H.C. Andersen-centrets bibliografiske noter – en bibliografi skabt til denne hjemmeside, med det primære formål at supplere de "rigtige" (trykte) bibliografier. Centrets bibliografi er ikke udgivet på tryk.

Vises: poster fra d. 19. �rhundrede.

Vis fra d. 20. �rhundrede | Vis fra d. 21. �rhundrede | Vis hele bibliografien

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Koncerten i Sankt Knuds Kirke den 2. April 1805

til fordel for Odense Bys Fattigvæsen. I Koncerten deltog bl.a. Frederik Ahlefeldt-Laurvig og Datteren Elise Ahlefeldt-Laurvig. Hempels Avis, 25.3., 1.4, 5.4. og 12.4.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1805
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16882
[Informationer opdateret d. 27.2.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Døbte - den 15. April.

Fyens Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende for den 17. April 1805 med omtale under Odense Bye-Nyt: Døbte - den 15. April: Skomagersvend H. Andersens Søn, Hans Christian. Fadd.: Mad. Breineberg, Jfr. Pommer, Hattermager Dorck, Skoemagermester P. Waltersdorff, Snedkersvend A. Jørgensen og Portner Gomard.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1999/144)

Udgivet 17. april 1805
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16863
[Informationer opdateret d. 27.2.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Udenlandske Efterretninger.

Iversens Fyenske Avertissements Tidende - almindelige aviser for Danmark, Norge og Hertugdømmene, No. 17, tirsdagen den 30te Januar 1810. Marskal Dudinot, Hertug af Reggio, har forladt Paris for at overtage Kommandoen over Nord-Armeen. Marskal Bessieres, Hertug af Istrien, har igen overtaget Kommandoen over den Keiserlige Garde I Paris. Baron Krusemark, Kongen af Preussens Adjutant, er ankommen til Paris med en overordentlig Mission til Keiseren. I Tuillerieren ere de Værelser nu lukte, som førhen vare bestemte til Keiserindens Brug. For nogle Uger siden havde Carnot den Ære at Keiseren længe underholdt sig med ham, i sit Kabinet, om Krigsvæsenet. Det er denne Feldtherre hvem Seirene i de første Feldttoge i Revolutions-Krigen fornemmeligen kunne tilskrives. Carnots Broder er igien af Keiseren bleven ansat som General ved Armeen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1999/136)

Udgivet 30. januar 1810
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16809
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Avertissement

Snedkermester Johannes Madsens Avertissement: en velvoxen Dreng af honette Forældre, som har lyst til at lære Snedkerprofessionen. Adresseavisen, 17. September 1819.
Topsøes "Omkring Levnedsbogen", s. 39.
Andersen gik i Snedkerlære næste Morgen Kl. 6, men blev dimitteret samme Eftermiddag.
Udgivet 17. september 1819
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18512
[Informationer opdateret d. 14.5.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Foranmeldelse af 'Alfsol'.

Proft: paa Grundlag af Subskriptionsindbydelsen foranmeldes "Alfsol": Hensigten med Bogen er at skaffe den unge Digter de nødvendige Pengemidler til at 'fuldende sine Studeringer'. Dagen, nr. 165, 12. Juli 1822. [Citeret fra Topsøes "omkring Levnedsbogen" s. 17].
Udgivet 12. juli 1822
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18511
[Informationer opdateret d. 14.5.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anacreon's Digte

udgivne, oversatte og oplyste ved S. Meisling, Doctor i Philosophien og Rector for Helsingøers lærde Skole. Kjøbenhavn 1926.
HCA har læst denne - og skriver i "Mit Livs Eventyr": Rectoren ... der har givet Literaturen fortrinlige Gjengivelser af Oldtidens classiske Digtere ...
Helge Topsøe-Jensen i noterne til MLE: 1817-33 udgav M. Oversættelser af Virgil, Bion, Moschus, Theocrit, Musæus, Anacreon, Ovid, Martial m. fl.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1985/120)

Udgivet 1826
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19116
[Informationer opdateret d. 18.9.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Literaturlexicon ved Niels Christian Øst.

Fortsættelse af Literaturlexiconet ved Nyerup og Kraft. Kjøbenhavn 1826. Nr. 3. Interimsblade nr. 2, April 1827. Heri: Andersen (H.C.) 'Scene af Røverne i Vissemberg [!] i Fyen, et dram. Digt indf. i Harpen f. 1822 No 32.'

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1827
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12131
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Scandinavisk Nytaarsgave for Aaret 1828.

Udgivet og forlagt af Jacob Behrend. København 1828. - 227 s. indb. Heri "Sjælen af H- - ." (Væsen, du som mig opliver), s. 64-66; "Poetisk Spiseseddel af H --." (En Suppe kogt paa de homeriske Helte), s. 115-116; "Det döende Barnet", öfversat från det Danska af Ludolph Schley, s. 119.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-167, 1971/672)

Udgivet 1828
Sprog: dansk, svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16986
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Det døende Barn.*

Kjøbenhavns flyvende Post 1828, Nr. 99. Redigeret af J.L. Heiberg. Udgiven af Fredinand Printzlau. [bfn13
*Uagtet nærværende Digt allerede tilforn har været trykt i et andet Blad, saa gjør den flyvende Post sig dog en Fornøielse af at opbevare det i sit Archiv, og derved opfylde Forfatterens Ønske.
Red. Anm.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-A-45, 2000/375)

Udgivet 12. december 1828
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16474
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anonym anmeldelse af Kjærlighed paa Nicolai-Taarn

Anmeldelse (anonym, skrevet af C.N. David) af H.C. Andersen: Kjærlighed paa Nicolai-Taarn, eller hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville i een Act. , i Maanedskrift for Litteratur , bd. 1, 1829, s. 543-552.
Udgivet 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5668
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.

Johan Ludvig Heiberg anmeldte H.C. Andersens debutbog, Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 , rosende i sit tidsskrift Maanedskrift for Litteratur , bd. 1, 1829, s. 169-172.
Heibergs førende position i datidens københavnske kulturelite gav hans ord vægt, og den positive anmeldelse af Fodreise har været med til at grundlægge Andersens succes, også selvom Heiberg og Andersen senere kom på kollisionskurs (jvf. bl.a. Kritik af H. C. Andersen ).
HCA udgav Fodreise på eget forlag, fordi Reitzel ikke ville betale de 100 rigsdaler, HCA havde forlangt. Oplaget (500 eksemplarer à 1 rdl.) blev hurtigt udsolgt. C.A. Reitzel købte derefter retten til at udgive 2. oplag af HCA og måtte betale de forlangte 100 rdl.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/334)

Udgivet 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 10611
[Informationer opdateret d. 13.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Dagbog paa en Sommer Udflugt til Møen, gjennem Sjælland til Fyen og derfra tilbage. 1829.

Ejnar Askgaard: Transskription af mikrofilmrulle 8,4 på KB. Privattryk. 3 sider.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16900
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Den rædselsfulde Time . (Phantasiestykke i Calotts Maneer.)

Trykt i Læsefrugter, samlede paa Literaturens Mark af A. F. Elmquist, Januar 1829. Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie. [bfn 12]

(Bibliografisk kilde: HCAH A-730a)

Udgivet Januar 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16473
[Informationer opdateret d. 25.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Jordlivets svar til nattevandrerens hjertesuk (Skønt birkeris og grammatik)

Digtet "Jordlivets svar til nattevandrerens hjertesuk (Skønt birkeris og grammatik)" udkom som en del af H.C. Andersens debut-bog Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 , side 51f i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave fra 1986, se også http://www.adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgText.xsql?nnoc=adl_pub&p_udg_id=101&p_sidenr=51 . Følgende beskrivelse er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829. / - / Udgiven / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Paa Forfatterens Forlag. / 1829. Bag paa Titelbladet: Trykt hos Fabritius de Tengnagel. - Tekst: 136 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 2. 1. 1829). (Saml. Skr. VI, 161). Anm. Dagen 19. 1. 1829, Nr. 16. - Dansk Litteratur-Tidende 1829, 61. - Iversens Fyens Stifts Avis 6. 1. 1829, Nr. 4. Maanedsskrift for Litteratur, 1. Bind, 1829, 169ff. af J. L. Heiberg.
Udgivet 2. januar 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9570
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Munkens længsel

Digtet "Munkens Længsel" udkom som en del af H.C. Andersens debut-bog Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829 , side 64ff i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave fra 1986, se også http://www.adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgText.xsql?nnoc=adl_pub&p_udg_id=101&p_sidenr=64 . Følgende beskrivelse er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829. / - / Udgiven / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Paa Forfatterens Forlag. / 1829. Bag paa Titelbladet: Trykt hos Fabritius de Tengnagel. - Tekst: 136 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 2. 1. 1829). (Saml. Skr. VI, 161). Anm. Dagen 19. 1. 1829, Nr. 16. - Dansk Litteratur-Tidende 1829, 61. - Iversens Fyens Stifts Avis 6. 1. 1829, Nr. 4. Maanedsskrift for Litteratur, 1. Bind, 1829, 169ff. af J. L. Heiberg.
Udgivet 2. januar 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9571
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Roserne og Stjernerne

Digtet "Roserne og Stjernerne" udkom som en del af H.C. Andersens debut-bog Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829 , side 76 i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave fra 1986, se også http://www.adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgText.xsql?nnoc=adl_pub&p_udg_id=101&p_sidenr=76 . Følgende beskrivelse er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829. / - / Udgiven / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Paa Forfatterens Forlag. / 1829. Bag paa Titelbladet: Trykt hos Fabritius de Tengnagel. - Tekst: 136 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 2. 1. 1829). (Saml. Skr. VI, 161). Anm. Dagen 19. 1. 1829, Nr. 16. - Dansk Litteratur-Tidende 1829, 61. - Iversens Fyens Stifts Avis 6. 1. 1829, Nr. 4. Maanedsskrift for Litteratur, 1. Bind, 1829, 169ff. af J. L. Heiberg.
Udgivet 2. januar 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9572
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

(Den druknedes sang på Østpynten af Amager) (Verden er et perspektiv, himlen futteralet)

Digtet "(Den druknedes sang på østpynten af Amager) (Verden er et perspektiv, himlen futteralet)" udkom som en del af H.C. Andersens debut-bog Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829 , side 81 i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave fra 1986, se også http://www.adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgText.xsql?nnoc=adl_pub&p_udg_id=101&p_sidenr=81 . Følgende beskrivelse er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829. / - / Udgiven / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Paa Forfatterens Forlag. / 1829. Bag paa Titelbladet: Trykt hos Fabritius de Tengnagel. - Tekst: 136 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 2. 1. 1829). (Saml. Skr. VI, 161). Anm. Dagen 19. 1. 1829, Nr. 16. - Dansk Litteratur-Tidende 1829, 61. - Iversens Fyens Stifts Avis 6. 1. 1829, Nr. 4. Maanedsskrift for Litteratur, 1. Bind, 1829, 169ff. af J. L. Heiberg.
Udgivet 2. januar 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9573
[Informationer opdateret d. 2.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Drengen ved moderens dødsleje (Græd ej moder, ellers dør du jo)

Digtet "Drengen ved moderens dødsleje (Græd ej moder, ellers dør du jo)" udkom som en del af H.C. Andersens debut-bog Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829 , side 93 i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave fra 1986, se også http://www.adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgText.xsql?nnoc=adl_pub&p_udg_id=101&p_sidenr=93 . Følgende beskrivelse er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829. / - / Udgiven / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Paa Forfatterens Forlag. / 1829. Bag paa Titelbladet: Trykt hos Fabritius de Tengnagel. - Tekst: 136 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 2. 1. 1829). (Saml. Skr. VI, 161). Anm. Dagen 19. 1. 1829, Nr. 16. - Dansk Litteratur-Tidende 1829, 61. - Iversens Fyens Stifts Avis 6. 1. 1829, Nr. 4. Maanedsskrift for Litteratur, 1. Bind, 1829, 169ff. af J. L. Heiberg.
Udgivet 2. januar 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9574
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nytårsønsker til mig selv for hele livet (O gid - ja jeg tar munden fuld)

Digtet "Nytårsønsker til mig selv for hele livet (O gid – (ja jeg tar munden fuld)" udkom som en del af H.C. Andersens debut-bog Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829 , side 96 i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave fra 1986, se også http://www.adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgText.xsql?nnoc=adl_pub&p_udg_id=101&p_sidenr=96 . Følgende beskrivelse er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

Fodreise / fra Holmens Canal til Østpynten af Amager / i Aarene 1828 og 1829. / - / Udgiven / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Paa Forfatterens Forlag. / 1829. Bag paa Titelbladet: Trykt hos Fabritius de Tengnagel. - Tekst: 136 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 2. 1. 1829). (Saml. Skr. VI, 161). Anm. Dagen 19. 1. 1829, Nr. 16. - Dansk Litteratur-Tidende 1829, 61. - Iversens Fyens Stifts Avis 6. 1. 1829, Nr. 4. Maanedsskrift for Litteratur, 1. Bind, 1829, 169ff. af J. L. Heiberg.
Udgivet 2. januar 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9575
[Informationer opdateret d. 27.8.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nytaarsnat (Nu slumrer Hoben i den store Stad)

Digtet "Nytaarsnat (Nu slumrer Hoben i den store Stad)" blev trykt for første gang i "Et kjøbenhavnsk Eventyr Nytaarsnat, af Anonymus", Kjøbenhavns-Posten 2. januar 1829, nr. 1, s. 1-2. Digtet udkom 2. januar 1830 i Digte . Samlede Skrifter. Anden Udgave bd. XII (1879), s. 7.
Udgivet 2. januar 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9652
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Skuespil.

Kjøbenhavns kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger. 71 Aargang. Nr. 94. Torsdagen den 23. April 1829. s 2: Skuespil Løverdagen den 25de April, Kl 6: Educationsraaden Comoedie i 1 Act, og Kjærlighed paa Nicolai Taarn, eller Hvad siger Parterret, heroisk Veaudeville i 1 Act, af H. C. Andersen (første Gang). Billetterne faases fra 11 til 1, samt ved Indgangen, som aabnes Kl. 5.

(Bibliografisk kilde: HCAH III-2)

Skuespil. Tirsdagen den 28 April, Kl. 6 (istedetfor de averterede Stykker Skillerummet og Kjærlighed paa Nicolai Taarn): Sovedrikken, Syngestykke i 3 Acter ... Kjøbenhavns kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger, Mandagen den 27 April 1829:

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. april 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13758
[Informationer opdateret d. 25.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Gjenmæle mod en urætfærdig Nedsættelse af alle nulevende danske Digtere.

Hjort, Peder: "Gjenmæle mod en uretfærdig Nedsættelse af alle nulevende danske Digtere". Kjøbenhavns-Posten, pp. 309-14. 14. Mai 1829. Heri om "Fodreisen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. maj 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12083
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Erklæring.

Arnesen, A. L.: (Svar til Y.Z.) Erklæring, at han ikke har anmeldt teater under mærket XXX. Kjøbenhavns-Posten p. 348. 29. maj 1829.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. maj 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12029
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen har en stor original komisk Roman under Arbeide.

Side 3: Hr. H. C. Andersen har i Sommer en stor original komisk Roman under Arbeide. Begivenhederne i samme ville forgaae i den saakaldte Grevens Feide, og Helten i Romanen bliver den lille Dværg, der var hos Christian den Anden [s Dverg] paa Sønderborg. (Han samler til dette sit Værk i denne Tid Materialer i Fyen, og har bl. An. Løfte om Bidrag fra vor lærde Oldgrandsker, Prof. Vedel Simonsen.) Aar 1829, Tirsdag, 21de Juli. No 108. Christian Iversens til Forsendelse med Brevposten i de kongelige danske Stater kongelig alene autoriserede Fyens Stifs Avis, og Avertissementstidende, forlagt, trykt og udgivet ved Kirstine Marie sal. Iversens. Redigeret af J. Hanck.
Side 422: Hr. Studiosus H. C. Andersen (som i nogle Uger har opholdt sig i sin Fødebye Odense) har en stor original komisk Roman under Arbeide. Begivenhederne i samme ville forgaae i den saakaldte Grevens Feide, og Helten i Romanen bliver den lille Dværg, der var hos Christian den Anden paa Sønderborg.
Første Hefte af det nye poetiske Qvartalsskrift: "Læsning for den fine Verden" indeholder Digte af H.C. Andersen .... Det Heles poetiske Tendents har endog foranlediget nogle af Subskribenterne, til at subskribere paa Vers. 58 Aargang Fyens Stifts No 106 kongelig alene privilegerede Adresse-Avis og Avertissementstidende. Torsdagen 23 Juli 1829. Forsendes med Brevposten overalt i de Danske Stater. Redigeres, trykkes og forlægges af Udgiveren Søren Hempel i Odense.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/755, 2000/776)

Udgivet Juli 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16941
[Informationer opdateret d. 20.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Kjøbenhavns-Posten

P. 428: Omtale af, at "Maanedsskrift for Literatur indeholder Recension af "Kjærlighed paa Nicolai Taarn".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. juli 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12175
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hr. H.C. Andersen har i Sommer en stor original komisk Roman under Arbeide.

Begivenhederne i samme ville foregaae i den saakaldte Grevens Feide, og Helten i Romanen bliver den lille Dværg, der var hos Christian den Anden paa Sønderborg. Kjøbenhavns-Posten, 16. Juli 1829. s. 458

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727a)

Udgivet 16. juli 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16942
[Informationer opdateret d. 19.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Det døende Barn.

Den Vest-Sjællandske Avis, eller Slagelse Ugeblad for uden- og indenlandske Historier og Dagens vigtigste nyeheder. Redigeret af Hr. Pastor Ridder Bastholm. Løverdagen den 8. August 1829.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. august 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13786
[Informationer opdateret d. 16.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Skjærmbræts-Billeder. 1-5.

Skjærmbræts-Billeder blev trykt i Kjøbenhavns-Posten 21. august 1829, nr. 133, 543-544.

Denne lille digtkreds, der udkom før Andersens første egentlige digtsamling, Digte (1830), bestod af digtene "Moderen med Barnet. (Hist hvor Veien slaaer en Bugt)", "Graat Veir. (Den vaade Taage hænger dorsk over Mark og By)", "Det syge Hjerte. (Kjære Piger! vil I vide)", "Trøst. (Hvad er vort Liv fra Vuggen til vor Baare)" og "Oldtids huuslige Liv. (Ak hvor romantisk smiler dog det Bjælkehuus i Dalen)". Se BFN 38.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727b)

Udgivet 21. august 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 9734
[Informationer opdateret d. 13.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

1. Moderen med Barnet. (Hist hvor Veien slaaer en Bugt).

(Saml. Skr. XII, 49). - [bfn38. Skærmbræts-Billeder 1-5] Trykt i »Kjøbenhavns-Posten« 21. 8. 1829, Nr. 133, 543-544.
Udgivet 21. august 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 9735
[Informationer opdateret d. 9.11.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Merak tokolersok

Andersen, H.C.: "Merak tokolersok", oversættelse til grønlandsk af "Det døende Barn" ved missionær Knud Kjer, i Kjøbenhavnsposten 12. oktober 1829. Se http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/detdoendebarn/kjer.html .
Udgivet 12. oktober 1829
Sprog: grønlandsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11933
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Det døende Barn.

Aar 1829, Fredag, 16de October. No. 153. Christian Iversens, til Forsendelse med Brevposten i de kongelige danske Stater Kongelig alene privilegerede Fyens Stifts Avis og Avertissementstidende, forlagt, trykt og udgivet ved Kirstine Marie sal. Iversens.
side 2 i tillægget: Det døende Barn.
Dette skjønne Digt hvoraf Hr. Missionær Kjær nylig har leveret en Grønlandsk Oversættelse - sandt Særsyn i vor Litteratur - til Melodien af: Midnatstiden i Taarnet slaar, meddeles ogsaa vore Læsere, da det neppe endnu er saa bekjendt, som det forhen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/772)

Udgivet 16. oktober 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16475
[Informationer opdateret d. 25.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Foromtale af 'Digte'

Aar 1829, Tirsdag, 24de November. No 174. Christian Iversens til Forsendelse med Brevposten i de kongelige danske Stater kongelig alene autoriserede Fyens Stifts Avis, og Avertissementstidende, forlagt, trykt og udgivet ved Kirstine Marie sal. Iversens.
På side 3: Hr. H. C. Andersen vil til Nytaar, paa eget Forlag, udgive en Samling i et Bind af sine i forskjellige Tidsskrifter adspredte Digte i Forening med endeel ikke før publicerede Smaastykker og et humoristisk Eventyr: "Dødningen". Denne Samling vil blive trykt paa Velinpapir og leveres Subskribenterne, heftet i smukt Omslag, for 1 Rbn.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/754)

Udgivet 24. november 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16489
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Snee-Dronningen.

trykt s. 460-61 i Læsefrugter, samlede paa Literaturens Mark af A. F. Elmquist. December 1829.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17008
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anonym anmeldelse af samlingen Digte fra 1830

Anmeldelse (anonym, skrevet af C. Molbech) af H.C. Andersen: Digte 1830, i Maanedskrift for Litteratur , bd. 3, 1830, s. 162-172.
Anmeldelse af "Digte af H.C. Andersen". Kjøbenhavn. Trykt paa Forfatterens Forlag, hos E.H. Robert. 1830. Trykt i Dansk Litteratur-Tidende for 1830 ", No.6, redigeret af Peter Erasmus Müller. Trykt hos Forlæggeren Andreas Seidelin, s. 81-88.- Udsnit heftet i karton. -

(Bibliografisk kilde: HCAH A-674b, 1971/453)

Udgivet 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5671
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Madame Hegers Aftenunderholdning.

Jfr. Jørgensen reciterede et nyt Digt af Hr. H. C. Andersen: "Klintekorset paa Møen". Den strænge og umiskjendelige Stræben efter Correcthed og Conseqvens i den for Characteren dannede Norm, som, ihvor hæderlig og fortjenstlig den end er, dog undertiden turde fremtræde for synligt i denne Kunstnerindes Spil og gjøre den poetiske Skjønhed, der stedse bør være forenet med en gratiøs Frihed, noget Afbræk, indvirker i en maaskee endnu større Grad paa hendes Declamation. Grundtonen har i Almindelighed hos denne Declamatrice en vis Skarphed; hun accentuerer fordetmeste stærkt; Følelsen henriver hende ei alene ikke, men maa træde aldeles tilbage for et Alt overveiende Hensyn til Accentuationen og Stemmens øvrige Modificationer. Disse Eiendommeligheder gjøre hende imidlertid fortrinlig skikket til Fremsigelsen af humoristiske eller tørt-komiske Digte, hvis enkelte Momenter hun tillige med stor Skarpsindighed og Fiinhed veed at opfatte, og det eneste Misgreb, hvorfor hun herved har at vogte sig, er udentvivl en altfor stærk Fremhævelse af disse Enkeltheder, som kunde skade det Heles Indtryk. Langt vanskeligere er det vistnok for hende, tilfredsstillende at recitere et erotisk Digt, hvor Følelsen ikke bør lade sig tilbagetrænge, eller holdes i det strammeste Ledebaand. Disse almindelige Bemærkninger lade sig ogsaa anvende paa hendes Declamation af det nævnte Digt, der særdeles vel egner sig for Recitation og ikke heller savner poetisk Interesse. Skildringen af Klintekongernes Beilertog og Jægerens natlige Undergang paa Klinten gjengav hun os med et ligesaa stærkt som sandt Colorit; men selve Jægerens Elskværdige Individualitet, hans veemodsfulde Længsel efter Døden, der skal gjenforene ham med Moder og med Brud, kræve udentvivl et større Fond af Følelse. Hvad Correctheden angaaer, hørte dette Digt unægteligt blandt de bedst fremsagte ved denne Aftenunderunderholdning, og dets Slutning gav Jfr. Jørgensen saa fortrinligt, at hun sikkert her intet Ønske lod uopfyldt. Kjøbenhavnsposten , red. O. Thomsen, A. P. Liunge: 5.1.1830.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727f)

Udgivet 5. januar 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13652
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Et splinternyt Digt, anatomisk behandlet.

Gjætengang: "Et splinternyt Digt [Fjerde Christians Sværd], anatomisk behandlet". Kjøbenhavns-Posten 6. jan. 1830. Om Nielsens Aftenunderholdning. (Artiklen slutter med: "Her er det bogstavelige Indhold af Digtet, som sikkert er misforstaaet af de fleste Læsere, der vel ikke have drømt om, at denne Aandereise er en fiin Parodie paa Andersens Fodreise.")

(Bibliografisk kilde: HCAH A-729g)

Udgivet 6. januar 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12028
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Digte af H.C. Andersen (Kiøbenhavn 1830).

Den Vest-Sjællandske Avis, eller Slagelse Ugeblad for uden- og indenlandske Historier og Dagens vigtigste nyeheder. Redigeret af Hr. Pastor Ridder Bastholm. Tirsdagen den 19. Januar 1830. "Den rædselsfudle Time" og "Klintekorset paa Møen"

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. januar 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13787
[Informationer opdateret d. 16.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Læsning for den fine Verden

Anmeldelse af "Læsning for den fine Verden". Kjøbenhavnsposten 8. feb. 1830. "Gæk, Gæk". (Omtale af BFN 75 ).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. februar 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12024
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Erklæring.

Hauch, Carsten: Erklæring ved "Forfatteren af den babyloniske Taarnbygning". (Hauchs svar på HCAs digt "Til den babyloniske Taarnbygger" 62 ). Kjøbenhavns-Posten 25. feb. 1830.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. februar 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12023
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Paa det 1. Træ. (Den som mig plantede, var selv en Børneven)

Udgivet 25. juni 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9648
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Paa det 2. Træ. (Naar Vaaren pynter Eng og Skov og Krat).

Udgivet 25. juni 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9649
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Paa det 3. Træ. (Naar Heden trykker i den snevre By).

Udgivet 25. juni 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9650
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Paa det 4. Træ. (Han, som os satte, alt som spæde Smaae).

Udgivet 25. juni 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9651
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Musicalier.

Kjøbenhavns flyvende Post. Fredagen den 2den Juli. Anmeldelse af "Sex Romancer med Accompagnement af Pianoforte, componerede og underdanigst tilegnede Hendes Kongelige Høihed Prindsesse Caroline, af R. Bay. Kbh." Heri som 5. Romance: "Det døende Barn".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. juli 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12176
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Et Par Bemærkninger, i Anledning af Hr. H.C. Andersens Erindringsblad fra Hovedstaden.

Jomtou, Johan Jørgensen: kommentar til BFN 100 ) "Kvindens Conversation". Kjøbenhavnsposten 7. okt. 1830.

(Bibliografisk kilde: HCAH III-32)

Udgivet 7. oktober 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12025
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Subscriptionsplan. Phantasier og Skizzer.

af H.C. Andersen. Under ovennævnte Titel vil til Nytaar 1831 paa mit eget Forlag udkomme en Samling af Poesie og Prosa, en Art af danske Reisebilleder, blandede med andre Digte og Capriccier, f.Ex. Badens latinske Grammatik, behandlet som en claurensk Novelle m.m., hvoraf kun lidet hidtil er bekjendt. Bogen, trykt paa fiint Velin og hæftet i smukt Omslag, vil for Subskribenterne ikke overstige 1 Rbd. Sedl. Kjøbenhavn den 11. Septbr. 1830. De som ønske ovenmeldte Samling for Subskriptionsprisen, embedes jo før jo heller at lade deres ærede navne tegne paa Fyens Stifts Adressekontoir i Odense. Fyens Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende. 26. October 1830. Samme den 2. November 1830.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. oktober 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13788
[Informationer opdateret d. 16.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

'Ravnen" er givet Hartmann at komponere ...

Aar 1830, Fredag, 29de Oktober. No 160. Christian Iversens til Forsendelse med Brevposten i de kongelige danske Stater kongelig alene autoriserede Fyens Stifs Avis, og Avertissementstidende, forlagt, trykt og udgivet ved Kirstine Marie sal. Iversens. [På bagsiden: Redigeret af J. Hanck].
På side 4: Hr. H. C. Andersens romantiske Opera: "Ravnen", der er antaget til Opførelse paa det kgl. Theater, er givet Hr. Sekretair Hartmann at komponere. Denne unge Komponist, som allerede ved flere gehaltrige Arbeider har lagt sin Dygtighed for Dagen, vil udentivl med Ære skille sig fra denne sin første komposition for Theatret.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/757)

Udgivet 29. oktober 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16492
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af

Conversations- og Nyheds-Post: H. C. Andersens "Phantasier og Skizzer", BFN 109 ). Kjøbenhavnsposten 28. dec. p. 1020.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727h, A-727i)

Udgivet 28. december 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12026
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anonym anmeldelse af Phantasier og Skizzer

Anmeldelse (anonym) af:
H.C. Andersen: Phantasier og Skizzer , 1831, i Maanedskrift for Litteratur , bd. 6, 1831, s. 126-132.
Udgivet 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5661
[Informationer opdateret d. 5.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Skrivelse til Digteren Ingemann i Anledning af Huldregaverne. Fra en Ven i Kjøbenhavn.

Sibbern, Frederik Christian: Skrivelse til Digteren Ingemann i Anledning af Huldregaverne. Fra en Ven i Kjøbenhavn. København 1831. Heri p. 7 om H. C. Andersen, hvor Sibbern skriver:
... Det behøver jeg da ei heller at sige Dem, at, naar De nu og da, midt under Aandens Arbeiden med en Idee, eller midt under Phantasiens Arbeiden med dens Udførelse, føler Trang til et Soutient, at De da blot behøver at tage een af de store Mestere saavel i Poesie, som i Talen om Poesie, ned af Deres Boghylder, for at finde en Kritik over deres Arbeider af den Art, som nu engang vore Kritikere ikke forstaae sig paa at yde os, da de ellers vist skulle have udfundet f.Ex. Andersens eiendommelige Livsthema. Hvor meget ønskede jeg, at Nogen maatte forstaae sig paa at styrke denne Forfatters Sjæl, ved at glæde den ved en Berømmelse, som kunde bringe ham til en intensivere Følelse af sit inderste Væsen, medens den bragte ham til at føle de Mangler, man tillige bestandigen monne vise ham, som lette at afstreife, fordi man havde bragt ham til at see dem som retarderende for hans egentlige Existents."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12100
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ja Fyn er ret et herligt land

Udgivet 10. januar 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9577
[Informationer opdateret d. 8.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Studier efter Naturen

Digtkredsen "Studier efter Naturen" I-III er en del af digtsamlingen Phantasier og Skizzer (1831, s. 124-127, BFN 109 ):

I. (Solen skinner i Naboens Gaard) s. 124, BFN 82 .
II. (Vort Landskab her er næsten fladt) s. 125, BFN 98 .
III. (Den gothisk gamle Kirke er sjunken for vort Blik) s. 127, BFN 140 . Genoptrykt i Samlede Digte (1833) under titlen "Graabrødrelille". Indeholder et to-strofet digt med begyndelseslinien "Ja, Fyen er ret et herligt Land", der i Samlede Skrifter XII (1878) s. 140-141 blev bragt selvstændigt under overskriften "Fyen" sammen med digtet "Fyen. (Ved Tanken om min Føde-Ø)" fra Phantasier og Skizzer .
Udgivet 10. januar 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 10600
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hjertets Melodier

Digtkredsen "Hjertets Melodier" I-VIII er en del af digtsamlingen Phantasier og Skizzer (1831, s. 113-117, BFN 109 ):

I. (To brune Øine jeg nylig saae) s. 113, BFN 131 .
II. (Min Tanke er et mægtigt Fjeld) s. 114, BFN 132 .
III. (Du gav mig Blomster) s. 114, BFN 133 .
IV. (En Digter Verden er saa navnløs stor!) s. 115, BFN 134 .
V. (Henvisned er de Blomster Du mig gav) s. 115, BFN 135 .
VI. Ørkenens Søn. (Den vilde Hengst jeg tumler) s. 116, BFN 136 .
VII. (Jeg elsker Dig - Dig som jeg ei tør sige) s. 117, BFN 137 .
VIII. (Man har et Sagn) s. 117, BFN 105 .
Udgivet 10. januar 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 10612
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Venskabelig Skrivelse til Forfatteren af 'Gjenganger-Poem'.

Literair Notice. Gjengangerne i vor Literatur synes nu paa veie til at blive afløste af Kjeldermænd ... Men man har modtaget et Brev til Hr. Licentiaten [Hans Michelsen, pseud.f. Tetens Hald], der er altfor venskabeligt til, at man kunde nægte det Befordring med Kjøbenhavnsposten, og man vil ikke lade denne Leilighed ubenyttet til at anbefale selve Poemet til Publikums Opmærksomhed. Brevet lyder som følger: Venskabelig Skrivelse til Forfatteren af 'Gjenganger-Poem'. Dersom der skulde udkomme et nyt Oplag af Dit Værk, maa jeg, som Ven, bede Dig, for Himlens Skyld, læse i Badens Grammatik §149, den 9de Regel, thi Du har reent glemt denne, og derved begaaet en slem grammatikalsk Feil, hvorfor Andersen vilde have faaet: "dada", og være bleven sat: "i Skammekrogen"; og da Du og den anden Gjenganger nu krabaske ham især for hans Grammatik (noget som det unge Menneske kan have godt af), seer det dog saa grumme slemt ud, at Du selv begaaer en Feil), til hvilken Du neppe kan finde en værre Mage hos ham. Han er istand til, at kunne spørge Dig med Dine egne Ord til ham: "I kan dog vel Latin?". Nu, bliv ikke vred for min venskabelige Skrivelse, jeg mener Dig det ligesaa godt, som Du mener Andersen det. En Ven. Kjøbenhavnsposten 5.3.1831.
Omtalt i: 3519

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. marts 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13653
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Digteren Andersen tiltræder i næste Maaned en Udenlandsreise til Tydskland.

Han agter at tage med Dampskibet til Lybek, over Hamborg og Brunsvig til Harzen, derfra over Halle og Leipzig til Dresden, og naar han har seet det saxiske Schweiz, at vende hjem over Berlin. Hele Reisen vil vare i 6 Uger. Fyens Stifts Avis og Avertissements-Tidende

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. april 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13760
[Informationer opdateret d. 15.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Alferne paa Heden

"Alferne paa Heden" er en del af 3. kapitel i rejsebogen Skyggebilleder (1831). H.C. Andersen skrev i Mit livs eventyr (1855, her citeres fra Gyldendals udg. 1975), at "Beskrivelsen af "Alferne paa Lyneborghede" hører ganske til Eventyrdigtningen" (bd. 1, p. 288).
Udgivet 19. september 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 5681
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Introduktion (En forgrund med en smule grønt)

Udgivet 19. september 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9643
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bjergsituation i Harzen (Du stolte fjeld, hvor barsk du truer der)

Udgivet 19. september 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9644
[Informationer opdateret d. 20.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Kulbrænderen (Mellem skovens graner her)

Udgivet 19. september 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9645
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Et Børneeventyr

"Et Børne-Eventyr" kalder HCA den lille fortælling, han i rejsebogen Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831 (udkom 19. september 1831) fortæller sig selv for at berolige sig efter at have set skuespillet "Drei Tage aus dem Leben eines Spielers" i Braunschweig. Teksten optræder som en del af 4. kapitel, s. 33-35 i Danske Klassikere-udgaven af Skyggebilleder v. Dansk Sprog- og Litteraturselskab, Borgen, Kbh. 1986.

H.C. Andersen nævner eventyret i Mit livs eventyr (1855, her citeres fra Gyldendals udg. 1975, bd. 1, side 288):

I "Harzreisen" [ Skyggebilleder ] findes egenlig mit første "Eventyr" under Afdelingen Braunschweig , hvor det fremtræder ironiserende med Dramaet "drei Tage aus dem Leben eines Spielers"

Teksten er online her på H.C. Andersen-Centrets netsted .

Udgivet 19. september 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 10628
[Informationer opdateret d. 30.1.2004]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Censur i Berlin.

Kjøbenhavns-Posten 1. October 1831 - s. 774: Censur i Berlin.
I H. C. Andersens "Skyggebilleder" læses følgende, af Digteren Adalbert v. Chamisso forfattede, lille Impromptu, hvilket Digteren medgav den unge Reisende til Erindring
»O, lasset uns in dieser düstern, bangen Zeit,
Wo hochanschwellend donnernd der Geschichte Strom
Die starre, langgehegte Eisesdecke sprengt,
Das neue Leben unter Trümmern bricht hervor,
Und sich in Stürmen umgestalten will die Welt;
O, lasset uns, ihr Freunde, - rings verhallt das Lied,
Und unserm heitern Saitenspiele lauscht kein Ohr, -
Dennoch die Göttergabe des Gesanges treu
Im reinen Busen hägen, wahren; dass vielleicht
Wir, hochergraute Barden, einst die Sonne noch
Mit Hochgesang begrüssen, welche, das Gewölk
Zerteilend die verjüngte Welt bescheinen wird!
Prophetisch, Freunde, bring' ich dieses volle Glas
Der fernen Zukunft einer andern Liederzeit«.

Neppe vil Nogen troe, at en ængstelig Censor har udslettet dette Digt af et berlinsk Blad, fordi det "udtrykker et Haab, man under vor Tids Storme ikke tør nære, men allermindst offentlig yttre!" Og dog er det sandt! Digtet er, med hiin Censur-Notice, indført i Mgbl. F. geb. Sta. August d.A. og citeres der som "en Toast, Chamisso, ved en lille literair Fest, bragte sine Venner."

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727-k)

Udgivet 2. oktober 1831
Sprog: dansk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16253
[Informationer opdateret d. 29.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Mol-Toner.

Trykt i Nyt Repertorium for Moerskabslæsning. 5te Bind. Onsdagen den 23de November 1831. No 12. Udgivet af A.P. Liunge. s. 192: Mol-Toner.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-734h)

Udgivet 23. november 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16490
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Dramatisk Litteratur

Anmeldelse (anonym, skrevet af Chr. Wilster) af H.C. Andersen: Bruden fra Lammermoor. Originalt romantisk Syngestykke i fire Acter , København 1832 og Ravnen eller Broderprøven. Trylle-Opera i tre Acter (efter Gozzis tragicomiske Eventyr) , København 1832.
[I en samleanmeldelse under fællestitlen 'Dramatisk Litteratur', hvor først Thomas Overskou's vaudeville 'Kunstnerliv' og Wilhelm Holsts dramatiske idyl med sange, 'Maigildet' omtales og efter Andersen Paludan-Müller's 'Kjærlighed ved Hoffet'. Maanedsskrift for Litteratur , bd. 9, 1832].
Udgivet 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5672
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fire Epistler fra Knud Sjællandsfar.

Hertz, Henrik: Anonym Nytaarsgave for 1832 . Kjøbenhavn. Heri p. 242: Fortsat Dom over HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12041
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen.

M. Winther: Fastelavnsspil eller Erindring om danske og norske Forfattere. Som et Supplement til H. C. Andersens Vignetter. Kbh. 1832. Uindbunden. 44 s.
S.2.: H.C. Andersen.
At pjatte lidt imellemstunder, Kjære!
Er slemt, naar man kan ikke lade være!

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/295)

Udgivet 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16952
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Et kort Bidrag til nogle af vore yngre Digteres Characteristik.

Kjøbenhavns-Posten.

Udgivet af A.P. Liunge. Sjette Aargang. No. 49. Tirsdag d. 28 Februar 1832. Heri s. 167-68 om Heibergs, Hauchs og HCAs forfatterskab. Signatur: I-*-.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. februar 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11956
[Informationer opdateret d. 18.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

De to ravne

Udgivet 3. maj 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9589
[Informationer opdateret d. 9.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bruden fra Lammermoor 1 (Fuldmånen skinner på busk og krat)

Udgivet 3. maj 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9636
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bruden fra Lammermoor 2 (Mandens dybe, bitre sorg)

Udgivet 3. maj 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9637
[Informationer opdateret d. 20.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bruden fra Lammermoor 3 (Stem gamle Minstrel harpen nu)

Udgivet 3. maj 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9638
[Informationer opdateret d. 20.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Epigrammatiske digte XII (Min tankes tanke ene du er vorden)

Udgivet 3. maj 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9642
[Informationer opdateret d. 20.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

At Nornen Harpen stemmer

Særtryk: Den 11. Juli 1832. Mel. Vift stolt paa Codans Bølge. Trykt hos S. Hempel i Odense.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-312)

Udgivet 11. juli 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16491
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Pantalones vise (Morlille sidder med briller på)

Udgivet 26. oktober 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9639
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Matrosernes sang (Når bølgerne danser om mærset lidt)

Udgivet 26. oktober 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9640
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

December (Barn Jesus i en krybbe lå)

Udgivet 18. december 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9587
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Jorden (Ton højt i tidens kamp mit stolte kvad)

Udgivet 18. december 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9578
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Menneskelivet (For den vilde syndflods vande)

Udgivet 18. december 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9579
[Informationer opdateret d. 8.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Poesien (En guddoms tanke er du, poesi)

Udgivet 18. december 1832
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9580
[Informationer opdateret d. 8.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Om den nyeste danske Poesie. 2den Artikel

Anmeldelse (anonym, skrevet af Chr. Molbech) af H.C. Andersen: Aarets tolv Maaneder, tegnede med Blæk og Pen og Samlede Digte
[I en samleanmeldelse under den fælles overskrift: 'Om den nyeste danske Poesie. 2den Artikel'. Efter de to værker af H.C. Andersen omtales Læsning for den fine Verden. Et poetisk Qvartalskrift, udgivet af F.J. Hansen, Digte af F.J. Hansen, Digtninger af H.P. Holst, Digte, gamle og nye, af Christian Winther og Dandserinden, et Digt af Forfatteren til Skuespillet: "Kjærlighed ved Hoffet"].
Maanedsskrift for Litteratur , bd. 10, 1833, s. 867-882.
Udgivet 1833
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5673
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Betragtninger over vor nyere Poesie.

Christian Wilsters afhandling i: Prometheus. Maanedsskrift for Poesie, Æsthetik og Kritik. Udgivet af Øehlenschläger. Kiøbenhavn 1833. Heri pp. 127-67 om nyere digtning, spec. pp. 162-63: "... Gid Andersen aldrig havde læst Heine ... derfor er selv den bedre Deel af Andersens Poesie ofte feberagtig .... Desuden er Andersens hukommelse stærkere end hans Opfindelsesevne ...".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1833
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13816
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Studenten.

Trykt i J. Roed: Poetiske Læsefrugter, Roskilde, 1833, s. 84-85.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-759)

Udgivet 1833
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16487
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sange i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsfest.

(Afsjungne i det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab den 7de Februar 1833.) Nr. 1. og 2. af Oehlenschläger, 3. af Overskou. Nr. 5. af P.F. Friis.
Nr. 4. Til Deres Kongelige Høiheder Prinds Frederik Carl Christian og Prindsesse Vilhelmine Maria.
beg.lin.: Midt i den dybe, salte Sø.
Kjøbenhavnsposten Løverdag d. 9 Februar 1833.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2012/3)

Udgivet 9. februar 1833
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16493
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hertz og Andersen have erholdt Stipendium.

Indenlands: Tvende af vore yndede Digtere, Dhrr. Cand. Juris Henrik Hertz og studiosus H. C. Andersen, have erholdt allern. Stipendium af Fonden ad usus publicos (Sidste, efter Iversens Avis, 122 Rbdl. R. S) til at reise udenlands for i 2 Aar. Begge agte at besøge Tydskland, Frankrig og Italien. Hertz gaaer , efter Forlydende, først til Rom og Neapel; Andersen, som tiltræder Reisen allerede i denne Uge, først til Paris.) Randers Amtsavis og Avertissements-Tidende, 23.4.1833.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/74)

Udgivet 23. april 1833
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15742
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Farvel til Andersen!

Kjøbenhavnsposten No 87, 4. Mai 1833. Digt med 10 Vers af Frithiof, "Saa Du vil bort fra Danelund". Kjøbenhavnsposten No 93, 13. Mai 1833. Smædedigt med 5 Vers med henvisning til ovenstående, underskrevet "Ingeborg". Brev
Det infame Digt i Kjøbenhavnsposten, underskrevet Ingeborg, refe­rerer sig til et ikke videre fortræffeligt Afskedsqvad til Dem, underskrevet Frithiof; den sentimentale Tone deri mishagede Folk med Rette, men det sidste Digt har naturligviis mishaget endnu mere. I Anledning af det Skete har jeg i Kjøbenhavnsposten ladet indrykke følgende Annonce:
»Vor Landsmand, H. C. Andersen, som med Kongelig Understøt­telse reiser udenlands, er i Maii Maaned d. A. ankommen til Paris, hvor han for det Første agter at opholde sig. At han ved sin Ankomst der har modtaget et ufrankeret Brev, eller rettere en Convolut med det Nid­digt, som stod indført i Kjøbenhavnsposten N° 93, saadant maa, skjøndt paa heel forskjellig Maade, interessere Andersens Venner og Digtets Forfatter at erfare
Kjøbenhavnsposten 1. Juni 1833 med Christian Wilsters erklæring:
Da et temmelig almindeligt Rygte har tillagtmig den tvetydige Ære, at have skrevet det parodiske Afskedsdigt til H.C. Andersen, som,undertegnet Ingeborg, for kort Tid sisdenlæstesi Kjøbenahvnsposten, maa jeg herved offentlig fralæggemig dette Forfatterskab.
Sorøe, d 30te Mai 1833.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/385, 2000/386, 2004/035, 2004/036, A-728)

Udgivet Maj 1833
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16955
[Informationer opdateret d. 17.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Die schöne Grammatica, oder Bröder's [!] lateinische Grammatik.

Zeitung für die elegante Welt. Nr. 91. 10. Mai 1833 p. 361-62, 366-67, 370-71.

= fuldstændig oversættelse af bfn 114. Den skjønne Grammatica, eller: Badens latinske Grammatik (Capriccio) fra "Phantasier og Skizzer" 1831, men her uden angivelse af forfatter eller oversætter.

Ludolph Schley i Brev

Neulich fiel mir durch Zufall No. 91 der Zeitung für die elegante Welt v. 10. Mai 1833 in die Hand, und nicht wenig war ich überrascht, - dort ein Capriccio zu finden, das Bröders lateinische Grammattik überschrieben, und fast Wort für Wort, deiner Arbeit Badens Grammattika Latina nachgebildet ist, doch war dein Name als Verfasser nicht angegeben, und ich wollte schon an deynen Redakteur schreiben, und ihn auf diesen litterarischen Diebstahl aufmerksam machen, doch dachte ich, daß es sich der Mühe nicht lohne, und daher unterließ ich es, willst du aber, daß es geschehe, so ist es noch keinesweges zu spät.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. maj 1833
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19950
[Informationer opdateret d. 16.3.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Det döende Barnet

Götheborgs Dagblad. I anledning af Oehlenschlägers besøg i Göteborg står i Götheborgs Dagblad en ny oversættelse af HCAs "Det døende Barn", men fejlagtigt tillagt Oehlenschläger! Overskriften er: "Det döende Barnet, efter Oehlenschläger".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. august 1833
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12052
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Vor unge talentrige Landsmand, Hr. H. C. Andersens Reise i Italien.

Trykt i Kjøbenhavnsposten 12. 12. 1833, Nr. 244, 976: Gengivelse af: "I Iversens Avis No. 197 læses følgende interessante Efterretninger om vor unge talentrige Landsmand, Hr. H. C. Andersens Reise i Italien ..." Samme notits i Randers Amtsavis og Avertissements-Tidende, .

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. december 1833
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12157
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af: H.C. Andersen, Agnete og Havmanden, Dramatisk Digt.

Anmeldelse (signaturen D.G.M., dvs. D.G. Monrad) af H.C. Andersen: Agnete og Havmanden, Dramatisk Digt , i Maanedsskrift for Litteratur , bd. 12, 1834, s. 109-117.
Udgivet 1834
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5658
[Informationer opdateret d. 1.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Smaadigte af Carl Bagger.

Smaadigte af Carl Bagger . Kjøbenhavn 1834. "Til Læseren" 1. vers, om H. C. Andersen og Hertz. Optaget i: Digte af Carl Bagger . I Udvalg ved Vilhelm Møller. Kjøbenhavn 1868. Heri note efter indholdsfortegnelsen, at digtet p. 140-44: "Til Læseren (Prolog til Smaadigte 1834)" hentyder til Hertz's og H. C. Andersens Udenlandsreise.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1834
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12141
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ifølge et nylig indløbet Privatbrev fra Rom

var H.C. Andersen reist til Florents og Venedig, og agtede derfra, igjennem Tyrol, at tage til München. Kjøbenhavnsposten 29.4.1834.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. april 1834
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20005
[Informationer opdateret d. 11.4.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Materialier til et dansk biographisk-literarisk Lexicon

Øst, N.C.: "Andersen (Hans Christian)". Lexiconartikel i Materialier til et dansk biographisk-literarisk Lexicon indeholdende: Fortsættelse af, Tillæg til, Rettelser i de indtil 1835 udkomne Lexica om Danske, Norske og Islændere; ved Niels Christian Øst, Overkrigscommissair.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1835
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12151
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sommervise.

Beg.lin.: Den friske, varme Sommerluft. Trykt i: Fr. Barfod. Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. 1835, s. 109-10. Bfn. 271.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-789)

Udgivet 1835
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16500
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Idas Sparebösse.

Just Mathias Thiele: Håndskrevet beretning om datteren Ida Thieles første leveår. privatkopi 32 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1978/208)

Udgivet 1835
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19934
[Informationer opdateret d. 3.3.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn 1835

H.C. Andersens første hæfte med eventyr (Fyrtøiet, Lille Claus og store Claus, Prinsessen paa Ærten, Den lille Idas Blomster), udgivet 8. maj 1835, fik sin første anmeldelse i A. P. Liunges æstetiske ugeskrift Søndagsblad . Anmeldelsen var anonym, men tillægges Carl Bagger af Erling Nielsen (jvf. Erling Nielsen: Eventyrenes modtagelseskritik i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr , Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990).
Udgivet 17. maj 1835
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9670
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Digteren H. C. Andersen er hjemkommet fra Italien

Fyens Stifts Adresse- og politiske Avis. Tirsdagen 16. Juni 1835, p. 383: om HCas ophold i Odense og om hans forfatterskab.
Gengivet i Berlingske Tidende, 18.6.1835: Digteren Hr. H.C. Andersen, der efter sin Hjemkomst fra Italien har beriget vor skjønne Litteratur med et herligt Værk: "Improvisatoren", som visseligen mest af alle hans Arbejder bekræfter hans sande Digterkald, gjæster i denne Tid sin gamle Fødeby. En nyligen fuldendt dramatisk Digtning fra hans Haand, den nationale Idyl "Liden Kirsten", er antaget tilOpførelse paa det Kongl. Theater, hvor ogsaa hans nyeste Opera "Kenilworth", med musik af vor berømte Professor Weyse, skal kunne ventes opført til Festligholdelse af Hds. Majestæt Dronningens høje Fødselsdag.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. juni 1835
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12155
[Informationer opdateret d. 20.4.2017]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Kjøbenhavn i Dyrehavstiden -

Fyens Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende. 64. Aargang. No. 110, 9. juli 1835.
S. 439
"Enhver, der nogensinde har besøgt Kjøbenhavn i Dyrehavstiden, vil sikkert mindes den af Oehlenschläger i St. Hans Aftens Spil forevigede "Jøde under Træet" M. Levin, som iaar for første Gang i nogle og halvtredsindstyve Aar savnedes paa sin sædvanlige Plads ved Dyrehavstidens Begyndelse. Han er nu ved Døden afgaaen den 3. d. i en Alder af 94 Aar. Siden han for nogle Aar siden feirede sit 50-Aars Jubilæum som Sanger i Dyrehaven, sad han de følgende Sommere i en under den store Bøg opreist Løvhytte, hvor Kjøbenhavnere, som ikke forglemte den Moro, han i en saa lang Aarrække havde skjænket dem, vedbleve at lade rigelige Gaver tilflyde ham, skjøndt hans Stemme næsten forstummede. Dog bedækkede han endnu ifjor, paa Anmodning, sit gamle graae Hoved med den velbekjendte sorte Paryk og foredrog "Jetzt ist der Doctor da etc," vel med svag og hæs Stemme, men dog ledsaget af det høist komiske Minespil, hvorved hans stedse levende Øine gjorde saa ypperlig Virkning. Under hans Fraværelse iaar skulle nogle Spekulanter have gjort Forsøg paa at tilliste sig de ham tiltænkte Gaver, ved at lade ophænge en Bøsse under Træet, med en paa hans Sygdom hentydende Indskrift; men Bedrageriet, der allerede begyndte at lykkes, skal være opdaget og standset af Politiet."
Dette er omtalt i OT side 29

(Bibliografisk kilde: HCAH 2002/32)

Udgivet 9. juli 1835
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16696
[Informationer opdateret d. 13.2.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn 1835

H.C. Andersens første hæfte med eventyr, Eventyr, fortalte for Børn (8. maj 1835) blev bl.a. anmeldt i Johannes Nikolaj Høsts Dannora. For Critik og Anticritik I, 1836, s. 74. Denne negative anmeldelse af de første eventyr er den eneste, Andersen husker og omtaler i Mit Livs Eventyr (1855).

(Bibliografisk kilde: HCAH II-26)

Udgivet 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9671
[Informationer opdateret d. 23.4.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Skandinavische Bibliothek.

Eine Zeitschrift, enthaltend: Eine fortlaufende Auswahl des Anziehendsten und des Nueesten aus der dänischen, norwegischen und schwedischen Litteratur in sorgfältig bearbeiteten Übertragungen. Redigirt von J(ens) B(ergendahl) Schepelern und A.v. Gähler. Kopenhagen u.Leipzig 1836.
S. 211: Die Schneeköniginn, von Andersen.
s. 213: Die Kirche bei Rörwiig, von demselben.
s. 218: Holger Danske, v.d.
s. 221: Abenddämmerung, v.d.
s. 222: Abschiedsgruß an Italien, v.d.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1974/22)

Udgivet 1836
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16494
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Reisecalender eller Veiledning for Reisende i Danmark og hertugdømmerne

December 1836. Fotokopi.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1983/325)

Udgivet 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19723
[Informationer opdateret d. 7.1.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn

De to første hæfter Eventyr, fortalte for Børn blev anmeldt sammen med Christian Molbechs Julegave for Børn (1835) i Dansk Litteratur-Tidende d. 6. januar 1836 under signaturen H.T. (jvf. Erling Nielsen: Eventyrenes modtagelseskritik i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr , Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990), s. 129.
Udgivet 6. januar 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9673
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Festen på Kenilworth 1. (Brødre, meget langt herfra)

Udgivet 12. januar 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9653
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Festen på Kenilworth 2. (Hvad hjertet her sig klynger til)

Udgivet 12. januar 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9654
[Informationer opdateret d. 2.6.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Festen på Kenilworth 3. Drikkesang (Bacchus er den største mand)

Udgivet 12. januar 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9655
[Informationer opdateret d. 2.6.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Festen på Kenilworth 4. Romance (Hyrden græsser sine får)

Udgivet 12. januar 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9656
[Informationer opdateret d. 2.6.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Blandinger.

Herr H.C. Andersens Roman, Improvisatoren, er oversat paa Tydsk af Professor Kruse i Hamborg, og udkom næsten paa samme Tid som Originalen. I Fortalen yttrer Kruse, at Bogen indeholder den bedste Anbefaling i sig selv, da den gjengiver et Billede af Digterens Eiendommelighed. Desuden anføres Albert von Chamissos, i Nummer 43 af "Morgenblatt für gebildete Stände" (1833), optagne ærefulde Dom over Digteren; denne Dom lyder saaledes: "H.C. Andersen, en ung dansk Digter, har i sit Hjem fundet Anderkjendelse, og fortjener at hans navn lyder over til os. Tvende Digtsamlinger af ham ligge for os: "Digte 1830" og "Phantasier og Skizzer 1831"; Begavet med Vittighed,Lune, Humor, national Naivitet, har han ogsaa Toner i sin Magt, der vække dybere Gjenklang. Han forstaaer især, paa en lunefuld Maade, at faa, let henkastede, treffende Træk at kalde smaa Billeder og Landskaber i Live, der dog ofte ere for localt ejendommelige, til at kunne tiltale den, der ikke selv er hjemme i Digterens Hjem. Maaskee er det af ham, der kunde oversættes, eller som er oversat, mindst egnet til at give et Billede af ham." 'Improvisatoren' kaldes i Ovesættelsena f Kruse: 'Jugendleben und Träume eines Italienischen Digters'. [sic]. Iris. Et literair-belletistisk Blad. Redigeret af Th. K. Rumohr. Søndagen den 24. Januar 1836.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-712a)

Udgivet 24. januar 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16499
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Et Par Ord om Weyses Operamusik med nærmest Hensyn til hans nyeste Opera: 'Festen paa Kenilworth'.

Kjøbenhavnsposten. Redigeret og udgiven af A. P. Liunge. Tirsdag d. 2. Februar 1836. s. 149-52. Om Bfn 285.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-728h)

Udgivet 2. februar 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16501
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Iflg. Hr. Berggreens Anmodning i Nr. 8 af 'Musikalsk Tidende'

hidsætte vi fra benævnte Blad følgende Svar paa Hr. H.C. Andersens Erklæring (vide Kbhposten Nr. 69). "Havde jeg kjendt Hr. Andersens Digt: 'Tanker ved en ituslagen Jydepoote' og dets Historie, førend jeg hørte det fremsagt paa Theatret som Melodrama, kunde det visselig ikke være faldet mig ind at tillægge Forf. den Intention, at have villet parodiere Øehlenschlägers Digt: 'Guldhornene', om ogsaa disse mod Slutningen forekommende Linier: 'Et Sekel gaaer - ' ved en fjern, Digteren ubevidst, maaskee af en dunkel Reminiscents opstaaet Allusion til Guldhornenes Historie, kunde have vakt Tanken hos mig om det Øehlenschlägerske Digt. Men nu hører jeg Hr. Andersens Digt - der allerede er skrevet 1827 og er en Parodi paa de i siin Tid udkomne 'Gravblomster', hvis mange Svulstigheder gjøre denne Parodi ligesaa uskyldig, som hensigtsmæssig - for første Gang paa Hr. Sahlertz's Aftenunderholdning, og som Melodrama. .... Kjøbenhavnsposten, 18. Marts 1836.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-728i)

Udgivet 18. marts 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16502
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

"Improvisatorens" Forfatter, den aandfulde Digter H. C. Andersen har i disse Dage gjæstet sin kjære Fødebye Odense.

Fyens Stifts Adresse- og politiske Avis. Søndagen 31. Juli 1836, p. 535: om HCas ophold i Odense og om hans forfatterskab.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. juli 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12153
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Edward Charlton's journal about his travels in Norway and Denmark 1836.

Edward Charlton, of Newcastle upon Tyne, England, made a journey to Norway and Denmark in 1836 and wrote a journal about his travels. He had an introductory letter to a Professor Oersted in Copenhagen. [on September 7th] He was invited to dinner and among the guests was a 'Mr Andersen ...... quite a poetical looking genius, and extremely agreeable in his manners'. After dinner Andersen 'begged me to accept of one of his poems'. The following day [on 8th September] the poem was delivered to his hotel - 'Agnete og Havmanden', Agnes and the Merman, founded on the old Danish ballad of the same name. I have since read part of it and it is certainly in a very pleasing though rather extravagant style'. [Copy of typed manuscript, pp 14-15, 22-23, 27]. Newcastle upon Tyne, 1836

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. september 1836
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20206
[Informationer opdateret d. 11.1.2017]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anonym anmeldelse af: Improvisatoren og O.T.

Anmeldelse (anonym, skrevet af F.C. Olsen) af H.C. Andersen: Improvisatoren og O.T. , i Maanedsskrift for Litteratur , bd. 18, 1837, s. 61-87.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/457)

Udgivet 1837
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5669
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Trochæer og Jamber. En poetisk Polemik af Fr. Paludan-Müller.

Digtsamling. C. A. Reitzel. Kjøbenhavn. 1837. Heri p. 49-52, "Noter" - Note 2:

"Og til Spiis- og Pulterkammer /For Alverdens Revl og Krat, /Som til Muser, til Madamer, /Har de Skuden overladt" o.s.v.

Den Mangel paa Eenhed og Holdning i Maanedsskriftets Virksomhed, hvortil henpeges i de to, forud for denne gaaende, Stanzer, har længe almindelig været erkjendt, og er kun en nødvendig Følge af, at ikke eet men femten Hoveder styrer Tidsskriftet, samt af en vis Universalitets-Lyst hos Redactionen til at udbrede sig over alt Trykt, hvad enten det kan henføres til Videnskab og Konst, eller blot henhører under Empiriens Gebeet. Denne mærkelige Lyst, som i den senere Tid især har grebet om sig, gaaer saavidt, at man ikke blot maa see Besparelses-Forslag for landets Finantser: f.Ex. til at sælge Prindsens Palais, til at nedlægge Seildugfabrikken, til at beklippe Pensionister o.s.v.o.s.v. paradere i denne videnskabelige Journal; men selv de syndige Runkelroer, der allevegne trænge sig frem og allevegne vises tilbage, have fundet et Asyl i Maanedsskriftet. - I den her citerede Stanze sigtes til den Ligegyldighed, hvormed saavel Recensenter udvælges som deres tilbudte Arbeider prøves. Jeg vil kun holde mig til de senere æsthetiske Recensioner, hvoraf med Undtagelse af en enkelt, hvilken ogsaaa var underskreven med Forfatterens Navn, næppe een vil kunne forsvare sin Plads i et fagkyndigt og humant Tidsskrift.
For at anføre et slaaende Exempel vil jeg her nævne den i August-Heftet for d.A. indførte Anmeldelse af de to Romaner: Improvisatoren og O.T. - I hvilken agtværdig Journal - den være sig inden- eller udenlandsk - har man seet en Recensent tillade sig slige Friheder mod den recenserede Forfatters Person? Forfatterens Mangel paa Forstand, høiere Dannelse og egentlig Studium, gjøres nemlig ikke alene til Gjenstand for Omtale, men hans Ulyst til det Sidste paaankes; gode Raad gives til fremtidig Flid og Studering; Trudsel med Kritikken anvendes, og endelig gives der Forfatteren Haab om, at kunne præstere noget Tilfredsstillende, naar han vil lægge Recensentens Raad paa Hjerte. Disse, og mange flere, de anmeldte Skrifter aldeles uvedkommende, og derimod deres Forfatter høist graverende Yttringer (hvoriblandt endog en indirecte Beskyldning for Utaknemlighed mod Velgjørere) tilsteder Redactionen af Maanedsskriftet en navnløs Recensent aldeles ugeneert at fremføre, og unddrager ham paa samme Tid, ved at kaste Anonymitetens Slør over ham, fra fortjent Revselse af den Fornærmede. Skulde man ikke troe, at Redactionen begunstigede samme Art af Kritik, som den man medrette bebreidede Baggesen, naar han, som dog var sit Navn bekjendt, i sine Recensioner optog personlige, for den Vedkommende krænkende, Sigtelser."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1837
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12139
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Kong Frederik den Anden og Oluf Bagger.

Indbydelsesskrivt til den offentlige Examen i Odense Kathedralskole ved Adjunkt J. H. Trüzschler Hanck. Odense 1837. Trykt i det Hempelske Officin.
Med titelblad: Frontispice/Gravminde over Oluf Bager, [som nu befinder sig i Sankt Hans Kirke.] Epitafiet blev reddet af bogtrykker Iversen [ nedstammede i kvindelig linje fra Oluf Bager] ved Gråbrødre klosters nedbrydning.. Den egebjælke der er omtalt på side 1 findes i Møntergaarden. [H.C. Andersen omtaler epitafiet i "Brudstykke af en Rejse ... Sommeren 1829-30"].

(Bibliografisk kilde: HCAH 2007/103)

Udgivet 1837
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16488
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Literarische Neuigkeiten.

Tysk anmeldelse af "Jugendträume", fulgt op af gennemgang af HCAs forfatterskab frem til 1837. [Flere af de nævnte titler, "Phantasiestück, in meiner eignen Manier, "Phantasien und Skizzen", "Ageta[!] og Havmanden", er ikke udkommet i oversættelse i 1837, anmelderen - A. R-n - må altså kunne læse dansk]. Literarische Blätter, No. 12, 1837. Beilage zum 66sten Blatte des "Gesellschafter", 26.4.1837.
(Est. 2.100)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. april 1837
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16343
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fra Helsingør meldes af 23. Juni:

"I disse Dage har Digteren H.C. Andersen gjæstet vor Bye og der fornyet Erindringer fra den Tid, der gik forud hans nuværende Navnkundighed i den æsthetiske Verden. Herfra agter Digteren at besøge adskillige interessante Egne i Sverrig." Ove Thomsens kongelig alene privilegerede Fyens Stifts-Avis og Avertissements-Tidende 27.6.1837, Nr. 102.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. juni 1837
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13761
[Informationer opdateret d. 16.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling.

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Tredie Hefte (1837), fik kun én anmeldelse: d. 18. juli 1837 i Kjøbenhavnsposten , signeret "l.n.". H.C. Andersens ungdomsven Orla L ehman n var redaktør af avisen på det tidspunkt, og Erling Nielsen sandsynliggør i Eventyrenes modtagelseskritik i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr , Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990, s. 133, at Lehmann er anmelderen.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH a-728-j)

Udgivet 18. juli 1837
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9676
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

"Til min lille Broder
(Med Andersens Æventyr)"

Nordisk Ugeskrift , udgivet af "Selskabet for en forbedret Retskrivnings Udbredelse", indeholdt under fællestitlen "Polemiske Småhug" to digte. Det første angik Andersens første hæfte af Eventyr, fortalte for Børn (1835) og var polemisk mod den negative anmeldelse i Dannora (I, 1836) . Denne kommentar til en anden anmeldelse var anonym (undertegnet pseudonymet Paidophilos), men var skrevet af P.L. Møller , der optog den i sine Lyriske Digte (1840), jvf. Erling Nielsen: ”Eventyrenes modtagelseskritik” i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr , Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990, s. 126f.
Udgivet 17. september 1837
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9672
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Une vie de poëte

Marmier, Xavier: "Une vie de poète", bragt i Revue de Paris , Oktober 1837. En biografi om H.C. Andersen, bl.a. baseret på et personligt møde med HCA i København i 1836. Artiklen indeholder desuden Marmiers oversættelse af digtet "Det døende Barn" til fransk: "L'enfant Mourant", gengivet i Poul Høybye: H.C. Andersens franske ven Xavier Marmier, 1950 ( AaJ 1338 ).

Artiklen blev oversat til tysk "Dänemark, Andersen nach X. Marmier" og udgivet 10. november 1837 i Magazin für die Literatur des Auslandes (Berlin). [kan læses: online her ]

Kjøbenhavns Morgenblad (A.P. Liunge) gengav Biografien 22. og 29. 7. 1838. (= HCAH A-726-a, 2000/384)
Artiklen udkom desuden senere i Marmiers Histoire de la littérature en Danemark et en Suède , 1839.

Andersen omtaler selv artiklen med titlen "La vie d'un poète" i selvbiografien "Mit Livs Eventyr, bd. 1 s. 274 i udgaven fra Gyldendal 1975 , hvilket har foranlediget andre til at gøre det samme.

Liunge i Kjøbenhavns Morgenblad, 22de Juli 1838
s. 97
Som bekjendt har Marmier, da han i f.A. opholdt sig her i Staden, til Revue de Paris (October 1837) leveret nogle interessante biographiske Efterretninger om vor Landsmand, Digteren H. C. Andersen, hvis aabne, Tillid vækkende personlige Væsen ikke mindre havde tiltalt ham, end flere af den unge Digters Arbeider. Et endnu fuldstændigere Billede af Andersens bevægede Ungdomsliv giver imidlertid en biographisk Skizze, som introducerer den nylig udkomne tydske Oversættelse af hans nyeste Roman: "Kun en Spillemand". Ligesom Marmier havde sine Noticer fra Andersen selv, saaledes har denne ogsaa meddelt den tydske Oversætter, Capitain G. F. von Jenssen, alle Data til hiin biographiske Skizze, i hvilken da ogsaa enkelte Urigtigheder, som havde indsneget sig hos Marmier, ere blevne rettede. Vi hidsætte her Skildringen af Andersens tidligere Liv, der baade er det meest Interessante og det for Flertallet af vore Læsere mindst Bekjendte af Artiklen:
"Andersens Bedsteforældre vare engang velhavende, og eiede en Gaard paa Landet; men der tilstødte dem allehaande Ulykker, af hvilke dog den værste var, at Manden gik fra Forstanden. Den arme Kone tog nu til Odense og bragte sin eneste Søn der i Lære hos en Skomager. Fuld af Livsfriskhed fandt Drengen sig i Førstningen bedre i sin Skjæbne, end sildigere; han benyttede sine fritimer til at læse Holberg, forfærdigede Legetøi og digtede nogle Arier. Knap 20 Aar gammel giftede han sig med en ung Pige, der var ligesaa fattig som han, og deres Trang var saa stor, at de ikke engang havde en Brudeseng, saa at den begyndende Ægtemand selv maatte tømre sig en sammen. Der var netop død en Greve, hvis Liigkiste stod paa et Træstillads, som blev solgt efter begravelsen. Den unge Brudgom kjøbte det og omarbeidede det til sin Ægteseng; dog maa Arbeidet ikke have været fuldkomment, da de sorte Sørgelister endnu mange Aar efter vare at see paa Sengen. Paa det samme Stillads, hvorpaa Greven, rig og død, havde ligget Parade, laae efter et Aars Forløb, den 2den April 1805, fattig, men levende, Pantet paa deres ægteskabelige Kjærlighed, Hans Christian Andersen. Da det nyfødte Barn blev døbt i Kirken, skreg det himmelhøit, hvorover den knarvurne Pastor blev meget fortrædelig og i sin Ærgrelse yttrede, den Unge skreg jo som om det kunde være en Kat, hvilket høiligen bedrøvede Moderen. En af Fadderne trøstede hende imidlertid med den Forsikring, at jo høiere Barnet skreg, desto smukkere vilde det engang synge, og det beroligede hende. – Andersens Fader var ikke uden Dannelse, men Moderen var lutter Hjertensgodhed. Parret levede godt sammen, men manden følte sig dog ikke lykkelig; han søgte aldrig sine Jævnliges Omgang, men holdt sig hellere hjemme, læste for de Andre af Holbergs Comoedier og Tusind og en Nat og gjorde Perspectiver og Dukketheatre til sin lille Søn, hvem han om Søndagen ogsaa tidt tog med sig til den nærliggende Skov, hvor de to da sædvanlig tilbragte hele Dagen sammen i stille Eensomhed. Ogsaa Bedstemoderen, en elskværdig gammel Kone, der med christelig Taalmodighed bar Husets Lidelser, virkede meget paa Barnets Gemyt. Hun havde været meget smuk, var venlig mod Enhver og derhos overordentlig reenlig i sine fattige Klæder. Veemodig fortalte hun ofte, hvorlunde hendes Bedstemoder havde været Datter af en riig o fornem Herre i Tydskland, hvilken Herre havde boet i Staden Kassel; men at Datteren havde forelsket sig i en Comoediant, hemmelig forladt sine Forældre og var sunken ned i Armod. "Og nu maa alle hendes Efterkommere bøde derfor!" sukkede hun saa. Den unge Andersen hang med Liv og Sjæl ved denne Bedstemoder; hun havde en Have ved Hospitalet at passe, og her tilbragte han de fleste Eftermiddage i sin tidlige Barndom mellem de mange Blomster. Den aarlige Fest, naar det affaldne Løv blev brændt i Haven, havde en ganske egen Tillokkelse for ham; men de vanvittige Fruentimmer, af hvilke nogle kunde gaae frit omkring, voldte ham megen Skræk. Tidt kom en af Vaagekonerne og førte den kloge lille Dreng hen til Spindestuen, hvor da alle de gamle Qvinder roste ham, fordi han talte saa godt for sig, og gjengjeldte denne Dyd hos ham med Eventyr og Spøgelseshistorier, som fortaltes ham i rigeligt Maal, saa at vist intet Barn paa hans Alder nogensidne har hørt flere deslige Historier end han, men heller intet Barn kunde være mere overtroisk end han. – Til Andersens tidligste Erindringer hører ogsaa Spaniernes Nærværelse paa Fyen i Aarene 1808 og 9. En Soldat af Regimentet Asturien tog ham en Dag paa Armen, dandsede, under Glædestaarer, som udentvivl Erindringen om et hjemme efterladt Barn aflokkede ham, langshen ad Gaden med ham, og trykkede saa et Madonnabillede imod den Lilles Læber,
S 98
hvoraf den fromme Moder tog megen Forargelse. – I Odense vare i den Tid endnu mange gamle Festligheder gjængse, som gjorde et dybt Indtryk paa Drengens let opvækkelige Gemyt. Laugene droge i Processioner gjennem Byen med deres Skildter, Søfolkene droge om i Fasten, og Folket vandrede til den hellige Regisses mirakuløst lægende Kilde.
Saaledes henrandt vor Digters første Ungdomsaar. Faaderen læste imidlertid flittigt i Bibelen; men lukkede den en Dag med de ord: "Christus har været et Menneske som vi, men et ualmindeligt Menenske," hvorover Konen brast i Graad, og paa Drengen gjorde denne Gudsbespottelse, som Moderen kaldte det, et saa heftigt Indtryk, at han i Stilhed bad for sin Faders Sjæl. "Der gives ingen anden Djævel," vedblev denne, "end den, vi bære i vor egen Barm!" Da han nu vaagnede en Morgen og havde skrabet Armen tilblods, formodentlig paa et Søm, erklærede Konen, at det var en Straf af Djævlen, der idetmindste havde villet vise ham, at han endnu var til. Faderens slette Lune tiltog imidlertid Dag for Dag; han længtes efter at komme ud i Verden. Dengang rasede krigen i Tydskland, Napoleon var hans Helt, og da nu Danmark allierede sig med Frankrig, gik han til Forstærkningshæren som simpel Soldat, i det Haab at han engang vilde vende tilbage som Lieutenant. Men Naboerne meente, det var Daarskab at lade sit skyde ihjel til ingen Verdens Nytte.
Det Corps, hvorved han stod, kom imidlertid ikke videre end til Holsteen; Freden blev sluttet, og snart sad den frivillige Kriger igjen i god Behold i sin borgerlige Bolig i Odense. Men hans Sundhed havde liidt; han vaagnede en Morgen phantaserende, og talte om Felttoge og Napoleon. Den unge Andersen var dengang først 9 Aar gammel; Moderen sendte ham ikke desto mindre hen til den nærmeste Landsby, for at spørge en klog Kone til Raads. "Vil min stakkels Fader døe?" spurgte hanængstelig. – "Døer din Fader," svarede Sybillen, "saa møder hans Gjenfærd Dig paa Hjemveien." – Man kan tænke sig, hvilket Indtryk dette Orakel maatte gjøre paa den desuden frygtsomme Dreng; og virkelig var hans eneste Trøst paa Tilbageveien den, at Faderen jo vidste, hvor bange hans lille Søn var, og derfor vist ikke vilde vise sig for ham. Han kom ogsaa lykkeligt tilbage igjen, uden at have seet Faderens Gjenfærd, og den tredje Dag efter døde den Syge. Fra dette Øieblik af var den unge Andersen overladt til sig selv; al den Underviisning han nød, bestod i, at han gik nogle Timer i en Fattigskole, hvor han lærte at læse, skrive og regne, de tvende sidste Dele kun meget ufuldkomment. – Den fattige Dreng fandt paa denne Tid Adgang i Huset hos Enken efter den i 1805 i Odense afdøde Pastor Bunkeflod, hvis Navn ved nogle lyriske Poesier er bekjendt i den danske Litteratur. Han maatte læse høit for Enken og hendes Svigerinde, og her hørte han for første Gang Benævnelsen Digter og med hvilken Kjærlighed man mindedes denne Egenskab hos den Afdøde. Dette gjorde et dybt Indtryk paa Drengen; han læste nogle Sørgespil, og besluttede da, ogsaa at skrive en Comoedie og blive en Digter, ligesom salig Pastoren havde været. Nu skrev han ogsaa virkelig et ægte Sørgespil, thi alle Personerne deri kom af Dage, og belagde Dialogen med mange Bibelsteder. Hans to første Tilhørerinder optoge dette den begyndende Digters første Værk med udeelt Bifald, og nu løb Rygtet derom hele Gaden igjennem. Alle vilde høre den vittige Hans Christians smukke Sørgespil. Men her var Bifaldet ingenlunde udeelt, de Fleste loe ret hjerteligt derover, medens Andre gjorde Nar af ham derfor. Det smertede den stakkels Dreng saa meget, at han tilbragte en heel Nat grædende, og ikkun kunde bringes til at tie ved Moderens alvorlige Advarsel, at hun vilde give ham Bank ovenikjøbet, hvis han ikke lod slige Daarskaber fare. Alligevel gav han sig i al Stilhed i Færd med at udarbeide et nyt Stykke, hvori der optraadte en Prinds og en Prindsesse. Men derved kom han i en stor Forlegenhed, da han slet ikke vidste, hvilket Sprog saa høie Personer førte, og dog meente, at de umuligt kunde tale som andre Mennesker. Endelig kom han paa det Indfald at indflette tydske og franske ord i deres taler, saa at disse fyrstelige Personers høie Ord bleve til et reent Pluddervolsk, hvilket imidlertid efter den unge Autors Mening var noget ualmindeligt og høit. Ogsaa dette Mesterstykke blev bekjendt i Nabolaget, hvisaarsag en Dag de kaade Drenge løb efter ham paa Gaden og raabte: "Sikken En, see! Der gaaer Comoedieskriveren!" – Men det blev ikke derved: ogsaa Skolemesteren miskjendte aldeles det Genie hos Drengen, der allerede tydeligt aabenbarede sig i slige Productioner; thi da den unge Andersen paa hans Fødselsdag forærede ham en Krands, hvor han havde inflettet et lille Digt, dadlede han ham derfor, og Lønnen, som den lille Digter høstede for sit første metriske Forsøg, bestod saaledes i Kummer og Taarer. - Imidlertid forværrede Moderens oeconomiske Stilling sig mere og mere, og da Naboerskens Søn fortjente Penge i en Fabrik, saa besluttede man,ogsaa at sende den gode hans Christian derhen. Den gamle Bedstemoder bragte ham til Fabrikherren og fældte sine bittre Taarer over at Armod, Bekymringer og Kummer alt saa tidlig skulde falde i hendes Sønnesøns Lod. I Fabrikken arbeidede for det meste tydske Svende, for hvilke Børnene tidt maatte synge danske Viser. Ogsaa Andersen blev opfordret dertil, og gjorde det gjerne; thi han vidste, at han gjorde lykke med sin Sang. Naboerne lyttede altid, naar han sang i Haven, og engang havde jo et heelt Selskab, som var forsamlet i den fornemme Naboes have, beundret hans rene Stemme og tilklappet ham Bifald! Et lignende Bifald vandt han i Fabrikken. Opmuntret derved, sagde Andersen: "Jeg kanogsaa spille Comoedie!" og reciterede derpaa hele Scener af Holbergs Lystspil. De andre Drenge maatte imidlertid forrette hans Arbeide; men det varkun i de første Dage, det gik ham saa godt. En dag, da han igjen maatte synge, sagde en af de tydske Arbeidere: "Han er vist en lille Jomfru!" og nu omringede de plumpe Svende ham og behandlede ham saa udelicat, at den undselige Dreng forskrækket derover løb hjem til sin Moder og grædende bad hende om, at han ikke mere maatte komme i Fabrikken. Hans Bøn blev ogsaa opfyldt; thi, sagde Moderen, hun havde ikke sendt ham derhen for Fortjenestens
S 99
Skyld, men alene for at han kunde være godt anbragt etsteds, naar hun gik paa Arbeide. – Drengen skulde til Theatret! havde flere Naboer sagt til hende; men da hun ikke kjendte andet Theater, end omreisende Skuespillere, rystede hun betænkeligt paa Hovedet og besluttede, hellere at lade sin Søn komme i Lære hos en Skrædder. Andersen havde nu allerede fyldt sit 12te Aar, var hjemme endnu stedse ganske overladt til sig selv, og slugte alle de Bøger, han kunde faae Fingre paa. Hans kjæreste Lecture bestod imidlertid i en gammel prosaisk Oversættelse af Shakspeare. Med Figurer, han havde gjort af Pap, spilte han hele Kong Lear og Kjøbmanden i Venedig. Paa Comoedie kom han kun meget sjeldent; men da han stod sig godt med Plakatbæreren, fik han alle Comoedieplakater af ham, satte sig saa om Aftenen ved Kakkelovnen, studerede de handlende Personers navne og underlagde derpaa alle de opførte Stykkeer en uægte Text. Andersens Læselyst og smukke stemme havde imidlertid tildraget sig Opmærksomhed hos flere fornemem Familier i Byen, af hvilke en lod ham kalde til sig. Drengens barnlige Væsen, hans stærke Hukommelse og smukke Stemme gav ham virkeligt noget ganske Eiendommeligt; man talte derom osg snart vilde man see ham i flere Huse. Dog holdt han stedse meest af den første Familie, der havde modtage ham med saa meget Deeltagelse, ja endogsaa engang forestillet ham for Prinds Christian: Det var hos Oberst Høegh-Guldberg, en ligesaa dannet som hjertensgod Mand, en Broder til den velkjendte Digter. – Paa denne Tid giftede Moderen sig igjen, og da Stedfaderen aldeles ikke vilde blande sig i Sønnens Opdragelse, saa fik vor Andersen derved endnu mere Frihed end tilforn. Legekammerater havde han ikke, og gik derfor tidt alene ud i Skoven, eller satte sig hjemme i en Krog for at sye Dukker til sit lille Theater. Moderen meente, at da han dog var bestemt til Skrædder, saa var det godt, at han øvede sig i at sye. Hvis det engang virkelig skulde skee – trøstede Drengen sig – saa maatte der falde mange deilige Lapper af, og han kunde da med dem om Søndagen sye nye Dragter til sin Theatergarderobe. – Saaledes nærmede sig da endelig hans Confirmation, hvortil han fik de første Støvler, han i sit Liv havde havt. Paa det at Folk kunde see dem, bleve de trukne over Beenklæderne, og da nu en gammel Syjomfru forfærdigede ham en Confirmationskjole af hans afdøde Faders Frakke, var den festlige Dragt complet. Aldrig før havde Andersen havt saa smukke Klæder. Glæden derover var saa stor, at Tanken derom endogsaa forstyrrede hans Andagt paa selve Confirmationsdagen, saa at han følte Samvittighedsnag derover og bad Gud om at tilgive ham den Synd at nære saa verdslige Tanker, og dog kunde han ikke unddrage sig fra, i samme Øieblik igjen at tænke paa de deilige knirkende Støvler. – Efter endt Confirmationsfest skulde Andersen da nu i Skrædderlære; men han bad sin Moder indstændig, dog at lade ham reise til Kjøbenhavn og gjøre et Forsøg paa at komme til det kongelige Theater; han forlæste hende Levnetsbeskrivelser af berømte Mænd, der havde været ligesaa fattige som han, og forsikrede hende, at han nok ogsaa vilde blive en berømt Mand. Alt i nogle Aar havde han lagt de Skillinger, han kunde faae tilovers, i en Sparebøsse, og disse vare nu voxede til den uudtømmelige Skat af 13 Rigsbankdaler. Synet af denne uventet store Sum blødgjorde ogsaa det moderlige hjerte; hun begyndte at give efter for sin Søns Ønsker, men vilde dog først høre en klog Kones Udsagn om hendes Søns tilkommende Skjæbne. Nu blev Sybillen hentet, og efterat hun havde seet i kort og Kaffee, lød Orakelsproget: ”Jeres Søn bliver en stor Mand, og til Ære for ham vil man engang illuminere Odense By.” – En saa lykkelige Spaadom matte vel rydde de sidste Hindringer af Veien. ”Saa reis da i Guds Navn!” sagde Moderen; men da Naboerne forestillede hende, hvor ubesindigt det var, at lade den 14aarige Dreng reise til den store Stad, hvor han ikke kjendte en Sjæl, svarede hun: han lod hende ikke have nogen ro, men hun var vis paa, at han nok vilde vende om igjen, naar han saae det store Vand, han skulde over. (Fortsættes).
s. 101. den 29de Juli 1838:
Man havde nævnet for den unge Andersen en vis Dandserinde som en meget formaaende Person ved det kongelige Theater. Han bevægede derfor en almeenagtet Mand i Odense til at medgive ham et Anbefalingsbrev til denne Dame, og nu tiltraadte han, forsynet med dette vigtige Papir og sine 13 Rbd., den skjæbnesvangre Reise. Moderen fulgte ham ud af Byen og udenfor Porten ventede den gamle Bedstemoder ham. Hendes før saa smukke Haar var i de sidste Uger blevet graat; grædende kyssede hun sin elskede Sønnesøn; hendes Smerte savnede Ord, og snart dækkede den kjøle Grav hendes Kummer. – Andersen reiste nu som blind Passageer med Posten til Nyborg, og ført paa de store Belt følte han, hvor eensom han dog nu stod i Verden. Saasnart han var kommen i Land paa Sjælland, gik han derfor hen paa et afliggende Sted, kastede sig her paa Knæ, og bad til Gud om Hjelp i sin forladte Stilling. Trøstet reiste han sig og nu gik den Dag og den paafølgende Nat uafbrudt videre gjennem Kjøbstæder og Landsbyer indtil han Mandag Morgen den 5te September 1819 øinede Kjøbenhavns Taarne. Udenfor Porten maatte han stige af og gik, med sin lille Reisebyldt under Armen, ind i den store Stad. Den bekjendte Jødefeide, som dengang, fra Syd til Nord strakte sig over hele Europa, var udbrudt her Aftenen iforveien og hele staden var i Bevægelse; ”Naomis” Begivenheder giver et tro Billede af Hovedstadens daværende Tilstand. – Tre Daler havde Reisen kostet; med de øvrige ti i Lommen tog den lille Eventyrer et logis i en Gjæstgivergaard. Hans første udflugt var til Comoediehuset; forbauset betragtede han den anseelige bygning, gik rundt omkring den og bad ret inderlig, at den dog snart maatte oplade sig for ham og at han maatte blive en dygtig Skuespiller. Dengang havde han vistingen Anelse om, at ti Aar efteret af hans dramatiske Arbeider skulde bliver optaget med Bifald og han for første Gang tale til Publikum. – Den næste Dag tog han nu sine Confirmationsklæder paa og begav sig paa Veien for at aflevere sit Anbefalingsbrev til den formaaende Dandserinde. Længe lod Damen ham vente paa Trappen,og da han endelig fik Audients mishagede Drengens keitede og naive Adfærd Konstnerinden i den Grad, at hun holdt ham for ikke rigtig i Hovedet, saameget mere som hun slet ikke kjendte den Herre, der have anbefalet ham. – Nu vendte Andersen sig til Theaterchefen og anholdt hos ham om Engagement, men ogsaa her var udfaldet kun daarligt. ”Han var for mager til Theatret,” lød Svaret. – ”O,” svarede Andersen, ”naar De giver mig 100 daler i Gage, vil jeg nok blive feed.” Chefen vilde imidlertid ikke indlade sig paa denne uvisse udsigt til en federe Rekrut til det kongelige Theater, og afviste Supplikanten med den Besked, at man ogsaa kun engagerede Folk af Dannelse. – Nedslagen stod den stakkels Dreng nu der; hen kjendte Ingen, der kunde have givet ham Raad og Trøst, ingen ved hvis Bryst han kunde græde. Da tænke han paa Døden, og netop dens Rædsler førte ham tilbage til Gud. "Naar Alting først gaaer ret ulykkeligt, vil han hjælpe mig," sagde han; "thi saaledes staaer der i alle de Bøger, jeg har læst." Han kjøbte sig en Galleriebillet og saae Paul og Virginie. Scenerne i 2den Akt, hvor det to Elskende adskilles, greb ham saa heftigt, at han brast ud i en lydelig Hulken og vakte alle de Omkringsiddendes Opmærksomhed. Beroliget ved deres venlige Tiltale, fortalte han nu Alle, hvem han var, hvorledes han var kommen her, at hans Kjærlighed til Theatret ikke var ringere end Pauls Kjærlighed til Virginie, og hvorledes han sikkert vilde blive ligesaa ulykkelig som Paul, hvis man ikke ansatte ham ved Theatret. Alle saae forundrede paa ham. – Den næste Dag bragte ingen glædeligere Udsigter, og hans Kasse var alt smeltet sammen til en Daler! Hvad var der at gjøre? Enten maatte han med en Skipper reise tilbage igjen for at blive udleet i sin Fødeby, eller gaae i Lære hos en eller anden Haandværker, hvilket dog vilde blive hans Lod i Odense, hvis han tog hjem igjen. En Snedker søgte netop en Læredreng; Andersen meldte sig, men snart blev han ogsaa her krænket af Svendenes letfærdige Tale, en Gjenstand for Alles Morskab, og det gik ligesom før i Fabrikken. Grædende tog han endnu samme Aften Afsked fra Mesteren.
Idet han nu bedrøvet vandrede gjennem Folkesværmen paa Gaderne, faldt det ham ind, at her endnu Ingen havde hørt hans smukke Stemme. Han opsøgte altsaa Prof. Siboni, Directeuren for det kongl. Conservatorium, hos hvem der netop var stort Middagsselskab, og deriblandt Digteren Baggesen og den berømte Componist Prof. Weyse. En munter Huusjomfru lukkede ham ind,
S 102
og hende fortalte han ganske aabenhjertigt, hvor forladt han var, og hvor stor Lyst han havde til at komem til Theatret, hvilket den unge Dame strax igjen forebragte Bordselskabet, som blev nysgjerrigt efter at kjende den lille Eventyrer, som Baggesen kaldte ham. Nu blev han kaldet ind og maatte synge for Selskabet og declamere Scener af Holberg. Da et Sted bragte ham til at erindre sin sørgelige Stilling og han brast i Graad, applauderede Selskabet. "Jeg spaaer, at der engang bliver Noget af ham!" sagde Baggesen; "men bliv for Alting ikke forfængelig, naar Publikum tilklapper Dig Bifald." Professor Sibonli lovede derpaa, at han vilde uddanne Andersens Stemme, saa at han kunde debutere paa det kgl. Theater, og sjæleglad forlod Drengen nu det lykkelige Huus. Dagen efter maatte han komme til Prof. Weyse, der ganske vidste at vurdere den arme ynglings forladte Stilling og ædelmodig samlede en Collect til ham, der indbragte 70 Rbd. Nu tog Prof. Siboni ham til sig og den første Underviisning medtog næsten et halvt Aar. Da var Andersens Stemme i Overgangsperioden og tabte sig næste ganske. Siboni radte ham nu, helelre at reise hjem og lære et Haandværk. Saaledes stod den stakkels Andersen nu igjen ligesaa forladt i Verden som før! Dog netop i denne tilsyneladende Ulykke laae Spiren til en bedre Skjæbne for ham. I sin Nød erindrede han sig, at der i Kjøbenhavn levede en Digter Guldberg, en Broder af den venlige Oberst i Odense. Til ham henvendte Andersen sig og fandt velvillig Modtagelse. Da Guldberg hørte, at den unge Odenseer kanp kunde skrive et Ord rigtigt, tilbød han ham sin Underviisning i det danske og tydske Sprog og skjænkede ham Udbyttet af et lidet, nylig udgivet Skrift. Ogsaa den ædelmodige Weyse, Kuhlau og andre anseete Mænd rakte ham igjen deres hjelpsomme Haand. – Nu skulde Andersen leie sig et Logis i Staden. Han fandt ogsaa en Enke, der var villig til at optage ham hos sig, men denne Dame boede i en berygtet Gade, og var omgiven af Damer, hvilke Digteren skildrer os med Victor Hugos Ord som 'les femmes échevelées qui vendent le doux nom d'amour'. Men hans Hjerte var altfor reent, hans Gemyt altfor barnligt til at han skulde kunne tænke over hvad der foregik omrking ham. Hans Værtinde var en haard, følelsesløs Kone, der ikke undsaae sig for at tage 20 Daler i Kostpenge om Maaneden for den arme Dreng, omendskjøndt hun kun anviste ham Logis i et forhenværende Spisekammer. Han gav hende imidlertid hvad hun forlangte, og fik nu og da nogle Skillinger af hende, naar han besørgede Byærinder for hende. Ingen kunde dog føle sig lykkeligere end den unge Andersen i sin nuværende Stilling, thi Professor Weyse havde formaaet Skuespiller Lindgreen til at instruere det unge Menneske, medens en af Soldandserne havde sat sig i Hovedet at gjøre en Dandser af ham. Andersen gik altsaa daglig i Dandseskolen, optraadte i nogle Balletter, og da hans Stemme igjen havde indfundet sig, maatte han ogsaa synge med i Chorene.
Saaledes var han da nu virkelig kommen til Theatret, og det gjaldt nu kun om at debutere og derved at erhverve fast Løn. Endnu stedse hildet af Overtro, tænkte han Nytaarsdag, at naar han den Dag kunde komme ind i Comoediehuset og der declamere et Stykke, vilde han ganske vist i Aarets Løb avancere til Skuespiller. Men desværre var Huset lukket den Dag, og kun tilfældigviis stod en lille Sidedør aaben. Gjennem denne listede Andersen sig, skjælvende, som om han havde noget Ondt i Sinde, op paa det mørke Theater, hvor intet Menneske rørte sig, traadte hen til Lampestilladsen, bad der knælende et Fadervor, det Eneste og Bedste, som her vilde falde ham ind, og gik saa trøstet hjem igjen. Bestandig haabede han endnu, at hans gode Stemme efterhaanden ganske vilde vende tilbage, hvilket dog neppe var at formode, da den arme Yngling af Mangel paa Penge næsten altid maatte gaae med Støvler, der vare itu, og vaade Fødder, og helelr ikke havde Vinterklæder. Skjøndt nu allerede 16 Aar gammel, var han dog endnu ganske Barn, saa at han hele Aftenen paa sti Kammer syslede med at sye Dukker til sit lille Theater, hvis Dragter han forfærdigede af Prøver, han havde tilbetlet sig i Boutikerne. Paa denne Maade gik de bedste Aar hen, i hvilke han kunde have lært Noget, og mange Kummerfulde Dage maatte han udholde, inden en mild Dag frembrød for ham. Guldberg øvede ham i dansk Stiil, og snart tilveiebragte Andersen en heel versificeret Tragoedie, der, paa Grund af den Færdighed, hvormed han deri havde vidst at behandle Sproget, vakte Oehlenschlägers, Ingemanns og Andres Opmærksomhed. Men ved Theatret lod man ham ikke komme til nogen Debut; man fritog ham endog for hans tidligere Forpligtelse til at freqventere Dandseskolen og synge i Choret, da man ønskede, at han vilde anvende sin Tid til videnskabelige Studier; men Ingen gjorde noget for ham i denne Henseende, og det faldt den stakkels Dreng tungt nok at erhverve det nødvendige til Livets Ophold. Da skrev han i sin store Nød et nyt dramatisk Stykke, i det Haab at det skulde blive antaget til Opførelse; men dette Haab slog feil, og ligedan gik det med et 2det og 3die Forsøg. – Paa denne Tid blev den ligesaa meget som udmærket Embedsmand høitskattede som for sin Hjertensgodhed almindelig agtede Conferentsraaad Collin Theaterdirecteur, og snart begreb denne kloge og klartskuende Mand hvad der slumrede i den unge Digter. Vel forkastede ogsaa han Andersens dramatiske Arbeider; men han gik strax til Kongen og udvirkede Tilladelse til at den unge Andersen paa Statens Bekostning maatte sendes til en lærd Skole i Provindserne, og blev fra dette Øieblik af en Fader for Ynglingen i dette Ords ædleste Betydning.
Nu gik Andersen fra Dandseøvelser, Romaner og Dukker over til mathematik, Latin og Græsk, og den 17aarige Yngling maatte finde sig i at lære de første Elementer blandt 10aarige Drenge. Rectoren behandlede ham imidlertid meget haardt, frakjendte ham alle Aandsevner, og glemte sig saa meget, miskjendte saa ganske en offentlig Lærers Pligter, at han gjorde den stakkels Yngling til Gjenstand for sine Meddisciplers Haan, og satte ham i en Tilstand af aandig Lidelse, der inden kort Tid vilde have tilintetgjort ham, hvis ikke den ædle Collin
S 103
og nogle andre trofaste Venner havde frelst ham af disse Qvaler. (Først efterat Andersens "Improvisatoren" var udkommen og optagen med udeelt Bifaldt erkjendte Rectoren sin Feil, rakte Andersen Haand til Forsoning og beklagede den Vildfarelse, han havde gjort sig skyldig i, ved at gjøre sig al umage for at ræde det den unge Digter af Gud givne Talent i Støvet (Side XI-XII).)
Da nemlig et Par Aar her vare forløbne reiste en af Lærerne til Kjøbenhavn og meldte Conferentsraaden, hvor slet og sorgløst den stakkels Andersen belv behandlet af Rectoren. Ikke saasnart havde Collin erfaret dette, før han ogsaa strax tog Andersen ud af Skolen og overgav ham til en Privatdocent. Et Aar efter (1828) blev Andersen akademisk Borger i Kjøbenhavn.
Faa Maaneder efter kom hans første literaire Arbeide i Trykken, hans "Fodreise til Amager," en Humoreske, der fandt saa stort Bifald, at der alt efter nogle Dages Forløb maatte foranstaltes et 2det Oplag og det 3die nu er under Pressen. Nu blev den unge Digter overalt optagen med forekommende Venlighed. Den danske Oversætte r af Shakespeare, Commandeur Wulff, den berømte Naturforsker, Etatsraad Ørsted, og mange ansete Familier og Lærde optoge ham som en Ven i deres Huus og Familien Collin skjænkede ham ganske et faderligt Hjem.
(Slutningen af Artiklen omhandler Andersens sildigere Productioner, hans Reiser etc., og indeholder neppe Noget, som jo torde være bekjendt for danske Læsere. Ogsaa hans Forhold til Hauch og H. Hertz ommeldes her, Begges Polemik imod ham, og hvorledes Begge siden venskabeligt have sluttet sig til ham, den Første ved skriftlig Tilnærmelse, efterat have læst Improvisatoren, den Sidste under deres fælleds Ophold i Rom. Om Molbechs Kritik over ham hedder det, "at den er saa haard, ukjærlig og uretfærdig, at den fortjener at kaldes Gjenklangen af en forudfattet Mening, men ikke en veltænkende Mands besindige Dom." "Uagtet alle disse Gjenvordigheder," tilføier J., "har Digterens egen Kraft og Forsynets kjærlige Haand med hver Dag ført ham sin bestemmelse imøde. Hans Personlighed og hans Værker have erhvervet ham mange Venner og Velyndere; hans Publikum er talrigere end hans Modstandere troe. Tydskland har imidlertid rigtigst opfaattet hans Værd og "das Conversationslexickon der Gegenwart" udtaler en dobbelt Sandhed, naar det kalder Andersen en af den nyeste Tids talentfuldeste danske Digtere, hvis Renommee imidlertid er mere erkjendt i Tydskland, end i hans Fædreland." – Slutteligen erfarer man, at Andersen arbeider paa et nyt Værk, som vil levere Frugterne af den Reise, han i Sommeren 1837 foretog gjennem Sverrig, ligesom og at hans "Eventyr for Børn" som "Mange i Danmark anssee for hans originaleste Arbeide," med det Første ville udkomme i tydsk Oversættelse hos Vieweg i Brunsvig. Paa Tydsk haves iforveien oversat hans "Skyggerids paa en Reise," "Improvisatoren," (ogsaa oversat paa Fransk), "O.T." og "Kun en Spillemand"; Chamisso har leveret et Fragment af hans "Agnete og Havmanden"; "Lykkens Kalosker" vil blive optaget i den tydske Udgave af Eventyrene; og en Mængde andre Digte af ham ere blevne oversatte af Chamisso, Gaudy, Gähler og nylig af Thomsen i hans "Harfe der Skalden").

(Bibliografisk kilde: HCAH, IMC G3)

Udgivet Oktober 1837
Sprog: dansk, fransk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 10969
[Informationer opdateret d. 22.4.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen (H.C.)

Conversations-Lexicon der Gegenwart in vier Bänden. Erster Band. A bis E. Leipzig. F. A. Brockhaus. 1838. S. 160-61. [NB: dette er gengivelse fra Topsøe-Jensens "Omkring Levnedsbogen" - side 291-92]
Udgivet 1838
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13791
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen. Eine biographische Skizze.

Jenssen, G. F. v.: "Hans Christian Andersen. Eine biographische Skizze". I: Nur ein Geiger! I-III. Fr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1838. - Også tidsskrifttrykt [IMC G.4-6]. På Hollandsk i: t was maar een speelman , I-II. Hendrik Frijlink, Amsterdam 1840. I pp. iii-xxxii. [Nl 4]
Hans Christian Andersen.
(Eine biographische Skizze.)
Das Jugendleben dieses Dichters liefert einen eben so schönen als tröstlichen Beweis von dem oft wunderbaren Walten der Vorsehung, und bekräftigt auf's Neue die alte Wahrheit, wie das echte Talent im Kampfe mit Widerwärtigkeiten erstarkt, und trotz aller sich ihm in den Weg stemmenden Hindernisse seine Bestimmung zu erreichen weiß. Zwar hat Marmier während seines vorjährigen Aufenthalts in Kopenhagen in dem Oktoberhefte der Revue de Paris eine Skizze von Andersens Leben gegeben, die im Wesentlichen richtige Angaben enthält, allein der Unterzeichnete sieht sich in den Stand gesetzt, ein vollständigeres Bild des Jugendlebens und der bisherigen literarischen Thätigkeit des Dichters zu entwerfen, und kann für die Zuverlässigkeit seiner Angaben um so mehr einstehen, als ihm alle Data vom Dichter selbst erzählt sind, so daß sein bescheidenes Verdienst bei Entwerfung der folgenden Skizze sich auf die Zusammenstellung und den Vortrag beschränkt. Nichtsdestoweniger schmeichelt er sich, es werden diese Angaben dem Leser des "Geigers" willkommen sein, da er die vollkommenste Überzeugung hegt, es werde der junge Dichter einst, wenn auch nicht in dem Sinne, wie es ihm die Sybille von Odense Prophezeite, so doch in einer andern, in einer edlern Bedeutung, die Aufmerksamkeit des deutschen Publikums auf sich ziehen.
"Das Schicksal der Dichter," sagt Marmier, "hat mich oft an das erinnert, was nach der Erzählung der Feenmährchen bei der Geburt der Kinder vorgeht. Wenn ein Kind zur Welt kommt, verläßt eine gute Fee ihren luftigen Wagen, nähert sich demselben mit sanftem Lächeln und verleiht ihm, indem sie einen Kuß auf seine Stirn drückt, die guten Eigenschaften des Herzens und Gaben des Geistes. Kaum aber hat sie zu sprechen aufgehört, so erscheint auch schon eine andere Fee. Diese tritt nicht geräuschvoll auf, sie kommt nicht im goldenen Wagen angefahren, sie trägt kein Diadem auf ihrem Haupte und keine Blumenskrone in ihrer Hand; sie hüllt sich in einen Trauermantel, schleicht sich in das Haus, wo sie nicht erwartet wird, und tritt ungeladen in das Zimmer. Bei ihrem Erscheinen verstummt das Lächeln der übrigen Gäste, und wenn sie sich wieder entfernt, fühlen Die, welche sie berührte, und Die, auf welche der finstere Glanz ihrer Blicke fiel, Herzklemmen und können nicht wieder froh werden. Die Absicht dieser Fee ist nicht, da Werk der Großmuth ihrer Vorgängerin zu zerstören. Sie läßt dem Kinde daher auch die guten Eigenschaften, welche sie ihm nicht zu rauben vermag, häuft aber auf seinen Pfad ermüdende Hindernisse und Furcht einflößende Gefahren; sie verurtheilt ihn zur Ertragung von Seelenleiden, bitteren Täuschungen und schmerzliche Entmuthigungen jeglicher Art. So wandelt das Kind zwichen der Leitung seines guten Schutzgeistes und seines bösen Dämons einher, bald lau gemacht von Sorgen, bald ermuthigt von edlen Gefühlen; bald von ehrgeizigen Träumen einem fernen Ziele nähergebracht, und bald gesenkten Hauptes über die unerwarteten Stürme, welche ihn bedrohen. Wohl ihm, wenn er sich von keiner Beschwerde aufhalten läßt, und wenn er die Last der Hitze und die Unebenheiten seines Weges zu ertragen und überwinden vermag! Dann harret seiner die Siegespalme am Ende der Kampfbahn. Viele aber ermüden auf halbem Wege, bleiben hier stehen und lassen, indem sie sich weigern, weiter zu gehen, Diejenigen an sich vorüber, welche sonst ihre Hintermänner waren.
"Der dänische Dichter, dessen Leben ich hier wiedererzähle, ist einer von den Männern, die von ihrer frühesten Jugend an den Kampf der Gedanken mit dem Verhängniß zu bestehen hatten, ein Mann wie Burns (Jenssen: Robert Bruns, schottischer Dichter, geb. 1758 bei Mauchline in Ayrshire, war der Sohn eines armen Gärtners. Siehe dessen Poetical works, 4 Bde., London 1809, und dazu die Reliques of R. Bruns, 1812.) und Hogg (Hague?) (Jenssen: Charles Hague, berühmter Violinspieler und Tonsetzer, geb. 1769 zu Tadester [Tadcaster] in Yorkshire, ward 1794 Bachelor of Music und Doctor zu Cambridge; starb 1812.) *, die vom Schicksal bestimmt schienen, ihr Leben unbemerkt in einem Dorfe zu beschließen, und doch von einer instinktmässigen Ahnung ihres Berufes für Kunst und Wissenschaft, unterstützt von einem festen Willen, in die Welt der großen Städte hineingezogen wurden. Während meines Aufenthalts in Kopenhagen (1837) trat eines Tages ein großer junger Mann in mein Zimmer, dessen furchtsames und befangenes Benehmen, und etwas unbeholfene Manieren einer kleinen Braut hätten mißfallen können, dessen freundliches Wesen und offenes ehrliches Gesicht aber bei'm ersten Zusammentreffen Sympathie und Vertrauen erweckten. Das war Andersen. Ich hatte eben einen Band seiner Werke auf meinem Tische liegen; die Bekanntschaft war also bald gemacht. – Die Dichtkunst ist eine Art Freimaurerei; Diejenigen, welche ihr huldigen, sind einander von einem Ende der Welt zum andern verwandt; sie sprechen ein Wort, machen ein Zeichen, und alsbald wissen sie, daß sie Brüder sind. Die, welche vereint leben, theilen sich gegenseitig in einer Elegie die täglichen Regungen ihrer Herzen mit; Die sich auf fremdem Boden begegnen, erzählen einander, gleich frommen Pilgern, was Weges sie bisher wanderten, und durch welche Städte sie gekommen. So kam es denn, daß Andersen, nachdem wir einige Stunden in poetischer Conversation mit einander zugebracht hatten, die so ganz geeignet ist, das Herz aufzuschließen und gegenseitige Ergießungen hervorzurufen, mir von den Widerwärtigkeiten erzählte, die er erlebt hatte, und als ich ihn darauf bat, mich mit seiner Lebensgeschichte bekannt zu machen, theilte er mir folgende Details darüber mit." – So weit Marmier!
Andersens Großältern waren einst wohlhabend, und besaßen einen Hof auf dem Lande, es stießen ihnen aber allerlei Unglücksfälle zu, von welchen doch der schlimmste war, daß der Mann den Verstand verlor. Die arme Frau zog nun nach Odense, und brachte ihren einzigen Sohn dort in die Lehre bei einem Schuhmacher. Voll regen Lebens fand der Knabe sich anfangs besser in sein Schicksal, als später; er benutzte seine Freistunden, um Holberg zu lesen, verfertigte Spielsachen und dichtete einige Arien. Kaum zwanzig Jahre alt, heirathete er ein junges Mädchen, das eben so arm war als er, und so groß war ihre Dürftigkeit, daß sie nicht einmal ein Brautbett hatten, weshalb der angehende Ehemann selbst eins zurechtzimmern mußte. Es war eben ein Graf gestorben, dessen Sarg auf einem hölzernen Gestelle ruhte, das nach dem Begräbnis verkauft wurde. Der junge Bräutigam erstand es, und verarbeitete es zu seinem künftigen Ehebette; doch muß die Arbeit nicht sehr vollkommen gewesen sein, da die schwarzen Trauerleisten noch nach Jahren an dem Bette zu sehen waren. Auf eben diesem Gestelle, worauf die gräfliche Leiche paradirt hatte, reich und todt, lag nach Verlauf eines Jahres, am 2. April 1805, arm, aber lebendig, das Pfand der ehelichen Liebe, Hans Christian Andersen. Als das neugeborne Kind in der Kirche getauft wurde, schrie es himmelhoch, worüber der mürrische Pastor sehr verdrießlich wurde und in seinem Ärger äußerte, es schrie das Ding, als wäre es eine Katze, was die Mutter entsetlich betrübte. Einer der Gevatter tröstete sie indessen mit der Versicherung, je lauter das Kind schreie, desto schöner werde es einst singen, und das beruhigte sie.
Andersens Vater war nicht ohne Bildung, die Mutter aber war ganz Herz. Die beiden Eheleute lebten gut mit einander, aber der Mann fühlte sich doch nicht glücklich; nie suchte er den Umgang seines Gleichen, sondern blieb lieber zu Hause, las aus Holbergs Komödien und Tausend und Eine Nacht vor und machte Perspective und Puppentheater für seinen kleinen Sohn, den er Sonntags auch oft mit nach dem nahen Gehölze nahm, wo die Beiden dann gewöhnlich den ganzen Tag in stiller Einsamkeit mit einander zubrachten. Auch die Großmutter, eine liebenswürdige alte Frau, welche die Leiden ihres Hauses mit christlicher Geduld ertrug, wirkte sehr auf das Gemüth des Knaben. Sie war sehr hübsch gewesen, war freundlich gegen Jedermann und daneben überaus reinlich in ihren ärmlichen Kleidern. Wehmüthig erzählte sie oft, wie ihre Großmutter die Tochter eines reichen und vornehmen Herren in Deutschland gewesen, der in der Stadt Kassel gewohnt habe, daß die Tochter sich aber in einen Komödianten verliebt, ihre Ältern heimlich verlassen habe und in Armuth gesunken wäre. "Und nun müssen alle ihre Nachkommen dafür büßen!" seufzte sie dann. Der junge Andersen hing mit ganzem Herzen an dieser guten Großmutter; sie hatte einen Garten am Hospital zu warten, und hier unter den vielen Blumen brachte er die meisten Nachmittage seiner ersten Kindheit zu. Das jährliche Fest, wenn die abgefallenen Blätter im Garten verbrannt wurden, hatten für ihn einen ganz eigenen Reiz, aber die Umgebung der irren Frauen, von denen einige frei umhergehen durften, schreckte ihn sehr. Oft kam eine der Wärterinnen und führte den klugen kleinen Jungen nach der Spinnstube, wo denn alle die alten Frauen ihn wegen seiner Beredsamkeit lobten, und diese Tugend mit Mährchen und Gespenstergeschichten vergalten, die ihm in reichem Maße erzählt wurden, so daß gewiß kein Kind von seinen Jahren je mehr dergleichen Histörchen gehört hatte, als er, aber auch kein Kind abergläublicher sein konnte, als er.
Zu Andersens frühesten Erinnerungen gehört auch die Anwesenheit der Spanier auf Fyen in den Jahren 1808 und 1809. Ein Soldat vom Regimente Asturien nahm ihn da eines Tages auf den Arm, tanzte unter Freudenthränen, die ihm ohne Zweifel die Erinnerungen an ein in der Heimath hinterlassenes Kind entlockten, mit ihm die Straße entlang, und drückte dann das Madonnabild an die Lippen des Kleinen, woran die fromme Mutter ein großes Ärgerniß nahm. – In Odense waren damals noch viele alte Festlichkeiten im Gebrauch, die einen tiefen Eindruck auf das reizbare Gemüth des Knaben machten; die Zünfte zogen in Prozession mit ihren Schilden durch die Stadt, die Seeleute hielten Umzüge in den Fasten, und das Volk wanderte nach der wunderthätigen Quelle der heiligen Regisse.
So verstrichen die ersten Jugendjahre unsers Dichters. Der Vater las indessen fleißig in der Bibel, warf sie aber eines Tages zu mit den Worten: "Christus ist ein Mensch gewesen wie wir, aber ein ungewöhnlicher Mensch," worüber die Frau in Thränen ausbrach, und auf den Knaben machte die Gotteslästerung, wie die Mutter es nannte, einen so heftigen Eindruck, daß er im Stillen für die Seele seines Vaters betete. "Es giebt keinen andern Teufel, " fuhr derselbe fort, "als den, welchen wir im eigenen Busen tragen!" – Als er nun eines Morgens erwachte und den Arm, vermuthlich an einem Nagel, gerißt hatte, erklärte die Frau, es sei dies eine Strafe vom Teufel, der ihm doch wenighstens hätte zeigen wollen, daß er noch da wäre. Des Vaters üble Laune nahm indessen von Tage zu Tage zu; er sehnte sich, in die Welt hinauszukommen. Damals ras’te der Krieg in Deutschland, Napoleon war sein Held, und da nun Dänemark sich mit Frankreich alliirte, nahm er Dienste bei dem Verstärkungsheere als gemeiner Soldat, hoffend, er werde einst als Lieutenant zurückkehren. Die Nachbarn aber meinten, es sei Thorheit, sich um Nichts und wieder Nichts todschießen zu lassen. Das Corps, wobei er diente, kam jedoch nicht weiter als nach Holstein; der Friede erfolgte, und bald saß der freiwillige Krieger wieder geborgen in seiner bürgerlichen Behausung in Odense. Aber seine Gesundheit hatte gelitten; er erwachte eines Morgens phantasirend, und sprach von Feldzügen und Napoleon. Der junge Andersen war damals erst neun Jahre alt; die Mutter sandte ihn nichtsdestoweniger in das nächste Dorf, um eine kluge Frau um Rath zu fragen. "Wird mein armer Vater sterben?" fragte er ängstlich. "Stirbt Dein Vater," antwortete die Sybile, "so begegnet Dir sein Gespenst auf dem Heimwege." Man kann sich denken, welchen Eindruck dieses Orakel auf den ohnehin furchtsamen Knaben mußte gemacht haben, denn in der That war sein einziger Trost auf dem Rückwege nach der Stadt, daß der Vater ja wisse, wie bange ihm, dem Söhnchen, wäre, und sich ihm daher gewiß nicht zeigen werde. Er kam auch glücklich wieder zurück, ohne das Gespenst seines Vaters gesehen zu haben, und am dritten Tage darauf – starb der Kranke. Von diesem Augenblicke an war der junge Andersen sich selbst überlassen; der ganze Unterricht, den er genoß, bestand in einigen Stunden in einer Armenschule, wo er lesen, schreiben und rechnen lernte, die beiden letzten Theile nur sehr unvollkommen.
Der arme Knabe fand um diese Zeit Zutritt in dem Hause der Wittwe des 1805 in Odense verstorbenen Pastor Bunkeflod, dessen Name wegen einiger lyrischen Poesien in der dänischen Literatur bekannt ist. Er mußte der Wittwe und ihrer Schwiegerin laut vorlesen, und hier hörte er zum ersten Male die Benennung Dichter und mit welcher Liebe man dieser Eigenschaft an dem Verstorbenen gedachte. Dies machte einen tiefen Eindruck auf den Knaben; er las einige Trauerspiele, und beschloß dann, auch eine Komödie zu schreiben und ein Dichter zu werden, wie es der selige Pastor gewesen. Nun schrieb er auch wirklich ein echtes Trauerspiel, denn alle Personen kamen darin um's Leben, und belegte die Dialoge mit vielen Bibelstellen. Seine beiden ersten Zuhörerinnen nahmen dieses erste Werk des angehenden Dichters mit ungetheiltem Beifall auf, und nun durchlief das Gerücht davon die ganze Straße, Alle wollten das schöne Trauerspiel des witzigen Hans Christian hören. Aber hier war der Beifall keinesweges ungetheilt, die Meisten lachten recht herzlich darüber, während Andere ihn darob verhöhnten. Das schmerzte den armen Knaben so sehr, daß er eine ganze Nacht in Thränen zubrachte, und nur durch der Mutter ernste Warnung, sie wolle ihm noch Schläge obendrein geben, wenn er solche Thorheiten nicht fahren lasse, zum Schweigen gebracht werden konnte. Gleichwohl machte er sich im Stillen an die Ausarbeitung eines neuen Stückes, worin ein Prinz und eine Prinzessin auftraten. Dabei gerieth er aber in große Verlegenheit, da er gar nicht wußte, welche Sprache so hohe Leute führten, und doch meinte, sie könnten unmöglich so wie andere Menschen sprechen. Endlich kam er auf den Einfall, deutsche und französische Worte in ihre Reden einzuflechten, so daß die erhabenen Worte dieser fürstlichen Personen ein rechtes Kauderwelsch wurden, was aber nach der Meinung des jungen Autors etwas Ungewöhnliches und Erhabenes war. Auch dieses Meisterstück ward der Nachbarschaft bekannt, worüber ihn eines Tages wilde Buben auf der Straße mit dem Geschrei verhöhnten: "Geht! Geht! da geht der Komödienschreiber!" – Aber nicht bloß solche Leute, auch der Schullehrer verkannte ganz das sich in dergleichen Produktionen deutlich verrathende Genie des Knaben; denn als der junge Andersen ihm zu seinem Geburtstage einen Kranz zum Geschenke überreichte, worin er ein kleines Gedicht eingeflochten hatte, tadelte er ihn deshalb, und der Lohn, den der kleine Dichter für seinen ersten poetischen Versuch erntete, bestand somit ebenfalls in Kummer und Thränen.
Indessen verschlechterte die ökonomische Lage der Mutter sich mehr und mehr, und da der Sohn der Nachbarin in einer Fabrik Geld verdiente, so ward beschlossen, auch den guten Hans Christian dahin zu senden. Die alte Großmutter führte ihn zum Fabrikherrn und weinte recht bittre Thränen, daß das Loos ihres Enkels schon so früh der Armuth Sorgen und Kummer sein sollte. In der Fabrik arbeiteten meistens deutsche Gesellen, denen die Kinder oft dänische Lieder vorsingen mußten. Auch Andersen wurde dazu aufgefordert, was er bereitwillig that, denn er wußte, daß er mit seinem Gesange Glück machte. Die Nachbarn horchten immer, wenn er im Garten Lieder sang, und einmal hatte ja eine ganze Gesellschaft, die im Garten des vornehmen Nachbars versammelt war, seine reine Stimme bewundert, und ihm Beifall zugeklatscht! Ein ähnlicher Beifall ward ihm auf der Fabrik zu Theil. Dadurch ermuthigt, sagte Andersen einmal: "Ich kann auch Komödie spielen!" und recitirte darauf ganze Scenen aus Holbergs Lustspielen. Die anderen Knaben mußten indessen seine Arbeiten verrichten, aber nur in den ersten Tagen seiner Anstellung ging es ihm so gut. "Gewiß ist er eine kleine Jungfer!" sagte, als er eines Tages wieder singen mußte, einer der deutschen Arbeiter, und nun umringten ihn die plumpen Gesellen, und behandelten ihn so unzart, daß der verschämte Knabe darüber erschrocken zu der Mutter floh und sie weinend bat, ihn nicht mehr ind die Fabrik zu senden. Seine Bitte ward auch erfüllt, denn, sagte die Mutter, sie habe ihn nicht des Verdienstes wegen dorthin gesandt, sondern allein, damit er wohl aufgehoben sein möchte, wenn Sie auf Arbeit gehe.
Der Knabe sollte zum Theater! hatten mehre Nachbarn ihr gesagt, da sie aber kein anderes Theater kannte, als umreisende Schauspieler, schüttelte sie bedenklich den Kopf und beschloß, ihren Sohn lieber bei einem Schneider in die Lehre treten zu lassen. – Andersen hatte nun schon das zwölfte Jahr erreicht, war sich zu Hause noch immer ganz überlassen, und verschlang alle die Bücher, deren er nur habhaft werden konnte. Seine liebeste Lectüre bestand jedoch in einer alten, prosaischen Übersetzung des Schakspeare. Mit dazu aus Pappe gemachten Figuren spielte er den ganzen König Lear und den Kaufmann von Venedig. – In's Schauspiel kam er nur sehr selten, da er aber gut bei dem Zettelträger angeschriben stand, bekam er von diesem alle Komödienzettel, und setzte sich dann Abends vor den Ofen, studirte die Namen der handelnden Personen und unterlegte so allen aufgeführten Stücken einen unechten Text.
Andersens Lesebegierde und hübsche Stimme hatten indessen die Aufmerksamkeit mehrer vornehmer Familien der Stadt auf sich gezogen, von welchen ihn die eine rufen ließ. Des Knaben kindliches Wesen, sein starkes Gedächtniß und seine schöne Stimme verliehen ihm in der That etwas ganz Eigenthümliches, man sprach davon, und bald ward er in mehre Häuser beschieden. Doch blieb ihm die erste Familie, die ihn mit so vieler Theilnahme aufgenommen, ja ihn sogar einst dem Prinzen Christian vorgestellt hatte, die liebste. Es war dies die Familie des Obersten Høegh-Guldborg, eines ebenso gebildeten, als gütigen Mannes, des Bruder des bekannten Dichters.
Um diese Zeit verheirathete die Mutter sich wieder, und da der Stiefvater sich durchaus nicht in die Erziehung des Sohnes mischen wollte, so ward unserm Andersen dadurch noch mehr Freiheit zu Theil, als bisher. Spielkameraden hatte er nicht, weshalb er denn oft allein nach dem Gehölze wanderte, oder sich zu Hause in eine Ecke setzte, um Puppen für sein kleines Theater zu nähen. Die Mutter meinte, da er doch zum Schneider bestimmt sei, wäre es gut, daß er sich im Nähen übte. Würde dies wirklich der Fall, so müßten viele schöne Lappen abfalllen, woraus er Sonntags neue Anzüge für seine Theatergarderobe nähen könnte, tröstete der Knabe sich.
So kam denn endlich die Zeit der Confirmation heran, wozu der Jüngling die ersten Stiefeln in seinem Leben bekam. Damit sie die Leute sehen konnten, wurden sie über die Hosen gezogen, und da nun eine alte Nähterin ihm aus des verstorbenen Vaters Oberrock ein Confirmationskleid verfertigte, so war der feierliche Anzug vollständig. Nie noch hatte Andersen so hübsche Kleider gehabt. Die Freude darüber war so groß, daß der Gedanke daran ihn sogar in seiner Andacht am Tage der Weihe störte, so daß er Gewissensbisse darüber fühlte und Gott bat, ihm die Sünde so weltlicher Gedanken zu vergeben, und doch konnte er sich nicht erwehren, im nämlichen Augenblicke wieder an die schönen knarrenden Stiefeln zu denken.
Nach beendigtem Confirmationsfeste sollte denn Andersen nun in die Schneiderlehre treten, allein er bat seine Mutter inständig, ihn doch nach Kopenhagen reisen und einen Versuch machen zu lassen, bei'm königlichen Theater angestellt zu werden; er las ihr Lebensbeschreibungen berühmter Männer vor, die ebenso arm wie er gewesen, und versicherte sie, 'er wollte schon auch ein berühmter Mann werden. Einige Jahre schon hatte er seine erübrigten Schillinge in eine Sparbüchse gethan, und diese waren nun zu dem unerschöpflichen Schatze von 13 Reichsbankthalern angewachsen. Der Anblick dieser unerwartet großen Summe erweichte auch das mütterliche Herz; sie fing an, sich in die Wünsche ihres Sohnes zu fügen, wollte aber doch erst den Ausspruch einer klugen Frau über das künftige Schicksal ihres Sohnes hören. Nun ward die Sybille geholt, und nachdem sie in Karten und Kaffee geforscht hatte, erscholl das Orakel:
"Euer Sohn wird ein großer Mann, und ihm zu Ehren wird man einst die Stadt Odense illuminiren."
Eine so glückliche Prophezeiung mußte wohl die letzten Hindernisse aus dem Wege räumen. "So reise denn in Gottes Namen!" sagte die Mutter, als ihr aber die Nachbarn vorhielten, wie unbesonnen es sei, den vierzehnjährigen Knaben nach der großen Stadt reisen zu lassen, in welcher er keine Seele kannte, erwiederte sie: er lasse sie keine Ruhe haben, sie wäre aber überzeugt, er werde schon wieder umkehren, wenn er das große Wasser sähe, das er passiren sollte. Andersen reis'te nun als blinder Passagier mit der Post nach Nyborg, und erst auf dem großen Belte fühlte er, wie einsam er nun doch in der Welt dastehe. Sobald er auf Seeland gelandet war, trat er daher an eine abgelegene Stelle, warf sich hier auf die Knie, und flehte zu Gott um Hülfe in seiner verlassenen Lage. Getröstet stand er auf, und nun ging es diesen Tag und die folgende Nacht unterbrochen weiter durch Städte und Dörfer, bis er am Montag Morgen des 5ten Septembers 1819 die Thürme von Kopenhagen erblickte. An dem Thore mußte er absteigen und ging, sein kleines Reisebündel unter dem Arme, in die große Stadt hinein. Die bekannte Judenfehde, welche sich damals von Süden nach Norden über Europa erstreckte, war hier am Abend vorher ausgebrochen, und die ganze Stadt war in Bewegung; Naomi's Schicksale geben ein treues Bild von dem damaligen Zustande der dänischen Hauptstadt. – Drei Thaler hatte die Reise Gekostet, mit den übrigen zehn in der Tasche nahm der kleine Abenteurer nun ein Logis in einem Gasthofe. Seine erste Ausflucht ging nach dem Theater, staunend betrachtete er das stattliche Gebäude, umkreis'te es und betete inbrünstig, daß es sich ihm doch bald öffnen und er ein tüchtiger Schauspieler werden möchte. Damals hatte er gewiß noch keine Ahnung davon, daß zehn Jahre später hier eine seiner dramatischen Arbeiten beifällig aufgenommen, und zum ersten Male das Publikum anreden sollte.
Am folgenden Tage zog er nun die Confirmationskleider an, und begab sich auf den Weg, um sein Empfehlungsschreiben an die einflußreiche Tänzerin abzugeben. Lange ließ die Dame ihn auf der Treppe warten und als er endlich vorgelassen wurde, mißfiel das linkische und naive Benehmen des Knaben der Künstlerin so sehr, daß sie ihn für verwirrt hielt, zumal da sie den Herrn gar nicht kannte, der die Empfehlung ausgestellt hatte. – Nun wandte sich Andersen an den Director des Theaters, ihn um Anstellung ersuchend, aber auch hier war der Erfolg schlecht. "Er sei zu mager für das Theater," lautete die Antwort. "O!" erwiederte Andersen, "wenn Sie mir 100 Thaler Gage geben, will ich wohl fett werden." Der Chef wollte sich jedoch auf diese ungewisse Aussicht auf einen fetteren Rekruten für die königliche Bühne nicht einlassen, und wies den Supplikanten mit dem Bedeuten ab, man engagire auch nur Leute von Bildung.
Niedergeschlagen stand der arme Knabe nun da; er kannte Niemand, der ihm hätte Rath und Trost geben können, Niemand, an dessen Brust er seine Thränen weinen konnte. Da dachte er an den Tod, und eben dessen Schrecknisse führten ihn zu Gott zurück. "Wenn Alles erst recht unglücklich geht, wird er mir helfen," sagte er, "denn so steht es ja in allen Büchern, die ich gelesen habe." Er kaufte sich ein Billet für die Gallerie und sah Paul und Virginie. Die Scenen im zweiten Akt, wo die beiden Liebenden sich trennen, ergriff ihn so sehr, daß er in lautes Schluchzen ausbrach, und die Aufmerksamkeit aller Ansitzenden erregte. Beschwichtigt durch ihr freundliches Zureden, erzählte er nun Allen, wer er sei, wie er hierher gekommen, daß seine Liebe zum Theater nicht geringer wäre als die Liebe Pauls für Virginie, und wie er gewiß eben so unglücklich werden würde wie Paul, wenn man ihn keine Anstellung bei'm Theater gäbe. Alle sahen ihn verwundert an.
Der nächste Tag brachte keine erfreulicheren Aussichten, und schon war die Kasse bis auf einen Thaler zusammengeschmolzen. Was war zu thun? Entweder mußte er mit einem Schiffer die Rückreise antreten, um in seiner Vaterstadt verlacht zu werden, oder bei irgend einem Handwerker in die Lehre treten, was doch sein Loos in Odense sein würde, kehrte er zurück. Ein Tischler suchte eben einen Lehrburschen, zu dessen Diensten sich nun Andersen meldete, aber bald ward er auch hier, von den leichtfertigen Reden der Gesellen verletzt, ein Gegenstand der Belustigung Aller, und das Ende war wie einst in der Fabrik zu Odense. Weinend nahm er noch am nämlichen Abend Abschied von dem Meister.
Indem er nun betrübt durch die mit Menschen angefüllten Straßen wanderte, fiel es ihm ein, daß hier noch Niemand seine hübsche Stimme gehört hätte. Er suchte also den Professor Siboni, den direktor des königlichen Conservatoriums auf, bei dem eben eine große Mittagsgesellschaft versammelt war, und darunter der Dichter Baggesen und der berühmte Componist, Professor Weyse. Eine muntere Hausmamsell öffnete ihm die Thüre, und ihr erzählte er ganz offenherzig, wie verlassen er wäre, und wie groß seine Lust, zum Theater zu kommen, sei, was die junge Dame sogleich der Tischgesellschaft wieder vorbrachte, die begierig war, den kleinen Abenteurer, wie Baggesen sagte, kennen zu lernen. Nun wurde er hereingerufen, und mußte vor der Gesellschaft singen und Scenen aus Holberg deklamieren. Als ihm dabei eine Stelle seine traurige Lage in Erinnerung brachte, und er in Thränen ausbrach, applaudirte die Gesellschaft. "Ich prophezeie, es wird einst Etwas aus ihm werden!" sagte Baggesen, "aber werde nur ja nicht eitel, wenn das Publikum Dir Beifall klatscht." Der Professor Siboni versprach darauf, er wolle Andersens Stimme aubilden, damit er auf dem königlichen Theater debütiren könne, und hoch erfreut verließ der Knabe nun das glückliche Haus. Den Tag darauf mußte er bei dem Professor Weyse erscheinen, der ganz die verlassene Lage des armen Jünglings zu würdigen wußte, und edelmüthig eine Collecte für ihn sammelte, die 70 Thaler einbrachte. Nun nahm ihn Professor Siboni bei sich auf, und über dem ersten Unterricht verstrich fast ein halbes Jahr. Da war Andersens Stimme im Übergange, und verlor sich fast ganz. Siboni rieth ihm nun, lieber wieder nach Hause zu reisen und ein Handwerk zu erlernen. So stand der arme Andersen denn wieder ebenso verlassen in der Welt da, wie früher! Doch eben in diesem aufscheinenden Unglücke lag der Keim zu einem bessern Fortkommen für ihn. In seiner Noth erinnerte er sich, daß in Kopenhagen ein Dichter Guldberg lebte, ein Bruder des freundlichen Obersten in Odense. An ihn wandte sich Andersen und fand gütige Aufnahme. Als Guldberg sah, daß der junge Odenseer fast nicht ein Wort richtig schreiben konnte, bot er ihm seinen Unterricht in der dänischen und deutschen Sprache an, und schenkte ihm den Gewinn einer kleinen, eben herausgegeben Schrift. Auch der edelmüthige Weyse, Kuhlau und andere angesehene Männer reichten ihm wieder ihre hülfreiche Hand.
Nun sollte Andersen sich ein Logis in der Stadt miethen. Er fand auch eine Wittwe, die willig war, ihn aufzunehmen, allein diese Frau wohnte in einer berüchtigten Straße, und war umgeben von Damen, die der Dichter uns mit Victor Hugo's Worten als "les femmes ´chevelées qui vendent le doux nom d'amour" schildert. Doch sein Herz war zu rein, sein Gemüth zu kindlich, als daß er hätte über Das nachdenken sollen, was hier um ihn vorging. Seine Wirthin war aber eine harte und gefühllose Frau, die sich nicht entblödete, dem armen Knaben 20 Thaler an monatlichem Kostgelde abzunehmen, oblgeich sie ihm nur eine vormalige Speisekammer zur Wohnung anwies. Er gab ihr indessen das verlangte Geld, und bekam dagegen mitunter einige Schillinge von ihr, wenn er Stadgewerbe für sie besorgte. Keiner konnte sich doch glücklicher fühlen, als der junge Andersen in seiner jetzigen Lage, denn Professor Guldberg hatte den Schauspieler Lindgreen vermocht, den jungen Menschen zu instruieren, währen Einer der Solotänzer sich in den Kopf gesetzt hatte, einen Tänzer aus ihm zu machen. Andersen ging also täglich in die Tanzschule, trat in einigen Balletten auf, und da auch seine Stimme sich wieder eingestellt hatte, mußte er in den Chören mitsingen.
So war er denn nun wirklich zum Theater gekommen, und es galt nur noch um's Debütiren und die damit verbundene Erwerbung eines festen Gehalts. Noch immer von Aberglauben befangen, dachte er da am Neujahrstage, wen er heute in's Schauspielhaus kommen, und dort ein Stück declamiren könnte, würde er zuverlässig im Laufe des Jahres zum Schauspieler avanciren. Leider war das Haus aber an diesem Tage geschlossen, und nur zufällig stand eine kleine Nebenthür offen. Durch diese schlich sich Andersen, zitternd, als wenn er Böses im Sinne hätte, auf die dunkle Bühne, wo kein Mensch sich regte, trat an das Lampengestell, betete hier kniend ein Vaterunser, das Einzige und Beste, was ihm hier einfallen wollte, und kehrte dann getröstet nach Hause. Immer noch hoffte er, seine gute Stimme werde nach und nach ganz wiederkehren, was doch kaum zu vermuthen war, da der arme Jüngling aus Mangel an Geld fast immer mit zerrissenen Stiefeln und nassen Füßen gehen mußte, auch keine Winterkleider hatte. Nun bereits sechzehn Jahre alt, war er doch noch ganz Kind, so daß er sich den ganzen Abend auf seiner Kammer damit beschäftigte, Puppen für sein kleines Theater zu nähen, deren Umzüge aus Proben machte, die er sich in den Kaufläden erbeten hatte. Auf diese Weise verstrichen ihm die besten Jahre zum Lernen, und viele kummervolle Tage mußte er bestehen, ehe ein milder Tag für ihn anbrach. Guldberg übte ihn im dänischen Styl, und bald förderte Andersen eine ganz versificirte Tragödie zu Tage, die wegen der Gewandtheit, womit er die Sprache darin zu behandeln gewußt hatte, Öhlenschlägers, Ingemanns und Anderer Aufmerksamkeit erregte. Bei'm Theater aber ward ihm kein Debütiren gestattet, man entledigte ihn sogar seiner bisherigen Verpflichtung, die Tanzschule zu frequentiren und in den Chören zu singen, da man wünschte, er möchte seine Zeit wissenschaftlichen Studien weihen; doch Niemand that Etwas für ihn in dieser Hinsicht, und es fiel dem armen Knaben schwer genug, nur das Nöthige zur Erhaltung des Lebens zu erwerben. Da schrieb er in seiner großen Noth ein neues dramatisches Stück in der Hoffnung, daß es zur Aufführung angenommen werde, allein die Hoffnung schlug fehl, oblgleich dieser Arbeit bald ein zweiter und dritter Versuch folgte.
Gerade um diese Zeit wurde der als augezeichneter Beamter ebensosehr geschätzte, als wegen seiner Herzensgüte allgemein hochgeachtete Konferenzrath Collin Theaterdirector, und bald begriff dieser kluge und hellsehende Mann, was in dem jungen Dichter schlummerte. Zwar verwarf auch er Andersens dramatische Arbeiten, aber er ging alsbald zum König und erwirkte die Erlaubniß, den jungen Andersen auf Staatskosten in eine gelehrte Schule in den Provinzen zu senden, und wurde dem Jünglich von diesem Augenblick an ein Vater im edelsten Sinne des Wortes.
Jetzt trat nun Andersen von Tanzübungen, Romanen und Puppen über zu Mathematik, Latein und Griechisch, und der siebzehnjährige Jüngling mußte sich darin finden, unter zehnjährigen Knaben die ersten Elemente zu erlernen. Der Rektor behandelte ihn indessen sehr hart, sprach ihm alle geistigen Fähigkeiten ab, und vergaß sich so sehr, verkannte so ganz die Pflichten eines öffentlichen Lehrers, daß er den armen Jüngling zum Gegenstande des Hohns bei den Mitschülern machte, und ihn in einen Zustand geistiger Leiden versetzte, der ihn binnen Kurzem hingerafft haben würde, hätte ihn nicht der edle Collin und einige andere treue Freunde aus diesen Qualen errettet. Als nämlich ein paar Jahre hier verstrichen waren, reis'te Einer der Lehrer nach Kopenhagen, und berichtete dem Konferenzrath, wie übel und sorglos der arme Andersen von dem Rektor behandelt würde. Nicht sobald hatte Collin dies erfahren, als er auch sogleich Andersen aus der Schule nahm und ihn einem Privatlehrer übergab. Ein Jahr daruf (1828) ward Andersen akademischer Bürger in Kopenhagen.
Wenige Monate darauf erschien seine erste literarische Arbeit im Druck unter dem Titel: "Fußreise nach Amack, " eine humoristische Posse, die so großen Beifall fand, daß schon nach einigen Tagen eine zweite Auflage davon veranstaltet werden mußte, und eben jetzt die dritte Auflage unter der Presse ist. Nun wurde der junge Dichter überall mit zuvorkommender Freundlichkeit aufgenommen. Der dänische Uebersetzer des Shakspeare, der Kommandeur Wulff, der berühmte Naturforscher Statsrath Örsted und viele angesehene Familien und Gelehrte nahmen ihn als einen Freund ihres Hauses auf, und die Familie Collin gab ihm ganz eine väterliche Heimath.
Der “Fußreise nach Amack" folgte eine dramatische Arbeit, ein heroisches Vaudeville: "Die Liebe auf dem Nikolaithurme," das auf die Scene gebracht wurde und vom Professor David recensirt ist. Einige glaubten darin eine Parodie auf Öhlenschlägers Axel und Walburg zu sehen, worin die lieben Leute sich doch sehr irrten. – Die ganze Veranlassung zu diesem Irrthume entstand aus zwei Repliken eines Trauerspiels, die Andersen auf komische Weise in seinem Vaudeville benutzt hatte. Darüber entstand eine kleine Partei gegen ihn. Andersen härmte sich nicht darüber, und machte sein zweites akademisches Examen, worin er den höchsten Grad erhielt.
Bald darauf erschien die erste Sammlung ernster und scherzhafter Gedichte, die jedes für sich ein großes Publikum fanden. In der Schule hatte man Andersen so oft der Weichheit geziehen, daß er sich später oft seiner besten Gefühle schämte, und nicht selten, wenn er eben ein ernstes Gedicht vollendet hatte, unmittelbar darauf eine Parodie dazu schrieb. In dieser Sammlung von Gedichten finden sich mehrere Proben dieser Art Parodien, was jedoch von Einigen gemißbilligt wurde, die besorgten, es möge eine solche Richtung des Gemüths nicht gut enden. Chamisso hat mehre dieser Gedichte glücklich übersetzt, und sie in die Ausgabe seiner gesammelten Gedichte aufgenommen.
Im Sommer 1830 machte Andersen eine Reise durch die dänischen Provinzen, und nach der Rückkehr erschien unter dem Titel: Phantasien und Skizzen eine neue Sammlung lyrischer Gedichte von ihm, die von der großen Veränderung zeugte, die in seiner Seele vorgegangen sein mußte, und als hätten die früheren, von ihm selbst verhöhnten Gefühle sich an ihm rächen wollen, trugen alle diese Gedichte das Gepräge einer stilllen Schwermuth. Möglich ist es auch, daß Selbsttäuschung ihren Antheil daran hatte. Chamisso, Gaudy, Gähler und Andre haben einzelne Gedichte dieser Sammlung übersetzt und eins derselben: "Das sterbende Kind" so vielen Anklang gefunden, daß es in's Grönländische übersetzt worden. Die armen Grönländer singen es, wenn sie auf dem Fischfange sind, und man findet es in ihrem Liederbuche abgedruckt. – Überhaupt haben diese Gedichte einen Anklang von Heine's Liedern, in welchen Andersen die Leiden ausgesprochen fand, die sein eigenes Herz drückten.
Zerstreuung ward jetzt mehr und mehr ein Bedürfniß, wollte er anders seine Gesundheit nicht ganz untergraben. Er trat daher 1831 eine Reise in die sächsische Schweiz an, die er noch im nämlichen Jahre, 1831, beschrieb und im Druck heruasgab. Sie ist von Genthe in's Deutsche übersetzt und in Breslau herausgekommen. Auf dieser Reise machte der junge Dichter Bekanntschaft mit Tieck, Chamisso und Willibald Alexis. Chamisso, welcher Dänisch versteht, machte sich bekannt mit Andersens lyrischen Arbeiten und führte ihn zuerst in Deutschland ein, indem er, wie schon gesagt, mehrere von Andersens kleineren Gedichten übersetzte und sich im "Morgenblatte für gebildete Stände" folgendermaßen über ihn äußerte: "Mit Witz, Laune, Humor und volksthümlicher Naivität begabt, hat Andersen auch tieferen Nachhall erweckende Töne in seiner Gewalt. Er versteht besonders, mit Behaglichkeit aus wenigen, leicht hingeworfenen, treffenden Zügen kleine Bilder und Landschaften in's Leben zu rufen, die aber oft zu örtlich-eigenthümlich sind, um Den anzusprechen, der in der Heimath des Dichters nicht selbst heimisch ist. Vielleicht ist, was von ihm übersetzt werden konnte, oder übersetzt worden ist, am wenigsten geeignet, ein Bild von ihm zu geben." –
Da Andersen leider auch vom pekuniären Gewinn, den seine Arbeiten ihm einbringen, leben soll, und das Honorar in Dänemark auch für sehr gelesene Bücher unglaublich geringe ist, so ergriff er die Gelegenheit, als ein junger Komponist, der Konzertmeister Bredahl, sich einen Operntext von ihm erbat, auch die Theaterdirektion besser bezahlt als die Verleger, und schrieb nach Walter Scotts Roman die Oper: "die Braut von Lammermoor," behandelte ebenfalls Carlo Gozzi's Maskenspiel: der Rabe, wozu der Sekretär Hartmann die Musik komponirte, und vom Professor Weyse ersucht, Kenilworth für ihn zu schreiben, erfüllte er auch diesen Wunsch seines frühen Wohltäters. Allein die Kritik billigte nicht, was sie ein Zerstückeln anderer Dichterwerke nannte, und eiferte schonungslos gegen das verkehrte Beginnen, bekannte Romane dramatisch zu bearbeiten .
Indessen behauptete Andersen den schon erworbenen Ruf als lyrischer Dichter durch seine "Vignetten zu dänischen Dichtern" und: "die zwölf Monate des Jahres."
Um diese Zeit erschienen in Kopenhagen die anonymen "Gjengangerbreve", die wegen ihres vortrefflichen Gehalts und einer auffallenden Ähnlichkeit mit Baggesens Manier so große Sensation erregten. Eine sehr schwache Seite hatten diese launigen Episteln doch in dem Angriff, den sie auf Andersen enthielten. Der Witz drehte sich um eine Anspielung auf Andersens Namen, und tadelte ihn wegen seiner mäßigen Orthographie. Der anonyme Verfasser konnte nicht eine gute Seite an Andersens Arbeiten finden, und behandelte ihn auf eine vornehm-herabwürdigende Weise, die ihm nicht zur Ehre gereichte. Wollte Andersen Böses mit Bösen vergelten, erlaubte ihm seine ehrenwerthe Denkart, feindlich gegen jenen Verfasser, den nunmehr wolbekannten Dichter H. Hertz, aufzutreten, wäre dazu die allervorzüglichste Gelegenheit in diesen Tagen gegeben, wo Hertz dem kopenhagener Publikum bewiesen, wie auch er die jämmerlichste Jämmerlichkeit zu Tage zu fördern, und eine zahlreiches Publikum ganze anderthalb Stunden zu langweilen vermochte. Indessen wurden diesem Dichter unmittelbar nach dem Erscheinen jener spuckhaften Briefe Stipendien zu einer Reise nach Deutschland, Frankreich und Italien bewilligt, und dies veranlaßte Andersens Freunde, ihm eine gleiche Aufmunterung auszuwirken, obgleich Viele der Meinung waren, er wäre jetzt auf seinem Kulminationspunkte. Auf Öhlenschlägers, Ingemanns, Heibergs, Örsteds und Thiele's Empfehlungen wurden auch Andersen Reisestipendien zugestanden, wobei es recht merkwürdig war, daß Jeder dieser Herren seine Empfehlung auf eine besondere Eigenschaft am Dichter gestützt hatte: der Eine pries sein tiefes Gefühl, ein Anderer seinen Witz und seine Laune. – Diese Begünstigung erregte indessen den Neid einiger unsaubern Geister, es erschienen einige anonyme Angriffe auf Andersen, die ihn so sehr kränkten, daß er an sich selbst verzweifelnd und voll Mißtrauen eine Reise antrat, die ihm die beste Schule wurde.
Er ging nun (1833) nach Paris, und - kaum sollte man's glauben - der erste Brief, den er hier aus dem Vaterlande empfing, enthielt nur eine couvertirte dänische Zeitung, worin ein wahres Spottgedicht auf Andersen abgedruckt war, eine hämische Ergießung des Neides über die dem Dichter zu Theil gewordenen Stipendien zu einer Reise in's Ausland. Solche Ausbrüche der Rusticität, solche Beweise des gänzlichen Mangels an Erziehung und edleren Gefühlen wiederholen sich nicht selten bei uns. Es sind die ohnmächtigen Auslassungen eines contracten Gemüths, die ihre Wirkung selten empfehlen, d.h. sie gereichen dem Angegriffenen zum besten Ruhme. Andersen verlebte drei Monate in Paris, und stiftete hier Bekanntschaft mit Heine, Victor Hugo und Paul Düport. Nachdem er der Einweihung der Napoleunssäule beigewohnt hatte, reis'te er nach der Schweiz, wo ihn eine ihm ganz unbekannte Familie, Houriet in le Locle, im hohen Thale des Juragebirges, einlud, einige Zeit bei ihr zu verweilen. Andersen nahm diese Einladung mit Erkenntlichkeit an, und vollendete hier, in der großen Einsamkeit der Natur, sein dramatisches Gedicht: "Agnete und der Wassermann," das er in Paris angefangen hatte. In dieser Dichtung goß er seine ganze Seele aus, und wähnte, man würde ihm in Vaterlande die Gnade seines Königs nicht mehr mißgönnen, wenn das Gedicht erst dort bekannt geworden.
An dem nämlichen Tage, an welchem Andersen vor vierzehn Jahren fremd und hülflos nach Kopenhagen gekommen war, am 5. September wanderte er über den Simplon in's schöne Land, das ihn zu dem Dichterwerke begeistern sollte, wodurch ihm die erste allgemeine und wohlverdiente Anerkennung zu Theil wurde: Der Improvisator, oder, wie Professor Kruse den Titel ziemlich schwerfällig umgetauft hat: Jugendleben und Träume eines italienischen Dichters. Über Mailand, Genua und Florenz ging er nach Rom, wo ihn Thorvaldsen und alle Landsleute mit großer Liebe empfingen. Das nach Kopenhagen gesandte Gedicht "Agnete und der Wassermann," von dessen Aufnahme er so große Erwartungen gehegt hatte, wurde ganz übersehen. Ein anderer junger Dichter, Paludan-Müller, der sich besonders durch schöne Versifikation auszeichnete, war der Stern des Tages geworden. Sonderbare Verkettung! Paludan-Müllers Dichtungen sind in Deutschland erst neulich als schwache Leistungen geschildert, während Viele in Dänemark sie gern in den dritten Himmel erhöben, und Andersen findet in Deutschland weit mehr Anerkennung, als in seinem Vaterlande! – Seine Freunde theilten ihm auch jetzt Alles mit und gestanden ihm offenherzig, wie sie der nämlichen Meinung, wie die größere Menge, wären, daß er nämlich abgeblüht habe. – Ein folgender Brief brachte ihm die Trauerbotschaft vom Tode seiner Mutter, der Einzigen, die noch von seinen Angehöringen am Leben gewesen. Aus mehren erotischen Gedichten, die damals in’s Leben traten, darf man annehmen, daß auch ein geheimer Kummer des Dichters Herz drückte. Mißmüthig wandelte er unter den Kunstschätzen und der reichen Natur‚ wie lebhaft sich aber diese fremde Welt und das Volksleben des Südens in seiner Seele abspiegelte, zeigt uns der Improvisator im schönsten Lichte. Bei Thorvaldsen, der großes Gefallen an der “Agnete” fand, wurde dem Dichter Trost und Aufmunterung zu Theil. Der große Künstler erzählte ihm, wie arm auch er gewesen, wie sehr auch er in seinen ersten Künstlerjahren dem Neide bloßgestellt, und wie oft auch er verkannt worden.
Indeß war Andersens eifrigster Antagonist, der Dichter Herz, auch in Rom angekommen, und, wie es sich von edlen Gemüthern nicht anders erwarten ließ, sie schlossen sich einander an und reis’ten gemeinschaftlich nach Neapel, wo sie der Vesuv mit einer glänzenden Eruption empfing. Sie besuchten Pästum und die blaue Grotte; im Improvisator ist das Auftreten beider dänischen Dichter ein Zeuge dieser nunmehrigen Harmonie der beiden Musensöhne, die unsers Wissens in der Folge nicht gekränkt worden ist.
Im folgenden Jahre kehrte Andersen über Venedig, Wien und München in sein Vaterland zurück. In den beiden letzten Städten hielt er sich ziemlich lange auf und knüpfte hier Bekanntschaften mit Deutschlands ersten Dichtern und Künstlern, die ihm Alle auf’s freundlichste entgegenkamen. Gleich nach der Ankunft in Kopenhagen vollendete der Dichter nun seinen ersten Roman, den Improvisator, der mit ungetheiltem Beifall aufgenommen, gelesen, wieder gelesen und wieder aufgelegt wurde. Überall fand diese hehre Dichtung die verdiente Anerkenung, und selbst Diejenigen, welche früher nicht günstig gegen Andersen gestimmt gewesen, reichten ihm die Hand zur Versöhnung. Zu diesen Letzteren gehörte auch der Rector, jener hartherzige Lehrer unsers Dichters, der sich alle Mühe gegeben hatte, das von Gott verliehene Talent in den Staub zu treten. Jetzt erkannte er seinen Fehler und bedauerte seinen Irrthum. Von allen Beweisen der Anerkennung erfreute jedoch seiner den jungen Andersen mehr, als der Beifall des edlen deutschen Dichters Hauch. Dieser hatte in einer aristophanischen Komödie vermeintliche Fehler an Andersen als Dichter gerügt, und die Meinung ausgesprochen, er habe einen Weg eingeschlagen, der zu Nichts führe. Jetzt, nachdem er den Improvisator gelesen hatte, nahm er seinen Anstand, an Andersen zu schreiben, ihm seine Freude über den eigenen Irrthum zu bezeugen und ihm die Hand der Freundschaft zu reichen. Andersen hat der Welt seine Achtung vor diesem herrlichen Manne dadurch zu erkennen gegeben, daß er ihm und dem herzlichsten seiner vaterländischen Freunde, dem Dichter und Professor Ingemann, den vorliegenden Roman dedicirte.
Dem Improvisator folgte der von Christiani in’s Deutsche übersetzte Roman O.T., der aber wegen seines ganz vaterländischen Charakters eine weniger gefällige Lecture für Deutsche sein dürfte.
Für’s Theater schrieb Andersen das dramatische Gedicht: “Trennung und Wiedersehen,” das von der kopenhagener Theaterdirektion nicht zur Aufführung angenommen worden, wie denn diese Direktion überhaupt nicht das Geringste zur Aufmunterung des Dichters gethan. – Diese Kälte scheint ihm alle Lust benommen zu haben, für die Bühne zu arbeiten, denn er hat seitdem keine neue Arbeiten an die Theaterdirektion eingereicht.
Andersens neustes Werk ist der hier dem deutschen Publikum dargebotene Roman: “Nur ein Geiger!” Mehr als irgend eine seiner früheren Arbeiten enthält dieser Roman Züge aus dem Leben des Dichters, wie das aus dieser Skizze hervorgeht. Uns, dem Übersetzer, kann es nicht zustehen, ein Urtheil über diese Dichtung auszusprechen, daß sie aber Anklang bei dem nachdenkenden Leser finden wird, davon sind wir im Voraus überzeugt.
Des Dichters “Abenteuer für Kinder,” wovon ehestens eine deutsche Ausgabe in der Buchhandlung der Herren Vieweg u. Sohn in Braunschweig erscheint, halten in Dänemark Viele für Andersens originellste Arbeit, und gewiß verdienen drei dieser Dichtungen einen ausgezeichneten Platz in diesem Zweige der Literatur.
Mit der ihm zu Theil gewordenen Anerkennung seines Dichterwerkes scheint auch eine frohere Stimmung sich in seiner Brust zu regen. Nie hat je ein Dichter seine geistige Entwickelung so, von allen Umständen dazu gedrungen, vor dem Publikum zur Schau getragen. Die Kritik folgte allen seinen Schritten, und der Historiker Molbech, welcher Mitglied der Theaterdirektion ist, hat ein so hartes, liebloses und, wir dürfen sagen, ungerechtes Urtheil über Andersen gefällt, daß sein Aussprcuh der Wiederhall einer vorgefaßten Meinung, nicht aber das besonnene Urtheil eines wohldenkenden Mannes genannt zu werden verdient.
Aller dieser Widerwärtigkeiten ungeachtet hat des Dichters eigene Kraft und eine liebevolle Hand der Vorsehung ihn seiner Bestimung mit jedem Tage näher geführt. Seine Persönlichkeit und seine Werke haben ihm viele Freunde und Verehrer erworben; sein Publikum ist zahlreicher, als es seine Gegner glauben möchten. Deutschland indeß hat seinen Werth am richtigsten aufgefaßt, und es spricht das Conversationslexikon der Gegenwart eine doppelte Wahrheit aus, wenn es Andersen einen der talentvollsten dänischen Dichter neuester Zeiten nennt, dessen Ruf in Deutschland jedoch anerkannter sei, als in seinem Vaterlande – es giebt ein treues Bild seiner Persönlichkeit in den Worten: “er besuchte 1833 und 1834 Deutschland, die Schweiz, Italien und Frankreich, wo sein harmloses Wesen, sein offenes, ehrliches Gesicht und der liebefunkelde Blick, der das Dichtergemüth verräth, ihm überall Freunde erwarben.”
Im Sommer von 1837 machte Andersen eine Reise durch Schweden, besuchte Gothenborg, Stockholm und Upsala, wo er Bekanntschaft mit den Dichtern und anderen ausgezeichneten Männern des Nachbarlandes machte. Die Früchte dieser Reise wird das neue Werk uns bringen, woran der Dichter gegenwärtig arbeitet.
__________________
Wir glauben diese Skizze des Jugendlebens und der literarischen Thätigkeit des Dichters Andersen nicht besser schließen zu können, als durch ein chronologisches Verzeichniß aller seiner bisher heruasgegebenen Werke.
1829
erschienen 1) “Fußreise nach Amack.” Erste und zweite Auflage 1829, dritte Auflage 1838.
2) “Die Liebe auf dem Nikolaithurme,” heroischen Vaudeville. Gehört zum Repertoire des königlichen Theaters in Kopenhagen.
1830
3) “Gedichte.” Einige derselben sind von Chamisso in’s Deutsche übersetzt.
1831:
4) “Phantasien und Skizzen.” Aus dieser Sammlung von Gedichten haben v. Chamisso, Gaudy, Gähler und erst neulich auch Thomson in der in Berlin erschienenen sogenannten “Harfe der Skalden” deutsche Nachbildungen geliefert.
5) “Schattenrisse eienr Reise nach dem Harz und der sächsischen Schweiz.” In’s Deutsche übersetzt von Genthe, Breslau 1832.
1832
6) Die Braut von Lammermoor,” Operntext, in Musik gesetzt vom Concertmeister Bredal, und zum ersten Male aufgeführt auf dem königlichen Theater in Kopenhagen am 5. Mai 1832.
7) “Der Rabe,” komische Oper nach Carlo Gozzi’s il Corvo, in Musik gesetzt vom Sekretär Hartmann, als Festschauspiel gegeben zum Geburtstage des Königs von Dänemark, am 29. Januar 1832.
8) “Vignetten zu dänischen Dichtern.”
9) “Die zwölf Monate des Jahres,” ein Cyklus von Gedichten.
1833
10) “Gesammelte Gedichte.”
1834
11) “Agnete und der Wassermann,” ein dramatisches Gedicht, wovon Chamisso ein Fragment in’s Deutsche übersetzte.
1835
12) “Das Fest auf Kenilworth,” Operntext, in Musik gesetzt vom Professor Weyse. Gehört zum Repertoire des königlichen Theaters in Kopenhagen.
13) “Der Improvisator,” Originalroman in 2 Theilen. Zweite Auflage 1837. Deutsch: “Jugendleben und Träume eines italienischen Dichters,” vom Professor Kruse, Hamburg, 1835, französisch: “l’Improvisateur”, von v. Lundblad, Paris 1838.
1836
14) “Trennung und Wiedersehen,” Vaudeville in 2 Aufügen.
15) “O.T,” Originalroman in 2 Theilen, in’s Deutsche übersetzt von Christiani, Leipzig 1837.
1837:
16) “Mährchen für Kinder,” 3 Heftchen. Erscheinen in deutscher Ausgabe vom Unterzeichneten bei Fr. Vieweg u. Sohn, Braunschweig 1838.
17) “Nur ein Geiger!” Originalroman in 3 Theilen. In’s Deutsche übersetszt und mit einer Lebensskizze des Dichters begleitet vom Unterzeichneten, Braun-schweig 1838.
1838
18) “Die Galoschen des Glücks,” ein Mährchen. Erscheint in deutscher Über-setzung unter No. 16.
19) “Ein rechter Soldat,“ Posse in Versen.
20) “Das hat der Zombi gethan!” Gedicht.
Diese letzeren drei Leistungen erschienen in einem Bande.

Kopenhagen, im Mai 1838.
G. F. v. Jenssen

*[red.tilføjelse: Marmier skriver ”Hogg”. ”Hague” og den tilhørende forklaring er Jenssens gætteri. James Hogg (1770-1835) var en skotsk lyriker og prosaist, opvokset under fattige forhold ude på landet og autodidakt forfatter.]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Maj 1838
Sprog: hollandsk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11963
[Informationer opdateret d. 18.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

(Du stærke død, din tavshed vækker gru)

Udgivet 19. maj 1838
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9621
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Lykkens Kalosker

Udgivet 19. maj 1838
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9622
[Informationer opdateret d. 15.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Tre Digtninger (1838)

Tre Digtninger (1838) blev anmeldt i Fyens Stiftstidende 28. maj 1838 i en lille notits. Notitsen er anonym, muligvis skrevet af avisens ejer, kancelliråd Søren Hempel, jvf. Erling Nielsen: Eventyrenes modtagelseskritik i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr , Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990, s. 145.
Udgivet 28. maj 1838
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9681
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Dänische Romane.

[...] Zuerst also Hans Chiristan Andersen. Sein Roman "O.T." in zwei Bänden, der in deutsche Uebersetzung von Christiani bei Kummer in Leipzig erschien, ist eine an sich sehr dürftige Erfindung. Die Verhältnisse, in denen er sich beweget, sind fast zu kleinlich, und die Verwickelungen. so spannend sie sich anlassen, ensprechen fast nie den Erwartungen des Lesers; dagegen schildert der Roman vortrefflich das idylleleben in den Stadten Jütlands, das hauptstädtlich prätentiöse, in Kopenhagen. Alles ist mit großer Ruhe und Sorgsamkeit bis aufs Kleinste ausgemalt und die Localitaten wacker gezeichnet. Die stillen weiblichen Charaktere sind dem Dichter vorzüglich gelungen; in diesem Puncte möchte er von dem zweiten Romane: "Nur ein Geiger," der sonst in Allem besser ist, nicht übertroffen werden. [...] Zeitung für die elegante Welt, 22. oktober 1838.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. oktober 1838
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19949
[Informationer opdateret d. 15.3.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte (1838) blev anmeldt anonymt 1. november 1838 i Berlingske Tidende. Det er avisens første anmeldelse af H.C. Andersens eventyr.
Udgivet 1. november 1838
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9677
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Spelmannen från Svendborg.

Hierta, Lars: "Spelmannen från Svendborg". Stockholm, 1838. 189 + 221 s. Anm: Aftonbladet Stockholm 24. dec. 1838. Kjøbenhavnsposten 9.1.1839: "Kun en Spillemand" anmeldes i "Aftonbladet".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH XX-Sv-1, 1971/680, 1985/82)

Udgivet December 1838
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12019
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Lekkamraten. Vald Samling av Sagoroch Berättelser för Barn.utgifven af J.W. L. (=J.W.Liffman). Förste Häftet.

Uppsala, Leffler och Sebell 1838. Indeholder 5 eventyr af HCA. Anm.: Från trycket nyss utkommet, à 1 Rdr Banko i Caron et Lundquist's Bok- och musikhandel (Regeringsgatan Nr. 4: Lekkamraten Vald Samling af Sagor och Berättelser för Barn. Innehåll: Tumme Lisa, Rikepelle och Fattigpelle, Reskamraten, Hans och Greta, Fogelboet, Lilla Idas Blommor, Elddonet, Rübezahl, Den Fattige och den Rike. Aftonbladet, Stokholm 22.12.1838.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/669)

Udgivet December 1838
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13620
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af »Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet.«

Anmeldelsen af Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet. angår de to første hæfter af Eventyr, fortalte for Børn . Bragt 20. december 1838 i Aftonbladet, på det tidspunkt Sveriges største avis.
Udgivet 20. december 1838
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9674
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af »Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet.«

Anmeldelsen af Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet. angår de to første hæfter af Eventyr, fortalte for Børn . Bragt 20. december 1838 i Dagligt Allehanda.
Udgivet 20. december 1838
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9675
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Tre Digtninger (1838)

Tre Digtninger (1838) blev anmeldt i F.C. Petersens nystartede Tidsskrift for Litteratur og Kritik , 2. bind 1839. Anmeldelsen var temmelig nedladende og fik Carl Bagger til at polemisere imod den i Fyens Stiftstidende 22. juli 1839 . Anmeldelsen blev bragt anonymt, men var skrevet af den klassiske filolog og rektor i Slagelse C. W. Elberling, jvf. Erling Nielsen: Eventyrenes modtagelseskritik i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr , Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990, s. 147.
Udgivet 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9679
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Odeum, eller: Den lille Declamator.

Samlet og udgivet af J. C. Richter. 2det Bind. Kjøbenhavn. Trykt hos Fabritius de Tengnagel. 1839.
S. 9: Svinene (en Ode) [bfn19]
s. 24 Skildvagten [bfn 88]
s. 70 Manden fra Paradiis [bfn 81]
s. 95 Hjerte-Tyven bfn 116]
s. 196 Parapluien [ej bfn]
s. 220 Flyttedagen i April [bfn60]
Parapluien

En Paraplui det er et luftigt Væsen,
Som oftest har den otte lange Been;
Den tidt af Silke er, hvo ei er kræsen,
Af Nankin, Cambridgs og kan have én.

Den hører næsten til Fornødenheder.
Den conservere skal vor Pynt og Stads;
Sin Eier mangen Plage den bereder
Jeg har for den havt mangen artig Spas.

Engang jeg gik saa smukt paa Østergade
Med splinter-funkelnye Paraplui;
Jeg havde kjøbt den i den franske Lade
Hos Herr Nabrin, der har saa svært et Rye.

Det regned snart; jeg lod mig dog ej skrække,
Jeg Fjenden bød et vandtæt Silkeskjold;
Men Blæsten var vel haard, den vilde trække
Det lette Væsen bort, den lede Trold!

Da jeg til Hjørnet kom af Hallandsaasen,
Gav Vinden opad et forsvarligt Træk.
Ei hjalp, hvordan jeg dirigerede Kaasen,
Min Regnafleder havde alt en Læk.p>

Den franske Stads jeg altsaa maatte bære
Med brukne Been og Arme til Nabrin:
Den hele Stads var mig en kostbar Lære:
At fine Pynt er stundom og trop fin.

En anden Gang jeg nær fik banket Ryggen
Fordi jeg Hatten stødte af en Mand;
Men raske Been, beskyttede af Lykken,
Hjalp velbeholden mig fra Farens Rand.

Jeg glemt har mange, mange Parapluier,
Snart her, snart der, fik sjeldent dem igjen;
En slem Geschichte er det Vei'r med Byger,
Er Regnen standset, let man glemmer den.

Som oftest saa uheldigt traf det gjerne,
At jeg i Solskin slæbte paa mit Skrog,
Og naar det mig mod Regnen skulde skjærme,
Stod det sædvanligt hjemme i en Krog.

Jeg ogsaa tidt har laant et saadant Meubel
Ud til en eller anden gammel Ven,
Men kan man troe det, skjøndt det ei var Pøbel,
Kom Parapluien sjældent hjem igjen.

Nok sagt om denne store Landeplage,
Min sidste troer jeg blev i Bellevue;
Jeg aldrig mere vil i mine Dage
Bortkaste Penge til en Paraplui!

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/400)

Udgivet 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16999
[Informationer opdateret d. 31.5.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Danske Romanzer, hundrede og fem.

Samlede og udgivne af Christian Winther. Kjøbenhavn. 1839. 386 s Heri s. 7: Snee-Dronnigen og S. 101: Holger Danske.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-412)

Udgivet 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17002
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Literatur og Kunst.

Portefeuillen 2. hefte: "'Eventyr for Børn' udkommet på tydsk og svensk". Indgående omtale af den tyske udgave fra Vieweg med 'nydelige Kobbere'.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. januar 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12057
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Theater-Feuilleton.

Portefeuillen, 2. hefte : "Mulatten" er så nær færdigt, at det må kunne bringes paa Scenen mod Slutningen af indeværende Theater-Saison.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. januar 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12058
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Theatret i Odense.

Mandagen den 11 Februar: Skilles og Mødes, original dramatisk Skildring i to Afdelinger, af H.C. Andersen. Første Afdeling: Spanierne i Odense, Vaudeville i 1 Act. Derpaa: Fem og tyve Aar derefter, Vaudeville i 1 Act. Fyens Stifts Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende 8.2.1839.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. februar 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14002
[Informationer opdateret d. 29.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Improvisatören.

Nybom, Johan: "Improvisatören" (anm. af 'Improvisatoren'). Eos . Upsala 22. mar. 1839.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

Udgivet 22. marts 1839
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12020
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

"Mulatten" vil blive maaskee allerede blive opført i denne Saison.

Portefeuillen, 2. bind, 15. hefte. "Mulatten" vil blive maaskee allerede blive opført i denne Saison. Med angivelse af Rollebesætning, Scenen er Martinique, Balmusikken componeret af Secretair Hartmann.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. april 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12056
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Med H. C. Andersens Portrait.

Portefeuillen, 1839, II, 288-89. Portrættet - en litografi efter C.A. Jensens maleri, ledsages af et fireliniet vers "Med H.C. Andersens Portræt" af H. P. Holst.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juni 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12059
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Polemisk kommentar til en anmeldelse af Tre Digtninger i Tidsskrift for Litteratur og Kritik

Tre Digtninger (1838) blev anmeldt i F.C. Petersens nystartede Tidsskrift for Litteratur og Kritik , 2. bind 1839 . Anmeldelsen var temmelig nedladende og fik Carl Bagger til at reagere imod den i Fyens Stiftstidende 22. juli 1839.
Udgivet 22. juli 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9680
[Informationer opdateret d. 11.6.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Spelmannen från Svendborg.

Nybom, Johan: "Spelmannen från Svendborg. Roman af H. C. Andersen." (anm. af 'Kun en Spillemand'. Eos . Upsala 17. aug. 1839.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

Udgivet 17. august 1839
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12021
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Theodors sang (Den usynlige på Sprogø) (Sig hvad man vinder som sorgernes træl)

Udgivet 28. november 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9590
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Skandinavisk Sang af H.C. Andersen,

sat i Musik og Enkefrue C.M. Bügel höiagtelsesfuld tilegnet af J.C. Gebauer. Kjöbenhavn, hos C.C. Lose & Olsen. [iflg. brev Brev sunget ved Musikforeningens Julekoncert 1839.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-a-32)

Udgivet December 1839
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16894
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Til den kongl. Theaterdirektion

Portefeuillen for 1840 . Sp. 167-68: Henvendelse til den nye Teaterdirektion med opfordring til at genoptage Hartmanns "Ravnen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12086
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Mindeblade, ordnede efter Tidsfølgen.

Tøxen, J. K. Blok: Mindeblade, ordnede efter Tidsfølgen: anden, meget forøgede Udgave af Pennestrøgene. Heri P. VIII: "At alligevel det lille Danmarks nuværende Digtrige er langt meer blomstrende, end Samtidens i Lessings, Bürgers og Schillers store Fødeland: det føler vistnok enhver dannet Aand, ved at sammenligne ... den mangesidigen eiendommelige, aand- og følelses-fulde H. C. Andersens herlige Verker med Nutidens forskruede tydske Rimeriers Hærskare."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12130
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

O,T.

Förlag: N.H. Thomson, Stockholm 1840. 450 + 312 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH XX-sv-4)

Udgivet 1840
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17355
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Kinderpulver.

som nævnes i "Ole Lukøje". Pharmacopoea danica, 1840: Kinderpulver = Puovis Mangæsiæ compositus / Pulvis magnesiæ compositus (også kaldet Børnepulver) og Pulvis Magnesia cum Rheo. Pharmacopoea danica, 1840.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18301
[Informationer opdateret d. 5.4.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Portefeuillen for 1840

To Breve fra Chamisso til Andersen i Köbenhavn. Berlin den 21 Juni 1836 og den 5te Aug. 1838 [se brevene: Brev og Brev ]

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/445, 2000/392)

Udgivet 12. januar 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11939
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette (Den danske Bonde bad:

To strofer af "Sørge-Cantate over Høisalig Kong Frederik den Sjette. Af H. C. Andersen. Sat i Musik af J. P. E. Hartmann. Afsungen ved Sørgefesten i Studenterforeningen den 28de Januar 1840. (Død er vor Konge! Død Kong Frederik), der blev trykt 28. februar 1840, jvf. BFN 367 ; "Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette / (Sang af Studenterforeningens Sørgecantate)", blev trykt i Fædrelandet den 29. januar 1840 og i Dansk Folkeblad, 5te Aarg., Fredag d. 31. januar 1840, No. 54; ["Død er vor Konge! Død Kong Frederik" og "Den danske Bonde Bad":] Portefeuillen 2. Februar 1840.
Ejnar Askgaard (H.C. Andersens Hus/Odense Bys Museer) gjorde dette fund i 2003.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/322, 2003/166, A-319)

Udgivet 29. januar 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 10604
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Til H. C. Andersen, med hans porträt, på Oscarsdagen 1839.

N. Lilja: "Til H. C. Andersen med hans porträt, på Oscarsdagen 1839. Portefeuillen, I, 5. hefte.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/394)

Udgivet 2. februar 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12055
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Literatur og Kunst.

Portefeuillen 1840, 5. heft. "Jeg er en Skandinav" og "Aarets Børn" udkommet i Hertha.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. februar 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12061
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sørge-Cantate i Christiansborg Slotskirke den 2den Februar 1840.

Sørge-Cantate: Død er vor Konge! Død Kong Frederik" [bfn367] af H.C. Andersen. Musiken af J.P.E. Hartmann. [med flere cantater] opførte i Christiansborg Slotskirke den 2den Februar 1840.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/283)

Udgivet 2. februar 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16903
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Til H. C. Andersen. 'Til Fremtids Held, at finde Skatten'

Portefeuillen 1840, I, 6. hefte. Digt af C. Wilstrup til "Mulattens" forfatter.
Sp. 143-44: Negerkongens Datter. Af Andersens "Mulatten".
Desuden omtale af den levende Interesse for "Mulatten" både på scenen og i læsekredse.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/395)

Udgivet 9. februar 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12060
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Aftenunderholdningen iforgaars ....

Hr. Phister morede ved Fremsigelsen af "Svinedrengen", et Eventyr af H.C. Andersen. Fædrelandet 11.2.1840.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. februar 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13987
[Informationer opdateret d. 29.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Til H. C. Andersen.

Hyldestdigt til H. C. Andersen forfattet af skuespilleren Wilhelm Holst, som fremstillede "Mulatten" på scenen og senere hørte det oplæst. Portefeuillen for 1840 , 1. bd., sp. 145.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/396)

Udgivet 16. februar 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12051
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Aus dem Bilderbuch des Mondes.

Magasin für die Literatur des Auslandes 9.3.1840: 1.-3. aften. 11.3.1840: 4-6. aften. 13.3.1840: 7.-12. aften.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. marts 1840
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13768
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fædrelandet Torsdagen den 12. Marts 1840.

"Publicum vilde altsaa havt god Grund til at forlade denne Aftenunderholdning ligesaa misfornøiet som mange af de tidligere, hvis ikke Vaudeville-Monologen: "Mikkels Kjærlighedshistorier i Paris" af H.C. Andersen omsider havde bragt lidt Munterhed i Sindet. Hr. Phisters Livlighed og Lune og den lykkelige Anvendelse af adskillige Musiknummere (...) forsonede Publicum, der af Naturen er godmodigt og nøisomt, og lod det, om ikke tilfredsstillet, saa dog ret vel tilfreds tage Afsked med Hr. Phister."

(Bibliografisk kilde: HCAH A-697e)

Udgivet 12. marts 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16904
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Theater-Feuilleton.

Portefeuillen 1840, 11. heft. Phisters Aftenunderholdning i onsdag [11. marts] sluttede med "Mikkels Kjærlighedshistorier i Paris".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. marts 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12062
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Literatur og Kunst

Portefeuillen 1840, 12. Hefte: Første Oplag af "Mulatten" er udsolgt, og et nyt Oplag vil udkomme om faa Dage. Stykket er i forrige Uge givet i Odense (med nye Decorationer).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. marts 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12066
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

- Efter 8 Dages Typhus døde, paa den 2den April, min kjære, 15aarige Datter Laura Hansine.

Ved HCAs værtinde, Karen Sophie Larsens datter Lauras død; digtet er dateret 7.4.1840. [Formentlig:] Adresseavisen, 8.4.1840. H.C. Andersen havde lavet udkast til dette sørgedigt, se Brev .

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. april 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15567
[Informationer opdateret d. 17.10.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Korrespondens-Artikel. H.C. Andersens besøg i Lund.

Malmö nya Allehanda no. 33. den 25. April 1840. Uddrag heraf i Dagen 30.4.1840.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. april 1840
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13619
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Det döende Barnet.

Portefeuillen 1840, 1. bd. p. 120: I anledning af HCAs besøg i Malmö og Lund er HCAs "Det døende Barn" genoptrykt - denne gang med HCA som forfatter.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/398)

Udgivet 5. maj 1840
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12053
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Theater-Feuilleton.

Portefeuillen 1840, 19. Hefte: Onsdag den 13de Mai agter Hr. Stage at give en Aftenunderholdning: En Vaudeville, betitlet "en Comedie i det Grønne".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. maj 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12065
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Literatur og Kunst.

Portefeuillen . Forlægget til H.C. Andersens "Mulatten" er en fransk novelle "Les épaves".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. maj 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12064
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen in Schweden.

H.C. Andersen befindet sich für den Augenblick auf einer Reise nach Dalarne in Schweden. Auf seiner Durchreise wurde ihm ein schönes Fest in Stockholm, im Locale des "Trädgårds föreningen" (der verein des Thiergartens) gegeben. Musik und Becherklang, Reden und Toaste wurden dem Dichter gespendet; ein liebliches Gedicht von Carlén auf Andersen ward gesprochen, und eine Schaar festlich geschmückter Kinder überreichte ihm einen duftenden Blumenkranz.
Nordischer Telegraph , Verlag von Carl B. Lorck. Nr. 40, 6. Juli 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. juli 1840
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19840
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Til H. C. Andersen. Impromty.

Portefeuillen for 1840 3. bd, 29. hefte: "Til H. C. Andersen". Hyldestdigt af C. Adlersparre i anledning af Mulatten.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. juli 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12050
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Literatur og Kunst.

Portefeuillen 1840, 37. heft. I "Neue Zeitschrift für Musik No 12. den 8de August" findes en af R.S. [= Robert Schumann] udfærdiget anmeldelse af "Ravnen". Anmeldelsen gengives her på dansk.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. september 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12063
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hr. Siesby og hans 'Salon'

Under overskriften "Hr. Siesby og hans "Salon"" gives en kritisk gennemgang af de deri optagne bidrag herunder H.C. Andersens "Mikkels Kjærlighedshistorie i Paris, Vaudeville Monolog" samt "Den onde Fyrste. Et Eventyr". Trykt i Corsaren No. 2, 28.10.1840, spalte 11-16.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-227)

Udgivet 28. oktober 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16905
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Farvel til H. C. Andersen

Portefeuillen 1840 , 4. Bind, 45. hefte: F. C. Hillerups digt "Farvel til H. C. Andersen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. november 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12054
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Die Seejungfrau.

Ein Märchen. Von H.C. Andersen. Magazin für die Literatur des Auslandes , Berlin 18.11: s 553-54. Forts: 20.11. s. 558-59. Forts.: 23.11. s. 562-63.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. november 1840
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13769
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Lekkamraten för 1841.

Vald Samling av Sagor och Berättelser för Barn. Utgiven av J.W. L. (J.W. Liffman). Stockholm 1840. (Indeholder 7 eventyr).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/678)

Udgivet December 1840
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17354
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Død er vor Konge! Død Kong Frederik!

Cantate [Bfn 367] af H.C. Andersen med Musik af Hartmann, componeret til Studenterforeningens Sørgefest over Kong Frederik den Sjette. Opført i Fruekirke den 3die December 1840. Cantate af I.L. Heiberg. Sørge-Cantate af Oehlendschlæger. - Lejlighedstryk. 16 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-45, 1971/475, 2000/284)

Udgivet 3. december 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16928
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Den onde Fyrste (Et Sagn) 1840.

Privattryk i 200 eksemplarer. Nytaar 1940. C. Th. Thomsens Bogtrykkeri. Kbhvn.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. december 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16231
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Interessant og læreligt Dansk-norsk Conversationslexicon for alle Stænder. Indtil den nyeste Tid.

Høst, Joh. Nik.: Interessant og læreligt Dansk-norsk Conversationslexicon for alle Stænder. Indtil den nyeste Tid. Heri p. 58-59: "H. C. Andersen".
Ny Cyclus 1852, p. 10: "H. C. Andersen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12085
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Danmarks nyeste Digtere, omtalte i Sverrig.

Figaro 1841 , sp. 9-18: "Danmarks nyeste Digtere, omtalte i Sverrig" - spalte 15-16: H. C. Andersen. Hele artiklen er en gengivelse af Anmeldelse fra det svenske Blad "Nyeste Freja".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12087
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.

Udgiven af H.C. Andersen. 3. Oplag. Fahlun, hos P.A. Huldberg. 1841. Norrköping Tryckt hos Østlund & Berling 1841. 144 S.

(Bibliografisk kilde: HCAH XX-2, 1971/343, 2000/106)

Udgivet 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16898
[Informationer opdateret d. 12.3.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Almanach deutscher Volks- und Kindermärchen. 1841.

Hermann Kletke: Mit Zeichnungen von Hosemann, Berlin, Morin, 1841. Zweite Theil an Hans Christian Andersen gewidmet. [se desuden brev: Brev ] Omtalt i: Literarische Zeitung, Band 7, 1841; Figaro, 1841, andet bind, sp. 159-60.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1841
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17313
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Der Improvisator.

Miniaturbibliothek der Ausländischen Classiker. No 15. Der Improvisator. Szenen aus dem italienischen Volksleben von H.C. Andersen. Aus dem dänischen von Dr. A.E.Wollheim. Hamburg & Leipzig, Verlag von Schuberth & Comp. St. Petersburg, W. Gräff'sche Buchhandlung. Druck von H.B. Voigt in Hamburg. [Foran i bogen dedikation til Jonas Collin: Brev .]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1969/113 b-sag)

Udgivet 1841
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20047
[Informationer opdateret d. 22.6.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Mulattorna

romantiskt skåd. på vers 5 a. af H. C. Anndersen [Mulatten), fritt öfr. af E. W. Djurström: O. 22 mars 1841 — 7 apr. 1842 . Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863, med flera anteckningar
Udgivet Marts 1841
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17356
[Informationer opdateret d. 1.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Digteren H. C. Andersen er igaar ankommet hertil.

Fyens Stifts Adresse- og politiske Avis. Torsdagen 15. Juli 1841, p. 518: om HCAs Ophold i Odense og Udbytte af Ophold i Constantinopel og i Grækenland.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. juli 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12154
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Feuilleton. Literatur- og Kunst-Nyheder.

Figaros Supplementsblade . I sidste Numer af "Hamburger Neue Zeitung": Hr. Andersen, Schriftsteller aus Constantinopel. Hr. Andersen vil først besøge Breitenburg, dernæst Fyen og kan saaledes ikke strax ventes i Kjøbenhavn.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. juli 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12089
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

En Samtale.

Corsaren, no 38 fredag den 23. Juli 1841. Ansvarshavende redacteur,udgiver og forlægger: R. p. Morthensen, cand.philos. På næstsidste side: Under overskriften "En Samtale" - - Stakkels H. C. Andersen, som har lidt så frygteligt i Grækenland og Tyrkiet (see O. Th's. A.)! - Og hvad har han da lidt? - "Ingen Ubehageligheder," men en forfærdelig "Uvished om de insurgerede Provindser", som varede hele fire Dage, indtil den femte, da han fik at vide, at Alt var roligt - hvorpaa han reiste: "Vi ville haabe, at Digteren fra denne Reise hjembringer et rigt Udbytte for hans Aand og Phantasie, og at Frugten deraf vil vise sig i nye Arbeider, der ville blive ham selv til Ære og hans og hans Muses talrige Venner og Velyndere til sand Glæde." (O. Th.'s A.)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-660-1)

Udgivet 23. juli 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19622
[Informationer opdateret d. 17.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hjemkomst fra Udenlandsreise

Figaros Supplementsblade . HCA er hjemkommet fra Udenlandsreisen til Odense via Wien.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. juli 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12088
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Scene i Odense.

Corsaren no 40 Fredagen den 6te August 1841. Heri på næstsidste side under overskriften: Scene i Odense: - Ifølge Breve fra Fyen reiste Digteren Andersen derigjennem, iført en fuldstændig græsk Dragt, hvorved især udmærkede sig en Hue med en stor forgyldt Kvast, der hang ned paa Digterens Skulder. Denne Kvast gjorde en saadan Opsigt paa Øen, at Folk endog stode stille paa Landeveien, naar han kjørte forbi, og sagde: Nei, see bare hans Kvast.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-660-2)

Udgivet 6. august 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19623
[Informationer opdateret d. 17.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Figaros Supplementsblade for Literatur-, Kunst- og Musik-Nyheder.

"Ahasverus" foromtales. Vieweg i Brunsvig agter at udgive samlede Værker i tydsk Oversættelse. "Mulatten" skal næste Vinter opføres paa Burg-Thatret i Wien, er allerede oversat paa Svensk og med held opført i Stockholm.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. august 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12070
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Figaros Supplementsblade for Literatur-, Kunst- og Musik-Nyheder.

Figaro . Omtale af, at "Tidsskrift of Litteratur og Kritik", 7-8 hefte har en artikel om H.C. Andersen med titlen "Maurerpigen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. august 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12071
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bidrag til Hr. J. C. Lange til hans danske Conversations-Lexicon - under Digter

Corsaren no 207 den 30te August 1844. Heri på spalte 5: Bidrag til Hr. J. C. Lange til hans danske Conversations-Lexicon - under Digter: Digter, En, der er begavet fremfor andre Mennesker. Under denne Titel tager H. C. Andersen Reisepas.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-662-2)

Udgivet 30. august 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19624
[Informationer opdateret d. 17.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Theater- og Musik-Nyheder.

Figaro . Cetti og Sahlerts Aftenunderholdning 18.12.1841: "Vandring gjennem Opera-Galleriet".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. november 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12069
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Af 'Figaros' Dagbog.

Figaro omsl. s. 1-2: I Søndags [7. nov. 1841] Concert med dramatisk scene "Sangerinden" af H. C. Andersen, Musik af Auber, Kuhlau og Donizetti arrangeret af Bournonville og en Epilog fremført af Mad. Simonsen, akkompagneret af hendes Mand, Kapelmusikus S. Simonsen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. november 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12072
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842.

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842. (udkom 20. december 1841) blev anmeldt anonymt i Kjøbenhavnsposten d. 23. december 1841.
Udgivet 23. december 1841
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9678
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Jeg er en Skandinav.

Politisk Visebog. Redigeret af Frederik Barfod med Bistand af F.L. Liebenberg og C. Ploug. København 1842. Wahl'ske Boghandel. - 160 s. Heri: "Jeg er en Skandinav." (Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-551)

Udgivet 1842
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16899
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

'Ole Lukøie', fremført af Phister.

Figaros Supplementsblade Om en optræden paa Det Kongelige Theater den 2. Jan. 1842, hvor Phister oplæste "Ole Lukøie" og fik baade Publicums Applaus og Hyssen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. januar 1842
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12102
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Aftenunderholdning den 6. marts 1842: 'Vandring gjennem Opera-Galleriet'

Figaros Supplementsblade Cettys og Sahlertz's Aftenunderholdning: "Vandring gjennem Opera-Galleriet" blev med faa og heldige Forandringer gjentaget. Scenerne gjorde Lykke.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. marts 1842
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12103
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Metalsvinet

Eventyret "Metalsvinet" udkom for første gang som en del af rejsebogen En Digters Bazar , som udkom 30. april 1842. Udkom 15. december 1862 som selvstændigt eventyr i samlingen Eventyr og Historier. Første Bind , illustreret af Vilhelm Pedersen.
Udgivet 30. april 1842
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9560
[Informationer opdateret d. 30.10.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Venskabs-Pagten

Eventyret "Venskabs-Pagten" udkom for første gang som en del af rejsebogen En Digters Bazar , som udkom 30. april 1842. Udkom 15. december 1862 som selvstændigt eventyr i samlingen Eventyr og Historier. Første Bind , illustreret af Vilhelm Pedersen.
Udgivet 30. april 1842
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9561
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

En Rose fra Homers Grav

Eventyret "En Rose fra Homers Grav" udkom for første gang som en del af rejsebogen En Digters Bazar , som udkom 30. april 1842. Udkom 15. december 1862 som selvstændigt eventyr i samlingen Eventyr og Historier. Første Bind , illustreret af Vilhelm Pedersen.
Udgivet 30. april 1842
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9562
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Det Holbergske Samfund.

Det Holbergske Samfund. Fortegnelse over Deeltagere i det Holbergske Samfund. Skrift- og Forretnings-Commiteen for det Holbergske Samfund, Kiøbenhavn d. 27de Januar 1842.
A. E. Boye, C. J. C. Bræstrup, J. A. Bölling, Fr. Fabritius, J.N. Madvig, C. Molbech, L. Nyegarad, P.G. Thorsen s. 5: Sjællands Stift: Kiøbenhavn: H.C. Andersen (J. Collin,) s. 13: Liste over indtegnede i Tidsrummet fra den 1. Februar indtil Indtegnelsernes Slutning den 31. Mai 1842.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1951/51)

Udgivet Maj 1842
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19850
[Informationer opdateret d. 5.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sang i Anledning af Frederik VI's Asyls Indvielse.

Af H.C. Andersen. Trykt i: Bidrag til Tidshistorien. Et Ugeblad, i Forbindelse med Fynes Stifts Adresse-Avis. Trykt og udgivet af S. Hempel i Odense. Redigeret af Carl Bagger. Løverdagen den 18 Juni, 1842.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-792c)

Udgivet 18. juni 1842
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16906
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Foreningen for Sommerskuespillene opførte 'Fuglen i Pæretræet'

Figaro , 3. bind, 2. hft, omsl. s. 3: "Fuglen i Pæretræet" opført i Mandags: "Mangelen paa Spøg er netop den væsentligste Anke ... hos Publicum fandt denne Spøg en gunstig Modtagelse, der maatte skrives paa Hr. Phisters Regning ..." Fædrelandet, 5.7.1842. M. Goldschmidt: Corsaren, 8.7.1842. J. Heibergs Intelligensblade No 19, 1842.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-661c, A-698b, A-711a)

Udgivet 10. juli 1842
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12101
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bulletin.

Dramatisk Spøg i een Act af H. C. Andersen. Figaro . [Udg. af Georg Carstensen]. Anmeldelse af forestillingen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/320)

Udgivet 30. oktober 1842
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12068
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ny Portefeuille: Parisernyt

Ny Portefeuille, Andet Bind 1843, spalte 88-90. Under overskriften: Parisernyt, uddrag af brev til J. P. E. Hartmann, [se hele brevet: Brev ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11938
[Informationer opdateret d. 3.9.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Journal for Litteratur og Kunst

Juul, Christian: Journal for Litteratur og Kunst bd. 3, 1843. P. 190: "Kun en Spillemand" efterlignet af Gustav Nieritz i "Naomi und Christian, oder der arme Geiger".
[HCA kommenterede dette i brev til Vieweg: Brev ]

(Bibliografisk kilde: HCAH A-713-b)

Udgivet 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12022
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Efterladte Skrifter af Poul M. Møller.

Tredie Bind. Kjøbenhavn, 1843. Heri p. 96-98: Poul Martin Møllers brev til F.C. Sibbern om "Fodreisen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12046
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Theater-Revue.

Ny Portefeuille , bd. I, 1843: Hr. [Martin] Spindler har optraadt som Gjest i "Mulatten" i de la Rebellaires Rolle [20. feb. 1843]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12067
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Jeg er en Skandinav.

Mel. af Gebauer. Trykt i "Det scandinaviske Selskabs Visebog", Nr. 4, s. 23-24. Trykt: Bianco Luno. [1843]. [København].

(Bibliografisk kilde: HCAH A-195)

Udgivet 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16901
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen (Hans Christian).

Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840, Ved Thomas Hansen Erslew. Første Bind. A-J. Kjøbenhavn Forlagsforeningens Forlag. 1843. S. 16-18: om H.C. Andersen. Ny forøget Udgave 1858, se: 17353
s.16:
Andersen (Hans Christian), f.d. 2den April 1805 i Odense, hvor hans Fader var Skomager. Kom paa Theatrets Dandse- og Syngeskole iblandt Eleverne, og blev i sit 18de Aar sat i Slagelse lærde Skole; 1838 privat dimitteret til Universitetet, og tog det følgende Aar Examen philologicum og philosophicum med bedste Characteer. Reise i Sommeren 1831 til Harzen og "det sachsiske Schweiz", og tiltraadte, med kongelige Understøttelse, i April 1844 en Reise til Tydskland, Frankrig, Schweiz og Italien, hvorfra han kom tilbage i Begyndelsen af August 1834; foretog i Sommeren 1837 en Reise gjennem Sverrig, og tiltraadte i October 1840 en Reise til Tydskland, Italien, Grækenland og Tyrkiet) – (Biographi, foran G.F. v. Jenssens tydske Oversættelse af Andersens: ”Kun en Spillemand” se: se: 11963 ; Conversations-Lexicon der Gegenwart, 1stes Heft, 1838; Revue de Paris, Octbr. 1837 (af Marmier; Marmier: historie de la littérature en Danemark & Suéde; Kbhvns Morgenblad 1838 Nr. 25-26. se: se: 10969 – Portrait, malet af C.A. Jensen, lithogr. 1847; ogsaa foran Holsts Nytaarsgave fra danske Digtere; i Portefeuillen 1837, Bd. II; og i Hertha, svensk-dansk Nytaarsgave for 1840).
Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. Kbh. 1829. se: 22 (Prøver heraf iforvejen indf. I Kbh. flyv. Post. 1828. Nr. 90-95. se: se: 21 Rec. L.T. 1829. Nr. 4, S. 61-64; M.f.L. I. 169-72, af J.L. Heiberg). anmeldelse 2det forøgede Oplag. Kbh. 1829. 3die Udgave. Ibd. 1839.
Kjærlighed paa Nicolai-Taarn, eller hvad siger Parterret? Heroisk Veaudeville i een Act. Kbh. 1839. (r. af C.N. David. I M.f.L. I, 543-52). anmeldelse
Digte. Kbh. 1830. se: 51 (L.T. 1830 Nr. 6, S. 81-88. M.f.L. III. 162-72. R. af C. Molbech) anmeldelse
Phantasier og Skizzer. Kbh. 1831. se: 109 (M.f.L. VI. 126-32) anmeldelse
Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweiz, c. i Sommeren 1831. Kbh. 1831. 162 (R. af C. Molbech i M.f.L. VI. 483-92). Paa Tydsk overs.; udg. af F.W.Genthe, Breslau 1836 se: 15996
Skibet Vaudeville i een Act. Bearbejdet efter Scribes og Mazères "la Quarantaine". Kbh. 1831. se: 166
Vignetter til danske Digtere. Kbh. 1832. se: 174 (Udtogsviis og frit overs. paa Tydsk af A. Martini i Thaarups Kopnh. Børsenhalle. II. 1832. Nr. 25). se: 15989
Bruden fra Lammermoor. Originalt romantisk Syngestykke i fire Acter. Kbh. 1832. se: 183 (M.f.L. IX. 191-95), r. af C. Wilster. Skilderiet 1832 Nr. 94). anmeldelse
Ravnen, eller Broderprøven. Trylle-Opera i tre Acter (efter Gozzis tragicomiske Eventyr). Kbh. 1832. se: 196 (Mf.L. IX 195-97, r. af C. Wilster) anmeldelse
Aarets tolv Maaneder. Tegnede med Blæk og Pen. se: 199 Kbh. 1833. (M.f.L. X. 870-79, r. af C. Molbech). anmeldelse
s. 17:
Samlede Digte. Kbh. 1833. se: 224 (M.f.L. X. 879-82, r. af C. Molbech; Kbhpost. 1833, Nr. 169.
Dronningen paa sexten Aar. Drama i to Acter; overs. efter Bayards "La reine de seize ans." Kbh. 1833. se: 222 (Udgjør Nr. 47 af det kgl. Theaters Repertoire).
Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt. Kbh. 1834. se: 250 (M.f.L. XII. 109-117, anm. af D.G. Monrad). anmeldelse
Improvisatoren. Original-Roman i to Dele. Kbh. 1835. 2det Oplag. ibd. 1837. se: 264 (L.T. 1835, Nr. 17-18, S. 261-65; 282-91; M.f.L. XVIII. 61-79; J.N.Høst's Dannora I. 60-74; Dagen 1835, Nr. 119, 131). anmeldelse Oversat paa Tydsk af L. Kruse. I.-II. Theil. Hamburg. 1835. se: 15995 Ogsaa overs. paa Fransk. se: 16577
Eventyr, fortalte for Børn. I-II. Bd. 2det Hefte. Kbh. 1835-1839. se: 266 (L.T. 1836 Nr.1, S. 10-14; J.N. Høst's Dannora I. 74-76). anmeldelse Overs. paa Tydsk af G.F. v. Jenssen. Braunschweig, 1839 se: 16007 u. 1840. m. Kupf.; se: 16009 og paa Svensk. se: 13620
O.T. Original-Roman i to Dele. Kbh. 1836. se: 292 (M.f.L. XVIII. 79-87). Overs. paa Tydsk af W. Christiani. Leipzig, 1837; se: 15999 paa Svensk, 1840. se: 17355
Sangene i "Festen paa Kenilworth". Kbh. 1836. se: 285
Skilles og mødes. Original dramatisk Digtning i to Afdelinger. Første Afdeling: Spanierne i Odense; Vaudeville i een Act. Anden Afdeling: Fem og tyve Aar derefter; Vaudeville i een Act. Kbh. 17836 (Udgjør Nr. 76 af det kgl. Theaters Repertoire). se: 291
Kun en Spillemand. Original-Roman i 3 Dele. Kbh. 1837. se: 308 Paa Tydsk. overs. af G.F. v. Jenssen. Braunschweig, 1838; se: 16002 paa Svensk, 1838. se: 12019
Tre Digtninger Kbh. 1838. (T.f.L. v. K. II. 73-79) se: 320
Den Usynlige paa Sprogø, dramatisk Spøg i een Act. Kbh. 1839. (Udgiør Nr. 113 af det kongl. Theaters Repertoire.) se: 359
Mulatten. Originalt, romantisk Drama i fem Acter. Kbh. 1840 (Fædrel. I. 1840, Nr. 70). Andet Oplag. ibid. eod. se: 368 Oversat paa Svensk af Djurstrøm, 1840. se: 17356
Billedbog uden Billeder Kbh. 1840. se: 360 (Fædrel. I. 1840, Nr. 78, S. 507-8). Oversat paa Tydsk. se: 16030
Cantate ved Sørgefesten i Studenterforeningen for Kong Frederik VI. Kbh. 1840. se: 367
En Comedie i det Grønne Vaudeville i een Act. kbh. 1840. se: 390
Maurerpigen. Original Tragoedie i fem Acter. Kbh. 1840. se: 393 (Fædrel. I. 1840, Nr. 385.

Af ham findes Bidrag i forskjellige Tidsskrifter, saasom i Harpen (f.Ex. Scene af Røverne i Vissenberg i Fyen, et dram. Digt; 1822 Nr. 32); Flyveposten 1828. 1830; Kjøbenhavnsposten 1829 o. ff.; Elmquist's Læsefrugter Bd. 43, 46, 49, 50, 52; Liunges Hertha Aarg. 2; Valkyrien I. og III. (heri S. 255-60; Fornuftgiftermaalet Nr. 2, en dramatisk Drøm paa Skagens Rev); Repertorium f. Moerskabslæsning; F.J. Hansens Læsning f.d. fine Verden 1829; Lahdes Nornen; Skandinavisk Nytaarsgave; Nytaarsgaverne fra danske Digtere; Holst's Søndagsblad 1835 (f.Ex: Blade af min Dagbog, Nr. 1-3; italiensk Musik, Sang og Theatervæsen, Nr. 7); dansk Folkelblad 2den Aarg. (Smaahistorier, efter det Tydske, S. 139, 143-44, 160); Ursins Almeenlæsning 1836; Kbhvns. Morgenblad 1838; Klubvisebogen 1838; Portefeuillen 1839. 1840; J.H. Hansens Maigave 1839; Hjorts danske Børneven; Hertha, svensk-dansk Nytaarsgave f 1840; Salonen Bd. I. (Mikkels Kjærlighedshistorie, Vaudevillemonolog). Forord til J. H. Hansens gyldne Alphabet, 1840.
s. 18:
Af hans Digte ere endeel oversatte paa Tydsk af Chamisso, Gaudy, Gähler og af Thomsen i hans "Harfe der Skalden"; nogle af disse tydske Oversættelser i Thaarups Mittheil.a.d.N.

Udgivet 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17352
[Informationer opdateret d. 3.7.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Wild erwachsene Rose

nach dem Dänischen des H.C. Andersen. [ = 3. Aften af BuB]. Deutscher Volks-Kalender 1843. Herausgegeben von F. W. Gubitz.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1843
Sprog: dansk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19135
[Informationer opdateret d. 25.9.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H. C. Andersen har af Kongen af Sverig erholdt Medaillen i Guld.

Figaro 1843, I , sp. 160: H. C. Andersen anmoder om Dementi af, at han selv skulle have meddelt "Fædrelandet" denne Nyhed. Fædrelandet 30.1.1843 omtaler udnævnelsen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Januar 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12090
[Informationer opdateret d. 15.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Agnete og Havmanden, med Musik af Gade.

Det kongelige Theater opfører "Agnete og Havmanden, dramatisk Eventyr", med Fru Heiberg og Hr. Holst i rollerne. - Anm.: Ny Portefeuille, red. af H.P. Holst meget positiv. Desuden omtale i Fædrelandet nr. 1212 og 1216 den 21. og 25. april 1843.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-698d-e)

Udgivet 20. april 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13419
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Agnete og Havmanden

"Agnete og Havmanden" dramatiseret efter H. C. Andersen. Corsaren . Nr. 137, 5. maj 1843.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. maj 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12158
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Arena

Møller, P.L.: Arena, et polemisk-æsthetisk Blad, redigeret af P.L. Møller. Nr. 1-6 Juni 1843. "Kjøbenhavnernes litterære Spidsborgerlighed (p. 1-48), heri p. 29 om Hauch og Andersen. "Om Poesi og Drama" og p. 90: om "Vignetter til danske Digtere".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juni 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12044
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Theatret.

J.L. Heibergs Intelligensblade. Nr. 29-30. 1843. Theatret s. 136-39: Jeg kommer til Hr. Andersens saakaldte 'dramatiske Digtning' (thi Drama kan den rigtignok ikke kaldes), "Agnete og Havmanden". ...

(Bibliografisk kilde: HCAH A-711b)

Udgivet 1. juni 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16496
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Aus dem Album des bekannten dänischen Dichters Andersen.

"Ein Lachen und Singen! Es blitzen und gauklen" [ Brev ] Heinrich Heine. Bremisches unterhaltungsblatt. Ein Volksblatt. No 47. Sonnabend, den 10. Juni 1843.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. juni 1843
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16418
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Digterens sidste Sang / Des Dichters letzes Lied.

Album der Tiedge-Stiftung. Gaben deutscher Schriftsteller gesammelt und herausgegeben von dem Comité der Tiedge-Stiftung zu Dresden. Erster Band. Dresden. [august] 1843. 228 s.
Med bidrag af tyske forfattere - og H. C. Andersen som den eneste udlænding "in Copenhagen". Side 10 er digtet gengivet på dansk og side 11 på tysk: "Des Dichters letztes Lied. Nach dem Schwedischen[!] des H. L.[!] Andersen von C.O. Sternau [pseudonym for Otto Inkermann].
BFN har som første danske gengivelse BFN 459, 1844 i Gæa
HCA sender digtet med brev: Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet August 1843
Sprog: dansk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12984
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Prokesch-Osten

von einem dänischen Dichter, H.C. Andersen, geschildert. [ = kap. XIII af En Digters Bazar]. Wiener Zuschauer, 22. September 1843.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. september 1843
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19133
[Informationer opdateret d. 25.9.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Nye Eventyr. Første Bind. Første Samling (1844)

Nye Eventyr. Første Bind. Første Samling (1844) blev anmeldt i avisen Fædrelandet d. 19. november 1843, signeret "64". Den positive omtale glædede Andersen så meget, at han senere (I Mit Livs Eventyr bd. 1, s. 290f) daterede sit gennembrud som eventyrdigter, jvf. Erling Nielsen: Eventyrenes modtagelseskritik i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr , Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990, s. 152.
Udgivet 19. november 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9682
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Brus, orgel, med din stærke klang (Brus, orgel, med din stærke klang)

Udgivet 17. december 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9582
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Kantate (2) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Du, som vort hjertes dyb forstod)

Udgivet 17. december 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9583
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Poetiske Arbeider af Peter Fredrik Wulff.

Udgivne efter hans Død. Kjøbenhavn 1844. Trykt paa Philipsens Forlag i det Berlingske Bogtrykkeri. [P.F. Wulff døde 3.2.1942] Heri side 258:
Til Peter Fredrik Wulffs Børn. Af H. C. Andersen.
Det var som Hiemmet ei var Hiemmet meer,
Thi den I elsked meest, er lagt i Graven!
Uhyggeligt det er hvor Øiet seer,
Kun Snee og nøgne Træer i Haven,
Her, hvor han planted hver en Blomst, der groer,
Hvor Duft og Farvepragt ham sødt fornøied,
hvor han opelskede sit Rosenflor,
Saae Blomsten, som den sees med Digter-Øiet.

Snart er det Vaar, da straaler jo Guds Sol, [= BFN 511]
De nøgne Træer skal grønne Grene bære!
Den første, friske, duftende Viol,
Den vil et Smil fra Eders Fader være!
Da skal I see det rige Rosen-Flor,
Som han opelsked, det vil da udspringe!
En Foraars Hilsen i hver Rose boer,
De kjære Børn den skal hans Hilsen bringe!

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/150)

Udgivet 1844
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16984
[Informationer opdateret d. 28.10.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen: Nya Sagor från Danskan

av Vilhelmina (W. Stålberg 1803-72). Alb. Bonniers Förlag. Stockholm 1844. [Første sv. oversættelse af Den grimme Ælling]

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-Sv-1, 1971/673)

Udgivet 1844
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17357
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen: Engelen.

s. 67-71 i: Gustaf Nieritz: Julmorgon eller Plommonmännerna. Oversatt. Norrköping 1844.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/676)

Udgivet 1844
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17358
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

L'enfant mourant.

Xavier Marmier: Poésies d'un voyageur. Paris. Imprimerie de Félix Locouin, 1844. Heri s. 99-10: L'enfant mourant traduit d'Andersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1844
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19814
[Informationer opdateret d. 23.9.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Kirke-Concerten Skjærtorsdag 1844.

Alle Orgelpartierne, med Undtagelse af Nr. 4 i anden Afdeling, udföres af Concertgiveren, Instrumentalmusiken af Medlemmer af det kongelige Kapel, Vocalnumerne af Dilettanter. Kjöbenhavn. Trykt hos A. Michaelsen, Stormgade 186.
1: Introduction og fuga af Sebastian Bach. 2: Am Grame der Frommen, fiirstemmig Sang af P. jensen. 3: Festpræludium af Choralen "Af Höiheden oprunden er, af Rink. 4: Adagio religioso, Quintet for Strengeinstrument af onslow. 5: Thorvaldsen. Texten af H.C. Andersen,Musiken af Hartmann.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1951/56)

Udgivet 4. april 1844
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16908
[Informationer opdateret d. 7.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Neue Blätter für Stadt und Land, Nr. 44

Oldenburg, 3.6.1844 med to artikler om H.C. Andersen af Wilhelm von Eisendecher om HCA, se Brev og Theodor von Kobbe se Brev . link

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. juni 1844
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13618
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Af et Privatbrev fra Dresden meddele vi følgende Noticer om Digteren H. C. Andersens Reise.

Ny Portefeuille, 1844, 3. , sp. 69: HCA har fuldført "Thorvaldsens Liv, fremstillet i Billeder" under et Besøg hos Rantzau. Det lille Arbeide udkommer først paa Tydsk. Andersen reiste over Jena til Weimar, hvor "Mulatten" skal gives paa Tydsk, videre til Dresden og Berlin.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. juli 1844
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12091
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ny Portefeuille.

Ny Portefeuille . 4. bind, 2. hæfte, sp. 46: "Lykkens Blomst" er antaget til Det kongelige Teater, og sp. 47: Om Julius Reuschers oversættelse af "Nye Eventyr".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. oktober 1844
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12047
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bidrag til Tidshistorien.

Et Ugeblad, i Forbindelse med Fyens Stifts Adresse-Avis. Løverdagen den 16 November 1844. No. 46, heri s. 184: Udenfor Asylet. Fremsagt som Prolog ved en privat Forestilling til Indtægt for ett af Asylerne i Kbhvn.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-657b)

Udgivet 16. november 1844
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16909
[Informationer opdateret d. 7.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ny Portefeuille.

Ny Portefeuille . Bd. 4, omsl. s. 2: Ny udgave af "Neue Mährchen" hos Kittler i Hamburg og Reuschers oversættelse af Le Petits udgave i Berlin - med tegninger af Hosemann.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. december 1844
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12049
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ny Portefeuille.

Ny Portefeuille . Bd. 4, sp. 264: "Grantræet" og "Sneedronningen" samt en ny Udgave af "Billedbog uden Billeder" vil udkomme inden jul.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. december 1844
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12048
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling (1845)

Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling. 1845 (udkom 21. december 1844) blev anmeldt anonymt i Berlingske Tidende d. 23. december 1844. Anmeldelsen omtaler også Billedbog uden Billeder. Anden forøgede Udgave (årstallet 1845, udkom også 21. december 1844)
Udgivet 23. december 1844
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9683
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Henriette Hanck

Den biografiske tekst "Henriette Hanck" blev trykt på dansk i "Biographiske Skizzer" i Samlede Skrifter , 18. bd., p. 17 (18. 5 .1855), men udkom først på tysk i 1845 i Henriette Hanck: Tante Anna. Eingeleitet von Andersen . Hamburg, Verlag Robert Kittler.
Udgivet 1845
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 5698
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Improvisatore, or Life in Italy. The Life of Hans Christian Andersen.

Translated by Mary Howitt: The Improvisatore; or, Life in Italy I-II. Richard Bentley, London 1845. 2 vol, 316 + 331 p. Harper & Brothers, New York. 124 p.
Howitt, Mary "The Life of Hans Christian Andersen": I, pp. 1-37. - Baseret på Marmiers biografi, cf. nr. 10969 ndf.).
- Anm.: The Literary Gazette, 1.3.1845 (first, second, third, and fourth notice). The Athenaeum, 15.3.1845. The Spectator, 15.3.1845. The Quarterly Review, December 1844, pp. 497-519. Tait's Edinburgh Magazine, April 1845, p 252-57. The Eclectic Review, Aug 1845.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 428-33)

(Bibliografisk kilde: HCAH XX-E-2, 1954/477, am.: 1954/478, XX-E-13)

Udgivet 1845
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11960
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen

Møller, P. L., "Hans Christian Andersen". Dansk Pantheon. Et Portraitgalleri for Samtiden , 30. levering, 1845. Portræt og biografi, 5 upag. pp. -
Optrykt i: Illustreradt Söndagsmagasin , Götheborg 5.8.1849.
Optrykt i: H. Topsøe-Jensen, Omkring levnedsbogen. En Studie over H. C. Andersen som Selvbiograf 1820-1845 s. 293-301. se: 2677

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/296)

Udgivet 1845
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11967
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fem og tresindstyve Stambogsblade fra fyrretyve nulevende danske Digtere,

Fem og tresindstyve Stambogsblade fra fyrretyve nulevende danske Digtere, samlede og udgivne af Frederik Barfod. Kjøbenhavn 1845. p. 120: "Det døende Barn" og p. 121 "Til Thorvaldsen i Studenterforeningen: October bliver man Student".
P. 163: "Bogstavordnet Fortegnelse paa Forfatterne, samt Liste paa Deres æstetiske Arbejder: Andersen, Hans Christian" (= den første bibliografi).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1845
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12140
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

'Only a Fiddler' by Hans Christian Andersen.

Translated from the Danish. H.G. Clarke & Co. London. 1845. 208 + 180 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/484)

Udgivet 1845
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15600
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

'O.T.' by Hans Christian Andersen.

Translated by Mary Howitt. Harper & Brothers, New York, 1845. 88 p. '

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/485)

Udgivet 1845
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15605
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Rambles in Italy. The Flower Festival at Gengano[!].

Extracts of "The Improvisatore". The London Journal, 10 May 1845, pp. 173-74.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1845
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16735
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen, H.C.: Sagor.

Ny Samling. öfversättning. Med 3 teckningar, (av Erik Bøgh). Götheborg 1845.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/668)

Udgivet 1845
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17359
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Der Improvisator.

Miniaturbibliothek der Ausländischen Classiker. No 15-18. Der Improvisator. Szenen aus dem italienischen Volksleben von H.C. Andersen. Aus dem dänischen von Dr. A.E.Wollheim. Hamburg & Leipzig, Verlag von Schuberth & Comp. St. Petersburg, W. Gräff'sche Buchhandlung. Druck von H.B. Voigt in Hamburg. [Foran i 1980/1580 håndskrevet tekst dateret 1845.]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1580)

Udgivet 1845
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19149
[Informationer opdateret d. 22.6.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Penelope

Taschenbuch für das Jahr 1845. Herausgegeben von Theodor Hell. Neue Folge, Fünfter Jahrgang. Mit Stahlstichen. Leipzig. 433 S. J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung. s. VI-X: Biographie von Friederike Bremer. Heri brev fra HCA til Theodor Hell og brev fra Friederike Bremer til HCA.
HCA omtaler denne udgivelse i dagbog 19. juli og 28. sep. 1844.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1845
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19175
[Informationer opdateret d. 19.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

In Skandinavien. Nordlichter von Eduard Boas.

Eduard Boas, Dansk Album for Litteratur og Kunst, nr. 9, 1845 pp. 58-70. Heri pp. 66-70: Dansk oversættelse af "In Skandinavien. Nordlichter von Eduard Boas", om HCAs popularitet i Tyskland. På tysk: se: 16352 og 16357

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. marts 1845
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12929
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Notices of New Works.

Benjamin Blake Minor: Southern Literary Messenger, May 1845: p. 328. By Harper & Brothers, New York ... Life in Italy. The Improvisatore. Translated from the Danish of Hans Christian Andersen, by Mary Howitt.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Maj 1845
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15651
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Billedbog uden Billeder.

Corsaren no 247, 6. juni 1845. Spalte 11-14: Billedbog uden Billeder (eller omvendt).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-663-1)

Fortsat i Corsaren, no. 248 den 13te Juni 1845: Billedbog uden Billeder eller omvendt II og III.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-663-2)

Fortsat i Corsaren no. 250 den 27de Juni 1845, Billedbog uden Billeder (eller omvendt) IV. En episode af Himmelbjergfesten eller det Gallske System anvendt i Politiken. [Ud over titlen på indlægget, er der ingen referencer til eller om H.C. Andersen].

(Bibliografisk kilde: HCAH A-663-3)

Udgivet Juni 1845
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19469
[Informationer opdateret d. 17.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sange af Agnete og Havmanden

Romantisk Digt af H. C. Andersen componerede og A. P. Berggreen tilegnede af Niels W. Gade. Op 3. Kjøbenhavn. hos C. C. Lose og Delbanco [juni 1845, omtalt af HCA i Brev og Brev ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juni 1845
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11944
[Informationer opdateret d. 18.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

'Only a Fiddler' and 'O.T.' or, Life in Denmark.

Translated by Mary Howitt. 3 Vol. Richard Bentley. London. 1845. 302, 311, and 312 p. - Anm.: The Literary Gazette, 23. and 30.8.1845. The Spectator, 30.8.1845; The Examiner, 30.8.1845 pp 547-548.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff, p. 76-78, 435-38)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/483, XX-E-7-, XX-E-8, XX-E-9, 1971/634 a-c, 1950/4)

Udgivet August 1845
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15569
[Informationer opdateret d. 10.5.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Jeg saae den spæde, grønne Rosenknop -

Lejlighedsdigtet "Jeg saae den spæde, grønne Rosenknop -" skrev HCA til Jonna Stampe til hendes 18-års fødselsdag d. 22. august 1845. Odense Bys Museer har erhvervet en afskrift af originalen af efterkommere af familien Stampe. Det originale manuskript findes på Det Kongelige Bibliotek.
Udgivet 22. august 1845
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9739
[Informationer opdateret d. 28.10.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Digteren H.C. Andersen er idag herfra med Diligencen afreist til Tydskland;

han agter at tilbringe Vinteren i Weimar og først i Paasken at ankomme til Rom. Hr. Andersen regner paa, at blive et Aar borte. Fyens Stifts kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende. Tirsdagen 11 November 1845.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. november 1845
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17150
[Informationer opdateret d. 30.5.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Das Lebensmärchen des Dichters

Le Petit, [Frederik Carl], "Das Lebensmärchen des Dichters". I. Abenteuer und Mährchen einer Neujahrsnacht auf einer Fussreise nach Amack. Übertragen von Dr. Le Petit. Hermann Gobert, Hamburg 1846. Pp. 1-80. - Også forordet, pp. iii-xii, skyldes oversætteren. [IMC 121]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1846
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11964
[Informationer opdateret d. 21.8.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sketch of the Life of Hans Christian Andersen

Bentley s Miscellany , 20, 1846, pp. 311-14, 1 pl.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 451)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11972
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Abenteuer und Mährchen einer Neujahrsnacht auf einer Fußreise nach Amack.

Von H.C. Andersen. Ins Deutsche übertragen u. mit einem biographischen lebensbilde des Verfasser eingeleitet von Dr. Le Petit. Nebst des Verfassers Bildniß. Hamburg. Verlag von Hermann Gobert. 1846. - Anm.: Magazin für die Literatur des Auslandes Berlin, 19.1.1847. [også omtalt i: link ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1846
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13779
[Informationer opdateret d. 27.8.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Wonderful Stories for Children by Hans Christian Andersen.

Tr. Mary Howitt. Wiley and Putnam, New York, 1846. 142 s.
Ek4, Ek5, Ek6, Ek11, Ek12, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/51)

Udgivet 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14101
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Poet's Bazaar.

From the Danish of Hans Christian Andersen, by Charles Beckwith Esq. Richard Bentley, London, 1846. Special print of Andersen's portrait, with signature, E.M. Bærentsen. - Anm.: The Athenaeum Nov. 7, and Nov. 14, 1846, Douglas Jerrold's Weeekly Newspaper, 28.11.1846. The Examiner, 28.11.1846; The Spectator, 10.10.1846.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p. 449-50)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/489, 1950/26 a-c, 1971/638 a-c)

Udgivet 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15497
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Mermaid.

From the Danish of H.C. Andersen. By Lady Duff Gordon. With an illustration by J. Leech. Bentley's Miscellany, 1846, pp. 377-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16552
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Danish Story-Book. The Daisy.

Translated by Mr. Charles Boner, the Danish stories of Andersen will, we have no doubt, soon become as familiar to young people in England ... The following is presented as a specimen of these sweetly-written fictions: - "The Daisy". Chambers's Edinburgh Journal. 1846, pp. 239-43.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16555
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Flying Trunk.

The London Journal, and Weekly Record of Literature, Science, and Art. No 83, 1846, pp. 38-39.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16599
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Ugly Duckling. A Moral Tale.

From the German of Andersen. In a work entitled Danish Fairy Legends, published by Picckering. The London Journal, 1846. pp. 309-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16736
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Vi er eet Folk.

Ny Samling af Fædrelandske Sange udgiven af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. Med noder til 10 Melodier. Trykt hos Louis Klein, København 1846. Heri s. 106: Vi er eet Folk. [Jeg er en Skandinav]. Melodi af Gebauer.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-552)

Udgivet 1846
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16902
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Drei Mondschein-Abende

aus Andersens Bilderbuch ohne Bilder. Aus dem Dänischen übertragen von F. M. Fouqué. Berlin, bei Wilhelm Besser. Deutsches Hausbuch, herausgegeben von Guido Görres, München, 1846. 1. Heft. [Erster-Dritter Abend].

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Januar 1846
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19134
[Informationer opdateret d. 25.9.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Corsaren 9. januar 1846.

Satirisk stykke om HCA:
da jeg for Tiden gjennemreiser Tydskland som æsthetisk Probenreuter, anbefaler jeg mig med at oplæse Prøver af Eventyr o.s.v. ved Tydsklands forskjellige Hoffer. - Billigt Honorar og reel Behandling skulle stedse være Formaalet for mie varmeste Bestræbelser.
Ergebenst H.C. Andersen, p.t. wohnhaft beim Hofe in Oldenburg. Corsaren, 9.januar 1846.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. januar 1846
Sprog: dansk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20541
[Informationer opdateret d. 22.11.2017]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nogle Bemærkninger med Hensyn til Digteren H. C. Andersens Poesie

Professor Carsten Hauch : "Nogle Bemærkninger med Hensyn til Digteren H. C. Andersens Poesie ", Dansk Ugeskrift nr. 197, anden række, den 30. januar 1846. Denne afhandling om H.C. Andersens digtning (det angår ikke kun digte) blev skrevet på opfordring af B.S. Ingemann som et dementi af en litterær karikatur af H. C. Andersen i Hauchs roman Slottet ved Rhinen (1845). Læs mere om anmeldelsens historie .

(Bibliografisk kilde: HCAH 1984/134, 1971/458)

Udgivet 30. januar 1846
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 9684
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Danish Story-Book.

Tr. by Charles Boner. With numerous illustrations by the Count Pocci. Joseph Cundall, London, 1846. New York 1848. Reprinted 1857 and 1865.
Ek10, Ek26, Ek27, Ek28, Ek31, Ek34. - Anm.: The Athenaeum, 25.7.1846. Champers's Edinburgh Journal, 10.10.1846.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p. 440, 445)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/177)

Udgivet Februar 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13846
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Wonderful Stories for Children. By Hans Christian Anderson, Author of 'The Improvisatore' etc.

Translated from the Danish by Mary Howitt. London, Chapman and Hall. 1846. 127 s. - Anm.: The Literary Gazette, 21 Feb. 1846, and The Athenaeum 21.2.1846. Fraser's Magazine, Jan. 1847.
Olé Luckoié (Shut-Eye),
The Daisy
The Naughty Boy
Tommelise
The Rose-Elf,
The Garden of Paradise,
A Night in the Kitchen (fra den flyvende Kuffert)
Little Ida's Flowers,
The Constant Tin Soldier
The Storks.
Ek4, Ek5, Ek6, Ek11, Ek12, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p. 439, 440, 446)

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-49, 1971/616, 1971/620)

Udgivet Februar 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13848
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Opførelsen af det nye originale Lystspil 'Hr. Rasmussen'

igaar Aftes ... vilde man aldeles ikke kunne forstaae, hvor saa høitdannede Mænd som Collin og Adler, end sige da Heiberg, hvis han, som vi dog ikke antage, har været spurgt, et eneste Øieblik kunne have været i Tvivl, om dette Stykke burde opføres eller kunde gjøre Lykke. Man maa der ikke tale om Manglen af Handling eller Intrigue, det er dets mindste Feil. Replikkerene ere saa utaalelig platte og flaue, at Publicum da helelr ikke kunde døie det til Ende, men baade efte 1ste Acts Slutning og hele 2den Act igjennem tilkjendegav sin Misfornøielse i stedse høiere og høiere Toner, som efter Teppets Fald endte med en Furioso af Piber, hvortil der blot manglede den Text: Directionen leve! Fædrelandet, 20. Marts 1846.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-698h)

Udgivet 20. marts 1846
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16944
[Informationer opdateret d. 19.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Little Tin Soldier. The Ugly Duck.

[fuld gengivelse af begge eventyr]. The Dublin University Magazine vol 27, april 1846, pp. 454-56.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet April 1846
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17071
[Informationer opdateret d. 24.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H. C. Andersen.

Magazin für die Literatur des Auslandes. Berlin, Sonnabend, den 4. April 1846. Pp. 163-64 og 168-69.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. april 1846
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13819
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Danish Fairy Legends and Tales.

[Tr. by Caroline Peachey.] William Pickering, London. 1846. 197 s. [Heri s. 168-70 "The Real Princess", hvor den ene ært i Peachey's oversættelse bliver til "three little peas on the bedstead".]
Ek3, Ek4, Ek8, Ek9, Ek11, Ek13, Ek15, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek23, Ek24, Ek25.
- Anm.: The Athenaeum 6.6.1846. The Examiner, 4.7.1846: [...] he introduces one of his stories with a remark, that ought to become proverbial: "In China, the Emperor is Chinese"; Littell's Living Age.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 440, 443)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/50, 1968/58, 1971/629, 1954/498 )

Udgivet Maj 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13845
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Picture Book without Pictures.

[30 evenings] Translated by Mary Howitt, The People's Journal, nos. 19, 21, 24, 25, and 26, May-June, 1846.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p. 485)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Maj 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19627
[Informationer opdateret d. 23.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

(I kærlighed er ingen sorg for tung)

Udgivet 12. maj 1846
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9619
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Nightingale and other Tales by Hans Christian Andersen.

Translated by Charles Boner. With numerous illustrations by the Count Pocci. London, Joseph Cundall, 1846. 174 s. - Anm.: The Athenaeum, 25.7.1846.
The Nightingale,
The Buckwheat,
The Fellow-Travller,
The Resolute Leaden Soldier,
The Flying Trunk,
The Garden of Paradise,
The Wild Swans,
The Emperor's New Clothes,
Ole Lucköie
Ek7, Ek9, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek21, Ek23.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff s. 440)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1001, 1971/621)

Udgivet Juni 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13847
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Ugly Duckling. A Moral Tale.

The Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences, &c. 13 June 1846.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. juni 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16743
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ellise (from the Danish of Andersen.)

[Thumbelina] Sharpe's London Magazine, July 4, 1846, p. 157-59, 184-86.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. juli 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16556
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Athenæum sep. 1846

I det Londonske Blad The Athenæum , der er bekjendt for Upartiskheden af sine Kritiker over engelske Skrifter, anmeldes Oversættelsen af Andersens Eventyr [ 13845 ] paa følgende Maaade. "Skjøndt det vel vilde synes en Grille, kunde vi dog nok forsvare den Paastand, at den mest passende Form for en Anmeldelse af dette Værk vilde være en Alfemelodi, saadan som Weber digtede for Havfruerne i hans Oberon, eller som Litzt improviserende kan hvidske i en mild begejstret Stemning. En almindelig Cheapside-Anmeldelse er for firkantet, for skarp, for ugraciøs til at indbyde fintfølende Læsere til Blade, der ere saa fulde af Fortryllelse som disse. Kan Verden blive gammel, kan Digteren (som Nogle klage over) være udartet til et Maaneskinsvæsen, der spilder sin Tid med at rode i Forfædrenes Grave efter deres kjulte Rigdomme, naar Skatte, der ere saa udsøgte som disse, endnu fra Tid til anden komme frem for Dagens Lys? - Nogle af Fortællngerne have allerede tidligere været oversatte af Mrs. Howitt i Form af en Børnebog, og, skjønt, vi uden en nøiere Sammenligning, end vi føle Kald til at anstille, ikke kunne afgjøre, hvilken Oversættelse der er den mest flydende, er i det mindste den nærværende Udgaves ydre Udstyrelse den pragtfuldeste og mest tiltalende. Bogen er virkelig trykt med en beundringsværdig Zirlighed og Rigdom, og vil sikkert prises høit af dem, der overhoved have Sands for den Ynde og Fortryllelser. Fædrelandet 20.9.1846.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p. 440)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. september 1846
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15568
[Informationer opdateret d. 19.10.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Herr Andersen.

[In the third volume of his Bazaar the author makes frequent mention of our countryman Mr. W. Francis Ainsworth (then returning from his arduous travels in Toorkistan), as his most intimate companion in the voyage from Constantinople to Vienna; and it occured to us that our friend might remember som interesting particulars of the popular Danish poet, and be kind enough to favour us with them. The annexed is his obliging answer to our application to that effect. Ed. L.G.] Article by Ainsworth. The Literary Gazette, 10.10.1846.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. oktober 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15494
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Bronze Hog; a Story.

[Metalsvinet] The Spectator, 10 October 1846. [trykt sammen med anmeldelsen af "A Poet's Bazaar": 15497 ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. oktober 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16733
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales from Denmark.

By Hans Christian Andersen. Tr. by Charles Boner. With fifty illustrations by the Count Pocci. London, 1847. [issued dec. 1846].
Ek1, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25
- Anm.: Douglas Jerrold's Weekly Newspaper, 26.12.1846.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 445)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/627)

Udgivet December 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13849
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Shoes of Fortune and Other Tales.

With four drawings by Otto Specter and other illustrations. [Tr. by Charles Boner.] Chapman and Hall, London, 1847. [issued Dec. 1846] 168 s.
Ek10, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34
- Anm.: Fædrelandet gengiver 23.3.1847 The Athenaeums anmeldelse af bogen - fra 9.1.1847. The Examiner, 9.1.1847. The Spectator, 2.1.1847. Fraser's Magazine, Jan. 1847. The English Review, June 1848.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p. 441, 444, 445, 446)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-779, A-1002, 1971/628)

Udgivet December 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13851
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Shoes of Fortune, and other Tales.

By Hans Christian Andersen. With four drawings by Otto Speckter, and other Illustrations, pp. 168. Chapman and Hall. - Anm.: "The Swedish Poet Andersen", The Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences &c. 16 January 1847!

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16645
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis. Aar 1846. No 249.

Digteren H. C. Andersens samlede Værker ville om kort Tid udkomme hos Boghandler C. B. Lorck i Leipzig i en af Forfatteren selv besørget fuldstændig tydsk Oversættelse. Prof. Wolff har paataget sig at gjennemsee samme og afhjælpe de Feil, der muligviis kunne indsnige sig. Værket vil udkomme i 25 smaae Bind, hvoraf de tvende første ville indeholde et kun for denne Udgave bestemt Originalværk, og alle de Arbeider, der senere forlade Digterens Haand, ville efter kort Tids Forløb finde Plads i denne tydske Oversættelse. De to første Bind, som skulde udkomme i Slutningen af Novbr. og vilde indeholde: "Das Märchen meines Lebens; autobiographische Skizze", agtedes ledsagde af Andersens Portrait efter en Originaltegning af Prof. Grahl i Dresden.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2003/171)

Udgivet 12. december 1846
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16458
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Italien

Digtkredsen "Italien" er en del af digtsamlingen Digte, gamle og nye (1847, s. 85-90, BFN 488 ), bestående af fire digte:

I. "Beatrice Cenci" s. 85, BFN 255 ).
II. "Vandring paa Vesuv" s. 87, BFN 281 .
III. "Farvel til Italien" s. 89, BFN 251 .
IV. "Tredie Gang i Italien. (Jeg seer igjen, Vesuv, dit Kjæmpe-Fyr)" s. 90, BFN 491 .
Udgivet 26. december 1846
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 10599
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

From this very interesting Danish author we have received a gratifying letter,

in which he mentions that he is in better health, and occuped in writing a new novel. Anticipating a visit to London next year .. The Literary Gazette, 26.12.1846.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. december 1846
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15495
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H. C. Andersen.

Møller, P. L., "H. C. Andersen". I. Mulatten. Drama i 5 Acter. 1840. II. En Digters Bazar (1842.) III. Nye Eventyr. (Tredie Samling. 1845.). I hans: Kritiske Skizzer fra Aarene 1840-47. I. P. G. Philipsen. København 1847. pp. 166-81.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/574, A-878)

Udgivet 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11955
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Une vie d'un poète

Marmier, Xavier: "Une vie d'un poète". Revue britannique. Choix d'articles , 6. sér., 11, 1847, pp 176-91. Optrykt i hans: De l'est à l'ouest. Voyages et littérature. L. Hachette & Cie, Paris. 1867, pp 45-63.
[Kilde: Spanggaard, nr. 637]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1847
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11957
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Ugly Duck and Other Tales.

Tr. by Charles Boner. With numerous ill. by the Count Pocci. Grant and Griffith, London [1847]. 192 s.
Ek1, Ek3, Ek4, Ek5, Ek8, Ek11, Ek14, Ek17, Ek20, Ek22, Ek24, Ek25.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/617)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13852
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Wonderful Stories for Children.

Wonderful Stories for Children. By Hans Christian Andersen. Author of "The Shoes of Fortune" &c. Translated from the Danish by Mary Howitt. With colored Illustrations. London: Chapman and Hall, 186 Strand. Vizetelly Brothers and Co. Printers and Engravers, Peterborough Court, 135 Fleet Street. New York, 1847. 127 s.
Ek4, Ek5, Ek6, Ek11, Ek12, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH eng: 1954/56)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13855
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Moon's Histories.

Miss Howard, with an illustration by John Absolon. London, 1848. [Chapter IV and X are translated from "Billedbog uden Billeder".]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 447)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/2648)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13864
[Informationer opdateret d. 21.4.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Howitt's Journal of Literature and Popular Progress. 1847.

P. 8: The Boots [Chapter XIII of part II of "A Poet's Bazaar"]
P. 88: Two Scenes of the Danube,
P. 162: Pegasus and the Post Horses, A Dialogue [Extract of "A Poet's Bazaar"]
p. 170: A Brief Memoir of Jenny Lind (with quotation from letter Brev ).
p. 171-73: The Red Shoes.
P. 200: A Scene on the Danube. The Swineherds
p. 220: Lille Viggo (poem)
P 259: The Soldier (poem)
P 352-56: [autobiography] Memoir of Hans Christian Andersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/499)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15487
[Informationer opdateret d. 3.2.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The True Story of My Life. A Sketch by Hans Christian Andersen.

Translated by Mary Howitt. Brown Green & Longmans, London, 1847. James Munro & Co. Boston, 1847. 298 p. - Anm.: The Literary Gazette, (3 whole pages) 17.7.1847. The Examiner, 24. July 1847; The Spectator, 17.7.1847; The Eclectic Review, pp. 342-54; The United States Democratic Review, Volume 21, Issue 114, December 1847, pp. 525-37.
"I will become famous," returned I, and I then told her all that I had read about extraordinary men. "People have," said I, "at first an immense deal of adversity to go through, and then they will be famous."
It was a wholly unintelligible impulse that guided me. I wept, I prayed, and at last my mother consented, after having first sent for a so-called wise woman out of the hospital, that she might read my future fortune by the coffee-grounds and cards.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff 451)

(Bibliografisk kilde: HCAH eng: 1980/925, I-11,am: 1954/494, 1950/6, LG: 2007/78)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15496
[Informationer opdateret d. 14.4.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Improvisatore, or Life in Italy.

From the Danish of Hans Christian Andersen. Translated by Mary Howitt. Richard Bentley, London, 1847. 340 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1146)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15581
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Only a Fiddler, and O.T. or Life in Denmark.

By Hans Christian Andersen. Translated by Mary Howitt. Vol. I-III. Richard Bentley, London, 1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/935 a-c)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15601
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The True Story of My Life. A Sketch by Hans Christian Andersen.

Frontispice by Dalziel: Early Life. Translated by Mary Howitt. George Routledge & Co. London. [Oct.] 1847. 298 p. - Anm.: The Spectator, 17 July 1847, pp. 689-90

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/924)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15612
[Informationer opdateret d. 15.2.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Albert Thorvaldsen; A Biographical Sketch,

by H.C. Andersen. Translated, at the author's request by C. Beckwith. Bentley's Miscellany, 22, 1847 pp. 417-48 and 574-79. [på dansk: bfn 447

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16340
[Informationer opdateret d. 11.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Little Match Girl. A Christmas Story.

by Hans Christian Andersen. Translated by Charles Beckwith. Bentley's Miscellany, 1847, pp.. 105-06.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16553
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Neighbouring Families.

by Hans Christian Andersen. Translated from the Danish by C. Beckwith. Bentley's Miscellany, 1847, pp. 293-98.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16554
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

L'improvisatore, ou la Vie en Italie.

par M. Hans-Christian Andersen. Traduit du danois par madame Camille Lebrun. 2 vol. Paris 1847. Amyot.
Bulletin bibliographique [Fragment de "Das Märchen meines Lebens ohne Dictung, Traduction francaise sur la traduction anglaise par Mary Howitt, Anm.: L'Illustration, Journal Universel , yome X, 1847, p. 126.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1722, Biographie: 1957/34)

Udgivet 1847
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16577
[Informationer opdateret d. 7.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Haandværker-Sangforeningens Visebog.

1ste Hefte.Kjøbenhavn. 1847. 72 s.
Heri s. 18: Jægersang af "Lykkens Blomst": Hundeglammet lød til Hornets Toner.
s. 59: Sang af "Festen paa Kenilworth": Hvor der vindes Laurbærkrandse.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-317)

Udgivet 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17000
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Danske Romancer til Brug ved Underviisning i Modersmaalet,

samlede af A.V. Güntelberg. Kjøbenhavn 1847. 106 s. Heri s. 69: Rabbi Meier.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/93)

Udgivet 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17003
[Informationer opdateret d. 10.5.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales from Denmark

By Hans Christian Andersen. Tr. by Charles Boner. With fifty illustrations by the Count Pocci. [First edition, illustrated], Grant & Griffith, London, 1847. 174 p.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17556
[Informationer opdateret d. 12.10.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fliedermütterchen.

Fliedermütterchen. Phantasiespiel in einem Akt von H.C. Andersen. Heinrich Zeise. Buchdruckerei Nies [alt andet, Nies har trykt, er fra 1847].

(Bibliografisk kilde: HCAH XIX-T-4)

Udgivet 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20560
[Informationer opdateret d. 26.10.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen.

Illustrirte Zeitung. VIII Band. No. 187. 30. Januar 1847. S. 70-72. Biografisk artikel i anledning af "Gesammelte Werke". [også omtalt i: link ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. januar 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13772
[Informationer opdateret d. 27.8.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung

Mit eget Eventyr uden Digtning (først udgivet på dansk af Helge Topsøe-Jensen, Nyt Nordisk Forlag / Arnold Busck, København 1942) udkom på tysk som bind 1 og 2 af den tyske udgave af H.C. Andersens samlede værker, Gesammelte Werke , under titlen Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung , januar-februar 1847 hos Carl B. Lorck, Leipzig. Gesammelte Werke var kontraktligt planlagt til 30 bind, men rummer med senere supplementer ialt 50.
Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung er Andersens første offentliggjorte selvbiografi. Den blev oversat til engelsk af Mary Howitt: The True Story of My Life . Denne oversættelse udkom sommeren 1847 under Andersens besøg i England, og samme år i en amerikansk piratudgave i Boston.
Brudstykker af Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung blev trykt i dansk oversættelse i Flyveposten d. 15., 16., 18., 19., 22. og 27. februar, hhv. nr. 38, 39, 41, 42, 44 og 49.
Udgivet Februar 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 5699
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nordljuset.

Nordljuset. En månadsskrift af Dr O.P. Sturzenbecker (febr.) 1847. Göteborg, D. F. Bonnier. Heri pp. 45-66: Andersens "Lefnads-Äfventyr". Senere optrykt i Åström, Harald, H. C. Andersens genombrott i Sverige.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Februar 1847
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11940
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen's neuestes Werk.

Magazin für die Literatur des Auslandes. Berlin 11. März 1847. pp. 117-18: Anmeldelse af Gesammelte Werke [Lorck] med udførlig gennemgang af "Das Märchen meines Lebens", v. F.v.H.: "Andersen's Portrait ziert die neue Ausgabe seiner Werke; es ist sehr ähnlich, namentlich der eigenthümliche Blick 'beyond this world', wie Steren sagt. Man sieht diesem Auge an, daß manche Thräne aus Herzensgrund darin geschimmert hat, und daß die Seele ihre geheimnißvolle Sprache damit redet. Seine Gesichtsbildung ist ungewöhnlich und bedeutend. wer sie einmal gesehen, vergißt überhaupt den Eindruck seiner Persönlichkeit nicht wieder. Seine Züge sind äußerst beweglich, dabei scharf geschnitten, fast wie den von Liszt, aber der Ausdruck von Reinheit und Güte; seine Redeweise ist wunderbar effektreich, Geistesfunken sprühend, die den Mitsprechenden anfeuern, auch aus der Tiefe zu schöpfen und die Oberfläche gesellschaftlicher Gemeinplätze zu verlassen. Er redet die deutsche Sprache geistreicher, als es Gebrauch ist; seine Wortbildungen sind kühn und neu, aber immer treffend; der Anhauch fremdländischer Aussparache giebt ihnen zudem noch den eigenthümlichen Reiz des Kindlichen und Naiven, der sich zum Vortrage seiner Märchen vorzugsweise eignet und ihm bei seiner letzten Anwesenheit in Deutschland so viele Herzen gewonnen hat."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. marts 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13782
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen's Gesammelte Werke.

Leipzig, Verlag von Karl B. Lorck, 1847. - Anm.: Magazin für die Literatur des Auslandes. 20.3.1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. marts 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13780
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bilderbuch ohne Bilder

Billedbog uden Billeder udkom i flere omgange med et stigende antal aftener (afsnit). Det endelige antal var 33. Denne komplette form, der også er den første udgivelse af 32. og 33. aften, blev først offentliggjort på tysk på Lorcks forlag i Leipzig:


Bilderbuch ohne Bilder von H.C. Andersen. Leipzig, Verlag von Carl B. Lorck. 1847. Sonderausgabe von Andersen: Gesammelte Werke, 1847-72. Bd. 16.

En tilsvarende samlet dansk udgave af Billedbog uden Billeder udkom først i 1854 i bd. 7 af Samlede Skrifter . 32. og 33. Aften udkom dog på dansk i december 1847 i "Dansk Folkekalender for 1848", udgivet af grosserer M. L. Nathanson, jvf. BFN 523 .
Udgivet April 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9551
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

32. Abend

fra: 9551
Udgivet April 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9737
[Informationer opdateret d. 13.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

33. Abend

fra: 9551
Udgivet April 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9738
[Informationer opdateret d. 13.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Sketch by Hans Christian Andersen.

"I passed over Lüneburg Heath," said the moon. ( = 15th evening of Picture-Book Without Pictures). General Advertiser and Monthly Miscellany, April 1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet April 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16802
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Picture-Book without Pictures.

From the German translation of De la Motte Fouque, by Meta Taylor. Williams & Norgate, David Bogue, London, 1847. 88 p.
- Anm.: The Athenaeum 13.2.1847 p. 171-72, and 12.6.1847. The Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences &c, 8 May, 1847.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p. 441, 453-54!)

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-22, 1954/52, 1971/624)

Udgivet Maj 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13850
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen.

Gustav Kühne: Biographie. Europa. Chronik der gebildeten Welt, Nr. 21, pp. 340-43.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. maj 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16589
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Magazin für die Literatur des Auslandes.Nr. 66.

(i anmeldelse af Französische Volksdichter) … Je mehr wir uns also für Männer von wahrem Talent, wie z.B. für den armen Schustershon Andersen, interessieren, die alle Schwierigkeiten ihrer niederen Stellung zu überwinden wußten, um so weniger können uns jene Schmeichelein gefallen, die einem sogenannten Poeten blos darum zu Theil werden, weil er ein Handwerker ist, dem man vielmehr das Nec sutro ultra crepidam zurufen sollte. …. Magazin für die Literatur des Auslandes Nr. 66, 2.6.1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. juni 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13818
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen.

Frankfurter Konversationsblatt. (Belletristische Beilage zur Oberpostamts-Zeitung). 1847.: Biografi ved udgivelsen af Gesammelte Werke. [også omtalt i: link ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. august 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13770
[Informationer opdateret d. 27.8.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen ... er paa sin Reise i Sommer bleven ligesaa venligt modtaget i Holland, Belgien og England.

sp. 1556-57 med citat fra "The Literary Gazette" [William Jerdan] af 14.7.:
Herr Andersen, the Danish poet, has left us on a visit of a few weeks to Scotland. Previous to his departure for York, Edinburgh, and Tweedside, where stands the abode and rest the remains of Scott, he was honoured by an invitation from Prince Albert for Osborne house, which has been graciously exchanged for her Majesty's highland retreat, on Loch Laggan, to which we trust our much admired contemporary will find his way, and pay his grateful respects to the royalty of England, in a scene of nature so well calculated to excite his sympathies and enthusiasm. We believe that another interesting and princely Scottish site has also counted on his presence, Lord and Lady Willoughby having asked him to sojourn at Drummond Castle, on his Highland tour. No doubt, as in London, he will be overwhelmed with the hospitalities of a land so competent to appreciate his genius; and, we rejoice in fancying, so likely to awaken it by its natural beauties, the fuits of which we may hereafter hope to see.
Fædrelandet, 20.8.1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/328)

Udgivet 20. august 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16246
[Informationer opdateret d. 25.4.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

It is stated that the Danish poet Andersen - who has been amongst us for some weeks past, and is now on a visit to Scotland - has received an invitation for Osborne House -

now transferred, in consequence of the movements of both parties, to the royal residence in the Highlands. ... The Athenaeum, no 1034, p. 889, August 21, 1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. august 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15491
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

'Løven' Andersen.

Karikaturer og satirisk stykke om H.C. Andersens besøg i England 1847. "I en Beretning fra London hedder det: Saisonen frembød ikke det ringeste, som fortjente nogen Opmærksomhed. Andersen kom altsaa som sendt fra Himlen og blev modtaget med aabne Arme af de efter Løver tørstende Sjæle. Corsaren, No. 364. 10.9.1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-664a, 2000/306, 1981/309)

Udgivet 10. september 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16242
[Informationer opdateret d. 22.11.2017]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Mannigfaltiges. Andersen's Märchen.

Magazin für die Literatur des Auslandes. Berlin 23. September 1847. P. 456: Anmeldelse af Gesammten Märchen, Berlin, W. Adolf u. Comp. 1847. Andersen's Märchen . Ein noch ganz anderer Meister als die eben genante Miß Martineau ist freilich Andersenin der Bearbeitung und Nacherzälung nordischer Volkssagen. Auf das Erscheinen seiner "gesammelten Werke" in der thätigen Verlagsbuchhandlung von Carl B. Lorck in Leipzig haben wir bereits früher aufmerksam gemacht. Gegenwärtig sind in dieser, durch ihre Ausstattung wie durchihre Wohlfeilheit sich auf gleiche Weise empfehlenden Ausgabe nun auch die "Gesammten Märchen" in vier Bändchen erschienen. In einem deutschen Vorworte zu dieser bekanntlich von ihm selbst besorgten Ausgabe giebt Andersen Rechenschaft darüber, inwiefern die von ihm erzählten Märchen entweder Volkssagen ihre Entstehung verdanken oder ganz seine Erfindung sind. Zu der ersten Klasse, die ihm, wie er sagt, in seiner Kindheit als Märchen erzählt worden, und die er nun in seiner Weise bearbeitet und ausgeschmückt, gehören: "Das Feuerzeug", "Der Reisekamerad", "der kleine Klaus und der große Klaus", "die wilden Schweine", "die Prinzessin auf der Erbse"und "der Garten des Paradieses". Die Idee zu der Erzählung "der unartige Knabe" gehört dem Anakreon und die zu dem Märchen "des Kaisers neue Kleider" dem Spanischen an. Aus einer Novelle des Boccaz ist "der Rosenelf" entstanden, "der", sagt Andersen", "geschrieben wurde, bevor ich Freiligrath's schönes gedicht: "die Rache der Blumen", mit welchem der Schluß des Märchens viele Aehnlichkeit hat, gelesen hatte". "die alte Straßenlaterne", "die Nachbarfamilie", "der kleine Tuk" und "der Schatten" sind sogar ausdrücklich von ihm für die deutsche Ausgabe geschrieben und werden also in Deutschland früher als in Dänemark gelesen. "Der Schatten" ist eine Art Peter Schlemihl, doch mit dem Unterschiede, daß Andersen's Schatten seinem Herrn nicht verloren gegangen, sondern mit diesem die Rollen getauscht hat, so daß der herr den Schatten des zum Herrn gewordenen Schattens spielt. Die Geschichte ist Wunderlich, aber doch nicht so ganz märchenhaft, als es den Anschein hat.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. september 1847
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13800
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Works of Hans Christian Andersen.

Blackwood's Edinburgh Magazine , 62, 1847, pp 387-407 (ie no. 384, Oct. 1847). "Works of Hans Christian Andersen". Reprint in: Littell's Living Age, January 1848, pp. 1-16.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 454-58)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/500, 1980/2660, Littell's: 1954/501)

Udgivet Oktober 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11970
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fest i Anledning af Ridderen og Digteren H.C. Andersens Hjemkomst.

Karikatur af HCA på musaens hest. Satirisk fremstilling. Corsaren, nr. 368, 8.10.1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH a-664b og 2000/307)

Udgivet 8. oktober 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16953
[Informationer opdateret d. 4.8.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales for the Young.

A new translation. James Burns, London, 1847. 230 s.
Ek5, Ek13, Ek15, Ek16, Ek18, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek28, Ek30, Ek32, Ek37.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-162, 1971/622)

Udgivet November 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13853
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Old House

Udgivet December 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9553
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Christmas Greeting to my English Friends

A Christmas Greeting to my English Friends, Richard Bentley, London, december 1847. 100 s. Oversat af Charles Beckwith Lohmeyer.
Indeholdt eventyrene "The Old House" ("Det gamle Huus"), "The Drop of Water" ("Vanddraaben"), "The Happy Family" ("Den lykkelige Familie"), "The Story of a Mother" ("Historien om en Moder"), "The False Collar" ("Flipperne"), "The Shadow" ("Skyggen") og "The Old Street Lamp" ("Den gamle Gadeløgte").
Ek40, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48
De fem førstnævnte af disse 7 eventyr var førsteudgivelser, kun "The Shadow" og "The Old Street Lamp" var tidligere udgivet på dansk. De fem førsteudgivelser udkom for første gang på dansk 4. marts 1848 i Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling . - Anm.: The Athenaeum, 8.1.1848; The Literary Gazette and Journal of the Belles Lettres, Arts, Sciences, &c, 8 January 1848.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 442)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/53, 1971/623, 1972/22)

Udgivet December 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 5683
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Drop of Water

Udgivet December 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9554
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Happy Family

Udgivet December 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9555
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Story of a Mother

Udgivet December 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9556
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The False Collar

Udgivet December 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9557
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Dream of Little Tuk and Other Tales.

Tr. by Charles Boner. With four illustrations drawn by Count Pocci, of Munich. Grant and Griffith, London, 1848. [issued Dec. 1847] — Another edition, Boston & Cambridge, 1848. 115 s.
Ek6, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43
- Anm.: The Athenaeum, 11.12.1847. The Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences &c, 11 December 1847.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 441-2)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-334, 1971/631, LG: 2007/80)

Udgivet December 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13862
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Israels børn ved kongegravene (Vi giver vort guld med glæde)

Udgivet 16. december 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9623
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hos Amyot i Paris er i 2 Bind udkommet en fransk Oversættelse af Andersens 'Improvisatoren'

efter "den syvende" Udgave ved Mad. C.Lebrun. I "La Presse", hvor denne Oversættelse anmeldes, tilføies tillige, at der af dette Værk er udkommet 7 engelske og 11 tydske Oversættelser. Det er formodenlig altsaa efter den 7de engelske den franske er forfærdiget. Fædrelandet, spalte 2398, Løverdagen den 18. december 1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-698j)

Udgivet 18. december 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16498
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Thorvaldsen

Digtkredsen "Thorvaldsen" er en del af digtsamlingen Digte, gamle og nye (1847, s. 51-58, BFN 488 ), bestående af fire digte:

I. "Jason og Alexandertoget" s. 51, BFN 329 ).
II. "Da han første Gang kom i Studenterforeningen" s. 55, BFN 330 .
III. "Ved Kisten" s. 57, BFN 441 .
IV. "Dandserinden, Ganymed, Amor og Psyche. (Kunstner, mild og stor, som faa!)" s. 58, BFN 489 .
Udgivet 26. december 1847
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 10601
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hørren

Hørren blev trykt for første gang i Den nye Børneven. Ilustreret Tidsskrift for Børn, udgivet af Julius Chr. Gerson. Kjøbenhavn Chr. Steen & Søns Forlag. (Første bind, 1848, s. 5-11)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/394)

Udgivet 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 7605
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Rambles in the Hartz Mountains

Rambles in the Romantic Regions of the Hartz Mountains, Saxon Switzerland, &c. by H. C. Andersen. From the Danish, with the author's sanction, by Charles Beckwith [Lohmeyer]. Richard Bentley, London 1848. 312 p. - Anm.: The Spectator, 19.2.1848, pp. 182-83; The Examiner, 19.2.1848; The Athenaeum, no. 1063, pp. 265-66, 11.3.1848.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/637, XX-E-1, 1954/490)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 11803
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

For Litteratur og Kritik

For Litteratur og Kritik (Udg.) L. Helweg. Heri p. 89-100: "Literatur. Dansk Læsebog for de lavere Classer". Omtale s. 98-99 af "Boghveden".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12167
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen. Ein Charakterbild.

Die Grenzboten. Szen für Politik und Literatur. Red. von J. Kuranda, 7. Jahrgang. I. Semester. I. Bd. Leipzig. 1848. Heri pp. 207-15: biografisk artikel af Julian Schmidt.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1848
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13785
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Ugly Duck and Other Tales.

With four drawings by Otto Specter and other illustrations. [Tr. by Charles Boner.] Grant and Griffith, London. New York, 1848. 165 s
Ek1, Ek3, Ek4, Ek5, Ek8, Ek11, Ek14, Ek17, Ek20, Ek22, Ek24, Ek25

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH eng: XVIII-E-51)

Udgivet 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13857
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Ugly Duck, and other tales.

Tr. by Charles Boner. With numerous ill. by the Count Pocci. London 1848.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13858
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Danish Story-Book.

Tr. by Charles Boner. With numerous illustrations by the Count Pocci. C.S. Francis & Co, New York and Boston, 1848. 187 s.
Ek10, Ek26, Ek27, Ek28, Ek31, Ek34.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/55)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13859
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Stories for Children. Ole Lukoie, The Daisy, and The Naughty Boy.

Tr. from the Danish by Mary Howitt. London [1848].

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13863
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Picture-Book without Pictures, and Other Stories. From the Danish of Hans Christian Andersen.

Tr. by Mary Howitt. With a memoir of the author. C.S. Francis & Co, New York and Boston, 1848. — 175 s.
Biografi, Bub,30 Aftener, Ek3, Ek9, Ek20, En Digters Bazar.
My Boots (=kap XIII i afsnit 2 af En Digters Bazar)
Scenes on the Danube To-day is Sunday (= kap. VII i afsnittet Donaufart i En Digters Bazar)
At Drencova (= slutningen af kap VIII - do- )
The Swineherds ( = kap XI af -do-)
Pegasus and the Post-Horses (= kap XVIII -do-

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/54, XVIII-E-55, 1950/5)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13865
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales from Denmark.

Tr. by Charles Boner. Illustrations by the Count Pocci. Grant and Griffith, London, 1848. 2 hefter i eet bd.
Ek1, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1003)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14043
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Christmas Greeting.

Thirteen New Stories, from the Danish of Hans Christian Andersen [Oversætter ikke angivet, men ek6, ek30, ek36, ek37, ek41, ek42 er oversat af Charles Boner. Charles Beckwith har oversat ek40, ek43, ek44, ek45, ek46, ek47, ek48.] C. S. Francis & Co. New York and Boston. 1848. 165 s.
Ek6, Ek30, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/58)

Udgivet 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14044
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Christmas Roses and New Year's Gift.

A Present for Young People. Indeholder 4 HCA-eventyr: "Ole Lukøie", "Engelen", "Lille Idas Blomster" og "Nattergalen". 180 s. Phillip, Sampson & Co., Boston 1848.
Oversætter ikke angivet, men identificeret som Charles Boner.
Ek4, Ek19, Ek22, Ek23

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/60)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14045
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Shoes of Fortune and Other Tales.

With four drawings by Otto Speckter and other illustrations. [Tr. by Charles Boner.] John Wiley, New York, 1848. 206 s. - Anm.: The Literary World, p. 269, New York, 6.5.1848.
Ek10, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/57, 1971/619, anm.: 1954/504)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14046
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales for Youth

Tales for Youth: By Hans C. Andersen. Translated from the German. London: R.Yorke Clarke and Co., 55 Gracechurch-Street. 1848. 144 s.
Rk1071, Ek8, Ek9, Ek16, Ek19, Ek20, Ek30, Ek32.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/178)

Udgivet 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14047
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Moon's History.

Miss Howard. Illustreret af John Absolon. Kapitlerne 4 og 10 er anonyme oversættelser fra "Billedbog uden Billeder", mens forfatterinden havde lånt ideen til de øvrige kapitler fra samme værk. Joseph Cundall, London, 1848. 217 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/59)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15573
[Informationer opdateret d. 23.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Moon's Stories.

The Moon's Peep into Rome, p. 22, The Moons Peep into the Throne Room of the Tuileries, p. 76. Joseph Cundall. London. 1848.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-796)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15575
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Voyages en Scandinavie et en Laponie

Publies par Ordre du rois ... sous la direction de M. Paul Gaimard. Litterature Scandinave par M. Xavier Marmier. Paris. Pp. 292-303 OM HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1977/89)

Udgivet 1848
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15747
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Contes pour les enfants

Contes pour les enfants par Hans Christian Andersen traduits du danois par V. Caralp [Francois Garay]. Illustrations a deux teintes par Derancourt. Paris Belin-Leprieur et Morizot, Editeurs. 1848. 329 s.
[Eventyrene er oversat fra TYSK!] Ek5, Ek13, Ek15, Ek16, Ek18, Ek20, Ek21, Ek22, E23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek30, Ek37.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/648)

Udgivet 1848
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19319
[Informationer opdateret d. 13.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Dane, and his King

A Patriotic Song for Denmark .... from the Danish of Andersen. [bfn 67, Alt reiser Vintr'en sit hvide Telt]. Bentley's Miscellany , 24, 1848, p. 581.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16327
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Contes choisis d'Andersen,

précédés d'un fragment [chap. 1-3] du conte de ma vie par le même, [traduite de l'allemand], et d'une notice du traducteur [C...]. Ornés de 6 gravures par Hoseman. Berlin: August Schröter. 1848. 280 s. Mle, Ek1, Ek3, Ek4, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek17, Ek20, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek31, Ek32.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-337)

Udgivet 1848
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16397
[Informationer opdateret d. 8.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nordischer Telgraph. Eine Wochenschrift

für Politik, Literatur und Kunst Skandinaviens und der Niederlande. Erster Band. October 1848-Juni 1849.
S. 24 u. 76: Anzeigen. Verlag von Carl B. Lorck in Leipzig: H.C. Andersens Gesammelte Werke: Das Märchen meines Lebens, Der Improvisator, O.Z., Nur ein Geiger, Gesammelte Märchen, Bilderbuch ohne Bilder, Reiseschatten, Eines Dichters Bazar, Raphaella, Der Mulatte, Agnete und der Meermann, Die Glücksblume, Gesammelte Gedichte, Ahasverus (mit Preisangaben, S. 76: Vorrede des Verfassers).
S. 75-76 "Die Schweden auf Fühnen im Sommer 1848".
S. 78: Anzeige: Populäre Werke, Festgeschenke, Illustrirte Werke, Prachtausgaben: H.C. Andersens Gesammelte Märchen. 4 Theile in einem Bande. Gesammelte Gedichte. Bilderbuch ohne Bilder.
S. 100 u. 194: Musikalien: Nattergalen. Eventyr af H.C. Andersen for Pfte. 10 Ngr.
Musikalische Novitätenschau: Nattergalen, Eventyr af Andersen. Musikalskt skizzeret af E. Hornemann. Kopenhagen, Hornemann und Erslev.
S. 100: Lithographien: H.C. Andersen, lith. efter W. Gertner af Tegner. 1 Thler.
S. 106-08: Einige Bemerkungen über Dr. Grässe's Geschichte der dänischen Poesie.
S. 108: Bücherschau: Rezension von "Contes choisis d'Andersen". S. 120: Diesmal war es der jüngere Heiberg ... Unter den Jüngeren war es besonders Andersen, - dessen naiver phantasiereicher Geist, von natürlicher Verwandschaft hingezogen, überwiegend von germanischen Dichtern genährt ward, - der auf diesem kritischen Altar hingeopfert wurde ....
S. 154: "De to Baronesser / De zwei Baronessen".
S. 167: Bücherschau: Andersens gesammelte Märchen.
S. 344: J.P. E. Hartmann, sechs Charakterstücke componirt zum Studium für Pianoforte; mit eingelegten Versen von H.C. Andersen.
S. 372: Eine Geschichte von H.C. Andersen.
(Est. 8.352)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1848
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16402
[Informationer opdateret d. 29.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nytaarsgave for 1848.

Et Udvalg af nyere og ældre Digte og Romanzer. Udgiven af Adolph Berg. Heri s. 39: Skildvagten og s. 56 Digterens sidste Sang.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/15)

Udgivet 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16987
[Informationer opdateret d. 16.4.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bidrag til Tidshistorien.

Bidrag til Tidshistorien, et Ugeblad, i Forbindelse med Fyens Stifts Adresse-Avis. , 8. og 15. jan. 1848: Gennemgang og anmeldelse af "Ahasverus", sluttende med ordene: "Men uagtet der saaledes vel kan paavises Feil, (og hvor kan der ikke det?) er dog dette Værk saa genialt og saa heldigt udført, at vi ikke tage i Betænkning at erklære det for et sandt Digterværk og som saadant at anbefale det til vore Landmænds Velvillie. R.S."

(Bibliografisk kilde: HCAH A-657d)

Udgivet Januar 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12540
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Childhood and Youth of Hans Christian Andersen

from "The True Story of my Life". Sharpe's London Magazine, Jan. 1848.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Januar 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16557
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Thorwaldsen.

From the Danish of H. C. Andersen. In The Dublin University Magazine , vol XXXI, January, 1848.

(Bibliografisk kilde: HCAH )

Udgivet Januar 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19598
[Informationer opdateret d. 8.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Mannigfaltiges.

Magazin für die Literatur des Auslandes. Berlin, 4.1.1848: "Andersens Gedichte". Med gengivelse af "Mit Schillers Gedichten", "Mit Hegel's Philosophie der Geschichte", "An Adelbert v. Chamisso" og "Phantasiestück in meiner eigenen Manier".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. januar 1848
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13776
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sørge-Digte i Anledning af høisalig Kong Christian den Ottende's dødelige Afgang, den 20de Januar 1848.

Beg.lin.: Da han laa døende paa Sygeleiet.
Urokkelig staaer for Tid og Evighed,
Hvad der virkes i Sandhed og Retsindighed.
Davids Psalme 111, 8de Vers.

Kjøbenhavn. Udgivet af Eduard Meyer. Trykt hos J.G. Salomon.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/55)

Udgivet 20. januar 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16922
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Liden Kirsten.

M. Goldschmidt, Nord og Syd , Kjøbenhavn 1848. Heri p. 199-203: Positiv anmeldelse af Liden Kirsten.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-733b)

Udgivet 23. januar 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12472
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Childhood and Youth of Hans Christian Andersen.

Eclectic Magazine, vol. 13, 1848, March, pp. 410-15.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/503)

Udgivet Marts 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16256
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bidrag til Tidshistorien.

Bidrag til Tidshistorien, et Ugeblad, i Forbindelse med Fyens Stifts Adresse-Avis. 31. marts 1848: Anmeldelse af "De to Baronesser".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12541
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Ugly Duckling.

If our information be correct, we know nothing in this country of Danish literature [...] But the translation we now offer to our readers [...] is a curiosity in itself; being the production of a young Danish lady, Zona Groos [...] Chambers's Edinburgh Journal, June 10, 1848.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. juni 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15714
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Contes pour les enfants.

par Hans Christian Andersen traduits par Caralp. Illustrations à deux teintes par Derancour. Paris Belin-Leprieru et Morizot, Editeurs. [Eventyrene er oversat fra tysk]. - Anm.: Magazin für die Literatur des Auslandes , Berlin 17. Oktober 1848. [...] Gleichwol bringt die Bibliothèque Universelle (aug. 1848) eine sehr anerkennende Beurtheilung des Buches, in welcher Andersen ein spiritualistischer Dichter genannt wird, der ein tiefes Beständnis der Wahlverwandschaften in der belebten wie in der leblosen Natur besitzt, und der Alles, was die Seele zu erheben und sie an ihren göttlichen Ursprung, so wie an ihre unsterbliche Bestimmung, zu erinnern wermag, mit Meisterschaft in seine Dichtungen verwebt.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet September 1848
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13774
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The two Baronesses

Romanen De to Baronesser udkom først på engelsk hos Richard Bentley i London, oversat af Charles Beckwith Lohmeyer, under titlen "The two Baronesses". Det var en betingelse fra udenlandske forlæggere, at den (og andre værker) ikke blev udgivet på dansk først, fordi det i så fald ville stå enhver frit for at oversætte og udgive den. - Anm.: The Spectator, The Literary Gazette, Oct. 1848, The Athenaeum 7.10.1848. The Weekly Dispatch, 8.10.1848. Douglas Jerrold's Weekly Newspaper, 14.10.1848; The Britannia, 14.10; W. Harrison Ainsworth, The New Monthly Magazine and Humorist Nov. 1848. The Sunday Times, 12.11.1848. The Times, 26.12.1848. The Morning Herald, no 20, 691, October 9, 1848.
This is the first work Mr. Andersen, the Danish poet, has put forth in an English dress; and, if written in English by his own unassisted efforts, it shows no mean proficiency in the language of this country. [...]
The scene of the romance itself is laid in the author's native country, and though its incidents may appear a little disjointed, and the thread of the narrative rather difficult to unravel, the careful reader will not fail to remark throughout those qualities which have recommended the previous works of M. Andersen to favourable notice. Great sensibility, nice delineation of characters, and an aptitude at description which his poetic feeling has engendered and perfected, are visible in every page.

Blätter für literarische Unterhaltung, No. 341, Mittwoch, 6. dec. 1848.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 460-67)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/487, 1971/635, LG: 2007/83)

Udgivet 28. september 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 5697
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Two Baronesses. A Romance by Hans Christian Andersen.

Richard Bentley, London, 1848. 291 + 310 p. - Anm.: The Britannia, October 14, 1848.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1149)

Udgivet Oktober 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15578
[Informationer opdateret d. 10.5.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Quaint Stories for Children.

gives a comparison of a book of German childrens' stories with those of H.C. Andersen, and suggesting that possibly Andersen might be the author of them. The Literary World, p. 747, New York, Oct. 21st, 1848.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/504)

Udgivet 21. oktober 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16337
[Informationer opdateret d. 5.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Die Schweden auf Fühnen

Auszug aus einen Briefe [ Brev ] von Andersen. Nordischer Telegraph. Eine Wochenschrift für Politik, Literatur und Kunst. Leipzig, Verlag Carl B. Lorck. No 6. 10. Nov. 1848. S. 75-76.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. november 1848
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13784
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Gesammelte Märchen.

Mit 112 Illustrationen nach Originalzeichnungen von V. Pedersen. In Holz geschnitten von Ed. Kretzschmar. Leipzig, Lorck, 1848. - Anm.: "Ein Weihnachtsgeschenk von Andersen. Magazin für die Literatur des Auslandes. Berlin 16. Dezember 1848.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1848
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13773
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Andersen's Story-Book.

With a memoir by Mary Howitt, and illustrations. C.S. Francis & Co, New York and Boston, 1849. — Another edition, 1857. 3 dele. Hans Andersen´s Story Book: with A Memoir by Mary Howitt, and Illustrations. New York: C.S.Francis & Co., 252 Broadway. Boston: J.H.Francis, 128 Washington Street. 1849.
Oversætter ikke angivet, men BuB, EdB er oversat af Mary Howitt.
Caroline Peachey har oversat ek3, ek9, ek20.
Charles Boner: ek6, ek10, ek26, ek27, ek28, ek30, ek31, ek34, ek36, ek37, ek41, ek42
Charles Beckwith: ek40, ek43, ek44, ek45, ek46, ek47, ek48
"A Picture-Book without Pictures" indeholder kun 30 aftener. 11. 32. Og 33. aften mangler.
Afsnit fra "En digters Bazar":
"My Boots" = Afsnit.XIII, "Italien"
"Scenes on the Danube": "Today is Sunday" = Afsnit VII, "Donau-fart"
"At Drencova" = Slutningen af afsnit VIII, "Donau-fart"
"The Swineherds" = Afsnit XI, "Donau-fart"
"Pegasus and the Post-Horses" = Afsnit XVIII, "Italien"
- Anm. The Literary World, p. 873, New York, December 22, 1848.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-16, anm.: 1954/504)

Udgivet December 1848
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13867
[Informationer opdateret d. 1.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Meer end Perler og Guld

Anmeldelse af Meer end Perler og Guld, Eventyr-Comedie i 4 Acter , af M.A. Goldschmidt i Nord og Syd , bd. 1, 1849, s. 401-411.
Replik hertil: Thalia 1.12.1849.
Sammenlignet med 'Tonietta' Thalia 3.11.1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2002/37)

Udgivet 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5666
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Teateranmeldelse af Kunstens Dannevirke, Forspil ved Theatrets Hundredaarsfest

Anmeldelse af Kunstens Dannevirke, Forspil ved Theatrets Hundredaarsfest , af M.A. Goldschmidt i Nord og Syd , bd. 5, Første Qvartal, 1849, s. 117-120.
(Efterfulgt af en anm. af Bournonvilles ballet "Gamle Minder eller en Laterna magica").
Udgivet 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5667
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af "De to Baronesser" (samt Nye Eventyr )

Anmeldelse af De to Baronesser , af M.A. Goldschmidt i Nord og Syd , bd. 5, Første Qvartal, 1849, s. 72-92. Indeholder et stykke om Nye Eventyr (1844-1848), der er meget positiv i sin vurdering.
Udgivet 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5670
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

En Sommerferie. Reise over Øerne, fortalt for Børn af Ernst Mindekjær.

Boyesen, Maria (udg.): En Sommerferie. Reise over Øerne, fortalt for Børn af Ernst Mindekjær. P. 209-10: Om et møde i Odense med "aandsfattige Læsere", som ikke forstod H. C. Andersens eventyr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12129
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Liv i Norden

Bremer, Frederikke: Liv i Norden . Kjøbenhavn 1849. Heri p. 26-27 om 'Eventyr for Børn' og om HCAs eget liv, der er som et eventyr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12163
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales from Denmark.

By Hans Christian Andersen. Tr. by Charles Boner. With fifty illustrations by the Count Pocci. Second edition [illustrated]. London: Grant and Griffith, Successors to Newberry and Harris, corner of St.Paul´s Churchyard. MDCCCXLIX. Printed by S. & J. Bentley, Wilson, and Fley, Bangor House, Shoe Lane, 1849. 174 s.
Ek1, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, 20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff 1954/62, 1971/630)

Udgivet 1849
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13856
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Wonderful Stories for Children by Hans Christian Anderson [!].

Author of "The Improvisatore," etc. Illustr: S. Smith. Translated from the Danish by Mary Howitt. New York: John Wiley, 161 Broadway, And 13 Paternoster Row, London. 1849. 142 p.
Ek4, Ek5, Ek6, Ek11, Ek12, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/61)

Udgivet 1849
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14048
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Swedes in Funen in The Summer of 1848.

By Hans Christian Andersen. Bentley's Miscellany, 25, 1849, pp. 190-91.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1849
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16339
[Informationer opdateret d. 5.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Railway Ride.

A Railway Ride. Eliza Cook's Journal . No. 19, 1849. [From A Poet's Bazaar].

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1849
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16464
[Informationer opdateret d. 24.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

»Midsommar-Resan«. En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet

"Midsommar-Resan. En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet" blev først trykt i tysk oversættelse i Nordischer Telegraph, Nr. 22, 2. marts 1849, s. 273, fortæller Birger Frank Nielsen i Digterens danske Værker 1822-1875 (1942), nr. 742, s. 241.
Udgivet 2. marts 1849
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9741
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Eine Oper von Andersen und Gläser.

"Die Hochzeit am Comersee" am 30. Januar auf der Bühne der dänischen Hauptstadt zum erstenmale aufgeführt wurde. Magazin für die Literatur des Auslandes 10.3.1849. På dansk: 543

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. marts 1849
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14282
[Informationer opdateret d. 8.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen i en 'Pas de Forfængelighed'

H.C. Andersen optræder i "Det gamle Huus" (de smukkeste af de "nye Eventyr" i Egenskab af en Stump Svinelæder ... med satirisk tegning. Corsaren, 31.3.1849

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/308)

Udgivet 31. marts 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16954
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hørren.

Trykt i: Den nye danske Bondeven. Et Ugeblad til Nytte og Fornøielse. Redigeret, udgivet og forlagt af C.F. Børresen. Tirsdagen den 29de mai 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-497)

Udgivet 29. maj 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16923
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

For vor Landsmand H.C. Andersen blev ... følgende Digt fremsagt

af Carlén - i Stockholm: "Det var under vaktparaden". Fædrelandet p. 534, d. 13.6.1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. juni 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13988
[Informationer opdateret d. 29.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Dansk litteratur 1849.

Vilh. Visby: Da underhusets speaker, oberst Douglas Clifton Brown, ved grundlovsjubilæets festlighed i rigsdagssalen fremførte det engelske parlaments hilsen, udtalte han bl.a. "Det er ikke en tilfældighed, at grundloven af 1849 faldt sammen med en guldalder i Danmarks litteratur. Kierkegaard og H.C. Andersen er to eksempler. Kristeligt Dagblad, 26. juli 1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. juli 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20144
[Informationer opdateret d. 27.10.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Notizen.

Des dänischen Hofcapellemesters, Franz Gläsers neueste Oper "die Hochzeit am Comer-See", Text von H.C. Andersen, ist im Clavier "Auszug von dem Componisten selbst arrangirt, in der Hofmusikhandlung von J. P. Olsen in Kopenhagen erschienen. Der Auszug enthält 10 Nummern der Oper, namentlich die beliebtesten Solo-Nummern.
Nordischer Telegraph , Verlag von Carl B. Lorck. Nr. 44, 3. August 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. august 1849
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19839
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

De Tijd enthält in den drei vor uns liegenden Nummern, aus den Monaten Mai und Juni ...

unter dem Titel: "Erinnerungen aus England" ... Neben einer Uebersetzung aus dem Englishcen: "Anekdoten ..." und eine Uebersetzung aus dem Dänischen: "Der Tanz der Derwische, von H.C. Andersen".
Nordischer Telegraph , Verlag von Carl B. Lorck. Nr. 45, 10. August 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. august 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19841
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Notizen. Eines Dichters Bazar.

H.C. Andersen ist jetzt von seiner Reise in Schweden, die sich hoch hinauf erstreckte, zurückgekehrt, und hat dem Dichter neue skandinavische Bilder in reichem Maße vorgeführt. Wer die glühende Phantasie und doch die klare, naive Auffassung Andersens, - klar wie das tiefe Meer, das seine Geburtsinsel Fühnen umspült - lieb gewonnen hat, wird sich gewiß mit uns auf seine Reiseerinnerungen freuen, die, nach verlauten, in ähnlicher Art wir sein "Eines Dichters Bazar" nächstens erscheinen werden.
Nordischer Telegraph , Verlag von Carl B. Lorck. Nr. 48, 31. August 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. august 1849
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19842
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Das Leben im Norden.

Frederike Bremer: [skildrer hendes ophold i Danmark i Vinteren og Foraaret 1849, stod som Feuilleton i Nr. 47, 48, og 49: ]
Wer in der gebildeten Welt hat nicht von H.C. Andersen's Märchen für Kinder sprechen gehört? Im Kinde werde sie den denkenden Menschen, und uns erwachsene Menschen machen sie auf's Neue zu guten, heiteren Kindern. Andersen selbst ist ein Wunderkind, den eine gute Fee in der Wiege beschenkt hat; sein Leben ist ein echtes Märchen, in dem der arme Knabe, der seine Laufbahn in Armuth und Noth begann, sie mit Ehre und Glück beendigt; das Märchen beginnt in der nidern Hüte und schließt im Königssaale. Bekannt und auch beliebt als Romaverfasser und lyrischer Dichter, hat Andersen doch seine eigentliche Meisterschaft, seine Originalität und unsterblichkeit im Märchen, darin kommt ihm Keiner gleich. Darin ist er ein Sohn des sagenreichen Nordens, wo Wämund und Snorre wunderbare Märchen sangen, wo die älteste Berichterstatterin, die alte Turida, in der Dämmerung der Geschichte bei den Flammen des Hella sitzt und Sagen erzählt, die sich dann von Geschlecht zu geschlecht fortpflantzen.
Nordischer Telegraph , Verlag von Carl B. Lorck. Nr. 44, 3. August 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. september 1849
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19843
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Notizen. H.C. Andersens Märchen.

Auch eine dänische Ausgabe von H.C. Andersens Märchen mit Illustrationen ist jetzt in Kopenhagen bei Reitzel erschienen. Die Illustrationen sind dieselben, welche von dem dänischen Marinelieutenant Viggo [!] Pedersen voriges Jahr für die Leipziger Ausgabe gezeichnet wurden, und die sich mit Recht so vielen Beifall erworben haben.
Nordischer Telegraph nr. 52, 28. September 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. september 1849
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19844
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Adam Oehlenschlæger. Et Mindeskrift om Festen den 14. November 1849.

Sange og Digte af Th. Overskou, C. Hauch, A. Oehlenschlæger, H.P. Holst, N.F.S. Grundtvig, H.C. Andersen, J.L. Heiberg, Fr. Paludan-Müller, O. Bang, H. Hertz og Chr. K.F. Molbech. Taler af H.C. Örsted, H.N. Clausen, N.F. S. Grundtvig, H. Martensen, J. N. Madvig, Baron v. Lagerheim og E. C. Tryde. Udgivet af "Festcomiteen". Kjøbenhavn. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. Heri s. 19: Der er et herligt Land, Det kaldes Poesien.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-62)

Udgivet 14. november 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16924
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Theater in Kopenhagen.

H.C. Andersen hat es nicht verschmäht, für die Volkstehater eine Posse, "Mehr als Perlen und Gold," zu schreiben, nach Raymund und Tausend und eine nacht. Kein Wunder, daß diese drei Factoren zusammen alle Abende ein volles haus machen.
Nordischer Telegraph, Verlag von Carl B. Lorck, No 61, 30. November 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. november 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19845
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Thalia: Fuglen i Pæretræet.

Angreb på Heiberg, der i sine Intelligensblade dadler H.C. Andersen for at kalde "Fuglen i Pæretræet" en Bagatel.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. december 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13663
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af "Ole Lukøie", Eventyr-Comedie i 3 Acter

Anmeldelse af Ole Lukøie , Eventyr-Comedie i 3 Acter, af M.A. Goldschmidt i Nord og Syd , bd. 3, 1850, s. 249-258.
Udgivet 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5662
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Christmas Greeting.

Thirteen new stories from the Danish of Hans Christian Andersen. New York, 1850. — Another edition, 1858.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1850
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13872
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Story Teller.

Tales from the Danish of Hans Christian Andersen. With illustrations. C.S. Francis & Co, New York Boston, 1850. 160s.
Oversætter ikke angivet, men eventyrene er oversat af C.Boner, og "Little Viggo" (bfn 197) af Mary Howitt.
Ek7, Ek13, Ek16, Ek19, Ek21, Ek22, Ek29, Bfn197

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/63)

Udgivet 1850
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13874
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Little Ellie and Other Tales.

With illustrations. C.S. Francis & Co. New York, Boston, 1850. 156 s.
Ek1, Ek4, Ek5, Ek11, Ek12, Ek15, Ek18, Ek32, Ek37.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH eng: 1958/94)

Udgivet 1850
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13887
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A New Book of Stories for the Young

Tr. by Mary Howitt. (ni historier, een af H.C. Andersen: De røde Sko). T.K. Collins Jr., Philadelphia. 1850. 150 s.
ek30

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/65)

Udgivet 1850
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14049
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Wonderful Tales from Denmark by Hans Christian Andersen.

A New Translation. With Illustrations. New York: C.S. Francis & Co., 252 Broadway. Boston: J.H.Francis, 128 Washington Street. 1850. Printed by Munroe & Francis, Boston. 476 s
Oversætter ikke angivet, men eventyrene er oversat af Charles Boner. "The Dying Child" (bfn13) og "Little Viggo" (bfn197) er oversat af Mary Howitt.
Ek1, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek18, Ek19, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek29, Ek32, Ek33, Ek37, Bfn13, Bfn197

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/64)

Wonderful Tales From Denmark. By Hans Christian Andersen.
Udgivet 1850
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14050
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Shoes of Fortune and Other Tales.

by Hans Christian Andersen. With four Drawings by Otto Speckter, and other Illustrations. John Wiley, New York, 1850. 206 s.
Ek10, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/66)

Udgivet 1850
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14051
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Skrifter af Johan Jakob Nervander, utgifna till minne för Landsmän.

Helsingfors, Finska Litteratur-Sällskapets Tryckeri, 1850. Heri s. 117-23: Rese-Anteckningar. 1833. Köpenhamn. [bl.a. besøg hos H.C. Ørsted og Oehlenschläger]. Specifikt den 20 februar 1833, s. 122 om HCA.
Den märkligaste figur i sällskapet ägdes i sitt slag otvifvelaktigt dock af poeten Andersen. Man taler om menneisor, hvilka hafva djurhamn; men aldrig har jag maken sett. Han hade till krop, ben, gång, ögon och hela ansigtet den fullkomligaste likhet med - en trana. Då jag såg honom, undrade jag, hvar jag hade sett någotbeslägtadt förr i min lefnad. Jag trodde först, att det varit någon menniska; men på en gång uppgick får mig ett ljus - det hade varit en trana. Det var så gifvet. Det enda skiljaktiga var, att tranan, oaktadt den vacklande gången, ändock har hållning på sjelfva kroppen; men den, som säger det om den hederlige Andersen, - ja den vill jag se i synen. Den långa, magra, smala figuren tycktes ej allenast gå af för hvart steg den tog, utan jag är fullt öfvertygad, at den efter ett eller annat års vinkande i sjelfa verket en vacker dag knäcks och går af. Det var verkligen plågsamt att se hans vandrande på golfvet. Vid hvart steg trodde jag, at han skulle ramla. För övrigt är han en snillrik och talentfull man. Kanske vi komma att göra sällskap med hvarandra mot södern; ty han har hopp om understöd till en sådan resa, ehuruväl Regeringen egentligen icke à l'ordinaire består ett sådant åt mer "än skald i sender", och en Hertz nuförtiden njuter det.
- Omtalt i: Dagens Nyheder, 11.3.1955 og Husmandshjem 29.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1850
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18826
[Informationer opdateret d. 31.7.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Monderzählungen nach Andersen

von Dr. R. Krimer. Coblenz, Verlag von J. Hölscher, 1850. 78 S. [XX Abende, især efter HCA - det er ikke HCAs tekst, men inspireret af!]

Udgivet 1850
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19132
[Informationer opdateret d. 25.9.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Gesammelte Märchen von H.C. Andersen.

Vollständige vom Verfasser besorgte Ausgabe. Dritte Auflage. Leipzig. Carl B. Lorck 1850. 469 S. Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/954, 1980/955)

Udgivet 1850
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20554
[Informationer opdateret d. 26.10.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Der dänische Dichter Christian Winther.

[...] Lyriker, von humoristischer und wizig-satyrischer Natur, wie z.B. Andersen in seiner Jugend, finden viel leichter Eingang; aber Christian Winther gehört nicht zu diesen, wenn auch ein gelinder Humor und naive Schelmerei ihm nicht fremd waren.
Nordischer Telegraph, Verlag von Carl B. Lorck, No 67, 11. Januar 1850.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. januar 1850
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19846
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersens Gesammelte Werke.

[Reklame for alle bind]] Gewiß ist es unnutz, bei Gelegenheit dieser Gesammt-Ausgabe auf die schirftstellerischen Leistungen Andersen's aufmerksam zu machen, da seine Werke nicht blox in seinem Vaterlande die allgemeinste Anerkennung genießen, sondern auch bereits in vielfachen Uebersetzungen einen Bestandtheil der deutschen Literatur bilden und ebenso in England, Frankreich, Italien, Holland, Schweden und Rußland allgemeine Verbretung gefunden haben. Nur in Bezug auf die Ausgabe selbst und die Veranlassung dazu sei es erlaubt, einige Worte des Verfasser anzuführen:
"In den letzten Jahren ist ein großer Theil meiner Schriften durch Uebersetzungen in Deutschland verbreitet worden. Je herzlicher man diese aufgenommen hat, je milder die Kritik in ihrem Urtheile darüber gewesen, desto peinlicher berührten mich die großen Mängel und die bedeutenden Misverständnisse der meisten Uebersetzungen. Es entstand daher der lebhafte Drang in mir, selbst eine Ausgabe meiner gesammelten Werke zu veranstalten, die, so weit es möglich, als Original hervortreten könnte. Wo bereits gute Uebersetzungen vorhanden waren, sind dieselben theilweise, mit Zustimmung der Uebersetzer und Verleger, benutzt worden; die anderen Werke dagegen wurden neu übersetzt, und erscheinen zum Theil hier zum ersten Male, wie namentlich die diese Sammlung einleitende autobiographische Skizze, welche nur für diese Ausgabe bestimmt ist."
So spricht sich der Dichter selbst in der Vorrede über das vorliegende Unternehmen aus. Der Leser sieht hieraus, daß hier nicht eine von den jetzt so oft angekündigten "Original-Ausgaben" zu erwarten ist, die vom Verfasser autrisiert sind, um unter den Schutz des Gesetzes ein Monopol für eine Uebersetzung zu sichern, während der Autor gewöhnlich an ihnen nicht den geringsten Antheil hat und oft, verstände er nur Deutsch, im Interesse seines Ruhmes jede Verantwortlichkeit dafür ablehnen würde. Die vorliegende Ausgabe verdient wohl mit besserem Rechte die Bezeichnung eienr "Original-Ausgabe". Alle darin enthaltenen Werke sind vom Verfasser aufs Neue revidirt und verbessert; einige. wie z.B. die Reiseschatten, haben eine gänzliche Umarbeitung erlitten, andere sind durch Zusätze vermehrt, z.B. das Bilderbuch ohne Bilder und die Märchen, wieder andere mit besonderer Berücksichtigung des deutschen Publikums gekürzt; einzelne, die wegen ihrer localen Färbung in Deutschland nicht verstanden werden konnten, ganz ausgeschieden worden. Endlich aber sind dieser Ausgabe ganz neue, lediglich für Detuschland geschriebene Werke, einverleibt; so bringen die beiden ersten Theile in dem reizenden "Märchen meines Lebens" ein deutsches Original-Werk, welches von allen Stimmen der Kritik mit größter Anerkennung begrüßt wurde.
Kommt nun zu diesen Vorzügen auch noch sorgfaltige tpyographische Ausstattung und ein höchst mäßiger Preis, so hofft die Verlagshandlung mit Recht diese Ausgabe empfehlen zu dürfen.
Nordischer Telegraph, Verlag von Carl B. Lorck, No 72, 15. Februar 1850.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. februar 1850
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19847
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Liden Kirsten.

Goldschmidt: Nord og Syd. Bd. 3, 1850, pp. 205-07: "Dagbog 16. Februar": "Iaftes blev da endelig 'Liden Kirsten' opført ..."
"Ligesom Andersen blandt alle vore nulevende Digtere har det meest poetiske gemyt, saaledes er Hartmann vor meest nationale Componist ...". Thalia 16.2.1850.
Foromtale ... paa ugens Repertoire ..." Thalia 4.1.1850.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-733e)

Udgivet 16. februar 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12542
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ole Lukøie opføres i Casino førstkommende Fredag.

Thalia foromtale af opførelsen af Ole Lukøie

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. februar 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13730
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

I Dandsen (Jeg dandser længe, jeg dandser kort)

Digtet "I Dandsen (Jeg dandser længe, jeg dandser kort)" blev først udgivet som et selvstændigt digt i bd. 16 af Samlede Skrifter (udkom 19. december 1854), men optrådte før det i dramaet Ole Lukøie, der blev udgivet 8. marts 1850 (og uropført 1. marts 1850).
Hos Birger Frank Nielsen ( H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875 , 1942) kan man desuden læse, at digtet findes i Samlede Skrifter XII (1878) s. 297).
Udgivet 8. marts 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9740
[Informationer opdateret d. 31.10.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Christians vise (Ole Lukøje) (Sundhed og godt humør tillige)

Udgivet 8. marts 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9591
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Baronens Vise (1) (Ole Lukøje) (Hvor Skoven dog er frisk og stor)

Udgivet 8. marts 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9592
[Informationer opdateret d. 11.5.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Baronens vise (2) (Ole Lukøje) (Livets blomst er ungdomsalder)

Udgivet 8. marts 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9593
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Slutterzet (Ole Lukøje) (Nøjsomhed)

Udgivet 8. marts 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9594
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Notitzen ... Ole Lukøie

Die dänischen Blätter berichten uns jetzt auch über ein neues "dramatisches Mährchen" von dem liebenswürdigen Dichter Andersen. Es heißt: "Ole Lkøie", welches die dänische Bezeichnung für den Gott des Traumes ist, und Flyveposten bringd folgendes ausführliches Referat darüber: Qie man nicht selten dem Publikum den Vorwurf machen kann, daß es zu große Forderungen an den dramatischen Dichter stelle, so giebt es auch Fälle, wo der Dichter zu große Ansprüche an sein Publikum macht. Wir glauben, daß H.C. Andersen sich dessen zum Theil in seineen dramatischen Mährchen "Ole Lukøie" schuldig gemacht hat, welches am 1. März zum ersten Male in dem Casinotheater aufgeführt wurde. Diese Dichtung setzt einen so hohen Grad poetischer Emfänglichkeit bei dem Zuschauer voraus, daß der Dichter sich, indem er blind an dieselbe glaubte, der Gefahr aussetzte, nicht verstanden, oder was noch schlimmer ist, mißverstanden zu werden. Was in dieser Beziehung wohl als eine Entschuldigung für einen DIchter wie Andersen geführt werdenkann, ist der Umstand, daß seine Mährchen, welche mehr als irgend ein anderes seiner Dichterwerke seinen Namen berühmt gemacht, anscheinend doch alle Klassen der Leser in gleich hohem Grade angestochen haben, und daß der weniger Gebildete, welcher weit davon entfernt ist, ihre ganze, tiefe Bedeutung zu erfassen, nicht weniger Genuß darin gefunden hat, als der Gebildette. Aber es ist doch ein zu großer Sprung von dem mährchenhaften Gebiete, auf dem Andersen sich bisher mit so vielem Glücke bewegt hat, zu der phantastischen Welt, die er heier vor den Blicken der Zuschauer entfaltet, sowie es ein großer Unterschied ist, den Leser in die halbmystische Bilderwelt seiner Phantasie hineinzuziehen, und diese vor dem körperlichen Auge hinzustellen. Andersen ist außerdem hier noch einen Schritt weiter gegangen, indem er dem Mährchenhaften nicht allein das Gepräge der Wirklichkeit gegeben hat, sondern auch zugleich Traum und Wirklichkeit, Wahrheit und Alle­gorie so mit einander vnmischt hat, daß die große Mehrheit des Publikums ihm unmöglich folgen kann.
Er hat es aber zugleich so glücklich verstanden, die rein menschlichen Saiten in jedem unverdorbenen Herzen anzuschlagen, daß er hierdurch ein Gegengewicht gegen die schwierige Aufgabe gebildet hat, die er dem Zuschauer in anderen Beziehungen zu lösen gab, und er hat hierdurch der Ahnung einen so weiten Spielraum gelassen, daß diese bei den Meisten das Erkennen ersetzen wird.
Daß der Reichthum nicht, wie dies im Allgemeinen angenommen wird, gleichbedeutend mit dem Glücke ist, sondern daß das wahre Glück in einem gemeinsamen, muntern Sinne und einer gesunden Seele besteht — das ist die große Lehre, welche der Dichter hier in ein reiches poetisches Gewand gekleidet hat, eine Lehre, die ihre Anwendung wohl schwerlich in einem passender Zeitpunkt als dem jetzigen finden könnte, wo die falsche Vorstellung von einer vollkommnen Gleichheit für Alle in den äußeren Verhältnissen sich der großen Masse bemächtigt hat. — Ein junger Schornsteinfegergeselle, der bisher glücklich und zufrieden mit seiner alten Großmutter und - seinem geliebten Mädchen gelebt hat, kommt am Abend seines 20sten Geburtstages, voll von all der Herrlichkeit nach Hause, die er in einem vornehmen Hause, wo er die Essen gekehrt, gesehen hat. Einer der Nachbarn, ein Krämer, Repräsentant der großen Menge, welche Geld für das Höchste hält, greift zerstörend in dieses stille, idyllische Leben ein, und erfüllt das Herz des jungen Mannes mit einer mächtigen Sehnsucht nach Reichthum und allen Gütern der Welt. In seinen Grübeleien wird er von Ole Luköie überrascht, welcher den Schirm der Träume über seinem Haupte ausspannt und in der Traumwelt gehen nun seine kühnsten Wünsche in Erfüllung. Er träumt daß ein Feuer ausbricht, und springt auf. um löschen zn helfen. Als er zurückkehrt, begegnet ihm der Geist "eines gestorbenen Tagediebes." der während er lebte "die Perle des Lebens im Rinnstein verloren hat," und nun dazu verdammt ist, sie zu suchen. Diesem, wie allen Geistern ist es ein leichtes Wunderwerke zu thun. und er gewährt unserm Schornsteinfeger drei Wünsche, die alle in Erfüllung gehen sollen. Erst wünscht sich dieser nur ein Paar von seinen Leibgerichten, da er sie aber erst finden kann, wenn er nach Hause kommt, so will er auch Etwas haben, was er gleich bekommen kann, und wünscht sich viel Geld. Er bekommt es, aber unter der Bedingung, daß er sich seinen dritten Wunsch aussparen soll, bis es verbraucht ist, und unter dem Vorbehalte der Zustimmung des Geistes. Das Geld ist bald in Saus und Braus aufgezangen, und nun wendet er sich wieder um mehr Geld an den todten Tagedieb; dieser will ihn aber nicht erhören. Er wird ihm jedoch auf andere Weise geholfen, und er erreicht das Glück, stets Geld genug zu haben; der Dämon aber, der es ihm verschafft, und der sich in der Gestalt des alten Krämers zeigt, hat die Bedingung gestellt, daß er zum Ersatz dafür nie mehr singen und jubeln darf. Er sieht die Munterkeit seiner Jugend begraben werden; — er stürzt sich in den betäubenden Strom des Genusses, doch je tiefer er darein versinkt, desto ernster nnd trauriger wird er. Alle Quälgeister des Reichthums lagern sich um seine Seele, und zeigen ihm, statt des Glückes, von dem er träumte, die Schrecken, welche einem ruchlosen Leben auf den Füßen folgen. Seine Verzweiflung nähert sich dem höchsten Punkte; schon drohen ihn die Wolken des Mißmuthes zu Vernichten, da plötzlich gedenkt er seines dritten Wunsches. Die Nebel schwinden, und er steht wieder vor dem Geiste, dem er seinen letzten Wunsch ausspricht, nämlich die Wiedererlangung seiner frühern Zufriedenheit und Munterkeit im Arme seiner Lieben. Kaum hat er geendigt, so sproßt ein Rosenbusch aus der Erde auf, und der Geist pflückt eine Rose nach der andern, die Rosen der Zufriedenheit, der Munterkeit, der Liebe, und bewirft den Träumenden damit, der ermattet auf einer Treppe hingesunken ist. Aber die Treppe verschwindet, und er sitzt wieder in seinem kleinen Zimmer, in dem alten Lehnstuhl, in welchem er eingeschlummert ist, und im Arme seiner Lieben, die ihn am Morgen feines Geburtstages unter einem Blumenregen mit Liebkosungen wecken, erwacht er zu einem neuen Leben. Der Traum ist verschwunden, — aber die Blumen des Lebens hat er behalten, sie umschlingen ihn und Die, an Denen sein Herz hängt. — Dieß ist in kurzem Umriß der Rahmen, innerhalb welches der Dichter mit seiner üppigen Phantasie ein Bild entworfen hat, das unläugbar reich an Einzelnheiten ist, die schön genug sind, um einen Jeden zu ergreifen, die ihre Bedeutung aber erst finden, wenn sie in ihrem ganzen tiefen Zusammenhange erfaßt werden. — Die scenische Ansstattung ist in jeder Beziehung genügend, und man darf also hoffen, daß das Publikum, wenn es erst auf den rechten Standpunkt gestellt ist, von dem aus ein ungewöhnliches Dichterwerk aufgefaßt werden muß, es nach Verdienst würdigen werde.
Nordischer Telegraph, Verlag von Carl B. Lorck, No 77, 22. März 1850.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. marts 1850
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19848
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bücherschau. Dänische und schwedische dramatische Produkte.

Unbedeutender sind die drei übrigen mit vorliegenden dänischen Kleinigkeiten dieser Art. In dem ersten "eine Nacht in Roeskilde, Vaudevillespaß in 1 Akt nach Warin und Lefevre's une chambre á deux lits von H.C. Andersen" sind die beiden Haputpersonen, Ehemänner einer und derselben Frau, von denen jeder erst, als die Nachricht des Todes der Frau ankommt, der rechte und einzige Ehemann sein will. [...]
Nordischer Telegraph, Verlag von Carl B. Lorck, No 77, 22. März 1850.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. april 1850
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19849
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen og Marie Pedersdatter.

Facsimilegengivelse af Stambogsblad 21. april 1826. Brev Berlingske Aftenavis, 24. maj 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. maj 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19976
[Informationer opdateret d. 31.3.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Vandring med Danmarks Digtere.

Schwartz, Athalia: "Vandring med Danmarks Digtere". Heri p. 230: Kort H. C. Andersen-biografi.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1851
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12098
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Pictures of Sweden.

Translated by Charles Beckwith Lohmeyer. Richard Bentley, London, 1851. 324 p. - Anm.: The Literary Gazette, 10.5.1851; The Spectator 17 May 1851; The Parlour Magazine of the Literature of all Nations, 1851, pp. 344-51, Extracts of Andersen's biography and chapters from "In Sweden": Kinnakulla, Vadstene, Stockholm, Sala, Grandmother. - Anm.: The Athenaeum May 31, 1851; Sharpe's London Journal, vol. XV, 1851.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 468)

(Bibliografisk kilde: HCAH XX-E-3, 1954/491, 1971/639)

Udgivet 1851
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 15571
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bunte Bücherschau. Joseph Rank. H.C. Andersen. Chr. Winther.

Sonntagsblatt zur Weser-Zeitung. Bremen, Sonntag, den 20. Juli 1851. "In Schweden" heißt das neueste Buch des dänischen Dichters Andersen (Als Bd. 36 und 37 der von ihm selbst herausgegebenen Gesammtausgabe seiner Werke, Leipzig, Lorck.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1851
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16416
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Lines [= Aftendaemring]. From the Swedish [sic] of Hans Christian Andersen.

Poetry of all nations, p. 419. Parlour Magazine of the Literature of all Nations, 1851.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1851
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16742
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Midsummer's Festival in Sweden.

[Extract from "In Sweden"] The London Journal, vol. XIII, No. 331. London, 1851, p. 260.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1851
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16476
[Informationer opdateret d. 26.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Der Ansiedler auf den Halligen.

Novelle von Martha von der Höhe (Clara von Massow). Verlag von Pfautsch & Voss, Wien, 1851. 103 S. S. 24: Die Halligen (so bechreibt sie uns H. Ch. Andersen in seinem "Märchen meines Lebens"), sind gleichsam Gras-Runen im Meer ...)

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1851
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16549
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

In Schweden.

Gesammelte Werke vom Verfasser selbst besorgte Ausgabe. Sechsunddreissigster und siebenunddreissigster Band. Carl B. Lorck. Leipzig 1851. 198 S. - Anm.: O. Alex. Banck, Sächsische Constitutionelle Zeitung, 22. Juli 1851. [Citeret af HCA i dagbogen 14. august 1851: link ]
Unsere Literatur ist in das glückliche Stadium eingerückt, in welchen weniger die Fachgelehrsamkeit, als die lebendige, geistig frische Betrachtung herrschend und für alle Branchen maßgebend ist. Die interessante Auffassung und spirituelle Einkleidung allein macht das wissenschaftliche Material flüssig, und führt es zu denjenigen Kreisen des Publikums, welche früher Grund genug hatten, sich gegen eine trockne, geschmacklose Gelehrsamkeit abzuschließen. So wurde in neuerer Zeit Vieles im Gebiete der Naturlehre, der Historie, besonders aber der ethnographischen Länder und Völkerkunde genützt, denn Reisebeschreibungen und Reiseskizzen gehören nun zur Rubrik theils literarisch-ästhetischer, theils belletristischer Productionen. Gewiß ist nicht zu verkennen, daß diese ungezwungene Manier oft zu einer leichtsinningen, zügellosen Handhabung des Stoffes geführt hat, - eben so gewiß machte sie aber den Zopf der Pedanterie für alle Zukunft unmöglich.
Was uns Andersen hier bietet, ist eine lose Studienmappe, ein Reisealbum, voll bunter Realitäten, ausgechmückt mit den Duftblüthen und reizend angezogenenen Schlingpflanzen der Phantasie und des poetischen Zufalls. Andersen besitzt eine Naivetät, die nur erst theilweise zur unangenehmen Koketterie und Manier wurde, die aber da, wo sie unbefangen und gesund ist, nicht nur der Jugend, sondern auch dem Alter wohlthuend erscheint, weil sie dasselbe auf Augenblicke verjüngt und die zerstörten Ruinen des Lebens mit dem immer grünen lächelden Epheu der Versöhnung umrankt. Er versteht die Kunst, scherzend zu erzählen und ernst zu scherzen, und befindet sich in einer immerwährenden Rosenlaune, die Welt in dem Duft von Wahrheit und Dichtung, von Wircklichkeit und Mährchentraum zu erblicken. Sein neuestes Werk: "In Schweden" enthält höchst gelungene, liebenswürdige, Geist und Gemüth ansprechende Einzelnheiten, und wenn man auch darin, wie es das Wesen einer Reisesillhouette mit sich bringt, auf schwächere Stellen stößt, so findet sich doch nirgend eine Spur von dem leider jetzt so häufigen Gemachten und Gequälten moderner Vielschreiberei. Oft aber hat man Gelegenheit, sich an der frischen, elastischen Natur dieses Schriftstellers mehr und ungetrübter zu erfreuen, als bei den meisten seiner früheren Werke, und es ist zu wünschen, daß sich das gebildete Publikum diesen Genuß nicht entgehen läßt.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1611, 1980/23, A-811, XVII-T-11, XX-T-7)

Udgivet 1851
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18483
[Informationer opdateret d. 21.5.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Ugly Duck of H.C. Andersen, versified by G.N.

Illustrated by Charles Harvey Weigall; W N Wright; William Nicol; Wright, London 1851. 50 S.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1851
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19199
[Informationer opdateret d. 12.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Story of The Ugly Little Duck

illustrated with six drawings by Harrison Weir. Cundall &​ Addey, London, 1851. 24 s.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1851
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19201
[Informationer opdateret d. 12.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Improvisator.

Román z dánského J.K. Andersena prelozil J. Boh. Müller. [Improvisatoren oversat til tjekkisk af Jan Bohuslav Müller].V. Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospísila. 1851. 432 s. [facsimile]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1851
Sprog: tjekkisk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19807
[Informationer opdateret d. 10.9.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen.

William Hurton, Eclectic Magazine, Vol 22, no 3, March 1851, pp. 358-63. Also in Hogg's Instructor vol VI. Edinburgh, 1858. Reprint in Littell's Living Age no 61, Boston 1859.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/505)

Udgivet Marts 1851
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16255
[Informationer opdateret d. 28.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Ørsteds Jordefærd.

Hefte udgivet ved Ørsteds Død 9.3 og Begravelse 18.3.1851. Forlagt af Universitetsboghandler. C.A. Reitzel. Kjøbenhavn 1851. 54 s. Heri s. 36: Han var saa sand, han var saa eiegod.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-87)

Udgivet Marts 1851
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16927
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

I Sverige

ANDERSEN, H.C. I Sverige. Öfversättning från Danskan af Förf. till Sjöjungfruns Sagor. [Wilhelm Bäckmann]. Stockholm: Alb. Bonniers förlag 1851. (6)+163 sider.
Den svenske version af I Sverrig ( BFN 591 ). Med nyskrevet dansk forord til den svenske udgave af H.C. Andersen:
Med den svenske Udgave
Jeg holder ikke af at danske Böger oversättes paa svensk, ikke heller at svenske föres over i vort Sprog, vi Naboer kunne og skulle läse hinanden i Originalen; men det viser sig at dette endnu ikke gaaer, at Oversättelser ere nödvendige for Mange. Jeg haaber dog at Oversättelsen af denne min Bog er kommen i Händer, som vil omfatte den med Omhu og Kjärlighed.
Det er en Sommer-Bouquet af Phantasier og Billeder fra det kjære svenske Land, jeg her bringer; mit Hjerte gjemmer endnu flere; Billeder af ædle Venner, Billeder fra det lykkelige Huusliv, hvor jeg fölte mig som hjemme, Hæders- og Glædes-Erindringer, men de höre til mit »Livs Eventyr« og skulle der engang blive fortalte.
Gid nu at de Billeder, Stemninger og Tanker, jeg her har bragt fra Reisen i Nabolandet, maa blive modtagne med det Hjertelag, hvormed de ere givne, og at de, hjemme og ude, maa end mere vække Opmærksomheden for Sverrigs maleriske Skjönhed og Eiendommelighed, for alt det gode der.
Hjertelig Tak og Kjærlig Hilsen til alle Venner i Sverrig!
Kjöbenhavn i Mai 1851
H.C. Andersen
***
[håndskrift, mikrofilmscan 48, 25]
Med den svenske Udgave
Da endnu Oversættelser fra Svensk til Dansk og ligeledes fra Dansk til Svensk ere nødvendige for Mange, saa er jeg glad ved at vide denne min Bog i en driftig Boghandlers Hænder og ny Oversættelse givet til den unge Forfatter af "Sjøjungfruens Sagor" den vil af ham blive omfattet med Omhu og Kjærlighed. –
Det er en Sommer-Bouquet af Phantasier og Billeder fra det kjære svenske Land, jeg her bringer; mit Hjerte gemmer endnu flere; Billeder /af ædle Venner; Billeder fra det lykkelige Huusliv, hvor jeg følte mig som hjemme; Hæders- og Glædes-Erindringer, de høre til mit "Livs Eventyr" og skulle der engang blive fortalte.
– Gid nu at de Billeder, Stemninger og Tanker, jeg har bragt fra Reisen i det kjære Naboland, maa blive modtagne med det Hjertelag hvormed de ere givne og at de, hjemme og ude, maa end mere vække Opmærksomheden for Sverrigs maleriske Skjønhed og Eiendommelighed, for alt det Gode der.
Hjertelig Tak og kjærlig Hilsen til alle Venner i Sverrig.
H.C. Andersen.
Kjøbenhavn i Mai 1851.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/37)

Udgivet Maj 1851
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11934
[Informationer opdateret d. 23.8.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

En Historie

Eventyret "En Historie" tryktes første gang som kapitel 13 i rejsebogen I Sverrig . Følgende bibliografiske oplysninger om denne er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

I Sverrig. / Af / H. C. Andersen. / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitets- boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1851.
Smudstitelblad I Sverrig. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tilegnelse til Digteren Bernhard v. Beskow. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 210 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 19. 5. 1851). (Saml. Skr. VIII, 123).
Anm.: Flyveposten 23. 5. 1851, Nr. 118. - Idun, Nr. 12, 1851, 95-96. - Kjøbenhavnsposten 20. 6. 1851, Nr. 139, 554.
Udgivet 19. maj 1851
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9563
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Den stumme Bog

Eventyret "Den stumme Bog" tryktes første gang som kapitel 16 i rejsebogen I Sverrig . Følgende bibliografiske oplysninger om denne er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

I Sverrig. / Af / H. C. Andersen. / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitets- boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1851.
Smudstitelblad I Sverrig. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tilegnelse til Digteren Bernhard v. Beskow. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 210 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 19. 5. 1851). (Saml. Skr. VIII, 123).
Anm.: Flyveposten 23. 5. 1851, Nr. 118. - Idun, Nr. 12, 1851, 95-96. - Kjøbenhavnsposten 20. 6. 1851, Nr. 139, 554.
Udgivet 19. maj 1851
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9564
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Marionetspilleren

Eventyret "Marionetspilleren" tryktes første gang som kapitel 9 i rejsebogen I Sverrig . Følgende bibliografiske oplysninger om denne er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

I Sverrig. / Af / H. C. Andersen. / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitets- boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1851.
Smudstitelblad I Sverrig. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tilegnelse til Digteren Bernhard v. Beskow. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 210 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 19. 5. 1851). (Saml. Skr. VIII, 123).
Anm.: Flyveposten 23. 5. 1851, Nr. 118. - Idun, Nr. 12, 1851, 95-96. - Kjøbenhavnsposten 20. 6. 1851, Nr. 139, 554.
Udgivet 19. maj 1851
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9567
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Svinene

Eventyret "Svinene" (det er utraditionelt at kategorisere det som et eventyr, men bl.a. Jean Hersholt har gjort det i The Complete Andersen , New York 1949) tryktes første gang som kapitel 29 i rejsebogen I Sverrig . Følgende bibliografiske oplysninger om denne er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

I Sverrig. / Af / H. C. Andersen. / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitets- boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1851.
Smudstitelblad I Sverrig. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tilegnelse til Digteren Bernhard v. Beskow. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 210 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 19. 5. 1851). (Saml. Skr. VIII, 123).
Anm.: Flyveposten 23. 5. 1851, Nr. 118. - Idun, Nr. 12, 1851, 95-96. - Kjøbenhavnsposten 20. 6. 1851, Nr. 139, 554.
Udgivet 19. maj 1851
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9568
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen's neuestes Werk.

Vore einigen Wochen ist im Verlage von Reitzel in Kopenhagen, unter dem Titel "I Sverig" (In Schweden) ... erschienen .. mehr mit "Bilderbuch ohne Bilder" zu vergleichen. Magazin für die Literatur des Auslandes 28.6.1851.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. juni 1851
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14287
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Monument and Garden of Linnaeus at Uppsala.

[Extract of "In Sweden"]. The Wesleyan-Methodist Magazine, London, October 1851. Pp. 988-89.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Oktober 1851
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16511
[Informationer opdateret d. 31.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Stilleben in einer kleinen schwedischen Stadt.

[kap. XV af "I Sverrig", afsnittet 'Sala'] gengivet på tysk. Magazin für die Literatur des Auslandes 7.10.1851.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. oktober 1851
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14283
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Peters vise (1) (Hyldemor) (Det gamle træ, o lad det stå)

Udgivet 2. december 1851
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9576
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Voyage from Leith to Lapland; or, Pictures of Scandinavia in 1850.

Hurton, William, A Voyage from Leith to Lapland; or, Pictures of Scandinavia in 1850. 2nd revised ed. Richard Bentley, London 1852. Pp. 89-101 ("Hans Christian Andersen"). - Bogen, hvis 1. udg. udkom i to bind i 1851, har trykt dedikation til HCA. Se også kapitlet "Danish Literature and Literary Men", spec. pp. 45-46.
Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11961
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Digte og Sange.

Samlede og udgivne af C.C. S. Westermann. Svendborg 1852. Trykt paa Udgiverens Forlag hos Maximilian Assam.

Heri digte af Adolph, H.C. Andersen, Carl Bagger, F. Barfoed, H.H. Blache, St. St. Blicher, J. Boye, M.C. Brun, E. Bøpe, Carolius, Comiphilos, C.N. David, Grundtvig, C. Hauch, H.P. Holst, B.S. Ingemann, P.L. Møller, Overskou, H.L. Rahbek, Cl. Rosenhoff, Rosenkilde, Poul Rytter. Thiele, Thorup, C. Wilster, Christian Winther, O. Wolf, Oehlenschlæger.
Heri er følgende digte anført som værende af HCA:
s 39: Krigeren ved Napoleons Grav. Stille! Stille!, her min Keiser sover.
s 41: Tiggeren og hans Hund. En Specie i Skat for Hunden her, (bfn164)
s 44: Skildvagten. Aft'nen er taaget - døsigt Lygtene brænde. (bfn88)
S 59: Rabbi Meier: Israels Folk forsamlet var i Skolen. (bfn342)
S 62: Det har Zombien gjort. Har Du hørt om Tryllelandet bag de vilde Pyrenæer, (bfn323)
s 128: Jeg er en Skandinav. Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver (bfn364)
s 147: For Danmark og Kongen. Vi gamle Danmark prise, (bfn179)
s 153: Ægypteren ved Nilen gaaer. (bfn380) (bfn

Digtet s. 39 KAN IKKE VÆRE af HCA

Stille! Stille! Her min Keiser sover -
Kolde Britter! Hindrer ei min Gang!
Hører I hvor Havets stille Vover
Luller sagtelig Hans Vuggesang!
Over Have, gjennem tusind Farer,
Drog jeg hid til denne Klippe-Øe,
Som den store Keisers Liig bevarer,
Kolde Britter! Und mig her at døe!
Stille! Stille! Styrrer ei hans Slummer!
Lad min arme Herre nu i Roe!
Livets største Fryd, dets største Kummer
Endtes først i Gravens stille Bo.
Ak! I føle ei min dybe Smerte,
Aldrig, aldrig vil I fatte den;
Thi I kjendte ei hans ædle Hjerte,
Som forvandled Fjende selv til Ven.
Saae I ham til Kampen frem at fare,
Mens paa lynsnar Ganger stolt han sad -
Efter ham den tappre Ridderskare,
Ved hans Side høie kongers Rad?
Saae I da vort Øies Flamme funkle,
Slag i Slag den stærke Barm at slaae,
Hver Bedrift en Fortids Daad fordunkle,
Og hans Roes hver Hæder overgaae!?
Saae I ham i Slagets vilde Hede
Mellem Sværd og Kugler rolig staae,
Og til Seiren sine Kæmper lede,
Talløs Fjendehær paa Flugt at slaae?
Hørte I hans Heltes Jubel lyde
Høit mod Himlens Blaae, fra trofast Bryst?
Saae I hvor hans Nærhed os mon fryde,
Og hans Bifald skjænke salig Lyst? -
Kolde Britter! Aldrig I ham kjendte,
Skjøndt hans Hæder trindt i Verden lød,
Hver hans høie Daad til Last I vendte,
Bragte ham en langsom qvalfuld Død.
Men hvad Eder ligger nu forborgen
Sal med Flammeskrift hos Clio staae:
"Han var stor, i Lykken som i Sorgen,
Han var elsket - elsket som kun Faa! -
Seer i dette Sværd, hvis gyldne Hjalte
Viser straalende den Stores Navn! -
Snart er mine Øieblikke talte,
Sidste Gang jeg trykker det i Favn -
A! jeg er saa træt, o! lad mig hvile
Ved min Herres Fødder nu i Fred,
Og naar Hjertets sidste Suk bortile,
Læg da der den trætte Kriger ned!

Klippeø: St. Helena, hvor Napoleon i sit fangenskab døde af mavekræft i 1821. (blev først gravlagt i 1840 i Hotel des Invalides i Paris)
Clio: Historiens muse.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-188)

Udgivet 1852
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20150
[Informationer opdateret d. 10.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Andersen's Story-Book.

With a memoir by Mary Howitt, and illustrations. New York, 1852. — Other editions, 1853 and 1857.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13869
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Danish Fairy Legends and Tales.

Danish Fairy Legends and Tales. Second edition, enlarged. With a memoir of the author [by the translator, signed: C. P., i. e. Caroline Peachey.] London, 1852. - Anm.: The Athenaeum, 17.1.1852, The Literary Gazette, 7.2.1852.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 469)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/625)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13876
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales and Fairy Stories.

Tr. by Madame de Chatelain. Illustrated by Henry Warren. G. Routledge & Sons, London, 1852. — 401 s. Another edition, London, 1852. 401 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49.
- Anm.: Dublin University Magazine, jan. 1854.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 472)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-335)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13877
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fairy Tales and Stories.

By Hans Christian Andersen. With a Memoir of the Author. Tr. by Caroline Peachey. London: Richard Butterworth & Co, Devonshire. 327 s
Biografi, Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek 12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, ek27, ek28, ek29, ek30, ek31, ek32, ek33, ek34, ek36, ek37, ek40, ek41, ek42, ek43, ek44, ek45, ek46, ek48, ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/656)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14052
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Story of my Life and In Sweden by Hans Christian Andersen.

Routledge's popular library ; v. 52. Translator of The Story of My Life from the German "Das Märchen meines Lebens": Daniels Spillan, d. 1854. Translator of "In Sweden": Kenneth Robert Henderson Mackenzie, 1833-1886. London : George Routledge and Co., 1852. 296 p.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p. 472)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/922)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15572
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

'Pictures of Sweden' by Hans Christian Andersen.

Richard Bentley, London, Second Edition 1852. 324 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/492)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15617
[Informationer opdateret d. 23.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sixteen Months in the Danish Isles.

Andrew Hamilton. Richard Bentley, London, 1852. Pp. 173-76, mentioning visit to Hans Christian Andersen, and pp. 216, 230, 280 his work. About Hamilton's visit to Copenhagen, seeing Ole Lukøie at Casino.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15653
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Literature and Romance of Northern Europe.

William and Mary Howitt: A complete history of the literature of Sweden, Denmark, Norway and Iceland. London 1852. Vol I and II. In vol. II, pp. 231-32: Hans Christian Andersen.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-547)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15701
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The man from Paradise. A comic tale.

Tr. by Mrs. Bushby. - What I Love. - The Dying Child. - The Soldier. - The Cot. The New Monthly Magazine and Humorist . Vol. 94. London, 1852, pp. 485-87.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16453
[Informationer opdateret d. 8.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Pictures of Sweden.

Sharpe's London Magazine of Entertainment and Instruction , vol 15, pp. 160-65, 1852.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16465
[Informationer opdateret d. 24.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Lines (from the Swedish of Hans Christian Andersen).

Lines [= Aftendaemring]. From the Swedish [sic] of Hans Christian Andersen. (In "The Family Friend". Vol. I. New series. London, 1852.)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/2683)

Udgivet 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16466
[Informationer opdateret d. 14.5.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Folkekalender for Danmark 1852-73

Med 28 førstetryk af H.C. Andersen-værker.

1852

 • s. 38-41 Der er Forskjel, bfn 588
 • s. 55 Sang til Landsoldaten, bfn 586
 • s. 111-12 Verdens deiligste Rose, bfn 589

1853

 • s. 43-46 Fem fra en Ærtebælg, bfn 614
 • s. 120-26 Hun duede ikke, bfn 615

1854

 • s. 57-59 To Jomfruer, bfn 636
 • s. 80-91 Jens Adolf Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann, bfn 637
 • s. 97-106 Silkeborg, bfn 638

1855

 • s. 62-64 Ved det yderste Hav, bfn 728
 • s. 114-16 Pengegrisen, bfn 729

1856

 • s. 32-36 Ærens Tornevej, bfn 753
 • s. 134-39 Jødepigen, bfn 754

1857

 • kalender f. Juli, Vers af Sangen til Dukkerne: Dandse, Dandse Dukke min, bfn 1009
 • s. 76-80 Et Stykke Perlesnor, bfn 761
 • s. 110-13 Klokkedybet, bfn 762

1858

 • 60-68 Flaskehalsen, bfn 767

1859

 • s. 121-36 De Vises Steen. Et Eventyr, bfn 781

1860

 • s. 46-58 Skagen, bfn 800

1861

 • s. 95-97 Sommerfuglen, bfn 814 .

1862

 • s. 46-51 Den gamle Kirkeklokke (Skrevet til "Schillers Album"), bfn 833
 • s. 103-04 Jonas Collin. Familiesang paa hans Fødsesdag den sjette Januar. I Stuen hænger et Familie-Billed, bfn 743 .
 • s. 105 Alt skifter om paa Tidens Bud, 834

1863

 • s. 96-101 Sommergjækken, bfn 859

1864

 • s. 17 Til Dronningen. Du staaer som Moder og som Ægteviv, bfn 874 .
 • s. 97-98 Theepotten, bfn 875

1865

 • s. 145-47 Folkesangens Fugl. En Stemning, bfn 886

1868

 • s. 64-69 Nissen og Madammen, bfn 965

1869

 • s. 90-91 Laserne. Et Eventyr, bfn 981 .

1873

 • s. 41-46 Loppen og Professoren, et Eventyr af H.C. Andersen, 1028 .

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1852
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17059
[Informationer opdateret d. 9.5.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen's Bilderbuch ohne Bilder

Andersen's Bilderbuch ohne Bilder aus dem dänischen übertragen von Friedrich Baron de La Motte Fouqué. Neue Miniaturausgabe. Berlin, Verlag von Franz Duncker. (W. Besser's Verlagshandlung). 1852. 91 S.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/33)

Udgivet 1852
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18484
[Informationer opdateret d. 8.5.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Der König träumt.

Romantisches Drama in einem Akt. Aus dem dänischen von Heinr. Zeise. Altona. Karl Wendeborn. 1852. 40 S.

(Bibliografisk kilde: HCAH XIX-T-3)

Udgivet 1852
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20557
[Informationer opdateret d. 26.10.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Zwei poetische Episteln.

Ferdinand Freiligarth: An Joseph Weydemeyer. London, den 23. Januar 1852. 17 Vers.

Uns jüngste Reimer gründlich zu kurieren
Von allem Dünkel der Poeterei,
[...]
4. Vers: der jüngste Löwe feiernd wird gewiesen!

[5. Vers] Hans Christian Andersen - hier rag' ein Stein
Für dich, mein Däne! Stattlich und gesegnet
Warst du als Leu! Fünf Jahre mögen's sein,
Da bist du in Old Broadstreet mir begegnet;
Ich kannte dich am schlotternden Gebein
Von ferne schon - es hatte grad geregnet,
Und war ser glitschig. "Hat, Freund, grüß dich Gott!"
Rief ich dir zu; [...]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. januar 1852
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18482
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Historien. Eine Weihnachtsgabe von H. C. Andersen.

Carl B. Lorck, Leipzig, dec. 1852. 136 s.

Med dedikation til Maximillian II: Dem Geist- und Herzvollen /edlen Maximilian / König von Bayern / in allertiefster Ehrfurcht.
H. C. Andersen
Kopenhagen 2 December 1852
se Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/240)

Udgivet December 1852
Sprog: dansk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20552
[Informationer opdateret d. 21.9.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Historien.

Eine Weihnachtsgabe von H.C. Andersen. Med dedikation til Maximilian II, Konge af Bayern: Brev .
Ek35, Ek50, Ek51, Ek52, Ek53, Ek54, Ek56, Ek57, Ek58, Ek59, Ek60, Ek61, Ek62, Ek63, Ek64, Ek65, Ek70, Ek114, Ek115.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/240)

Udgivet December 1852
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20556
[Informationer opdateret d. 26.10.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Angel and the Child.

[Engelen]. The Home Companion, Vol II, 61, December 25, 1852.
Reprint in: The Country Gentleman, January 1853.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. december 1852
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19164
[Informationer opdateret d. 5.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Kortfattet Dansk Litteraturhistorie især for Borger- og Pige-Skoler

Müller, S.C.: Kortfattet Dansk Litteraturhistorie især for Borger- og Pige-Skoler. Kjøbenhavn 1853. Heri p. 51: Kort biografi over "Skomagersønnen fra Odense, Professor H.C. Andersen ..."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12142
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fem Ungdomsaar. Digtninger af Wilhelm Karup.

Fem Ungdomsaar. Digtninger af Wilhelm Karup. Kjøbenhavn 1853. Heri p. 204 med tilhørende note p. 214 om "Fred med de Skjalde Tiden har skrinlagt" - eksempelvis 'Æventyrcomedieskriveren' H. C. Andersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12165
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Andersen's Story-Book.

With a memoir by Mary Howitt, and illustrations. C.S. Francis & Co, New York and Boston, 1853. — Other edition, 1857. Bd. 1: 175 s., bd. 2: 187 s., bd. 3: 165 s.
Oversætter ikke angivet, men Bub og EdB er oversat af Mary Howitt.
Caroline Peachey har oversat ek3, ek9, ek20
Charles Boner: ek6, ek10, ek26, ek27, ek28, ek30, ek31, ek34, ek36, ek37, ek41, ek42
Charles Beckwith: ek40, ek43, ek44, ek45, ek46, ek47, ek48
"A Picture-Book without Pictures" indeholder kun 30 aftener. 11., 32. og 33. Aften mangler.
Afsnit fra "En Digters Bazar":
"My Boots" = Afsnit XIII, "Italien" Bub, Edb, Memoir, Ek3, Ek6, Ek9, Ek10, Ek20, Ek26, Ek27, Ek28, Ek30, Ek31, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/69)

Udgivet 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13870
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Ladder of Laughter.

With illustrations by Henry Warren. [Tr. by Madame de Chatelain.] George Routledge, London, 1853.
Ek1, Ek4, Ek7, Ek10, Ek13, Ek14, Ek16, Ek23, Ek30, Ek31, Ek32, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-114)

Udgivet 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13881
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Wonderful Tales from Denmark by Hans Christian Andersen.

A new translation [Charles Boner] with illustrations. New York, 1853. — Another edition, 1864.
Oversætter ikke angivet, men Charles Boner har oversat alt undtagen "The Dying Child" (bfn13) som er oversat af Mary Howitt.
Ek1, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek18, Ek19, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek29, Ek32, Ek33, Ek37, Bfn13.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-329)

Udgivet 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13882
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Diamonds Sparks.

Being gems in a simple setting. With illustrations by H. Warren. London, 1853.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13884
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Danish Fairy Legends and Tales.

Second edition, enlarged. Containing a memoir and portrait of the author. [Tr. by Caroline Peachey.] With twenty illustrations. Addey & Co., London, 1853. 523 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49, Biografi

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/68)

Udgivet 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13885
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Flying Trunk, The Wild Swans and Other Tales and Stories.

Ill. N.G. Mason. George Routledge, London, 1853. 140 s. [Tr. Madame de Chatelain]
Ek4, Ek13, Ek14, Ek16, Ek23, Ek31, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/180)

Udgivet 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13976
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

'The Fir Tree', 'The Snow Queen' and Other Tales and Stories

by Hans C. Andersen. Ill. H. Warren. George Routledge & Co, London, 1853.
1.del.
The Fir Tree, The Snow Queen, and other Tales and Stories. By Hans Christian Andersen. With Illustrations (by Henry Warren). London: George Routledge and Co., Farringdon St. 1853. (oversættelse: Madame de Chatelain)
2.del
The Story of my Life; and In Sweden. By Hans Christian Andersen. London: George Routledge and Co., Farringdon Street. 1852. Oversættelse af "The Story of My Life": Dr.Spillan, A.M., of Trinity College, Dublin. Oversættelse af: "In Sweden": Kenneth R.H.Mackenzie. (Heri er kap.XXII og kap.XVII udeladt)
Printed by Cox (Brothers) and Wyman, Great Queen-Street
Ek2, Ek5, Ek9, Ek12, Ek19, Ek20, Ek24, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek33, The Story Of My Life, In Sweden

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/67)

Udgivet 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14053
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales and Fairy Stories.

Tr. by Madame de Chatelain. Illustrated by Henry Warren. G. Routledge & Sons, London, 1853. 402 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/181, 1980/2717)

Udgivet 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14054
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Little Mermaid, The Ugly Duckling and Other Tales and Stories.

Illustrated by N.G. Mason and Henry Warren. Tr. by Madame de Chatelain. George Routledge & Sons, London 1853. 152 s.
Ek1, Ek3, Ek6, Ek7, Ek8, Ek10, Ek11, Ek15, Ek17, Ek21, Ek22, Ek25, Ek30, Ek32

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/179)

Udgivet 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14055
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Geschichte der deutschen Nationalliteratur im neunzehnten Jahrhundert

Geschichte der deutschen Nationalliteratur im neunzehnten Jahrhundert von Julian Schmidt. Zweiter Band. Leipzig. Freidrich Ludwig Herbig. 1853.
Inhalt (s. VII):
Novellistische Versuche. 2. Reactionäre Stimmung in der Poesie – die Reisen – Fürst Pückler – Sealsfield – Hackländer – Phantastische Literatur – Rückkehr zur Wirklichkeit – Adelbert Stiffter – Berthold Auerbach – Jeremias Gotthelf.
Men inde i bogen på s. 378 – er HCA pludselig tilføjet.
s. 378: Siebentes Kapitel.
Novellistische Versuche. II.
Reactionäre Stimmung in der Poesie – Die Reisen – Fürst Pückler – Sealsfield – Hackländer – Phantastische Literatur – Andersen – Rückkehr zur Wirklichkeit – Adelbert Stifter – Berthold Auerbach – Jeremias Gotthelf.
s. 388 [ ...] Da nun aber dieser neugewonnene Realismus des Styls sich nicht sogleich den Kunstwerken anbequemen wollte, war es natürlich, daß die Poesie sich zunächst in die phantastische Welt warf, um an ihr eine Natur zu finden, an der man wieder Freude haben könne, und daß sie sich bei der Unfähighkeit, etwas Großes und Ganzes mit lebendiger Energie zu umfassen, in das Detail, in das Kleinleben der Natur und der Menschen vertiefte. [389] Diese Freude am Detail, dieses sinnige und geistvolle Auge für das Kleinleben der Natur und derr Seele ist es, was Andersen eine berechtigte und werthvolle Stellung in der Entwicklung der neuern Literatur giebt. In der Regel finden Dichter, deren Virtuosität ins' Kleine geht, bei einer fremden Nation schwer Eingang, weil in ihrem Detail eine Menge von Beziehungen vorkommen müssen, die dem Fremden nicht verständlich sind. Andersen aber hat in Deutschland so viel Wohlwollen gefunden, daß er hier fast ebenso zu Hause ist, wie in seinem Vaterland Dänemark. Seine Poesie kam gerade zur rechten Zeit für Deutschland,um zu zeigen, daß man noch Freude an den Gegenständen haben könne. Seine Märchen sind mit Recht in alle Kreise des Volks eingedrungen. Ihre humoristisch-phantastische Färbung ist ganz frei von aller Geziertheit, und nur sehr selten wird der Dichter sentimental, die Einfälle sind überall ebenso zierlich als überraschend; seine zahlreichen, bunt ausgeführten Figuren haben ebensowening von dem bittern Ernst des wirklichen Lebens, als von dem farblosen Idealismus eines aus Modejournalen copirten Märchenbildes. Allerliebst ist es, wie der Dichter mit dem Pantheismus einer gemüthvollen Kinderseele die ganze Welt humanisirt, von der Sonne und den Planeten bis herab zu einem Pantoffel und einer schmutzigen Gaslaterne. Es ist nicht die bequeme Manier, einem beliebigen belebten oder unbelebten Gegenstand Worte in den Mund zu legen und wohl oder übel einen Dialog zwischen vernunftlosen Wesen hervorzuspinnen; wir werden ernstlich in die Seele der Tische, Stühle, Violinen, Elfen, Kobolde versetzt; wir fühlen des Dichters psychologischen Blick bis in die alte abgebrochene Stopfnadel hinein; wir emfinden lebhaft, wenn dieser Kater, dieser Contrebaß, dieses Immergrün Gedanken hätte, so müßten sie so und nicht anders denken. Selbst dem alten Peter Schlemihl und seinem verloren gegangenen Schatten weiß Andersen eine neue humoristische Seite abzugewinnen. Andersen ist eine ächte Dichternatur, welche die verkehrte Welt der Romantik mit Anmuth und Grazie zu einem harmonischen Bilde umschafft. Ebenso ansprechend ist das innige Stillleben der Natur aufgefaßt; der Tannenbaum, der in seiner Kindheit sich ärgert, wenn die Hasen über ihn hinwegspringen, bis er endlich abgehaun und nach kurzem, unbequemen Glanz am Weihnachtsabend in die Polterkammer geworfen wird, wo er ein paar ehrlichen Mäusen Geschichten erzählt, und endlich[/390] den Tod in den Flammen findet; das Fliedermütterchen, das dem alten Ehepaar die Sagen aus der Laube in die Ohren flüstert und sich kochen läß, um als Thee dem Knaben, der den Schnupfen hat, Träume von einer bunten, luftigen Zukunft einzuathmen; die Schneekönigin, die im Fensterfrost die phantastische Herrlichkeit ihres Zauberschlosses am Nordpol abspiegelt; der Erlenhügel, auf dem die Kobolde aus allen Gegenden und Sagen zusammenkommen, um sich an ihren gegenseitigen Sprüngen zu belustigen. Unter den Thieren liebt der gemüthliche Dichter vor allen die Störche. Sie haben etwas Heimliches, sie sind die Schutzgeister eines friedlichen Herdes, und doch bringen sie wunderbare Sagen aus dem südlich schönen Lande ihrer dichterischen Heimath, freundlich grüßend auf jeder neuen Wanderung in das vertraute Strohdach herüber. Ueberall sind wir in einer lieblichen Traumwelt, nicht in jenen hastigen Seelenbewegungen, die aus einem Ueberquellen des heißen Bluts entspringen, sondern in den leichten Morgenträumen, die wie auf einem bunt wechselnden Abendgewölk neckisch an unserm innern Gesicht vorübergleiten, und in denen wir mitunter einen glücklichen Blick in die Natur der Dinge thun, den Abglanz einer wahren Anschauung, die in dem Gewühl des Tageslebens unbeachtet an uns vorüberging. – Vortrefflich ist auch sein Bilderbuch ohne Bilder. Der Mond erzählt, was er auf seinen Wanderungen sieht; ein Ganzes kann er nicht geben, denn er sieht nur die Nachtseite der Natur, aber die einzelnen bunten Gestalten krystallisiren sich zu einem reizenden Farbenspiel. Er folgt dem gazellenäugigen Hindumädchen in das Dickicht an dem Ufer des Ganges, wenn sie für ihren Geliebten betet; er belauscht das kind, wie es sich in den Hühnerhof schleicht, um der Henne ein eingebildetes Unrecht abzubitten; er schaut in die grönländische Sommernacht, wie sie einen Todten unter die ewigen Eisberge versenken,und wie die Robben um ihn spielen; er verklärt mit seinem sinnigen Strahl eine junge schöne Sängerin, die in der Stadt der Todten auf den Trümmern des Amphitheaters die modernen italienischen Coloraturen vor einer luftigen Reisegesellschaft erschallen läßt, hinter ihr der dunkle Vesuv mit seiner schlank aufsteigenden Feuerlilie, und er blickt mit trübem Mitgefühl auf die arme Tochter der Schande, die noch in ihrer Agonie gezwungen ist, sich mit geschminkten Wangen und bekränztem Haar nächtlich vor das erleuchtete Fenster zu setzen.
[391] Freilich ist die vorherrschende Stimmung dieses Dichters, die Gemüthlichkeit, die mit den Gegenständen spielt und sich von den Eindrücken nur anhauchen läßt, ohne sie tiefer in sich aufzunehmen, noch nicht das rechte Heilmittel für jene Blasiertheit, deren letzter Grund der Mangel an sittlichem Ernst ist. In jener anmuthigen Märchenwelt liegt vielmehr schon der Keim zu einer neuen Unnatur. Das wirkliche Ideal des Lebens und der Poesie liegt doch nicht in Gras und Kräutern, nicht in Ruinen und Steinbrüchen, nicht in träumerischen Wolkenzügen und luftigen Elfengestalten, sondern in der Menschenwelt mit dem ganzen Ernst ihrer sittlichen Verhälltnisse. Etwas von dieser Unnatur finden wir auch in dem deutschen Dichter, der mit Andersen am meisten verwandt ist, in Adelbert Stiffter. In der Vorrede zu den 'bunten Steinen' spricht er sich sehr schön darüber aus, daß man sowohl in der Betrachtung [...]

(Bibliografisk kilde: HCAH 2003/237)

Udgivet 1853
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16459
[Informationer opdateret d. 2.2.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Elf-King's Bride.

From the Danish of Hans Christian Andersen. By Mrs. Bushby. The New Monthly Magazine, 99, 1853, p. 490.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16462
[Informationer opdateret d. 3.5.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Winterabend-Geschichten von H.C. Andersen.

Lith. Anst. V. W. Hagelberg, Berlin (radering på selve bindet). Leipzig, M. Simion's Verlag. 1853. 98 S.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-37)

Udgivet 1853
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19151
[Informationer opdateret d. 2.10.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Choix de contes pour la jeunesse par H.C. Andersen.

Avec beaucoup d'illustrations dans le texte et neuf grands sujets tires a part et colries. Traduit [de l'allemand] par Charles Brandon. Leipzig, B.G. Teubner. I forordet: Det døende Barn (Marmiers oversættelse). Leipzig, 1853. 338 s.
Ek1, Ek2, Ek4, Ek5, Ek7, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek25, Ek26, Ek32, Ek44, Ek47, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/649, 1980/1723)

Udgivet 1853
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19320
[Informationer opdateret d. 13.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Contes danois par Andersen.

Traduction nouvelle. [V. Caralp fra tysk] Tours. Mame et Cie. Imprimeurs-libraires, MDCCCLIII. 184 s.
Ek3, Ek5, Ek11, ek13, Ek15, Ek16, Ek22.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/652, A-69)

Udgivet 1853
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19321
[Informationer opdateret d. 13.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Histoire d'une mère

Histoire d'une mère. Suivi de le caneton. Le mauvais prince. Les souliers rouges. Les cigognes. Par Andersen. Traduit du danois [nej tysk, af Brandon]. Mame et Cie. Tours. 1853. 137 s.
Ek17, Ek18, Ek25, Ek30, Ek47.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/650)

Udgivet 1853
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19322
[Informationer opdateret d. 13.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sämmtliche Werke.

Sämmtliche Werke vom Verfasser besorgte Ausgabe. Bind 1-8. Bind. Carl B. Lorck,Leipzig. 1853.
1: Bilderbuch ohne Bilder & Märchen und Historien.
2: Der Improvisator
3: Eines Dichters Bazar.
4: Nur ein Geiger.
5: O.Z.
6: Die zwei Baronessen
7: Dramatische Arbeiten 8: Das Märchen meines Lebens.
Med dedikation til Kong Maximilian II. Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/241)

Udgivet 1853
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20553
[Informationer opdateret d. 26.10.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Poet's Day Dreams

A Poet's Day Dreams udkom på Richard Bentleys forlag, London, i februar 1853. 220 s.
Indeholdt 20 af H.C. Andersens historier oversat af Mrs. Anne S. Bushby:
"Aarets Historie" (The History of the Year), "Verdens deiligste Rose" (The World's Most Beautiful Rose), "Et Billede fra Castelsvolden" (Sketch from the Ramparts of a Castle), "Paa den Yderste Dag" (The Last Day), "Det er ganske vist!" (It is very True), "Svanereden" (The Swans's Nest), "Et godt Humeur" (Good Humeur), "Der er Forskjel" (There is a Difference), "Hun duede ikke" (A Good-for-Nothing), "Et Blad fra Himlen" (A Leaf from Heaven), "Hjertesorg" (Grief of Heart), "Alt paa sin rette Plads" (Everything in its right Place), "Nissen hos Spekhøkeren" (The Nis at the Cheesemonger's), "Hørren" (The Flax), "Den gamle Gravsteen" (The Old Tombstone), "Fem fra en Ærtebælg" (The Five Peas), "Fra et Vindue i Vartou" (The Old Maid), "Om Aartusinder" (A Thousand Years Hence), "Den sidste Perle" (The Last Pearl) og "Under Piletræet" (Under the Willow-Tree).
"A Leaf from Heaven" og "The Last Pearl" var førsteudgivelser af hhv. "Et Blad fra Himlen" (udkom på dansk april 1855) og "Den sidste Perle" (udkom på dansk november 1853).
Ek38, Ek39, Ek49, Ek51, Ek52, Ek53, Ek54, Ek55, Ek56, Ek57, Ek58, Ek59, Ek60, Ek61, Ek62, Ek63, Ek64, Ek65, Ek67, Ek70.
-
Anm.: The Spectator, no 1288, p. 230, 5 March 1853; Journal of Science and Art, 1953, The Athenaeum, Mar. 12, 1853; The Literary Gazette , 19 March 1853.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-24, A-32, 1971/636, 1932/94)

Udgivet Februar 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 5684
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Leaf from Heaven

Udgivet Februar 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9565
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Last Pearl

Udgivet Februar 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9566
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 2 (I Gud vi fødtes, og i ham vi bliver)

Udgivet 4. marts 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9584
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 3 (En del af Gud er i os lagt)

Udgivet 4. marts 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9585
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 4. (O, lad os mindes på vor sti)

Udgivet 4. marts 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9586
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Druid Priestess.

[bfn 155] Translated by Mrs. Bushby. In The New Monthly Magazine , vol. 99, London, 1853. Advertisments for "Colburn's New Monthly Magazine" in Morning Chronicle, April 28, 1853, and London Standard, April 29, 1853.

(Bibliografisk kilde: HCAH )

Udgivet April 1853
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19595
[Informationer opdateret d. 15.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen-haarlok paa Faaaborg museum.

Haarlokken er skænket af en dame i København,og gaven er sat i glas og ramme og ophængt ved siden af et billede af digterens ungdoms-forelskelse, Riborg Voigt. Fyns Tidende, 31. maj 1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. maj 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20333
[Informationer opdateret d. 11.5.2017]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Folkets Nisse. Dødsfald: Hr. Rasmussen.

Folkets Nisse , 137, sp 14-15. Dødsfald: Hr. Rasmussen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. oktober 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12511
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen's gesammelte Werke.

Die Lorcksche Buchhandlung in Leipzig ... veranstalte jetzt eine vom Verfasser selbst besorgte wohlfeile Gesamtausgabe der deutschen Uebersetzung von H.C. Andersen's Werken .... Magazin für die Literatur des Auslandes 27.10.1853.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. oktober 1853
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14288
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Det skandinaviske Selskabs Concert i Casino, den 24de November 1853.

Heri: s. 11: Langelandsk Folkemelodi. Hun mig har glemt! min Sorg hun ei see!.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/467)

Udgivet 24. november 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16930
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

De forenede Staters Historie

Bancroft; George: De forenede Staters Historie, fra Opdagelsen af det americanske Fastland , oversat af Chr. Wulff. Kjøbenhavn 1854. H. C. Andersen har oversat versene [iflg. brev til Henriette Wulff Brev og til Christian Wulff Brev . [Bogeksemplaret fra SDUB bærer stemplet "Den Collinske Bogsamling".]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1854
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12133
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen, the Poet and Novelist.

Rosenberg, Charles G.: You Have Heard of Them . Redfield, New York 1854, pp. 73-81. Mærket "Q".

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Cf. Herbert Rowland, pp. 105-09, se: 11850
Udgivet 1854
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12347
[Informationer opdateret d. 28.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Er Grunden god, saa er der godt at bygge,

Bfn 614, se: 614 Sang ved den fjerde danske Landmands-Forsamling, afholdt i Kjøbenhavn fra den 5te-9de October 1852, ved C. F. Linde, Kjøbenhavn 1851. Heri p. 365 gengivelse af HCAs sang afsunget ved Festmaaltidet i Casino.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1854
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12473
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Improvisatore, or Life in Italy.

From the Danish of Hans Christian Andersen: Translated by Mary Howitt. Ward & Lock. London, 1854-61. 340 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1154)

Udgivet 1854
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15582
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tyrkisk Drikkesang. Naa, see den Klods, hvordan han staaer, han spilder mig paa Mansketten!

pp. 90-94: Efter det Tydske af H.C. Andersen. Allegro vivace. Felix Mendelssohn Bartholdy. Samling af Fleerstemmige Mandssange, udgiven for nordiske Sangforeninger. V. Bind. Kiøbenhavn. Forlagt af C.C. Lose & Delbanco. Januar 1854.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Januar 1854
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16548
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ved Carnevalet i Casino 1852.

Til Dands og til Glæde, lystigt afsted. - Trykt i: illustreret Almanak for 1855 Redigeret af Claudius Rosenhoff. Kjøbenhavn.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-707)

Udgivet November 1854
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16931
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af Samlede Skrifter.

Det er i den senere Tid blevet mere og mere sædvanligt, at en Forfatter, saasnart han har vundet nogen Berømmelse, begynder at samle sine Værker og besørger, som det hedder, en samlet Udgave. Imod denne Skik lader der sig en Del sige.
Vi skulle ikke lægge særdeles megen Vægt paa, at Mange have faaet de tidligere Udgaver kjære; det var igjennem dem, at Digteren vandt sin Berømmelse, og den Kjærlighed,man har knyttet til Indholdet, er gaaet over til den ydre Form; det er i alt Fald en Smagssag, skjønt vi godt kunne forstaae, at Følelsen berøres ubehageligt ved at see hine Udgaver forsvinde eller i alt Fald kun føre et Eneboerliv paa Bibliothekerne. Denne Samlen har imidlertid tidt en skadelig Indflydelse paa Digteren selv. Han bringes let til at optage mindre gode eller vel endog forfeilede Sager for at complettere Samlingen. Det er jo meget ofte Tilfælde, at Forældre elske mest netop deres vanskabte Børn, og det skulde være en usædvanlig begavet og heldig Digter, i hvis Lod det ikke var faldet at bringe adskillige saadanne til Verden. Hvis de ikke vare blevne optagne i Samlingen, vilde deres egne Feil efterhaanden have slaaet dem ihjel, medens de nu faae en længere Fremtid, end ønskeligt, og derved ofte virke forstyrrende paa det Indtryk, Eftertiden søger at danne sig af Forfatterens Virksomhed.
De "samlede Værker" indeholde en Opfordring for Publicum til at gjennemlæse Forfatteren under Eet. Er det nu Tilfældet, at en Forfatter enten altid har skrevet i samme Genre eller i samme Tone, eller har visse gjennemgaaende Eiendommeligheder, som langtfra at støde, endogsaa behage i de enkelte Værker, vil en fortsat, uafbrudt Læsning virke slappende, tilsidst kjedes man ved hvad der før behagede. Vi skulle anføre et Exempel. Igjennem alle H.C. Andersens Productioner gaaer der en eiendommelig Naivitet, som tiltaler og vækker Deltagelse i hvert enkelt Værk af ham; men man prøve paa at gjennemlæse de 22 vordende Bind af den samlede Udgave af hans Skrifter eller blot de allerede udkomne 14, og vi frygte meget for, at hint Indtryk ved Slutningen vil være svækket.
Men, siger man, det beror jo paa Læseren selv, han kan lade være, vælge et eller andet Stykke og læse det alene, uden Sammenhæng med de andre. Ganske vist, det kan man; men for det Første indeholder netop den Omstændighed, at det er en Samling, en Opfordring til det Modsatte, dernæst er det ingelunde saaledes, at den chronologiske Orden er fulgt, og den maatte man vel fortrinsvis tage Hensyn til ved Valget; i flere af vore Forfatteres samlede Værker er der ikke angivet Tiden for de enkelte Afdelinger, og man famler aldeles i Blinde, naar man ikke er Literairhistoriker ex professo [på fagets vegne] hvad den mindste Del af Publicum er. Saaledes findes hverken i Hverdagshistorierne eller i Heibergs poetiske Skrifter noget chronoligsk Datum. - - - -
Pr Fædrelandet, 11. November 1854.
Udgivet 11. november 1854
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17302
[Informationer opdateret d. 2.1.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Peters vise (2) (Hyldemor) (Imellem havens buske)

Udgivet 2. december 1854
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9595
[Informationer opdateret d. 14.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Billeder fra Jylland

Digtkredsen "Billeder fra Jylland" er dannet af en række digte fra digtsamlingen Phantasier og Skizzer (1831, BFN 109 ). Den jydske Hede i Regnveir (se Nr. 94) og Maleri fra Jyllands Vestkyst (se Nr. 90) blev trykt andre steder i juli 1830, resten af digtene blev trykt første gang i digtsamlingen, men ikke som en digtkreds med titlen "Billeder fra Jylland". Sådan blev digtene først præsenteret i digtsamlingen Digte, gamle og nye (1847), men kun med digtene "Jylland", "Den jydske Hede i Regnveir", "Hvile paa Heden", "Drengen og Moderen paa Heden" , "Malerie fra Jyllands Vestkyst" og "Phantasie ved Vesterhavet". Den endelige, samlede digtkreds findes i Samlede Skrifter. Femtende Bind (1854) og senere andenudgaven af Samlede Skrifter bd. XII (1878). Sidetallene nedenfor henviser til 1854-udgaven:

I. "Jylland. (Da Oldtid kun var nyfødt Skum)" s. 175, BFN 115 ).
II. "Den jydske Hede i Regnveir" s. 176, BFN 94 ).
III. "Hvile paa Heden" s. 177, BFN 122 ).
IV. "Længsel med Potterne" s. 180, BFN 124 ).
V. "Drengen og Moderen paa Heden" s. 181, BFN 123 ).
VI. "Maleri fra Jyllands Vestkyst" s. 182, BFN 90 ).
VII. "Phantasie ved Vesterhavet" s. 184, BFN 125 ).
VIII. "Reise-Capriccio" s. 185, BFN 128 ).
Udgivet 19. december 1854
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 10598
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersens Samlede Skrifter. Anmeldte af Dr. Gr. Thomsen

Grímur Thomsen 1855: "H.C. Andersens Samlede Skrifter. Anmeldte af Dr. Gr. Thomsen" i Dansk Maanedsskrift , redigeret og udgivet af Dr. M.G.G. Steenstrup, bd. 1, 1855, s. 229-248.
Udgivet 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5660
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen, his Life and Writings.

Hurton, William (?) "Hans Christian Andersen, his Life and Writings". Dublin University Magazine , 45, 1855, pp. 605-23. Also in: Littell's Living Age, 23.6.1855, and in vol. 4, November 17, 1855 pp 437-40.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/507, 1954/509)

Udgivet 1855
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11962
[Informationer opdateret d. 1.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nur eine Geschichte. Von H. C. Andersen.

Volkskalender 1855 von Karl Steffens. M. Simions Verlag in Berlin. pp. 10-14: "En Historie" i tysk oversættelse.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-777)

Udgivet 1855
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12084
[Informationer opdateret d. 13.12.2017]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Picture-Book without Pictures, and other stories. From the Danish of Hans Christian Andersen.

Tr. by Mary Howitt. With a memoir of the author. New York, 1848. — Another edition, New York, 1855.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1855
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13866
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales and Fairy Stories.

Tr. by Madame de Chatelain. Illustrated by Henry Warren. — New edition — "tenth thousand" — London, 1855. 402 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/182)

Udgivet 1855
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13878
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Den nye Verden, en Dagbog i Breve,

skrevne paa en toaarig Reise i Nord-Amerika og paa Cuba af Frederikke Bremer. Bind I og II. Kjøbenhavn, Sally V. Salomon, 1855. Bind 2, pp. 122-142, brev fra Frederikke Bremer til H.C. Ørsted.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15534
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Spøg og Alvor.

En udvalgt Samling af de meest yndede nye og ældre comiske og alvorlige Digte og Sange, passende til at foredrage i selskabelige Kredse, Bind I og II. I Commission hos A. Levy, København 1855. 380+ 380 S.
Bind I: s. 157: Grethes Glæde over Sommeren.
S. 196: Kometen [bfn55]
S. 202: Varulven [bfn171].
S. 231: Pjat! Pjat! [bfn100]
S. 233: Rabbi Meyer. [bfn342]
S. 238: Dykker-Klokken. [bfn16]
S. 254: Negerkongens Datter. [bfn943]
S. 259: Klintekorset paa Møen. [bfn57]
S. 282: Graat Veir. [bfn39]
S. 309: Poetisk Spiseseddel (Fodreisen). [bfn18]
S. 367: Christen Peersen og Karen (en tydsk Ballade) [bfn 73]
Bind II:
s. 136: Manden fra Paradies. [bfn81]
S. 184: Hjertetyven. [bfn116]
S. 192: Parapluien. [ej bfn]
S. 308: Tro det Bedste. [bfn731]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/264, 1970/265)

Udgivet 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16998
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Geschichte des dänischen Hofes,

von Christian II. bis Friedrich VII. von Eduard Maria Oettinger. In Siebenter Band, Seite 268-69:
Eine Stelle neben ihm [Blicher] gebührt dem Poeten Hans Christian Andersen , geboren am 2. April Zu Odense auf Fühnen. Sohn eines Schusters, tireb er ursprünglich das Handwerk seines vaters und ging dann nach Kopenhagen zum Theater, auf dem ihm keine Rosen wuchsen, da er Neigung, aber kein Talent Zu dieser Kunst besaß; doch machte er sich durch eine Poesien bekannt, die ihm eine königliche Pension verschafften. Im Jahre 1830 erschien seine erste Sammlung von Gedichten, ein Jahr darauf die zweite unter dem Titel "Phantasien und Skizzen." Von 1833 bis 1834 bereiste er, unterstützt vom dänischen Gouvernement, Deutschland, die Schweiz, Frankreich und Italien, wo er sein erstes größeres Werk "Improvisatoren" vollendete. (L. Kruse übertrug ihn ins Deutsche u.d. T. Jugendleben und Träume eines italienischen Dichters. Hamburg 1835. 2 Bande.) Bald darauf erschien sein Roman "O.T." in welchem er das ernste Stillleben des Nordens schildert. Im Jahre 1840 trat er mit einem romantischen Drama "der Mulatte" auf, das aber, trotz der Erwartungen, die es erregt, spurlos vorüberging. Weit größern Anklang fand sein "Bilderbuch ohne Bilder," das Reich an Fantasie, aber auch nicht arm an findischen Albernheiten ist, da der Mehrzahl dieser Bilder die eigentliche Pointe fehlt. - Im Folgenden Jahre unternahm er eine Reise nach dem Orient, den er im "Bazar eines Poeten" - freilich mit etwas allzukalten und starren Farben - zu schildern versucht hat. - Herr Andersen ist unstreitig von allen jetzt lebenden Schriftstellern Dänemarks der - eitelste und eingebildetste: er liebt es an allen Höfen Jagd auf Ordensbändchen Zu machen und hat deren bereits vier oder fünf ergattert. Außerdem zeichnet er sich noch dadurch aus, daß er - wörtlich vrstanden - auf dem größten Fuße lebt .
Hamburg, Hoffmann und Campe. 1855-57.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1855
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19836
[Informationer opdateret d. 7.10.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fastelavnsløier i Casino.

Folkets Nisse, Omtale af opførelsen af "Meer end Perler og Guld" - om en forulykket istransport.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. februar 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13588
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sagan först och sist.

Av HT:s utsände medarbetare Bengt Schöier [om festlighederne i Odense ved rådhusindvielse, Liisbergs skulptur m.v. i Odense. Göteborgs-Posten, 4.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. april 1855
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15239
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ved Sundet, hvor al Verdens Skibe møde

Lejlighedstryk: I Brudehuset ved Frøken Johanna Drewsens og Capt. E. v. Kriegers Bryllup, den 6te Juni 1855.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-98)

Udgivet 11. juni 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16932
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Stemninger (Hvil sødt)

Udgivet 19. juli 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9569
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

(Du pebersvend, vor sang du ved)

Udgivet 19. juli 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9620
[Informationer opdateret d. 15.5.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Skandinavernes Julesang i Rom 1833 (Sødt dufter Juletræets Blad)

Udgivet 19. juli 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 11510
[Informationer opdateret d. 10.3.2006]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen.

Biography (from the Danish "The Story of My Life".) Chambers's Journal. 13.10.1855.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. oktober 1855
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16801
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Et lille Indlæg.

Folkets Nisse, om "Mit Livs Eventyr".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. december 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13587
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Les Habits Neufs du Grand-Duc.

Traduit du danois d'Andersen, par Soldi. Illustration: Bertall: Il cheminait fièrement sous son dais magnifique (p. 605, col. 4). Journal Pour Tous 22.12.1855, pp. 604-05.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. december 1855
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13789
[Informationer opdateret d. 13.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Thorvaldsen i Kjøbenhavn, 1839-44.

Thiele, J.M.: Thorvaldsen i Kjøbenhavn, 1839-44. Kjøbenhavn 1856. Omtale af HCA pp. 1-16 (om Thorvaldsens hjemkomst til København), 27-30 (HCAs digt 'Jason og Alexandertoget'), 32-33 (October bliver man Student), 81-82 (Thorvaldsens Statue af Pilatus var ikke korrekt klædt), 112-13 (Tegning af Thorvaldsen af Hymen og Amor), 120 (Oplæsning af 'Toppen og Boldten'), 238 (Thorvaldsens sidste Middag) og 243 (HCAs sang til Thorvaldsens kiste).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1856
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12039
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Rejse igjennem Danmark

Bojesen, Maria: Rejse igjennem Danmark. Kjøbenhavn 1856, heri p. 898 omtale af HCAs liv og værk.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1856
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12148
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Story Teller.

Tales from the Danish of Hans Christian Andersen. With illustrations. New York, 1856.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1856
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13875
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Picture-Book without Pictures.

Translated from the German original edition [sic] by Hanby Crump. E.H.C. Schulze, Celle, 1856. 100 p.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-2, 1954/706)

Udgivet 1856
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13886
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Little Ellie, and Other Tales.

With illustrations. New York, C.S. Francis & Co. Boston: J.H. Francis. 1856.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1856
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13888
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Ugly Duck and Other Tales.

With illustrations. New York, Boston, 1856. 159 s.
7 eventyr oversat af Charles Boner. 1 digt ("The Dying Child") oversat af Mary Howitt.
Ek8, Ek14, Ek17, Ek23, Ek24, Ek25, Ek33, Bfn13

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/66)

Udgivet 1856
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13889
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales and Fairy Stories.

Ill. Henry Warren. Tr. Madame de Chatelain. New Edition. George Routledge & Sons, London, 1856. 402 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/299)

Udgivet 1856
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14057
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Story Teller, and Other Tales.

Tales from the Danish of Hans Christian Andersen. With illustrations. Second Edition, James Miller, New York, Boston, 1856. 160 s. (Første udg. udkom hos C.S. Francis i 1850).
Ek7, Ek13, Ek16, Ek19, Ek21, Ek22, Ek29, Bfn197

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/71)

Udgivet 1856
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14058
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Improvisatore.

From the Danish of Hans Christian Andersen. Translated by Mary Howitt. Library of Select Novels. Harper & Brothers Publ, New York, 1856. 124 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/26)

Udgivet 1856
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15583
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen. Historier.

med ill. efter håndtegninger af V. Pedersen, skårne i træ af ed. Kretzschmar. J.J. Flodin. Stockholm 1856. 201 s.[Oversættelse af Historier 1855, med tilleggar av 4 ill, som ike er med i dansk udg.]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/671, XVIII-Sv-4)

Udgivet 1856
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17363
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Contes d'Andersen.

Traduits du danois par D. Soldi. Avec une notice biographique par X. Marmier et 40 vignettes par Bertall. Paris: Hachette & Cie. 1856. 334 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, E5, Ek7, Ek8, E9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22 ,Ek23, Ek25, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44, Ek49.
I indholdsfortegnelsen står der ved ek9: L'empereur (kejserens), men i selve teksten er det grand duc (storhertug) Se AIA 1952. Ændringen skyldes, at oversættelsen udkom kun 4 år efter Napoleon IIIs statskup.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-F-4-a)

Udgivet 1856
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17366
[Informationer opdateret d. 13.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sämmtliche Märchen für Kinder

mit dem Portrait des Verfassers in Stahlstich und achtzehn Illustrationen nach Originalzeichnungen von G. Osterwald, L. Richter und L. Löffler dem dänischen nacherzählt. Vier Theile in einem Bande. Braunschweig. Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn 1856. 118 + 128 + 189 + 153 s

(Bibliografisk kilde: HCAH A-49)

Udgivet 1856
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19150
[Informationer opdateret d. 2.10.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Gesammelte Historien von H.C. Andersen.

Einzige vollständige vom Verfasser besorgte Ausgabe. Verlag von L. Wiedemann in Leipzig. 249 S.
Ek35, Ek38, Ek39,Ek50, Ek51, Ek52, Ek53, Ek54, Ek55, Ek56, Ek57, Ek58, Ek59, Ek60, Ek61, Ek62, Ek63, Ek64, Ek65, Ek66, Ek67,Ek68, Ek69, Ek70, Ek71, Ek72, Ek73, Ek74, Ek111, Ek112, Ek113, Ek114, Ek115.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-T-65 med dedikation til Clara Schumann: Brev , 1971/705, 1980/965, 1980/966)

Udgivet 1856
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20555
[Informationer opdateret d. 26.10.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ein neues Märchen von Andersen.

Der fahrende Poet hatte in diesem Sommer im Schatten königlicher Gastlichkeit ausgeruht. Der großmüthige Schutzherr des modernen Sängerthums, König Max in Bayern, ließ ihn zu sich nach Hohenschwangau, seinem Zauberpalaste, der zwischen Wolken und Felsenkronen schwebt, entbieten. Der Märchenerzähler fühlte sich unter den wunderbaren Naturschönheiten der bayerischen Alpengegend recht eigentlich in seinem Element und hat sie in seiner neuesten Dichtung poetisch zu verklären gesucht. "Die Alpenrose" ist der Titel derselben; Der Reiz und Duft einer Blume ist das Symbol dieses lieblichen Märchens, das dem Dichter von neuem die Herzen der Lesewelt zuwenden wird.
F.v. H. Magazin für die Literatur des Auslandes 12.1.1856.
[HCA har ikke digtet om alperosen, men i Mit Livs Eventyr omtalt:
... var jeg istand til at modtage den kongelige Indbydelse til Slottet Hohenschwangau, hvor Kong Max og hans Gemalinde tilbragte Sommertiden.
Der kunde digtes et Eventyr om Alperosens Alf, der fra sin Blomst flyver gjennem Hohenschwangaus billedmalede Sale, hvor han seer Noget, som er endnu skjønnere end hans Blomst.
Mellem Alperne og Floden Lech i en aaben, frodig Dal, mellem to klare, mørkegrønne Søer, den ene noget høiere end den anden, hæver sig paa et Marmorbjerg Slottet Hohenschwangau, før stod her Borgen Schwanstein; Welfer, Hohenstaufer og Schyrer vare engang dets Herrer, deres Bedrifter leve endnu her i Billeder, malede paa Slottets Vægge. — Kong Max har, som Kronprinds, ladet Slottet restaurere og blive til den Pragtbolig, det nu er.
Intet af Slottene ved Rhinen er deiligt som Hohenschwangau, og ingen har der en Omgivelse som dette, den udstrakte Dal og de sneebedækkede Alper. Prægtigt løfter sig den høit hvælvede Port, hvor to Ridderskikkelser staae med Baierns og Schwangaus Vaabenbillede, Rude og Svane. I Slotsgaarden, hvor Vandstraalen springer fra Muren, der pranger med Madonnas Billed, malet al fresco, skygge tre mægtige Lindetræer, og i Haven, mellem en Fylde af Blomster, hvor de deiligste Roser svulme i det Grønne, troer man at gjenfinde Alhambras Løvebrønd; det iiskolde, friske Væld løfter endnu paa denne Høide sin Straale fyrretyve Fod i Veiret.]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. januar 1856
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14289
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Theatrene. H.C. Andersens Eventyrkomedie Ole Lukøie

der i den senere Tid ofter er bleven spillet paa Theatret i Casino, synes at finde almindeligt Bifald ... Fædrelandet, 20. Januar 1856.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-698v)

Udgivet 20. januar 1856
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16925
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Dänemark. Thorwaldsen.

F.v.H.: Biographie, Magazin für die Literatur des Auslandes, 6.3.1856. ... "Der sinnige Dichter Andersen schildert in seinem "Bilderbuche ohne bilder " eine ergreifende Szene, wo Thorwaldsen als Kind, am Spinnrade der Mutter spielend, die ersten Regungen seines schöpferischen Talentes zeigt."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. marts 1856
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16228
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Silkeborg. Dänisches Naturbild von H.C. Andersen.

[Trykt i noget ændret version] Westermann's Monatshefte, S. 21-25. Westermann's Jahrbuch der Illustrirten Deutschen Monatshefte. Ein Familienbuch für das gesammte geistige Leben der Gegenwart. Erster Band. October 1856-März 1857. Braunschweig 1857.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/25)

Udgivet Oktober 1856
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16495
[Informationer opdateret d. 28.9.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen, the fairy novelist of Denmark, comes to winter in England, and will be very welcome.

First announcement of coming visit: Illustrated London News, 13.12.1856. [inspirerede Shirley Brooks til i Punch at skrive det spøgefulde brev Brev . ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. december 1856
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16803
[Informationer opdateret d. 24.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af "At være eller ikke være"

Anmeldelse af At være eller ikke være af M.A. Goldschmidt i Nord og Syd , bd. 3, 1857, s. 97-108.
Udgivet 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5659
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tidsskrift for Musik

Ree, Immanuel: "J.P.E. Hartmann" i Tidsskrift for Musik Nr. 2, 1857, sp. 7-12, biografisk artikel om Hartmann. Heri sp. 9 og 11 om HCA og Hartmanns "Ravnen" , "Maurerpigen" og "Liden Kirsten".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12144
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Danish Story-Book.

Tr. by Charles Boner. With numerous illustrations by the Count Pocci. C.S. Francis, New York and Boston 1857. 187 s.
Ek10, Ek26, Ek27, Ek28, Ek31, Ek34.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH am: 1954/72)

Udgivet 1857
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13860
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Andersen's Story-Book.

With a memoir by Mary Howitt, and illustrations. New York, 1857.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1857
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13868
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Christmas Greeting to My English Friends.

London, 1857.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1857
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13895
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

To Be or Not to Be?

A novel by Hans Christian Andersen. Translated by Mrs. Bushby. Richard Bentley, London. 1857. 367 p. - Anm.: The Literary Gazette and Journal of Archæology, Science, and Art, June 13, 1857; The Examiner, 27.6.1857; The Athenaeum, June 27, 1857; Lloyd's Weekly London Newspaper, 21.6.1857.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/488, XX-E-6, 1971/632)

Udgivet 1857
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15574
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen: The Improvisatore.

Translation: Mary Howitt. Ward and Lock, London, 1857. 340 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-500, 1980/1145)

Udgivet 1857
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15584
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Christian Wohlgemuth oder der innere Beruf

Caroline von Göhren [Caroline von Zöllner]. Leipzig 1857. 130 S. [HCA omtaler bogen i brev Brev . Niels Oxenvads resumé af bogen:
Christian Wohlgemuth oder der innere Beruf. Af Caroline von Göhren (= Caroline von Zöllner). Leipzig 1857. Det er for så vidt rigtigt – som HCA selv udtrykker det – at han syntes at læse sin egen livshistorie i denne lille bog på 130 oktavsider), men der er også forskelle. Det er helt evident, at forfatterinden har læst ”Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung” Den mest betydningsfulde lighed er den, at såvel HCA som CW sprængte de rammer, som deres omgivelser havde udstukket for deres liv efter barndommen. For dem begge lykkedes det at realisere en drøm om at blive selvstændig forfatter/digter, for HCAs vedkommende fortrinsvis ved egen kraft, for CWs vedkommende fortrinsvis ved tilfældighedernes spil og omgivelsernes hjælp. Såvel HCA som CW er skildret som sønner af fattigfolk, i begges tilfælde som søn af en lappeskomager og en mor, der virkede som vaskekone (HCA) eller sypige (CW). CW var imidlertid 1 ud af en søskendeflok på opr. 5, som dog ved en epidemi reduceres til 2, nemlig CW og søsteren Dorchen (Dora), hvis liv imidlertid ikke kan sammenlignes med det liv, som blev HCA.s halvsøster Karen Marie til del. Til forskel fra MEEuD og MLE førte skomagerfamilien ikke nogen isoleret tilværelse. Den havde en stadig og livlig kontakt med en nabofamilie, en velstående tømrermester, dennes kone og 3 sønner og 1 datter. Sidstnævnte døde dog som offer for den ovennævnte epidemi. De to familier foretog som regel en fælles skovtur en søndag i maj. Under en sådan fælles skovtur støder en lidt ældre præstesøn fra de to håndværkerfamiliers naboskab til selskabet. Denne bliver budt på kaffe og tilbyder til gengæld at underholde børnene og deres forældre med et eventyr, kaldet ”Der Rangstreit im Walde”. Efterfølgende udspørger han børnene om, hvilket af de i eventyret optrædende træer, de synes bedst om. Da turen tilsidst kommer til CW vælger han – til forskel fra de andre børn – ikke noget bestemt træ, men skovens træer som helhed og priser dem for deres evne til at overleve et stormfuldt uvejr og derpå forskønne naturen. Præstesønnen roser CW for hans fantasi og spår ham et fremtid som digter.
År hengår, og CW kommer lejlighedsvis på et greveligt slot uden for byen, og under et af disse besøg opdager han – mens han venter på, at en af tømrermesterens sønner skal dukke op - et eksemplar af ”Eines Dichters Bazar” af Andersen (sic) og bliver fuldstændig opslugt at dette værk. Senere bliver han også bekendt med såvel brødrene Grimms som A.s ”Märchen”, samt A.s digte og dramatiske værker, sidstnævnte i al hemmelighed og via tømrersønnen Karls hjælp udlånt fra en lærd hr. Hohfelds privatbibliotek. Hr. Hohfeld bliver derefter CW.s første velgører, sørger bl.a. for at han får en ordentlig skolegang, først i byens højere borgerskole, siden i et gymnasium. Efter endt studentereksamen drager CW – stadig på hr. Hohfelds foranledning – videre til universitetet i Heidelberg, hvor gode mennesker giver ham ”Freitische” flere gange om ugen og han finder et billigt tagværelse, hvor månen fortæller ham historier, jfr. HCAs ”Billedbog uden Billeder”. Pengene til et egentligt universitetsstudium har han imidlertid ikke, og han er på nippet til lade sig uddanne til lærer på et af de netop oprettede seminarier, med henblik på et senere virke i den tids folkeskole. Tilfældigt bliver en medstudent i Heidelberg opmærksom på CW.s nød og fortæller det videre til en anden student, som viser sig at være en søn af det grevepar, hvor CW i sin barndom var blevet bekendt med Andersens værker. Grevesønnen tilbyder CW at blive hans manuduktør, og uden at gå videre i detaillen ender romanen med, at CW får opført sit første dramatiske arbejde på Heidelbergs teater. CW havde ikke mod til at overvære premieren på stykket (jfr. HCA og ”Kjærlighed paa Nicolai Taarn”), men grevesønnen kan ved sin hjemkomst fra teatret berette om stykkets succes.
Udgivet 1857
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18693
[Informationer opdateret d. 19.6.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Sein oder nicht sein.

H.C. Andersen's Gesammelte Werke. Vom Verfasser selbst besorgte Ausgabe. Neununddreissigster Band. Sein oder nicht sein. Roman von H.C. Andersen. Erster [Zweiter und Dritter] Theil. 126 + 151 + 116 S.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/100)

Udgivet 1857
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20558
[Informationer opdateret d. 26.10.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Homage to Hans Christian Andersen.

A Genuine Letter from a Young Lady ... Dear Mr. Punch, ... Charley says I have not put in wat we ment if you please will you put in Punch what everybody is to do to let Mr. Hans An[der]sen know how glad we are he is coming". [fan letter by Charles Dickens' friend, the author Shirley Brooks, whom Andersen met at the Dickens family]. Punch, 10.1.1857.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. januar 1857
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15488
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen i London.

Som et Exempel paa den store Popularitet, som H.C. Andersen ved sine Eventyr har vundet i England, kan det anføres, at Punch i et af sine sidste Nummere har et Billede, der forestiller ham omringet af en Klynge børn, og paa disses Vegne undersøger, hvad der mest passende kunde gjøres til hans Ære, naar han, som det ventes, kommer til England. Billedet er vel noget karrikeret, men paa den velvilligste Maade, og det ligner. Dagbladet 27.1.1857.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. januar 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13655
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Mannigfaltiges

... Alle diese schöne Eigenthümlichkeiten finden sich in den "Historien" wieder ... Diese Auflage der "Historien" hat dann auch der Herr Verleger so ihrer würdig und geschmackvoll ausgestattet, daß sie schon darum eine Zierde der Literatur des Jahres 1857 zu heißen verdienen. Magazin für die Literatur des Auslandes 26.2.1857.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. februar 1857
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14290
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Kongen drømmer.

Anm.: Dagbladet 25.5.1857; Fædrelandet, 25.-28.5.1857; Goldschmidt, Nord og Syd maj 1857: "I Løverdags Aftes gjenopførtes H. C. Andersens saakaldte romantiske Drama "Kongen drømmer". Opførelsen: 23.5.1857.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-666d, A-699ab, A-733f,)

Udgivet Maj 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12543
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen is about to visit England,

and to accept the hospitalities of Mr. Charles Dickens. A new work of Andersen, quaintly entitlet "To Be, or Not to Be", will appropriately make its apperance in a few days. Illustrated London News, 30.5.1857.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. maj 1857
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15489
[Informationer opdateret d. 17.2.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen.

Widar [August Blanche]: biografisk artikel i: Ny Illustrerad Tidning , Stockholm juni 1857.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juni 1857
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13783
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Professor H.C. Andersen har tiltraadt en Reise til England

for efter Indbydelse at opholde sig i nogen Tid hos Charles Dickens, der efterat have endt sin "lille Dorrit" tilbringer Sommeren paa et Landsted i Kent. Dagbladet 2.6.1857

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. juni 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13656
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Stoppenaale.

Folkets Nisse, sp. 11: H.C.Andersen drøfter i sin sidst udkomne Roman det brændende Spørgsmaal "at være eller ikke at være".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. juli 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13586
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen - og et af eventyrene.

Peder Hesselaa: Ogsaa aargang 1957 af "Anderseniana" rummer meget nyt og interessant stof. Intet tegn paa, at bunden er skrabet. Mindeord over Jean Hersholt. Fyens Stiftstidende, 18. juli 1957.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. juli 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18209
[Informationer opdateret d. 7.1.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

'Sein oder nicht sein', von Andersen.

Gustav Kühne, Europa 1857, sp. 966-68: Anmeldelse af "Sein oder nicht sein."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. juli 1857
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13593
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Das Künstlerpaar Jerichau.

Aus dem Dänischen nach H.C. Andersen. Europa 1.8.1857. s. 989-994.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2015/34)

Udgivet 1. august 1857
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19806
[Informationer opdateret d. 10.9.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen's 'Sein und Nichtsein'.

Vor mir ligen Bd. 39-41 von Andersen's "Gesammelten Werken". Glücklicher Andersen, dachte ich, bevor ich zum Lesen schritt .... [omfattende og positiv gengivelse af "Sein oder Nicht Sein" Magazin für die Literatur des Auslandes 26.2.1857.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. august 1857
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14291
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af "Nye Eventyr og Historier" 1858 2. Samling

Anmeldelse af Nye Eventyr og Historier 1858, 2. Samling, af M.A. Goldschmidt i Nord og Syd 1858, bd. 2, s. 200-201.
Udgivet 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5663
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af "Nye Eventyr og Historier" 1858

Anmeldelse af Nye Eventyr og Historier 1858, af M.A. Goldschmidt i Nord og Syd 1858, bd. 1, s. 231-234.
Udgivet 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5664
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelse af

Anmeldelse af Nye Eventyr og Historier 1858, af C.R. [kancellist, dr. C. Rosenberg] i Dansk Maanedsskrift udg. af M.G.G. Steenstrup, bd. 7, 1858, s. 437-438.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-676c, A-733i)

Udgivet 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5665
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Det nyere Lystspil i Frankrig og Danmark.

Møller, P.L.: Det nyere Lystspil i Frankrig og Danmark. her p. 187: Omtale af "Den nye Barselstue".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12132
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fortællinger af Fædrelandets Historie.

Fortællinger af Fædrelandets Historie ved Frederik Barfod. Anden, gjennemarbejdede og forøgede Udgave. Kjøbenhavn 1858.
Heri pp. 757-58 Biografisk artikel om H. C. Andersen: "Det er som Æventyrdigter, at Andersen staar uden Medbejler i vor egen Boglighed og skal vel heller ikke let finde nogen i de mange fremmede ... Som Æventyrdigter er han Børnenes Digter og udøver en mægtig Indflydelse paa dem; men han er de gamles med, hvis de ellers reddede en Gnist af Barnehjærtets Poesi fra Skibbruddet i Livets Prosa."
Tredie, gjennemarbejdede og meget forøgede Udgave. Kjøbenhavn 1869. (Som 1858, men med tilføjelsen:) "1867 valgte hans taknemlige Fødeby ham til sin Æresborger."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12134
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Journey to Gottenburg and Copenhagen.

Taylor, Bayard, in: Northern Travel. Summer and Winter Pictures. Sweden, Denmark, and Lapland. Sampson Low & Son, London 1858. G. P. Putnum, New York 1858. Pp. 222-39. Cf. Herbert Rowland, pp. 115-16, se: 11850
Udgivet 1858
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12349
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

At väre eller ikke väre; Roman i tre Dele af C. H. Andersen.

Samtiden. Skildringar från verldstheatern. Stockholm 1858. "... romanens stämning är derjemte barnsligt naiv, glad och enkel, så att förf.s natur ej heller här förnekar sig. ... Det är mere en bekännelseskrift i biografisk form än en egentlig roman. ...

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1858
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12498
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Christmas Greeting.

Thirteen new stories from the Danish of Hans Christian Andersen. C.S. Francis & Co., New York and Boston, 1858. 165 s.
Ek6, Ek30, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/73)

Udgivet 1858
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13873
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales and Fairy Stories.

by Hans Christian Andersen. Translated by Madame de Chatelain. Illustrated by Henry Warren. New Edition. London, G. Routledge & Co. 1858. 402 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49. Richard Clay, Printer, Bread Street Hill.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/183)

Udgivet 1858
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13879
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Die dänische Literatur im Jahre 1858.

Magasin für die Literatur des Auslandes, Bind 55-56. S. 108. "Sein oder Nichtsein", "Neue Märchen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1858
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17350
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen (H.C.)

Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840, Ved Thomas Hansen Erslew. Ny forøget Udgave. Første Bind. A-J. Kjøbenhavn Forlagsforeningens Forlag. 1858 S. 19-28: om H.C. Andersen. [1. Udgave 1843, se: 17352 ]
s. 19
Andersen (H.C.), kom 1823 i Slagelse Skole, hvorfra han 1826 gik over i Helsingørs lærde Skole, som han siden forlod, og blev derefter privat underviist og dimitteret til Universitetet af daværende cand.theol. Ludvig Chr. Müller. - Reiste 1840 til Italien, Grækenland, Lille-Asien og vendte over constantinople og Donaulandene tilbage i Juli 1841; modtog 1843 den svnske Fortjenst-Medaille i Guld; besøgte i Vinteren s.A. atter Paris og bereiste 1844 igjen Nord-Tydskland (s. "Ny Portefeuille" 1844, III. 69; "Berl. Tid." s.A. Nr. 194); forlod i Novbr. 1845 atter danmark, tilbragte nogen Tid i Oldenborg, kom i Slutningen af s.A. til Berlin, hvorfra han efter et længere Ophold gik til Weimar, og derfra, i Foraaret 1845, over Wien til Italien, for navnligen at besøge Rom; drog derpaa til Frankrige; blev 1846 Ridder af den preussiske røde Ørns 3die Klasse, og 18. Septbr. s.A. Ridder af Danebroge; besøgte 1847 Holland, England og Skotland (jvfr. "Berl. Tid" 1847, Nr. 167, 190; "Kbhpost." s.A. Nr. 254); udnævntes 1848 til Ridder af den Sachsen-Weimar-Eisenachske hvide Falks Ordens 1ste Klasse og s.A. til Ridder af Nordstjerne-Ordenen; gjorde 1849 en Reise i Sverrige (s. "Fædrel." 1849, Nr. 134), og 1851 i Tydskland og Frankrige; erholdt 6 Octbr. 1851 Titel som Professor (med Rang i 5. Klasse Nr. 8); besøgte 1852 Weimar, München o. fl. St. i
s. 20
Tydskland (s. "Kbhpost." 1852, Nr. 149; "Flyv. Post" s.A. nr. 231), og 1854 Wien, Venedig o. fl. Steder i Italien. - ("Das Mährchen mienes Lebens ohne Dichtung. Eine Skizze von H.C. Andersen." 1.-2. Theil. Leipz. 1845-46. 2. aufl. 1848 [i "Gesammelte Werke" 1.-2. Bd.: "Ausgew. Werke" I. og "Sämmtl. Werke" 8. Bd.; i Udtog i "Nordljuset" an Månadsskrift af O.P. Sturzenbecher, II. (Februari 1847) S. 45-66]; Biographi i "Dansk Pantheon" XXX. Levering, 1845 [af P.L. Møller]; i "skandinaviskt Porträtt-Galleri", H.6. Stockh. 1848; i "Norden", Skandinavisk Nationalkalender för 1850; foran Andersens "Abenteuer u. Mährchen eines Neujahrsnacht", übertr. von Le Petit. Hamb. 1846, og foran hans "Contes choisis", 1848; i "Howitt's Journal" no. 26, June 1847, af Mary Howitt [s. "Berl. Tid." 1847, Nr. 190, og "The literary WOrld", New-york 1847]; i Forf.'s "Danish Fairy legends anad tales; enlarged. 2d. Ed." London 1852; jvfr. Dansk Konversations-Lexikon I. 550-58; Brockhaus' Convers. Lex. 9. Aufl. I. 331; "La vie d'un poète", i "Revue de paris", Octbr. 1837, af X. Marmier (oversat paa Italiensk); Athenæum 1845 (i en engelsk Anmeldelse af "The Improviasator"); Schrawenwerts Reise i Danmark, Sverrig, Rusland og Orienten (paa Hollandsk); S. Kierkegard "Af en endnu Levendes Papirer." Kbh. 1838, S. 17-79; Schouw's "Dansk ugeskrift" 2den Række
s. 21
s. 22
s. 23
s. 24
s. 25
s. 26
s. 27
s. 28
Udgivet 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17353
[Informationer opdateret d. 15.9.2015]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Eritis sicut deus (om 'At være eller ikke være')

Schwartz, Athalia: Theater og Literatur 1858, p. 58-87. Anmeldelse af "At være eller ikke være.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Februar 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12468
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

"Meer end Perler og Guld" i Casino.

Opførelsen (med udsolgt Hus) i Casino anmeldt i Fædrelandet 15.2.1858 og i Dagbladet 16.2.1858.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-699e)

Udgivet Februar 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12950
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nye Eventyr og Historier

Schwartz, Athalia: Theater og Literatur marts 1858. Heri p. 127-40: Anmeldelse af "Nye Eventyr og Historier".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Marts 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12469
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tidsskrift for Musik

Ree, Immanuel: "Musikforeningen i Saisonen 1857-58. Extra-Concert til Fordeel for Niels W. Gade. Den 25de Marts 1868." Tidsskrift for Musik p. 5-6: Hele Koncertens program gennemgås, derunder "Agnete og Havfruerne".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. marts 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12146
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Det kongelige Theater. 'Liden Kirsten' Syngestykke i en Act af hr. Professor H.C. Andersen.

Gennemgang og anmeldelse af hele stykket. Fædrelandet, 2.11.1858.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/331, A-699g)

Udgivet 2. november 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16245
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Casino.

Den ringe Lykke, som "Lykkens Blomst" gjorde paa det kgl. Theater for 13 Aar siden, da Skuespillerne ydede det al den Støtte, som kan gives et dramatisk værk, burde have afskrækket Hr. Prof. Andersen fra at lade det komem til Opførelse paa et Theater, hvor det er Stykket, som maa understøtte Skuespillerne, i det mindste naar det er saadanne høitravende Ting. Men det er ogsaa et Misgreb af Directeuren, at antage et saadant Stykke, og spilde sine Skuespilleres Kræfter paa et Arbeide, som dels ligger udenfor deres Omrrade, dels ikke er megen Anstrængelse værdt. - Hr. Edv. Hansen kunde slet ingenting udrette med sine 3 Roller, selv Hr. Hagen og Mad. Smith vare ikke paa deres Plads, og spillede derfor mindre heldigt, Hr. A. Smith gav derimod Valdemar alvorlig og kraftig; men Glandspunktet i denne, desværre ikke fornøielige, Fremstilling, var Jft. A. Price, der spillede liden Kirstin saa smukt og varmt, at man havde sin Fornøielse deraf. Sceneforandringen maa gaae, ommuligt, mindre slet end første Gang, ved de faa Opførelser, som dette Stykke sandsynligvis kun vil opleve, førend det ogsaa her lægges hen. Fædrelandet, 17.12.1858.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-699h)

Udgivet 17. december 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16912
[Informationer opdateret d. 7.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales and Fairy Stories.

Tr. by Madame de Chatelain. Illustrated by Henry Warren. Routledge, Warne & Routledge. London, 1859. 402 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/300)

Udgivet 1859
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13880
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Life in Italy. The Improvisatore.

From the Danish of Hans Christian Andersen. Translated by Mary Howitt. Harper & Brothers. New York, 1859. 124 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1144)

Udgivet 1859
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15585
[Informationer opdateret d. 7.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Gustavus of the Three Roses.

[Extract from "In Sweden". The London Journal, vol. XXIX, No. 734. London, 1859.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1859
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16478
[Informationer opdateret d. 26.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Christmas Tree.

A poem, founded on Hans Andersen's "Grantræet." Signed: M.A.C., i.e. M.A. Cooke.]. Guernsey, 1859. Reprint Provost & Co., 1877. Beer & Co., 1886. 15 s.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1859
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19197
[Informationer opdateret d. 12.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Livre d'images sans images par HCA

Livre d'images sans images par HCA. Traduit de l'allemand par J. F. Minssen. Paris. 152 s. Librairie de L. Hachette et cie. [Bub, 33 aftener]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1730)

Udgivet 1859
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19323
[Informationer opdateret d. 13.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Gesammelte Historien von H.C. Andersen

Vollständige vom Verfasser besorgte Ausgabe. Verlag von L. Wiedemann in Leipzig. 339 S.
[trykt dedikation:] Frau Major Serre auf Maxen bei Dresden in Herzlicher Dankbarkeit/ Der Verfasser.
Ek35, Ek38, Ek39, Ek50, Ek51, ek52, Ek53, Ek54, Ek55, Ek56, Ek57, Ek58, Ek59, Ek60, Ek61, Ek62, Ek63, Ek64, Ek65, Ek66, Ek67, Ek68, Ek69, Ek70, Ek71, Ek72, Ek73, Ek74, Ek75, Ek76, Ek77, Ek78, Ek79, Ek80, Ek81, Ek83, Ek84, Ek111, Ek112, Ek113, Ek114, Ek115,

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-T-31, A-33)

Udgivet 1859
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20559
[Informationer opdateret d. 31.10.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Der Stein der Weisen. Ein Märchen.

Europa. Chronik der gebildeten Welt. 15. Januar 1859. s. 81-92.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. januar 1859
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16590
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Blackwood's Edinburgh Magazine, Feb. 1859

... We open the little volume, and find it to be a portion of work whose acquaintance we had not previously made, called the "Magazine for the young." Oh, wicked Hans Christian Andersen, with your "Little Tin Soldiers", and your "Ugly Ducks!" Do you think you will be allowed to spread such nonsense among the youthful scholars of Fairleas? Blackwood's Edinburgh Magazine, Februar 1859, p. 177.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Februar 1859
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17069
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Epilog ved Fr. Prices genoptræden paa Casino.

Dagbladet omtaler forestillingen (9.4.1859), hvor H.C. Andersen havde skrevet epilogen til Amalie Price (bfn. 1243

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet April 1859
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13582
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen.

I Hjemmet 5. Aargang. Underholdende og belærende Læsning for Folket, 1859. Nr. 43 og 45, Pp. 331-33 og 351-52: Biografi over H. C. Andersen 22. okt. og 5. nov. 1859.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2003/193)

Udgivet 22. oktober 1859
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12037
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nye Eventyr og Historier trykt i store Oplag

Illustreret Tidende 23. okt. 1859, p. 35: Af 1ste Hefte udsolgtes i en halv Snees Dage det 1ste Oplag paa 2000 Expl., det andet Oplag paa 2000 Expl. er ogsaa tilende, og et 3die Oplag af samme Størrelse forlader i disse Dage Pressen. Ligeledes have andet og tredie Hefte, der strax trykkedes i 4000 Expl., fundet en Udbredelse, der viser, at Unge og Gamle kappes om at beundre disse poetiske og barnlige Fostre af hans Muse.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. oktober 1859
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12105
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Udbytte af H. C. Andersens Sommerreise i Jylland

Illustreret Tidende : 11. nov. 1859, p. 59: "Skagen" og "En Historie fra Klitterne" er det første Udbytte af H. C. Andersens Sommerreise i Jylland.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. november 1859
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12107
[Informationer opdateret d. 29.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Annuum forhøjet fra 400 til 1000 Rdl. aarligt.

I Udkastet til Finantsloven er det foreslaaet et forhøie det Prof. H.C. Andersen tidligere tillagte Annuuum af 400 Rdl. til 1000 Rdl. aarlig, hvilken Sum som bekjendt er tillagt Christian Winther, Henrik Hertz og F. Paludan-Müller. Dagbladet 15.12.1859

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. december 1859
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13657
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H. C. Andersen

"H. C. Andersen". Trykt i Illustreret Tidende , 1. Bind, Nr. 13, 25. dec. 1859. Pp. 101-02. En biografisk artikel i anledning af 25 året for de første eventyrsamlinger, mrk. M.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. december 1859
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12007
[Informationer opdateret d. 29.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H. C. Andersen

Illustreret Tidende : 25. dec. 1859, p. 101-02: "H. C. Andersen". En biografi i anledning af HCAs selvbiografi.
Udgivet 25. december 1859
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12108
[Informationer opdateret d. 23.9.2009]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H. C. Andersen

L. Dietrichson, Indledning i Studiet af Danmarks Literatur i vort Aarhundrede. Literærhistoriske Forelæsninger, holdne i Upsala Vaarterminen 1860. Esaias Edquist, Upsala 1860, Pp. 116-22.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/29)

Udgivet 1860
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11959
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Stories from Jutland

The Ladies' Treasury , IV, p. 290: "Stories from Jutland". London 1860.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

Udgivet 1860
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12015
[Informationer opdateret d. 14.10.2009]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Breve fra J.P. Mynster.

Udgivne af C.L.N. Mynster, Kjøbenhavn, Gyldendal 1860. Heri p. 175 om Improvisatoren og p. 197 om "Den nye Barselsstue".
Udgivet 1860
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13044
[Informationer opdateret d. 3.8.2010]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Andersen's Story-Book.

With a memoir by Mary Howitt, and illustrations. New York and Boston. 1860.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13871
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Sand-Hills of Jutland.

Ticknor and Fields, Boston 1860. 267 s. - Anm.: The Crayon, Vol. 7, No 9 (sep. 1860), p. 272.
Ek75, Ek76, Ek77, Ek78, Ek79, Ek80, Ek81, Ek83, Ek84, Ek86, Ek87, Ek88, Ek89, Ek90, Ek91, Ek92, Ek94, Ek95. Oversætter ikke angivet, men Anne S.Bushby.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1951/19, 1954/75)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13896
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Select Popular Tales.

Embellished with thirteen engravings. London 1860.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13897
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Sand-Hills of Jutland.

[With seventeen other stories]. Tr. by Mrs. Bushby. [18 eventyr, ill. m. Vignetter]. Richard Bentley, London, 1860.
Ek75, Ek76, Ek77, Ek78, Ek79, Ek80, Ek81, Ek83, Ek84, Ek86, Ek87, Ek88, Ek89, Ek90, Ek91, Ek92, Ek94, Ek95.
- Anm.: The Athenaeum, June 16, 1860.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-1, 1971/615)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13902
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales and Fairy Stories.

Tr. by Madame de Chatelain. Illustrated by Henry Warren. Routledge, Warne & Routledge, London, 1860. 401 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, El23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/300)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14059
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

'The Garden of Paradise', and Other Stories

by Hans Christian Andersen. Ward, Lock & Tyler, London. [siderne er nummereret fra 161-284, oversætter ukendt]. Bogen er en del af serien "The Hans Andersen Story Books". [Antagelig 1860].
Ek5, Ek10, Ek11,Ek19, Ek25, Ek58, Ek64

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/76)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14060
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fairy Tales and Stories by Hans Christian Andersen.

Translated by H.W. Dulcken. With Sixty Illustrations by A.W. Bayes. Gravør: Dalziel. London. George Routledge and Sons Ltd. New York: E.P. Dutton and Co. [1860erne] 512 s.
Rk1535, Ek1, Ek2, Ek4, Ek5, Ek8, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek16, Ek17, Ek19, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek32, Ek33, Ek35, Ek36, Ek37, Ek39, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49, Ek51, Ek52, Ek55, Ek56, Ek59, Ek60, Ek61, Ek62, Ek63, Ek64, Ek65, Ek67, Ek68, Ek69, Ek70, Ek72, Ek73, Ek74, Ek77, Ek78, Ek79, Ek80, Ek81, Ek84, Ek86, Ek87, Ek89, Ek90, Ek91, Ek93, Ek94, Ek98, Ek100, Ek101, Ek102, Ek103, Ek104, Ek108, Ek109, Ek110, Ek111, Ek112, Ek113, Ek134, Bfn360, Billedbog Uden Billeder.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/306)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14061
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Popular Tales for Children by Hans Christian Andersen with Many Illustrations.

Ward, Lock & Co. London: Warwick House, Salisbury Square, E.C., New York: Bond Street. [Ill.: Vilhelm Pedersen. 1860-70?]. 503 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek5, Ek6, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek14, Ek15, Ek16, Ek19, EK20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek37, Ek38, Ek39, Ek40, Ek41, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek49, Ek51, Ek52, Ek53, Ek54, Ek56, Ek57, Ek58, Ek59, Ek60, Ek61, Ek63, Ek64, Ek66, Ek69, Ek71, Ek72, Ek74, Ek76, Ek111, Ek112, Ek113, Ek115, Ek116, Ek122, Ek124, Ek127, Svinene

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/375)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14062
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Jens Adolf and Elisabeth Jerichau.

From the Danish of Hans Christian Andersen. By Mrs. Bushby. Bentley's Miscellany, 48, 1860, pp. 46-51.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15640
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

A Visit to Charles Dickens by Hans Christian Andersen.

Bentley's Miscellany, 48 (1860), pp. 181-85. [The title listed in: Fred. G. Kitton: Dickensenia, Haskell House Publishers, New York, 1971, p. 7.]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15641
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Aus Herz und Welt.

Von H.C. Andersen. Deutsche, vom Verfasser besorgte Original-Ausgabe. Verlag von T. Wiedemann in Leipzig. 1860. 284 S.
Inhalt: Anne Liesbeth. Ein Beusch bei Dickens. Wunderschön. Ragaz. Thurmwächter Ole. Skagen. Der Wind erzählt von Waldemar Daa und seinen Töchtern. Zwei Brüder. Silkeborg. Das Mädchen, welches auf das Brot trat. Der Stein der Weisen. Hofhahn und Wetterhahn. Feder und Tintenfaß. Das Kind im Grabe. Kinderschnack. Eine Geschichte aus den Sandddünen.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-T-38, 1970/61, 1971/692)

Udgivet 1860
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18011
[Informationer opdateret d. 12.12.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Beauty: a Christmas story, founded on the 'Ugly Duck'

[of Hans Andersen]. By the author of “Amy's Dream,” etc. [Signed: M. A. C., i.e. M. A. Cooke.]. W. Maillard, London, 1860. 26 s.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19200
[Informationer opdateret d. 12.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Kunstnercarnevalet

Illustreret Tidende , 26, 25. mar. 1859. Skildrer festen i Casino, se bfn 806 og 807 .

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. marts 1860
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12122
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Importance of Children's Literature.

Eclectic Magazine, April-May, 1860. pp. 453-64.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/510)

Udgivet April 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16257
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Af et Brev fra Rendsborg, den 10de Juni.

Dagbladet Uddrag af brev Brev fra ophold i Rendsborg.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-666-k)

Udgivet 14. juni 1860
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12510
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Sand-Hills of Jutland.

The Saturday Review Pp. 212-13. London August 18, 1860.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. august 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16734
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

I 'Saturday Review' læses en særdeles anerkjendende Anmeldelse af H. C. Andersens Eventyr

Illustreret Tidende : nr. 52, p. 429. 23. sep. 1860: med fuldstændig gengivelse af den engelske anmeldelse.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. september 1860
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12123
[Informationer opdateret d. 28.6.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Blackwood's Edinburgh Magazine. Proverbs.

Anon.: Vol. 88, Oct. 1860, pp. 472-84, on p. 480-83: "Yet higher than them all, purer than Wiliam Adams, brighter than Wilberforce, more varied than Ruskin, is the great Danish fabulist, Hans Christian Andersen ... The Emperor's New Clothes ... We see from this to what eminence our originally humble friend the Proverb has risen. With a slight touch of dramatic life it rose into the Fable ..."

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Oktober 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15639
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Sandhills of Jutland

By Hans Christian Andersen, Author of the 'Improvisatore', &c. Richard Bentley. - Anm.: The Leader and Saturday Analyst, June 16, 1860; The Englishwoman's Domestic Magazine, New Series. I. Pp. 283-84. London 1860. Also: Littell's Living Age, October 6, 1860; The Saturday Review, 18 August 1860; The Ladies' Treasury, vol. IV 1860, pp. 472-84.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/86)

Udgivet 6. oktober 1860
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12014
[Informationer opdateret d. 23.9.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

H.C. Andersen er for Øieblikket i Dresden.

Illustreret Tidende, 28.10.1860.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. oktober 1860
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18429
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Dronningen paa sexten Aar. Lystspil i to Acter af Bayard.

Clemens Petersen: Anmeldelse af Forestillingen paa det Kongelige Theater. Fædrelandet, 3.12.1860.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-699-0012)

Udgivet 3. december 1860
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16939
[Informationer opdateret d. 19.3.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Die alte Kirchenglocke

Eventyret "Den gamle Kirkeklokke" tryktes som det eneste eventyr første gang på tysk under titlen "Die alte Kirchenglocke" i Schiller-Album der Allgemeinen deutschen National-Lotterie zum Besten der Schiller- und Tiedge-Stiftungen , Dresden , 1861.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-805)

Udgivet 1861
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 5696
[Informationer opdateret d. 13.12.2017]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Digteren H.C. Andersens Levnet, fortalt af ham selv. Tildeels efter Marmiers franske Original ved K.

Karup, Wilhelm: Digteren H.C. Andersens Levnet, fortalt af ham selv. Tildeels efter Marmiers franske Original ved K. Kjøbenhavn 1861. Forlagt af A. Levy, Pilestræde. Kjøbenhavn 1861. 24 s.
Genoptrykt i Folkelige Foredrag eller Sort paa Hvidt for Lighed og Frihed med Sandhed og Retfærdighed, 29.3.1863.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-523; 1997/260)

Udgivet 1861
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12388
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Een Oudejaarsavond.

Nederlandsch Magazijn 1861, pp. 404-06: digt til H.C. Andersen, dateret 20. juli 1860. Skrevet af Gerard Jr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1861
Sprog: hollandsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13797
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Danish Fairy Legends and Tales.

Tr. by Caroline Peachey. With a memoir of the author. Third edition, enlarged. With 120 illustrations, chiefly by foreign artists. London, 1861. 456 s.— Another edition, London, 1870.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek39, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49, Ek52, Ek53, Ek54, Ek56, Ek57, Ek58, Ek59, Ek60, Ek61, Ek62, Ek63,

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/626)

Udgivet 1861
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13893
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen's Tales for Children.

Tr. by Alfred Wehnert. With one hundred and five illustrations by E. H. Wehnert, W.Thomas, and others. Bell & Daldy, London, 1861.— Other editions London, 1866, and 1869. 311 s Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek48, Ek49

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/613, A-108, A-814)

Udgivet 1861
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13903
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Andersen's neue Märchen und Geschichten.

Magazin für die Literatur des Auslande, 1861, bd. 59-60, Seite 280-82: Rezension von "Des Schlammkönigs Tochter", "die Schnelläufer" und "die Glockentiefe". ... "Merkwürdig ist die Sprache in dem letzten Märchen, deren Rhythmus fast wie Glockengeläute klingt."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1861
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17351
[Informationer opdateret d. 5.1.2019]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Deux contes d'Andersen.

Tiré de la Bibliiothèque Universelle, livraison de Décembre 1861, avec l'autorisation de la direction. Imité du danois par Jules F. -U. Jurgensen. Paris. 19 s. ek98, ek101.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1692)

Udgivet 1861
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19324
[Informationer opdateret d. 13.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Fantaisies danoises. Contes de H-CA.

Fantaisies Danoises. Contes de H.-C. Andesen traduits par Jules-F.-U. Jurgensen av l'autorisation de l'auteur. La vaurienne [ek60]. - Une peine de coeur {ek60]. - L'heureuse famille [ek46]. - Rien de plus sûr [ek58]. - Ëtre quelque chose [ek80]. Les aventures d'un cou de bouteille [ek77]. - La fille de roi des brumes [ek83]. - Le dernier songe du vieux chêne [ek81]. Genève. Joel Cherbuliez, Librarie. Paris, Même maison 10, rue de la Monnaie. 1861. 165 s.
Ek46, Ek58, Ek60, Ek65, Ek77, Ek80, Ek81, Ek83,

(Bibliografisk kilde: HCAH 2007/158)

Udgivet 1861
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19325
[Informationer opdateret d. 13.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nouveaux contes par Andersen traduits par Soldi.

Revus par de Gramont. Paris. Collection Hetzel, E. Dentu, Librairie, Palais-Royal, 300 s. [Bogen indeholder 6 eventyr, der ikke er af HCA].
Ek10, Ek20, Ek26, Ek30, Ek40, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek51, Ek52, Ek56, Ek64, Ek77, Ek78, Ek84, Ek86, Ek87, Ek89.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/75)

Udgivet 1861
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19327
[Informationer opdateret d. 13.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Ein Haus in Dresden.

C.v.B.: "Wenn man die breite, freundliche, theilweise von Gärten begrenzte Amalienstraße in Dresden hinunter geht, zeigt sich uns zur rechten ein langes stattliches Haus, an dem im Winter zu den Visitenstunden gewöhnlich mehrere Equipagen halten ... Hier sah man Laube, Gutzkow, Auerbach, Heinrich König, Sternberg, Kühne und andere ...
Hier las der liebenswürdige Andersen seine reizenden Mährchen und Historien, die gerade durch ihre Einfachheit so sehr anziehen, aber oft einen viel tiefern Sinn haben als der oberflächliche Leser entdeckt oder nur vermuthet.
Aber nicht blos den geselligen Freunden huldigt man in diesem Hause, die liebenswürdige Herrin desselben spendet mit echt christlicher Milde reichliche Almosen, lindert die Noth und hebt das Verdienst wo sie nur immer kann. Mehrere junge Künstler verdanken ihr allein ihre ganze Ausbildung ... Das ist das vielgekannte Haus in Dresden, das Seeresche Haus, und das sind seine Bewohner, zwar nur alla prima gemalt, aber doch naturgetreu und wahr.
Beiblatt zur Allgemeinen Moden-Zeitung, No 6. 1861, s. 44-45. [Baumgärtner]
[omtalt i brev fra Fru Serre, 16.2.1861 Brev ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Februar 1861
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17407
[Informationer opdateret d. 1.4.2018]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Anmeldelser af 'Eventyr og Historier*.

Illustreret Tidende : nr. 76, 10. mar. 1861, p. 189.: "Det nye Aarhundredes Musa" er intet Eventyr, men et i Prosa skrevet Digt, der ligesom indeholder en Forjættelse om, at H. C. Andersen vil bryde sig en ny Bane; denne lille Skizze er noget af det Smukkeste, vi have læst af denne med Rette saa yndede Digter".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. marts 1861
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12124
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

En Foraarsfest i Rom. Til H. C. Andersen. 9de Mai 1861

Vor Luft er meget mindre lys. Sang af Bjørnstjerne Bjørnson til Foraarsfesten i Rom 9.5.1861. Trykt i Fædrelandet 23.5.1861. [HCAs sang til Bravo se: 825 ]

(Bibliografisk kilde: avisudklip og: manuskript HCAH VIII-7)

Udgivet 23. maj 1861
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11941
[Informationer opdateret d. 7.4.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bjørnstjerne Bjørnson til H. C. Andersen

Til H. C. Andersen. 9de mai 1861. Vor Luft er meget mindre lys. Fædrelandet 23 Mai 1861.
Udgivet 23. maj 1861
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11942
[Informationer opdateret d. 13.10.2009]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Bjørnstjerne Bjørnson til H. C. Andersen

Vor Luft er meget mindre lys. Sang af Bjørnestjerne Bjørnson til Foraarsfesten i Rom 9.5.1861. Trykt i Fædrelandet 23.5.1861. [Se HCAs sang til samme fest: Brev ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. maj 1861
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11943
[Informationer opdateret d. 18.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Casino.

Til Benfice for den flittige og meget benyttede Skuespiller Hr. Bornemann opføres iaften H.C. Andersens smukke Eventyrkomedie "Ole Lukøje", og Hr. Christian Schmidt vil fortælle et af Digterens Eventyr. Folkets Nisse 25.5.1861.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

Udgivet 25. maj 1861
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14014
[Informationer opdateret d. 30.6.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Dung-Beetle

A New Tale by hans Christian Andersen. Little's Living Age , vol. 69, p. 536-39.

(Bibliografisk kilde: HCAH: 1954/409)

Udgivet 1. juni 1861
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19216
[Informationer opdateret d. 19.12.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Nye Eventyr skrevet paa Reisen

Illustreret Tidende : 23. jun. 1861, p. 311: Af et Brev [ Brev ] erfarer man, at HCA har faaet Inspiration til nye Eventyr. I Rom har han saaledes skreveet "Psychen" og "Sneglen og Rosentræet" og i Florents er Eventyret "Skillingen" flydt ud af hans Digterpen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. juni 1861
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12109
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Hans Christian Andersen and His Fairy Legends

Scudder, Horace E., "Hans Christian Andersen and His Fairy Legends". The National Quarterly Review , 3. september 1861, pp. 235-51. - Anmeldelse af fem HCA-udgivelser. - Referat i Dagbladet 24.4.1862.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. september 1861
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11969
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Collins Jordefærd. Den ved Geheimeraad Collins Jordefærd i Mandags afsungne Cantate lyder saaledes:

Saae Du den gamle Eg, hvor Fuglen bygger ... [10 linier, 2 vers] Fyens Stiftstidende, Torsdagen den 5 September 1861.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. september 1861
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17151
[Informationer opdateret d. 30.5.2012]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Digteren Bjørnstjerne-Bjørnson. (Du Norges Træ med Frugt og Blomst og Knop).

Eventyrsamlingen Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Anden Samling. , Kjøbenhavn, C. A. Reitzels Forlag 1862 indeholdt en tilegnelse (digtet "Digteren Bjørnstjerne-Bjørnson. (Du Norges Træ med Frugt og Blomst og Knop)") til Bjørnstjerne Bjørnson. Samlingen indeholder blandt andet eventyret "Iisjomfruen", som Bjørnson vurderede meget højt. Dedikationen blev siden bragt i digtsamlingen Kjendte og glemte Digte (1867) s. 339 og Samlede Skrifter XV (1880) s. 311.
Udgivet 25. november 1861
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9647
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

New Tales.

New Tales. From the German [!] of Hans C. Andersen. Tr. by F. J. B. Dublin, 1862.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1862
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13906
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

The Book of Favourite Stories.

Comprising original tales for young people, by Andersen, Mary Howitt, Miss Muloch, The Brothers Grimm, Auerbach, Mrs. Myrtle, and others. With numerous illustrations. London, 1862]. — Reprinted, 1863.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1862
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13907
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Tales and Fairy Stories.

Ill. Henry Warren. Tr: Madame de Chatelain. New Edition. Routledge, Warren & Routledge. London 1862. 402 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/184, 1980/297)

Udgivet 1862
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14063
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Stories and Tales by Hans C. Andersen.

100 Illustrations by A.W. Bayes engraved by the Brothers Dalziel. Translated by H.W. Dulcken. London: George Routledge and Sons. [1862-68] 444 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10,Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek18, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek35, Ek36, Ek37, Ek38, Ek39, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49, Ek52, Ek54, Ek58, Ek60, Ek64, Ek67, Ek69, Ek84, Ek90, Ek96, Ek100, Ek105, Ek106, Ek107, Ek108 ,Ek109,Ek110,Ek111, Ek113.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/206)

Udgivet 1862
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14064
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Last Poems.

Elizabeth Barrett Browning, London 1862. page 195-97: "The North and the South" to Hans Christian Andersen.
[Med H.C. Andersens håndskrift: H.C. Andersen. / foræret mig af Bulwer Lytton.]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/433)

Udgivet 1862
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15652
[Informationer opdateret d. 16.6.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Choix de contes pour la jeunesse par HCA.

Deuxième édition. Avec beaucoup d'illustrations dans le texte ... traduit de l'allemand par Charles randon. Leipzig, B.G. Teubner. 1862. 306 s.
Ek1, Ek2, Ek4, Ek5, Ek7, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek25, Ek26, Ek44, Ek47, Ek49, F19. L'enfant mourant par Marmier.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/120)

Udgivet 1862
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19326
[Informationer opdateret d. 20.1.2014]

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Undefined variable: visikkelinkline type: 8, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/forskning/bib/skrivpost.php, ln: 166

Contes d'Andersen.

Traduits du danois par D. Soldi. Avec une notice biographique par X. Marmier et 40 vignettes par Bertall. Deuxième Edition. Paris. Librairie de L. Hachette et Cie. 1862.334 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek19, Ek22, Ek23, Ek25, Ek32, Ek36, Ek37, Ek43, Ek44, Ek49.
Med dedikation fra Soldi [se Brev ]

(Bibliografisk kilde: HCAH 2003/187)