns Tidende, 23.2.1971 og Sjællands Tidende 24.2.1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/28)

Udgivet 24. februar 1971
Bibliografi-ID: 4098 – læs mere

Claude Santelli sur les traces lumineuses et glacées de la reine des neiges ...

Le magazine de la télévision. Paris, Le Soir, 3. marts 1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

L'Extrême existence. Essai sur des représentations mythiques de l'intériorité

Flahault, François, L'Extrême existence. Essai sur des représentations mythiques de l'intériorité. François Maspero, Paris 1972. Pp. 89-157. - Især om (mytestrukturen i) Tommelise og Sneedronningen.

Suite pour Andersen.

Pierre Menanteau: Digte inspireret af og om H.C. Andersen. Subervie, Issy-les Moulineaux, 1972. 83 s

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/40)

Andersen

Lacretelle, Jacques de, Andersen. I hans: Portraits d'autrefois. Figures d'aujourd'hui. Librairie Académique Perrin, Paris 1973. Pp. 227-30. - Smst. pp. 231-37: Niels Lyhne, par [Jens] Peter Jacobsen.

Les grandes heures du Danemark

Eydoux, Eric, Les grandes heures du Danemark. Librairie Academique Perrin, Paris 1975. Pp. 259-78 (L'Heure d'Andersen), spec. pp. 265-78.

Hans Christian Andersen

Soriano, Marc, Hans Christian Andersen. I hans: Guide de littérature pour la jeunesse. Courants, problèmes, choix d'auteurs. Flammarion, Paris 1975. Pp. 42-46.

Danish Journal

Danish Journal. Special Issue: Hans Christian Andersen 1805 / 1875 / 1975. [English Text: Reginald Spink.] Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen 1975. 44 pp. - Indhold: Bo Grønbech, He Struck Chords that Reverberated in Every Human Breast, pp. 2-4; Elias Bredsdorff, Andersen: What Was He Like?, pp. 6-17; Lise Sørensen, Bachelor Goes A-wooing, pp. 18-23; Erik Dal, The Emperor's Different Clothes, pp. 24-27; Erik Haugaard, What a Pity that America Lies so far Away from Here, pp. 28-31; Jens Kruuse, A Great Journalist who never Wanted to be a Journalist, pp. 32-37; Jan Zibrandtsen, Godfather Could Tell Stories, Cut out Pictures and Draw ..., pp. 38-43; Niels Oxenvad, H. C. Andersen's House, p. 44. - Også udgivet på tysk Dänische Rundschau (heri Gerhart Schwarzenberger, Es begann mit Deutschland, pp. 28-31), fransk (heri Maurice Gravier, Accueilli à bras ouverts par les plus grands écrivains français, pp. 28-31), italiensk (32 pp.; indhold: Bo Grønbechs, Elias Bredsdorffs og Lise Sørensens artikler, samt Alda Castagnoli Manghi, L'Italia di H. C. Andersen, pp. 24-27, og Jørgen Birkedal Hansen, Il primo incontro di Andersen con Roma, pp. 28-32) og spansk (40 pp.; indhold som den engelske udg. minus Erik Haugaards artikel). - Anm.: Aage Jørgensen, Fyens Stiftstidende 22.7.1975. - Bo Grønbechs artikel på spansk i Leo habla de Escandinavia, nr. 45, 1975, pp. 24-27. - Lise Sørensens artikel, cf. nr. 471 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH eng. 1975/38, 1975/40, it. 1976/184, sp., ty.)

H. C. Andersen og 'L'Europe Littéraire'

Lehmann, Gérard, H. C. Andersen og 'L'Europe Littéraire'. Anderseniana, 3. rk., 2:2, 1975, pp. 207-08.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen's eventyr 'Den grimme ælling' på syv sprog.

Ekko Danmark, Landbrugets Center, København. 1975. 150 s. Eventyret gengivet på dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, svensk, japansk.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/71)

Hans Christian Andersen. Des contes de fée dans une centaine de langues.

Reginald Spink. Documentation Danoise, 1975. Publié par la direction Générale de presse et des relations culturelles du ministère des affaires Étrangères de Danemark.
Hans Christian Andersen - Fairy tales in a hundred languages. [på engelsk i indonesisk avis]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Le radio par Michel le Bris: Les comptes d'Andersen

Hans Christian Andersen (dans la série "Un homme, une ville", avec Claude Gaignebet et Niels Oxenvad). France-Culture, vendredi 13 mars, 14h 47. [avisomtale af radioudsendelsen, avis ukendt, årstal meddelt af Niels Oxenvad.]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Un Centenaire. Andersen et sa ville natale.

Verner Dalskov: Andersen et sa ville natale. Congrès international de la fédération des rédacteurs en chef et correspondants en chef à Copenhague 6.-10. Mai 1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/41)

Avec Hans Christian Andersen, le Danemark s'admire depuis cent ans

Smal, Christian-Guy, Avec Hans Christian Andersen, le Danemark s'admire depuis cent ans. Le Soir 29.5.1975. (*)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen aux Enfers.

Bernard Raffalli: Expositions et manifestations diverse, le Danemark célèbre Andersen, mort il y a cent ans. Le Monde, 15.-16. Juin 1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

le 100e anniversaire du grand conteur danois.

Jean Chalon: Pour Andersen, la Petite Sirène fair du cinéma. Le premier festival des contes de fées marque le 100e anniversaire du grand conteur danois. le Figaro, 25.7.1975.
Jean Gaits. La Nouvelle Republiques des Pyrenees, André Maurois: Biographie.
Hans Christian Andersen en Suisse: "Un jeu de brouillard, des montagnes de nuages qui flottaient. C'étaient les Alpes". [uddrag af dagbøgerne , citeret fra Finn Friis' tyske bog Hans Christian Andersen und die Schweiz. Her på fransk. Spectacles, 30.8.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen, his fairy-tales and his museum.

Niels Oxenvad, pp. 37-38: Contact with Denmark, Det danske Selskab/Danish Institute for Information about Denmark and Cultural Cooperation with other nations. August 1975.
Contact avec le Danemark, HCA, ses contes et son musee.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/91)

Contes et mécomptes d'Andersen.

Hatim Meki: L'action des livres, 27.12.1975. Tunis.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. december 1975
Bibliografi-ID: 20488 – læs mere

L'Imaginaire de l'enfant. Les contes

Michel, Jeanne, L'Imaginaire de l'enfant. Les contes. Fernand Nathan, Paris 1976. Pp. 107-09. - Anm.: F. J. Billeskov Jansen, Dansk pædagogisk Tidsskrift, 25, 1977, pp. 61-62.

Andersen complete and private / Der komplette und private Andersen / Andersen dans le privé et au complet /Andersen en privado y completo.

Danish journal, 3/1976: Hans Christian Andersen's diaries in ten volumes; Dänische Rundschau, 3/1976: Hans Christian Andersens Tagebücher in 10 Bänden; Revue Danoise, 3/1976 Les journaux d'Hans Christian Andersen publiés en 10 volumes; Informaciones Danesas, 3/1976 Edición de los diarios de Hans Christian Andersen en 10 tomos.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen et ses contes

Jan, Isabelle, Andersen et ses contes. Aubier Montaigne, Paris 1977. 174 pp. - Bogen indeholder Cinq contes d'Andersen, traduits par La Chesnais, pp. 131-72.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1977/21)

Hans Christian Andersen

Boyer, Régis, "Hans Christian Andersen". I: P. Brunel & R. Jouanny (red.), Les grands écrivains du Monde. Nathan, Paris 1977. Pp. 350-54.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Lars Bo. Musee des beaux-Arts de Lyon.

Illustrations pour La Reine des Neiges: No 1, no 2. Illustrations pour La Petite Sirène: planche II, IV, VII.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1977/203)

Lars Bo. Gravures originales en couleur monotypes aquarelles.

Exposition du 14.10.1977-23.1.1978 organisée sous le haut patronage de son excellence monsieur Paul Fischer, Amabassadeur du Danemark à Paris. Musée Municipal d'Art et d'Histoire, Saint-Dénis.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1977/202)

Udgivet 14. oktober 1977
Bibliografi-ID: 19591 – læs mere

'Un ouvrage d'art que vous ignorez peut-être'. Une contribution néerlandaise à l'Album de H. C. Andersen

Reeser, Hans, 'Un ouvrage d'art que vous ignorez peut-être'. Une contribution néerlandaise à l'Album de H. C. Andersen. Anderseniana, 3. rk., 3:1-2, 1978-79, pp. 30-35. - Med to breve fra Maria Elisabeth van den Brink til HCA og et brev fra HCA til MEB (1847-48).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen's Flowers

Westergaard, Hanne, Hans Christian Andersen's Flowers. Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen 1979. 11 pp. - Reprint, dog altså med oversat tekst, af nr. 613 ovf. - Også udgivet på fransk, "Les fleurs de Hans Christian Andersen" japansk, kinesisk, spansk og tysk: "Hans Christian Andersens Blumen".

(Bibliografisk kilde: HCAH fr., kin. + spansk + ty.)

A Friendship: Andersen and Bournonville

Mørk, Ebbe, A Friendship: Andersen and Bournonville. Danish Journal, Special Issue: Centenary in Honour of August Bournonville, 1979, pp. 32-35. - Også tysk: Andersen und Bournonville, eine Freundschaft. Fransk udg. Falk: "H.C. Andersen og Bournonville forstod hinanden." Politiken, 17.10.1979.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/155 eng. og ty.)

Édition intégrale des contes.

I-IV. Traduit par P. G. La Chesnais. I-IV. Gallimard/Mercure de France, Paris 1979. (I: Contes merveilleux et fantastiques, x, 295 pp. II: Contes de l'amour naissant, x, 293 pp.; III: Contes des humbles et pauvres, x, 304 pp.; IV: Les Choses et les êtres parlent, x, 284 pp.) (Coll. 1000 Soleils.)

Revue de l'art. 44.

Ministère des Universités, Centre national de la Recherche Scientifique, Éditions du C.N.R.S. 1979. 112 p. heri s. 13: Klip fra Frijsenborg Juli 1868 og fra Agnete Lind billedbog. S. 20: Kort biografi forfattet af P.G. [= Pierre Georgel].

(Bibliografisk kilde: HCAH 1979/131)

H.C. Andersens dagbøger - selvspejling og tidsbillede.

Erik Dal: Manuskript til interview i Le Monde, 2. 4. 1979. 7 s.
Les journaux intimes d'Andersen - introspection et tableau d'Epoque. 7 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Il était une joie ... Andersen

Decoin, Didier, Il était une joie ... Andersen. Éditions Ramsay, Paris 1982. 158 pp.

La dimension stylistique dans la traduction

Rasmussen, J., La dimension stylistique dans la traduction. Revue de phonétique appliquée, 66-68, 1983, pp. 267-79. - Den grimme Ælling er anvendt til eksemplifikation.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen (Hans Christian), 1805-1875

Boyer, Régis, Andersen (Hans Christian), 1805-1875. I: Encyclopædia Universalis, II: Analogie-Automation. Encyclopædia Universalis, Paris 1984. Pp. 67-69.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Des papiers d'un homme encore en vie

Kierkegaard, Sören, Des papiers d'un homme encore en vie. I hans: OEuvres complètes, I. Éditions de l'Orante, Paris 1984. Pp. 65-112. - Oversættelse af AaJ nr. 273 ved Else-Marie Jacquet-Tisseau. Cf. Jean Bruns indledning pp. lviii-lix. Smst. pp. 174-78: Extraits des papiers de Kierkegaard: Un instant, M. Andersen!

Sémiologie littéraire. Essais sur la scene textuelle

Larsen, Svend Erik, Sémiologie littéraire. Essais sur la scene textuelle. Traduit du danois par Françoise Arndt. Odense University Press, Odense 1984. Pp. 217-47. (Odense University Studies in Literature, 17.) - Bogen er 2. udg. af forf.'s Litterær semiologi, 1975 (nr. 353 ovf.); et kapitel om teatersemiologi (pp. 457-528) er blevet tilføjet.

Hans Christian Andersen. Dossier critique 1964-84

Mylius, Johan de, Hans Christian Andersen. Dossier critique 1964-84. Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle, nr. 48, 1985, pp. 79-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1986/188)

Le rossignol.

Illustrations de Francois Crozat. Traduction de l'original danois par P.G. la Chesnais. Sandinavia - Novalis. Canada, 1985, 46 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1986/292)

Recherche: Comment reconnaitre et obtenir la qualité?

Olesen Larsen, Peder, "Recherche: Comment reconnaitre et obtenir la qualité?" CRE-Information (Geneve), nr. 74, 1986, pp. 15-31. – Om HCA's "Nattergalen" pp. 15-20.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen à Strasbourg

Elin Judith Lassen: Hans Christian Andersen à Strasbourg. [1833, 1843, 1846, 1857, et 1867] Realités alsaciennes, apr. 1986.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1986/145)

Andersen à Poitiers.

Dominique Quella-Villeger: Andersen à Poitiers. SIDE 16 - 20. Le Picton, Nov / dec. 1986. Heri: Dagbogen for 16-17 januar 1863 gengivet i facsimile og oversat af Regis Boyer. Om opholdet sammen med Jonas Collin i Poitiers i januar 1863.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/154)

Contes choisis

Contes choisis. Traduction de P. G. La Chesnais. Présentation d'Alain Faudemay. Gallimard, Paris 1987. 348 pp. - 26 eventyr; forord pp. 7-32, kronologi pp. 323-43.

Le prince de l'exil

Lassen, Elin Judith, Le prince de l'exil. I: Dan Tschernia (red.), Lettres danoises. Auteurs, genres, courants. Fonden Danmark-Frankrig, København 1987. Pp. 7-8.

Les Habits neufs de l'empereur et autres récits

Les Habits neufs de l'empereur et autres récits. Traduction par D. Soldi et P. G. La Chesnais. Introduction, bibliographie et chronologie par Maurice Gravier. Flammarion, Paris 1989. 285 pp. - 12 eventyr, indledning pp. 7-28.

Hans Christian Andersen

Bredsdorff, Elias, Hans Christian Andersen. Traduit de l'anglais par Claude Carme. Presses de la Renaissance, Paris 1989. 477 pp., 24 pl. - På engelsk 1975 (nr. 335 ovf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/39)

He wasn't orn with a silver spoon in his mouth.

Rune T. Kidde: Introduction to Carlsen Comics. Biography, Fyrtøjet, Princessen på Ærten, Det er dig Fabelen sigter til, Talismanen.
Il n'etait pas fil de roi. Introduction à Carlsen Comics.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1991/139, 1991/140)

La Suisse sublime vue par les paintres voyageurs 1770-1914.

Prächtige Schweiz. Bilder reisender Künstler 1770-1914. Texte de William Hauptman. Electa. Fondation ThyssenBornemisza, heri s 122-25. H.C.Andersen i Schwei<, med H.C. Andersens egne illustrationer.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/252)

Oeuvres

Oeuvres, I. Textes traduits, présentés et annotés par Régis Boyer. Gallimard, Paris 1992. cx, 1528 pp. - Indledning pp. ix-xcvii, kronologi pp. ic-cx, noter og varianter pp. 1269-1508, bibliografi pp. 1509-12. - Omfatter de 156 eventyr samt Billedbog uden Billeder. - Anm.: Marc Auchet, Anderseniana, 1993, pp. 98-100. - II, 1995 (annonceret).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/168)

Les sociétés scandinaves de la Réforme à nos jours

Battail, Jean-François, Régis Boyer & Vincent Fournier, Les sociétés scandinaves de la Réforme à nos jours. Presses Universitaires de France, Paris 1992. Pp. 375-78 (Le cas typique de H. C. Andersen [af RB]).

Andersen (1805-1875)

Sørensen, Peer E., Andersen (1805-1875). I: Annick Benoit-Dusausoy & Guy Fontaine (red.), Lettres Européennes. Histoire de la Littérature Européenne. Hachette, Paris 1992. Pp. 620-22.

Oeuvres

Oeuvres, I-II. Textes traduits, présentés et annotés par Régis Boyer. Gallimard, Paris 1992-95. cx, 1528; l, 1561 pp. (Bibliothèque de la Pléiade.) - I: Introduction (indledning) pp. ix-xcvii, Chronologie pp. ic-cx, Notice, notes et variantes (noter m.v.) pp. 1269-1508, Bibliographie (bibliografi) pp. 1509-12; Contes racontés aux enfants, Le fantôme, Les galoches du bonheur, Nouveaux contes, Contes illustrés par Vilhelm Pedersen, Histories, Histoires illustrées par vilhelm Pedersen, Nouveaux contes et histoires, Contes et histoires, Contes recueillis dans les 'oeuvres complètes' de 1868, La dryade, Trois nouveaux contes et histoires, Contes non recuillis dans les 'oeuvres complètes', Livre d'images sans images (Billedbog uden Billeder).

II: indledning ix-xlix, noter m.v. pp. 1299-1544, bibliografi pp. 1545-52. - II omfatter Biographie (1805-31), (Levnedsbogen), L'Improvisateur, Rien qu'en violoneux (Kun en Spillemand), Les deux baronnes (De to Baronesser), En Suède (I Sverrig) og En Espagne (I Spanien); noter pp. 1299-1544. Paris 1995. - Anm: F. J. Billeskov Jansen, Morgenposten Fyens Stiftstidendes kronik 28. april 1995.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/151, 1996/34)

Le conte d'Andersen.

Michèle Gazier: Il était une fois à Odense, petite ville du Danemark, un ouvrier cordonnier très pauvre, sa femme et leur fils ... Télérama, No 2241, 23 décembre 1992. [I anledning af Pleiade-udgaven]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. december 1992
Bibliografi-ID: 19137 – læs mere

Il était une fois Andersen.

Jean-Louis Ezine: Les illustres contes dont i est l'auteur font de H.C. Andersen l'écrivain le plus lu, le plus traduit, le plus plagié dans le monde. La plus mal connu aussi, comme si la gloire avait confisqué la clef des énigmes ... Le nouvel observateur, 31.12.1992.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. december 1992
Bibliografi-ID: 18149 – læs mere

Andersen

Boyer, Régis, "Andersen". I: Encyclopædia Universalis. II: Altman-Arnold. 3. udg. Forlag, Paris 1993. Pp. 67-69.

Hans Christian Andersen Le vilain petit canard.

Thierry et Louise Perrin: Il a émerveillé nos rêves d'enfant. 'La petite fille et les allumettes' n'a pas fini de faire versr une larmichette aux chérubins avant le passage du marchnd de sable. Voyager 1993.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Odense Conte de fées / Odense een spoor van Andersen.

Herman Cole: Artikel på fransk og hollandsk i anledning af Odense Eventyrpas. Railissimo, automne 93 /herfst 93

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/422)

Contes

Contes. Textes choisis, traduits et présentés par Régis Boyer. Gallimard, Paris 1994. iv, 476 pp. (Coll. Folio, 2599.) - 31 eventyr; forord pp. 1-27, kronologi / bibliografi / noter pp. 433-74. Anm.: F.J. Billeskov Jansen. Politiken, 29.7.1994.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1995/314)

La Littérature de l'Age d'Or du Danemark

Auchet, Marc, "La Littérature de l'Age d'Or du Danemark". I: Colloque l'Age d'Or du Danemark. Maison du Danemark, Paris 1995. Spec. pp. 33-35.

Maison du Danemark.

40 års jubilæumsskrift for Danmarkshuset i Paris. Under Littertur: Om H.C. Andersen. Den danske ambassade, Paris, 1995.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1995/98)

Hans Christian Andersen. Tren dat viet / H. C. Andersen in Vietnam

Lich, Nguyen Truong (red.), Hans Christian Andersen. Tren dat viet / H. C. Andersen in Vietnam. Dai hoc quoc gia Hanoi, Hanoi 1996. 190 pp. - 39 bidrag fra seminar 23.-24.11.1995; resumeer på engelsk pp. 147-88.
Folder udarbejdet til konference 1991: Hans Christian Andersen au Vietnam (hvor Truong Lich ikke deltog!). Avisomtale: Nhân Dân 17-12-1995.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/316, 1997/233)

Udgivet 24. november 1995
Bibliografi-ID: 10422 – læs mere

Histoire des littératures scandinaves

Boyer, Régis, Histoire des littératures scandinaves. Fayard, Paris 1996. Pp. 117-22. - Anm.: F.J. Billeskov Jansen Politikens kronik 25.1.1997.

(Bibliografisk kilde: Dal)

Le briquet.

H. C. Andersen: Le Briquet. Traduit du danois par Vincent Fournier. Illustrations Oskar Klever. Esprit Ouvert. Lausanne 1996. 24 p. - Anm.: Le nouvel Observateur, 14.10.1996; Le dauphine libre, 22.10.1996; Le Monde, 25.10.1996.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1998/103, anm: 1997/246)

H.C. Andersen Calendar 1996.

Mads Stages illustrationer til Kalender for 1996 med tekster på dansk, engelsk, tysk og fransk. Lykkens Kalosker, Gartneren og Herskabet, Den flyvende Koffert, Fyrtøjet, Ole Lukøje, Nattergalen, Sneedronningen, Den lille Idas Blomster, Den grimme Ælling, Lille Claus og store Claus, Grantræet.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/262)

Hans Christian Andersen

Mylius, Johan de, Hans Christian Andersen. Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen 1997. 24 pp. - Også udgivet på fransk, spansk og tysk. - Anm.: Berlingske Tidende, 20.9.1997.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/410)

Hans Christian Andersen.

Johan de Mylius: H.C. Andersen. [informationsbrochure udarbejdet på foranledning af Flemming Axmark, Udenrigsministeriet]. English, Deutsch, Francois, Espagnol: Royal Danish Ministry of Foreign Affairs. / Königlich Dänisches Ministerium des Äusseren. / Ministére Royal des Affaires Étrangères du Danemark / Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca. 1997. 21 p. - I revideret version (15 s.) udgivet af Royal Danish Ministry of Foreign Affairs and Hans Christian Andersen 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/410, 1997/411, 1997/412, 1997/413)

Miron dans la ville de Hans Christian Andersen.

Jacques Caron: Les adieux du Québec à Gason Miron, sus la direction de Simone Bussières. Guérin, 1997. pp. 41-43: om Miron i Odense, 1983.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Mallarmé a-t-il tout imaginé? 'Le sonnet dy cygne' et 'Le vilainpetit canard'

Dubrovkine, Roman, French Studies Bulletin, nr. 68, 1998, pp. 6-10.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Initiales de l'innommable. Une lecture d'Andersen (O.T.) -

Merete Stistrup Jensen: et quelques remarques sur Balzac (Z), Hawthorne (A), Kafka (K), Perec (W). Littérature. Ambiguîte et Fiction. No 111. Revue Trimestrielle. Octobre 1998.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sur le pas d'Andersen.

La Petite Sirène, Le Vilain Petit Canard, La Reine des neiges, "L'ombre d'Andersen. Canal +, Le Figaro, 30.5.2000.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

La poétique du syd dans le conte nordique: des exemples chez H.C. Andersen et Karen Blixen.

Merete Stistrup Jensen, pp. 75-82, I: Le Nord, Latitudes imaginaires. Textes réunis par Monique Dubar et Jean-Marc Moura. Actes du XXIXe Congrès de la Societé Francaise de Littérature Générale et Comparée (Oct. 1999), Conseil Scientifique de l'Université Charles-de-Gaulle-Lille III, Villeneuve d'Asq, Paris dec. 2000.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen et Robert Schumann,

François-Gildas-Tual: Der Soldat, opus 40, no 3, La mise en musique d'un récit elliptique. Musurgia, Vol. 8, No. 1, Jeunes anlystes, Jeynes thériciens (2001), pp. 31-35.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Factsheet Denmark. Literature / Dänische Themen. Literatur / Documentation danoise. Littérature / Datos sobre dinamara. Literatura.

Johan de Mylius: H.C. Andersen. i: Factsheet in collaboration with Danmarks Nationalleksikon in Engelsk, Deutsch, Francois, Espagnol: Royal Danish Ministry of Foreign Affairs. / Königlich Dänisches Ministerium des Äusseren. / Ministére Royal des Affaires Étrangères du Danemark 7 Ral Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca. 2001.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/99, 2001/103, 2001/102, 2001/98)

Réarranger des motifs, c’est changer le sens. Princesses et petits pois chez Andersen et Grimm

ADAM, JEAN-MICHEL & UTE HEIDMANN, "Réarranger des motifs, c'est changer le sens. Prin¬¬cesses et petits pois chez Andersen et Grimm". I: André Petitat (red.), Contes. L'universel et le singulier. Payot, Lusanne 2002. Pp. 155-74.

Études Germaniques

Études Germaniques, LVIII:4, 2003, pp. 521-733. (Numero special: Hans Christian Andersen. Hommage à Regis Boyer.) - Heri: Jean-Marie Valentin, “Études scandinaves, études danoise - une tradition vivantes”, pp. 523-25; Marc Auchet, “L’état de la recherche sur H. C. Andersen - plaidoyer pour un auteur victime de sa célébrité”, pp. 527-32; Johan de Mylius, “‘L’écrivain ne cède pas la place au peintre’. La première esthétique de H. C. Andersen”, pp. 533-54; Peer E. Sørensen, “S. Kierkegaard, critique de H. C. Andersen. ‘Les papiers d’un homme encore en vie’”, pp. 555-71; Poul Houe, “Andersen, bâtisseur de ponts”, pp. 573-96; Niels Kofoed, “H. C. Andersen et Goethe. Présence de l’alchimie dans le roman ‘L’Improvisateur’”, pp. 597-619; Frank Hugus, “La critique sociale dans les romans de H. C. Andersen”, pp. 621-35; Annelies van Hees, “Les relations de rêves dans ‘L’Interprétation des rêves et les récits oniriques dans la littérature. Quelques exemples tirés des ‘Contes’ d’Andersen”, pp. 637-50; Marc Auchet, “Réflexions sur la poétique du conte chez Andersen - l’importance de la problématique du temps”, pp. 651-77; Sven Hakon Rossel, “H. C. Andersen et le théâtre fran­çais”, pp. 679-710; Heinrich Detering, “Andersen dans les ‘Passages parisiens’. ‘La Dryade’ entre Baudelaire, Rilke et Benjamin”, pp. 711-33.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/360, særtryk: 2004/5)

Andersens drøm / Andersen's Dream / La Rêve d'Andersen / El sueño de Andersen / Andersens Traum

Odin Teatret, Holstebro 2004, 63 pp. - Til forestilling baseret på HCA-tekster. Tegninger: Hans Krull. Bidrag af Torgeir Wethal, Kai Bredholt, Julia Varley, Luca Ruzza, Fabio Butera, Jørgen Anton, Thomas Bredsdorff, Eugenio Barba og Nando aviani. - Også på engelsk, fransk, spansk og tysk. Cf.: 11645

La Revue des livres pour enfants.

La Revue des livres pour enfants (Paris), nr. 226, december 2005; særnummer om HCA. (ISABELLE JAN, "Andersen écrivain de toujours?" s. 75-82; BERNADETTE GROMER, "Lire Andersen", s. 83-89; MARC AUCHET, "Quand le traducteur devient équilibriste", s. 90-94; JENS ANDERSEN, "Les ciseaux enchantés", s. 95-102; MICHÈLE COCHET, "Rencontre avec Dusan Kallay et Kamila Stanclova", s. 103-06; JOËLLE TURIN, "La petite marchande d'allumettes" vue par Jean Renoir, Tomi Ungerer, "Georges Lemoine et Sarah Moon", s. 107-12; "Bibliographie", s. 113-16.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen et son temps. Iconographie rassemblée par Anne-Véronique Bonnamour.

Auchet, Marc, Andersen et son temps. Iconographie rassemblée par Anne-Véronique Bonnamour. Le Livre de Poche, Paris, 2005. 192 s.

At skrive er en Kærligheds­hand­ling. En udstilling om H. C. Andersens erobring af skriften. København, Paris, Alexandria

Becker, Annesofie, Martin Christiansen & Stig Miss (red.), At skrive er en Kærligheds­hand­ling. En udstilling om H. C. Andersens erobring af skriften. København, Paris, Alexandria. Thor­valdsens Museum, København 2005. 96 pp. - Indhold bl.a.: Annesofie Becker, “Han skrev op”, pp. 14-17; “H. C. Andersens almanakker. Et udvalg”, pp. 18-27; Niels Birger Wamberg, “Menneske er man. Om H. C. Andersen og hans dagbøger”, pp. 28-39; “Uddrag af H. C. Andersens dagbøger”, pp. 40-59; Jørn Lund, “Eksemplet Andersen”, pp. 61-67; Stig Miss, “Dit Marmor-Ord er Poesie! H. C. Andersen og Bertel Thorvaldsen”, pp. 68-77; H. C. Andersen, “ABC-Bogen”, pp. 79-83. - Også på engelsk, fransk og arabisk.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Contes et histoires

Contes et histoires. Édition integrale des textes rassemblés par l’auteur. Introduction, traduction et annotation par Marc Auchet. Le Livre de Poche, Paris 2005. 1638 pp. - “Introduction”, pp. 7-54; “Repères biographique”, pp. 55-58; “Quelques références bibliographiques”, pp. 59-63.

Andersen et La Fontaine. Deux écrivains représentatifs des cultures danoise et française?

Auchet, Marc, "Andersen et La Fontaine. Deux écrivains représentatifs des cultures danoise et française?" Orbis Litterarum, LX, 2005, pp. 414-31.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen – un écrivain à découvrir.

Auchet, Marc, "Hans Christian Andersen – un écrivain à découvrir". Arts et Métiers du Livre, nr. 248, april/maj 2005, s. 28-43.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Textes et documents pour la classe. Revue bimensuelle.

Textes et documents pour la classe. Revue bimensuelle, nr. 899, september 2005: "Andersen", 52 pp. – Heri: MARC AUCHET, "Le villain petit canard", pp. 6-13; MICHEL FORGET, "Portraits d'Andersen", pp. 14-17; TORBEN WEINREICH, "Des contes pour enfants?" pp. 18-19; MARC AUCHET, "Une écriture inedited", pp. 20-21; DANIELLE DUBOIS-MARCOIN, CLAUDE LE MANCHEC & CHRISTA DELAHAYE, "'Interroger les pratiques en littérature à l'école'", pp. 22-23; MICHEL FORGET, "Un écrivain humaniste ouvert sur le monde", pp. 24-26; id., "Un imaginaire très animé", pp. 27-30; MARTINE VIET, "Le vaste monde d'Andersen", pp. 31-35; pædagogisk materiale til flere eventyr, pp. 36-49; LUC CÉDELLE, "Adaptation ou trahison?" pp. 50-51.

Voyage à pied et Peer-la-Chance.

Traduit par MICHEL FORGET et MARC AUCHET. Les Belles Lettres, Paris 2005. 335 pp. – Introduction de Michel Forget pp. 7-40. Voyage, pp. 41-211; Peer-la-Chance pp. 213-333 [Fodreise og Lykke Peer].

(Bibliografisk kilde: HCAH 2014/11)

Écritures européennes du conte d’Aladin et de la lampe merveilleuse

SIRONVAL, MARGARET, “Écritures européennes du conte d’Aladin et de la lampe merveilleuse”. Féeries. Études sur le conte merveilleux, XVIIe-XIXe siècle (Grenoble), 2, 2005, pp. 245-56. spec. pp. 248-50. (Om “Fyrtøiet”.)

Voyages en Suisse 1833-1873.

Regis Boyer. Edition Cabedita. Schweizisk-fransk kommenteret udgave af H.C. Andersens rejsedagbøger fra Schweiz.

(Bibliografisk kilde: HCAH: 2006/15)

l'Ombre et l'etrange enfant.

Eva Gravensten: Un vrai conte sur la vie de Hans Christian Andersen. Traduit de "Skyggen og den underlige gutten. En sann historie om H.C. Andersen" par Olivier Gouchet. Le Jeune Lecteur. Esprit Ouvert. 105 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen à Vevey et sur la Riviera vaudoise

Goy-Hovgaard, Pierre-Antonie, "Hans Christian Andersen à Vevey et sur la Riviera vaudoise". Orbis Litterarum, LXI, 2006, pp. 1-15. – Om HCA's rejser i Schweiz.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen et le monde francophone.

Kjærsgaard, Poul Søren (red.), Andersen et le monde francophone. Journée scientifique organisée 21 mai 2005 par le Département des Études Françaises. Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet, Odense 2006. 87 s. (Indhold: Poul Søren Kjærsgaard, "Préface" & "Avant-propos. Andersen et le monde francophone", s. 5-11; Marc Auchet, "Andersen et La Fontaine. Deux écrivains représentatifs des cultures danoise et française?", s. 13-28; Merete Gerlach-Nielsen, "Andersen. Voyageur et touriste en Suisse – et dans quelques villes françaises", s. 29-61; Johan de Mylius, "Hans Christian Andersen et Lamartine – deux voyageurs en Orient", s. 63-79, "Notes", s. 81-87.) MAs bidrag også som nr. 11825 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen et l’art chrétien.

Papazu, Monica, "Andersen et l'art chrétien". Catholica (Paris), nr. 91, 2006, s. 65-82.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen d'une seule voix

Bruno Berni in: «TransLittérature», 2006, n. 31, pp. 38-40

(Bibliografisk kilde: HCAH)

(Re)lire Andersen. Modernité de l'oeuvre.

Auchet, Marc (red.), (Re)lire Andersen. Modernité de l'oeuvre. Paris, 2007. 357 s. (Indhold: Marc Auchet, "Introduction", s. 7-32; Peer E. Sørensen, "La peine de coeur du langage. L'univers et la langage des adultes et des enfants dans les 'Contes' d'Andersen", s. 39-59; François Flahault, "Tirer partie d'un rien. La valeur de ce qui est sans valeur", s. 61-79; Marc Auchet, "Andersen et le conflit des écritures. Essai sur la métanarrativité dans les 'Contes et histoires'", s. 81-102; Ute Heidmann, "Raconter autrement. Vers une poétique de la différence dans les 'Contes racontés aux enfants' de Hans Christian Andersen", s. 103-121; Jean-Michel Adam, "Le texte et ses co-textes. Étude du 'Premier cahier' des 'Contes racontés pour des enfants'", s. 123-41; Niels Kofoed, "Les aspects symboliques de l'arbre dans 'La Dernier Rêve du vieux chêne'", s. 143-54; Jacob Bøggild, "H. C. Andersen et l'arabesque", s. 155-72; Poul Houe, "Eaux boueses", s. 173-95; Johan de Mylius, "'Ce sont les temps actuels, les gens de notre époque que nous allons voir!' Les romans d'Andersen et leur esthétique", s. 199-222; Régis Boyer, "Andersen reporter", s. 223-35; Sven Hakon Rossel, "Hans Christian Andersen et les autres arts. La naissance d'un réaliste", s. 237-56; Heinrich Detering, "Hans Christian Andersen, poète inconnu", s. 257-77; Michel Forget, "La rencontre oubliée de deux poètes. Hans Christian Andersen et Jean Reboul", s. 279-96; Frank Hugus, "Hans Christian Andersen traducteur et adaptateur", s. 297-316; Danielle Dubois-Marcoin, Christa Delahaye & Claude Le Manchec, "Réception de 'La Petite Sirène' de la maternelle à l'université", s. 317-36.)

(Bibliografisk kilde: HCAH: særtryk)

Réflexions sur la traduction des ’Contes et histoires’ de Hans Christian Andersen.

Auchet, Marc, "Réflexions sur la traduction des 'Contes et histoires' de Hans Christian Andersen". Nordiques (Paris), 13, 2007, s. 43-52.

Lire 'La Petite Sirène' d’Andersen. Interroger la littérature autrement.

Dubois-Marcoin, Danielle (red.), Lire "La Petite Sirène" d'Andersen. Interroger la littérature autrement. Lyon, 2008. 331 s. (Danielle Dubois-Marcoin, "Introduction: Goûter, comprendre, méditer un récit 'consistant'", s. 9-29; "Une confrontation internationale", omfattende bidrag af Francis Marcoin, Gérard Langlade, Évelyne Thoizet-Loiseau, Jean-Louis Dufays, Danielle Dubois-Marcoin, Christa Delahaye, Noëlle Sorin, Lena Kåreland, El Kabir Marghadi, Nicole Slama, Françoise Claquin, Jean-Pierre Drouar, Suzanne Pouliot, Ginette Tétreault, Luisa Previtera, Christine Prévost og Claire Féliers, s. 31-216; "Quels usages de ce texte á l'école, de la maternelle au lycée?", af Danielle Dubois-Marcoin og Christa Delahaye, s. 217-306; bibliografi, s. 321-27.)

Voyages,

Michel Forget. Préface de Régis Boyer. Traduction de: Skyggebilleder, Et Besøg hos Charles Dickens, Skagen, Et Besøg i Portugal. Riveneuve Editions, Paris, 2010. 435 s

(Bibliografisk kilde: HCAH 2014/9)

L’Exploitation du conte en FLE a l’exemple de ‘La Petite fille aux allumettes’

GENÇ, HANIFE NÂLÂN & SENEM SEDA ŞAHENK ERKAN, “L’Exploitation du conte en FLE a l’exemple de ‘La Petite fille aux allumettes’”. Uluslara Sosyal Araştirmalar Dergisi / Journal of International Social Research, 4:17, 2011, pp. 553-68. *

Litterært scoop: Lokalhistoriker finder ukendt eventyr af H. C. Andersen

Litterært scoop: Lokalhistoriker finder ukendt eventyr [se: eventyret "Tællelyset" ] af H. C. Andersen. Litterært set er »Tællelyset« ikke på niveau med de mere modne og formfuldendte eventyr, som vi kender dem fra H.C. Andersens hånd, forklarer forskningsbibliotekar Bruno Svindborg fra Det Kongelige Bibliotek og professor, dr.phil. Johan de Mylius fra H.C. Andersen Centret på Syddansk Universitet (SDU) til Politiken. Ifølge eksperterne er der tale om en ungdomstekst, som de anslår til at være fra hans skoletid.
Eventyret blev fundet på Landsarkivet for Fyn i Odense i oktober af en lokalhistoriker og er siden blevet nærstuderet af eksperter.
Ifølge Ejnar Stig Askgaard er »Tællelyset« et såkaldt tingseventyr, hvor døde genstande optræder som levende væsner med menneskelige egenskaber, hvilket netop er H.C. Andersens særkende. Politiken, Fyens Stiftstidende, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, DR, TV2 Fyn 13.12.2012 og 14.12.2012. - Anm.: Thomas Bredsdorff: "Geniet Andersen som teenageforfatter"; Erik Skyum-Nielsen: "Umodent, sentimentalt, bagatelagtigt"; Johannes Møllehave: "Kunne være skrevet af ethvert begavet barn" , Politiken, 14.12.2012; Johs. Nørregaard Frandsen, Kristeligt Dagblad, 15.12.2012; Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten, 14.12.2012; Niels Birger Wamberg: "Pædagogisk, så det er til at brække sig over"; Katrine Lilleør: blog,14.12.2012.
Christian Graugaard: "H.C. Andersens falliske fantasier",Politiken, 21.12.2012.
Mette Olsen: "Nyfundet Andersen-eventyr møder skepsis" Politiken, 22.1.2012; Esben Brage: Tællelyset er skam et ægte eventyr, Politiken, 29.12.2012; Monica Papazu: Et evangelisk billede fra H.C.. Andersen. Tællelyset er en delvis Kristus-figur, Kristeligt Dagblad, 19.12.2012; Mikkel Fyhn Christensen: Den gode Gud hos den unge H.C. Andersen,Jyllands-Posten, 14.12.2012; Birthe Rønn Hornbech: H.C. Andersens juleeventyr, Berlingske, 23.12.2012; Le Monde,14.12.2012. The Guardian,14.12.2012. Huffington Post,14.12.2012; Perth Now,14.12.2012; Christian Science Monitor,14.12.2012; The Smithsonian,14.12.2012; Daiji World,14.12.2012; CBS News,14.12.2012; Spiegel,14.12.2012; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.12.2012; Richard Ostwald: Hans Christian Andersens neuentdecktes Märchen „Die Talgkerze“ in einer Übersetzung, Der Tagesspiegel,13. og 14.12.2012. Die Talgkerze
Un conte inédit d'Andersen paraît dans La Cité. P.2: Cyrille François: Qu'est-ce qu'un csoop littéraire?. P. 17: "La bougie de suif", un conte inédit de Hans Christian Andersen. Retrouvé dans un carton d'archives, ce texte pourrait être premier conte de l'écrivain danois.
La bougie de suif. Traduit du danois par Cyrille François et adapté par Jérôme David.
La Cité, du 25 Janvier au 8 Février 2013, Lausanne.
Swiec lojowa [Tællelyset på Polsk, oversat af Boguslawa Sochanska]. Gazeta Wyborcza. Magazyn Sobota-niedziela 22-23 grudnia 2012.

Professor dr.phil. Johan de Mylius har haft lejlighed til at nærlæse teksten og researche på baggrundshistorien.
Efter Mylius' opfattelse er der tale om en skolestil fra HCAs hånd, skrevet i en genre, der er velkendt fra 1700-tallet og brugt i latinskolens danskundervisning endnu på HCAs tid: den moralske fabel. Tilmed er teksten skrevet i et til tider abstrakt og tungt sprog med brug af allegoriske træk (dvs. billeder, der oversættes til moraliserende betragtninger), et overtydeligt og noget klodset sprog, men helt i det sene 1700-tals ånd.
Teksten er sikkert af HCA (måske givet til Sanne Bunkeflod, jvf. brev fra HCAs mor til HCA september 1829, se HCA-centerets brevbase), en datter af den gamle fru Bunkeflod. Men det er ikke noget, der "flytter litteraturhistorien", så vist som det ikke er andet end en skolestil fra Slagelse-tiden eller Helsingør-tiden.


Se indslag på YouTube fra Landsarkivet for Fyn i Odense: YouTube
Udgivet 13. december 2012
Bibliografi-ID: 18061 – læs mere

Le bazar d'un poète.

Hans Christian Andersen: Le bazar d'un poète. Traduit du danois par Michel Forget. Préface Régis Boyer. Domaine romantique, Éditions Corti, 2013. 439 s. - Anm.: Maurice Mourier, La Quinzaine littéraire, No 1086, 16.-30. juin 2013. 439 s. [fransk beskrivelse]
Lisez cet exubérant faux journal où l'on ne languit jamais. Vous comprendrez mieux les Contes: l'assurance vec laquelle un fruste soldat s'enfonce dans l'arber creux pour dérober aux chats dotés d'yeux mirobolants leurs trésors et remonte ensuite zigouller la vieille sorciére à qui il doit tout, sans aucune espèce de remords. Vous comprendrez mieux pourquoi même les fleurs les plus innocentes ont chez Andersen la danse de Saint-Guy et se trémoussent pour la petite Ida. Grand enfant capriciuex, ombrageux, odieux parfois, vieil enfant adorable, à la verve comme alcoolisée, Andersen n'est pas seulement, dans ce texte qu'lon découvre, un journaliste extraordinaire qui donne de sont temps un dessin furieusement animé qui peut encore aujourd'hui servir à la connaissance d'une Europe défunte, en phase alor d'impérialisme ascendant mais où de bons esprits aspirent toutefois à se doter d'une conscienece primitive de citoyens du monde; il est et demeure le conteur incomparable par qui la banalité des vies quotidiennes s'évapore en récits d'enchanteur, une métaphore de l'écrivain authentique, en somme.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2014/10)

Hans Christian Andersen. Poèmes.

Classiques du nord. Hans Christian Andersen. Poèmes. Traduits du danois et présentés par Michel Forget. Paris. Les belles lettres. 2013. 168 s.

Poèmes.

Traduit du danois et présentés par Michel Forget. Classiques du nord. Percée. Paris. Les belles Lettres. 2013. 166 s.
L'enfant mourant = Det døende barn
L'instant de la mor = Dødsøjeblikket
Nuit de Nouvel An = Nytårsnat
La rue Østergade considérée d'un point de vue poétique = Østergade
Phantasus (L'Imagination et la Folie) = Phantasus
Paysage du soir = Aftenlandskab
Temps gris = Gråt vejr
La reine des neiges = Snedronningen
L'âme = Sjælen
L'étudiant = Studenten
Le voleur = Tyveknægten
Qu'est-ce donc que notre vie ...? = Hvad er vort liv
Critique littéraire = Recension
Étude d'après nature = Studie efter naturen
Violettes = Martsviolerne
Le soldat = Soldaten
Vie de nomades = Vandrerliv
Le violoneux = Spillemanden
Mélodies du cœur = Hjertets Melodier: I J'ai vu, naguère, deux yeux bruns = To brune øjne jeg nylig så
II Mes pensées sont une montagne imposante = Min tanke er et mægtigt fjeld
III Tu m'as donné des fleurs = Du gav mig blomster
IV Tu es devenue la pensée de mes pensées = Min tankes tanke ene du er vorden
V Elles se sont fanées les fleurs que tu m'as données =Henvisnet er de blomster
VI Tu ne comprends pas le cours éternel des vagues = Du fatter ej bølgernes evige gang
VII Je t'aime - toi dont je ne pwux pas dire le nom = Jeg elsker dig - dig, som jeg ej tør sige
VIII Il est une légende - une conte = Man har et sagn - et eventyr
En premier plan et un brin de verdure = En forgrund og en smule grønt
Stances à la musique = Stanzer for musik
Tableaux imaginaires = Fantasibillede
Une halte sur la lande = Hvile på heden
Une scéne en hiver = Et Vinterparti
Le lourd, l'amer chagrin de l'homme = Mandens dybe bitre sorg
Le voyageur et l'habitant de la lande = Den rejsende og hedeboeren
Octobre = Oktober
La tempête = Stormen
La rose = Rosen
Le pouvoir du poète = Digterens magt
Le fils du désert = Ørkenenes søn
Dans la clarté de l'été = I skærsommer
Le berger = Hyrden græsser sine får
Et toi, puissante mort ... = Du stærke død
Le dernier chant d'un poète = En digters sidste sang
Loin, bien loin ... = Langt fra
Poésie = Poesien
La rose sur le cercueil = Rosen på kisten
Le vieil arbre = Det gamle træ
Psaume = Salme
Îles humides du nord ... = Op til de våde øer
Monsieur Petersen le jeune = Den unge Herr Petersen
Mon arbre = Mit træ. Imellem havens buske
Accords = Stemninger
Henriette Wulff =
Malaga I = Ved husets mur stod en hæk af geranier
Malaga II = Ingen kender mig, ingen kender jeg
Grenade = Granada. Den, som jeg gav af mit hjerteblod
Ma pensée, où s'envolera-t-elle ...? = Hvor flyver min tanke i morgen den dag?
Lorsqu'elle chantait = Da hun sang.
La fermière et ses œufs = Konen med æggene.
Souvent, parmi l'herbe maigre ... = Imellem fattigt græs og urt
Danemark, ma patrie = Danmark, mit fædreland
Jutland = Jylland mellem tvende have
Voyager, c'est vivre = Det er liv at rejse
La nouvelle année = Det nye år kommer susende
Excursion au Vesuve = Vandring på Vesuv
Odense = Du kære, gamle fødeby
Chaque Automne ... = Hvert efterår siger løvet, der faldt
Fionie et Suisse = Fyn og Schweiz
Pareille angoisse, jamais je n'ai connue ... = Jeg har en angst som aldrig før
Pour l'album de Mme Grove, née Fenger = Fru Grove, født Fenger
État d'âme = En Stemning
Tout passe comme le vent = Alt farer hen som vinden
Paris = Susende, vekslende, trættende, broget
La maison de mon enfance = Mit barndoms hjem.
Heures sombres = tunge timer
La nuit la plus courte = Den korteste nat
Le miracle = Miraklet. Fra pyramiden i ørkenens sand
Au printemps à Køge = I foråret i Køge. En lille lærke kvidrende kom
Dans les rayons du couchant ... = I aftensolens stråler
Si d'aventure .. = Hvis højt i juletræets top
Sans cesse la vie quotidenne = Friskt skyder hverdagslivet sine ranker
Le chant de la sirène = Havfruesang. Hvor bøgen hælder isn friske gren.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen - Les Ombres d'un conteur.

Nathalie Ferlut. Editions Casterman. Montage Lydia Bierschwale. Paris 2016. 125 s. Biografi i tegneserieformat, baseret på HCAs selvbiografi kombineret med eventyruddrag.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udvalgte eventyr og historier. Contes et histoires choisis.

Udvalgte eventyr og historier. Contes et histoires choisis. Édition de Cyrille Francois. Classiques Garnier. Littératures du monde, 22. Introduction 7-40, Note sur le texte 45-49, Chronoligie: 49-56. Xavier Marmier: Un vie de poète 479-488 Philarète Chasles: Andersen et les enfants. 489-501 [= Le Perrault scandinave et les petits enfants]
Anm.: Johan de Mylius, Marvels and Tales, 2017.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2017/15)

Søg efter litteratur på fransk

Links: