Søgeord: what + the + old + man + does + is + always + right. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 11 resultater.

Eventyr, / fortalte for Børn / af / / H. C. Andersen. / - / Første Hefte. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitets-Boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Bianco Luno & Schneider. / 1835.

Smudstitelblad Eventyr. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tekst: 61 Sider. - Indholdsfortegnelse. S. [62]. - 8vo - Pris 24 Sk. (Udkom 8. 5. 1835).

Indhold.

267. Fyrtøiet
(Saml. Skr. XIII, 1). p. 1
268. Lille Claus og store Claus
(Saml. Skr. XIII, 9). p. 17
269. Prindsessen paa Ærten
(Saml. Skr. XIII, 21). p. 42
270. Den lille Idas Blomster
(Saml. Skr. XIII, 22). p. 45

Med dette Hæfte begynder Udgivelsen af en Serie Eventyr bestaaende af 2 Bind betitlet: Eventyr fortalte for Børn, som udkom ialt i 6 Hæfter. Af praktiske Grunde skal her gives en Oversigt over Udgivelsen af alle Hæfterne, idet det dog skal bemærkes, at de enkelte Hæfter vil blive beskrevet under de Aar, i hvilke de er udkomne.
Serien bestaar af følgende Hæfter:

Eventyr fortalte for Børn:
1. Oplag. 2. Oplag 3. Oplag
1. Hæfte (61 Sider). 1835. 1842. 1845.
2. (76 ). 1835. 1843.
3. (60 ). 1837. 1846.

Eventyr fortalte for Børn. Ny Samling:
1. Oplag. 2. Oplag
1. Hæfte (58 Sider). 1838. 1846.
2. (53 ). 1839. 1847.
3. (49 ). 1842. 1847.

De 3 førstnævnte Hæfter danner 1. Bind, og med Udgivelsen af 3. Hæfte 1837 medfulgte: 1) nyt Titelblad (fælles for de 3 Hæfter). 2) Forord (med Overskriften: Til de ældre Læsere) VIII Sider samt 3) Indholdsfortegnelse over alle 3 Hæfter. De 3 sidstnævnte Hæfter (Ny Samling) danner 2. Bind og paa samme Maade som med 1. Bind medfulgte med Udgivelsen af 3. Hæfte i 1842: 1) nyt Titelblad med Betegnelsen Andet Bind. 2) Blad med Tilegnelse til Fru Heiberg (den samme Tilegnelse som findes i 2. Hæfte 1839). 3) Indholdsfortegnelse over alle 3 Hæfter.
Med Afslutningen af 3. Hæfte 1842 udgav nu Forlaget 1. og 2. Bind til en Pris af 72 Sk. pr. Bind. 2. Oplag af 1. Bind kom i 1846, og 2. Oplag af 2. Bind i 1847.
De forskellige Oplag af Hæfterne er meget ofte sammenblandede i de forekommende Eksemplarer, og da Hæfterne jo har Fællestitelblade til 1. og 2. Bind, er de enkelte Hæfters Titelblade ofte fjernede ved Indbindingen; da der imidlertid findes mange Afvigelser i Ortografien, Tegnsætningen etc. imellem de forskellige Oplag, vil man, hvis man skal undersøge et saadant Eksemplar, ved at benytte nedenstaaende Skema hurtigt kunne bestemme fra hvilke Oplag de paagældende Hæfter stammer.

1. Bind. 1. Oplag. 2. Oplag
1. Hæfte, 2, Lin. 7 f. o. kan heise Dig - kan heise dig
8, 7 f. n. Cavalier - Cavaleer
10, 4 f. n. bare et lille Øieblik - bare et Øieblik
2. Hæfte, 5, 4 f. n. groer - groe
33, 2 f. n. kjender Du ham! veed - kjender Du ham og veed
34, 1 f. n. stakkels - stalkes
3. Hæfte, 6, 5 f. n. Rosenblad -Nosenblad
6, 5 f. n. blaa - blaae

2. bind
1. Hæfte, 7, 6 f. o. lille Gaaseurt - unge Gaaseurt
17, 6 f. o. saadant - saadan
2. Hæfte, 9, 1 f. n. rigtig nok - rigtignok
52, 8 f. o. Bøster - Søster
3. Hæfte, 17, 2 f. n. Tinsoldaterne - Tindsoldaterne
33, 8 f. o. han (første Ord) - ham

"Fra Pressen er udkommet: Æventyr, fortalte for Børn af H.C. Andersen, 1ste Hefte, Heft 24 Sk. C.A. Reitzel". Berlingske politiske og Avertissements-Tidende. 21.5.835.
Anmeldelser af Eventyr fortalte for Børn: Dannora, 1836, 74. - Dansk Literaturtidende, 1836, Nr. 1, 10 - Kjøbenhavnsposten 18. 7. 1837, Nr. 196, 795-96. - Søndagsbladet, Nr. 20, 17. 5. 1835, 320.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/85, 1971/86, anm.: A-675, A-738b, 1971/456)

Udgivet 8. maj 1835
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:266
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 264
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

A Poet's Day Dreams

A Poet's Day Dreams udkom på Richard Bentleys forlag, London, i februar 1853. 220 s.
Indeholdt 20 af H.C. Andersens historier oversat af Mrs. Anne S. Bushby:
"Aarets Historie" (The History of the Year), "Verdens deiligste Rose" (The World's Most Beautiful Rose), "Et Billede fra Castelsvolden" (Sketch from the Ramparts of a Castle), "Paa den Yderste Dag" (The Last Day), "Det er ganske vist!" (It is very True), "Svanereden" (The Swans's Nest), "Et godt Humeur" (Good Humeur), "Der er Forskjel" (There is a Difference), "Hun duede ikke" (A Good-for-Nothing), "Et Blad fra Himlen" (A Leaf from Heaven), "Hjertesorg" (Grief of Heart), "Alt paa sin rette Plads" (Everything in its right Place), "Nissen hos Spekhøkeren" (The Nis at the Cheesemonger's), "Hørren" (The Flax), "Den gamle Gravsteen" (The Old Tombstone), "Fem fra en Ærtebælg" (The Five Peas), "Fra et Vindue i Vartou" (The Old Maid), "Om Aartusinder" (A Thousand Years Hence), "Den sidste Perle" (The Last Pearl) og "Under Piletræet" (Under the Willow-Tree).
"A Leaf from Heaven" og "The Last Pearl" var førsteudgivelser af hhv. "Et Blad fra Himlen" (udkom på dansk april 1855) og "Den sidste Perle" (udkom på dansk november 1853).
Ek38, Ek39, Ek49, Ek51, Ek52, Ek53, Ek54, Ek55, Ek56, Ek57, Ek58, Ek59, Ek60, Ek61, Ek62, Ek63, Ek64, Ek65, Ek67, Ek70.
-
Anm.: The Spectator, no 1288, p. 230, 5 March 1853; Journal of Science and Art, 1953, The Athenaeum, Mar. 12, 1853; The Literary Gazette , 19 March 1853.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-24, A-32, 1971/636, 1932/94)

Udgivet Februar 1853
Sprog: engelsk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 5684
[Informationer opdateret d. 7.10.2014]

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri / ved F. S. Muhle. / 1858.

Smudstitelblad: Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Tilegnelse til Fru Serre i Maxen ved Dresden. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 88 Sider. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 2. 3. 1858).
Anm.: Berlingske Tidende 9. 3. 1858, Nr. 57. - Dagbladet 5. 3. 1858, Nr. 55. - Dansk Maanedsskrift, 7. Bind, 1858. 437-38 af C. Rosenberg.
Af C.R. [kancellist, dr. C. Rosenberg] i Dansk Maanedsskrift udg. af M.G.G. Steenstrup, bd. 7, 1858, s. 437-438.
Eventyret og den eventyragtige Fortælling ere ret egentlig en romantisk Digtart. I Modsætning til al hedensk Poesie, der, om den end beskjæftiger sig aldrig saa levende med et Hiinsidigt, dog hviler paa Bevidstheden om en nødvendig indenfor Endelighedens Grændser fuldstændig udfoldet sædelig og Naturens Orden, udenfor hvilken den menneskelige Aand ikke kan komme, bæres Romantiken af Anelsen om, at en uendelig Kjærlighed er Tilværelsens Ophav og Maal, d.v.s. af den christelige Troes Grundtanke. Under Paavirkning af denne Aand er folkeeventyret blevet til hos de europæiske Nationer; dets Eiendommelighed er derfor, at det, idet det levendegjør Dyre- og Planteverdenen, ja selv den uorganiske Natur, lader Kjærligheden være den raadende Magt i denne drømte Tilværelse, hvori Menneskelivet speiler sig, deels idet Evnen til at elske og vinde Gjenkjærlighed skaffer den bundne Natur Aandens Frihed, deels forsaavidt en veemodig Higen bort fra denne ufuldkomne Verden mod en fuldkommen Lyksalighedstilstand gjennemtrænger den, deels endelig forsaavidt Menneskenes Daarskaber og Svagheder, saavelsom deres jordiske Lidelser sees i et mildt humoristisk Skjær, fordi der er en algyldig Forløsning beredt fra al jordisk Ufuldkommenhed. Alt, hvad der charakteriserer Folkeeventyret som romantisk Poesie, gjenfindes hos H.C. Andersen, og heri ligger ganske vist hans store Betydning og Grunden til den Popularitet, hans Æventyr og Smaafortællinger have vundet; thi, om man end i aldrig saa høi Grad har vendt sig bort fra det Romantiske, om man end aldrig saa meget har lært i Poesien at søge en Forklaring af den naturlige verdensorden, som den er, nemlig en Skyldens og Bodens, en Tilblivelsens og Tilintetgjørelsens Verden, et Spil af mægtige, men forgængelige Kræfter, om man end aldrig saa stærkt har tilegnet sig Christendommen som en praktisk Livsmagt, bestemt til at lede Mennesket seirrigt gjennem Fristelsernes Labyrinth, idet den giver Villien Styrke og Hjertet Resignation: man kan dog ikke læse disse Digtninger, hvori paa en Maade det virkelige Liv sees i de opfyldte Forjættelsers Lys, uden at føle sig greben og løftet i Veiret, som om man for et Øieblik fik Lov til at aande lettere, fik Hvile fra Arbeidet, en Forudfornemmelse af den Lyksalighed, vi haabe hiinsides. Noget Saadant har vist Enhver følt ved Andersens tidligere Eventyr. De nye ere aldeles digtede i samme Aand, og eet af disse er maaskee en af de meest romantiske Digtninger, som nogensinde er bleven til; vi sigte til "det gamle Egetræes sidste Drøm". At lade selve Planteverdenen, repræsenteret, ikke af dens spædere ligesom mere luftige Skabninger, men af det vældige, ret stærkt til Jorden bundne træ, gjemme paa Længselen efter en bedre, en evig Tilværelse, at lade denne Længsel være parret med en Kjærlighed, der omfatter alle Skabninger af samme Art, og dog at gjøre dette Billede saa sandt og levende, at det bliver poetisk Virkelighed, ikke en vilkaarlig Allegorie, en slig Tanke kunde kun fattes og udføres af en virkelig Digter, hvis Genie heelt og holdent tilhører Romantiken. Skulde vi tilkjende nogen af de sex smaa Fortællinger Fortrinet for de andre, maatte det derfor blive den nys nævnte. Men ogsaa i de andre træde de ovenfor betegnede Eiendommeligheder ved det ægte Folkeeventyr meer eller mindre tydeligt frem. Navnlig er Fortællingen "Noget" baade i Anlæg og Tone en fortrinlig Legende, idet en dyb og alvorlig Lærdom ligger skjult i en barnlig Opdigtelse, der sætter Menneskenes Færd og Idræt i umiddelbar Forbindelse med den hiinsidige Verden og udtaler sin Dom over det Gode og Slette gjennem St. Peters Mund. I "Suppe paa en Pølsepind" og "A. B. C. Bogen" leger Digterens Phantasie humoristisk og dog ikke uden Dybsind med menneskelige Latterligheder. Over de to Fortællinger: "Flaskehalsen" og "Pebersvendens Nathue" endelig hviler et dybt, men humoristisk forklaret Veemod, idet Digteren minder os om det Usikkre ved alle Forhaabninger om Lykke her paa Jorden og lader Resignationen vise sig som den Balsom [!], der ene gjør det muligt at udholde Livet, uden at svigte Ungdommens Idealitet.
Sammenligner man dette lille Hefte med H.C. Andersens tidligere Frembringelser af samme Art, faaer man den glædelige Forvisning, at han staaer i sin fulde Kraft, ikke blot, forsaavidt her den samme varme Menneskekjærlighed træder os imøde, som er Sjælen i alle hans tidligere Digtninger, men ogsaa med Hensyn til den skabende Phantasies Fylde og Klarhed. Der er saaledes ikke mange af hans tidligere Eventyr rigere paa brogede Billeder end "Suppe paa en Pølsepind", og hvo der vil have et Begreb om Andersens Evne til med faa Træk at male Naturen, saa at man ligesom selv oplever den skildrede Scene med hele den i samme liggende Stemning, behøver f. Ex. blot at lægge Mærke til Flaskens eensomme Seilads paa Havet, eller den deilige Skildring af den klare Julemorgen efter Stormen, der har fældet det gamle Egetræ. Skjøndt Forfatteren ogsaa i dette Hefte oftere har yttret sit mindre venlige Sindelag mod Kritiken, kunne vi derfor - tvertimod hans Formodning i "Suppe paa en Pølsepind" - ikke Andet end takke ham baade for denne og for de andre Stykker, som Bogen indeholder, hvormed han har bragt sine Landsmænd et nyt Budskab fra den Egn af Poesiens Verden, hvortil han alene har Nøglen.
- Flyveposten 6. 3. 1858, Nr. 55. Fædrelandet 3. 3. 1858, Nr. 52. - Lolland-Falsters Stiftstidende 30. 6. 1858, Nr. 132. - Nord og Syd, 1. Bind. 1858. 231 (M. Goldschmidt). - Theater og Literatur, Marts II. 127-140.

Indhold

768. Suppe paa en Pølsepind (Saml. Skr. XIV, 132). p. 1
Flaskehalsen (se Nr. 766). p. 21
769. Pebersvendens Nathue (Saml. Skr. XIV, 146). p. 37
770. Noget (Saml. Skr. XIV, 158). p. 57
771. Det gamle Egetræes sidste Drøm (Et Jule-Eventyr) (Saml. Skr. XIV, 165). p. 69
772. A b c-Bogen (Saml. Skr. XIV, 170). p. 79
Nye Eventyr og Historier, hvis Udgivelse paabegyndtes med ovennævnte Hæfte, udkom i Aarene 1858-1872 i 3 Serier (1.-3. Række). hvis enkelte Hæfter igen er benævnt Samlinger

1. Række 1. Oplag. - 2. Oplag. - 3. Oplag. - 4. Oplag.
1. Samling ................. 1858. 1858. 1859. 1865.
2. ................. 1858. 1860.
3. ................. 1859. 1861.
4. ................. 1859. 1861.

2. Række
1. Samling ................. 1861. 1869.
2. ................. 1861. 1865.
3. ................. 1865.
4. ................. 1866.

3. Række
1. Samling ................. 1872.
2. ................. 1872.

1. Række udkom som selvstændig Bog 1859 med nyt Hovedtitelblad:

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / C. A.Reitzels Forlag. / 1860.

samt med Fællesindholdsfortegnelse for de 4 Samlinger. 2. Række udkom paa samme Maade i 1866 ogsaa med nyt Titelblad:

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C.Andersen. / Anden Række. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1866.

og Fællesindholdsfortegnelse.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2006/115)

Udgivet 2. marts 1858
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:767
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 775
[Informationer opdateret d. 14.4.2015]

Danish Luminaries.

Charles Dickens: Pp. 210-11: "Andersen has quite as much right to claim the title of a poet as of novelist and dramatic writer ... ".. All the Year Round. A weekly Journal, conducted by Charles Dickens, vol XI, London, 9.4.1863.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. april 1864
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15643
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

The Hans Andersen Library.

Tr. by H. W. Dulcken. Illustrated with many Pictures. Brothers Dalziel. 20 vols. [Vols. I—XII, London, 1869-70.] George Routledge and Sons, London, 1869—87.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

bd. 1: 'The Red Shoes', and other Stories. 120 s.
Ek19, Ek30, Ek31, Ek48, Ek58, Ek59, Ek60, Ek71, Ek88, Ek90, Ek101, Ek102.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/233, 1954/120, 1980/2635)

bd. 2: 'The Silver Shilling', and Other Stories. 120 s.
Ek2, Ek3, Ek4, Ek9, Ek11, Ek24, Ek26, Ek35, Ek47, Ek67, Ek108, Ek110, The Pigs, The Pigs" = afsnit XXIX i "I Sverrig"

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/234, 1954/121)

bd. 3: 'The Litlle Match Girl', and Other Stories. 120 s.
Ek16, Ek17, Ek25, Ek33, Ek37, Ek53, Ek65, Ek84,
Afsnit fra "En Digters Bazar": "Days in the Mediterranean": afsnit I, "Grækenland" "The Graveyard at Scutari": afsnit XI, "Orienten" "The Bosphorus": afsnit XIV, "Orienten" "Athens": afsnit IV, "Grækenland"

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/235, 1954/122)

Bd. 4: 'The Darning Needle', and Other Stories. 119 s.
Ek18, Ek32, Ek34, Ek36, Ek38, Ek39, Ek42, Ek45, Ek49, Ek70, Ek78, Ek96, Ek104, Ek134

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/123)

Bd. 5: 'The Tinder-Box', and other Stories. 120 s.
Ek1, Ek23, Ek28, Ek55, Ek66, Ek79, Ek93, Ek98, Ek112, Ek113, Ek115

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/124, 1980/232)

Bd. 6: 'The Goloshes of Fortune', and Other Stories.119 s.
Ek10, Ek14, Ek20, Ek21, Ek29, Ek40, Ek52, Ek80

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/125)

Bd. 7: 'The Marsh King's Daughter', and Other Stories. 118 s.
Ek43, Ek46, Ek83, Ek100

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/126)

Bd. 8: 'Everything in its Right Place', and Other Stories. 120 s.
Ek22, Ek61, Ek72, Bub, uden 11. aften.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/127, 1980/236)

Bd. 9: 'The Wild Swans', and Other Stories. 119 s.
Ek13, Ek44, Ek62, Ek87, Ek111, "A Peasant Boy in the Campagna of Rome" = Uddrag fra afsnit V, del 1, af "Improvisatoren".

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/128, 1980/23)

Bd. 10: 'Under the Willow Tree', and Other Stories. 118 s.
Ek63, Ek68, Ek76, Ek85, Ek89, Ek99,
"An Adventure in the Catacombs of Rome" = uddrag fra afsnit II, 1.del, af "Improvisatoren".

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/129)

Bd. 11: 'The Old Church Bell', and Other Stories. 120 s.
Ek81, Ek95, Ek107, Ek109.
"My Boots" = afsnit XIII, "Italien", i "En Digters Bazar"

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/130, A-110)

Bd. 12: 'The Ice Maiden', and Other Stories. 120 s.
Ek77, Ek106.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/131, 1980/238)

Bd. 13: 'The Will-o'-the Wisp', and Other Stories.
Ek118, Ek119, Ek120, Ek121, Ek122, Ek123,
"The Legend of Nürnberg Castle" = uddrag fra afsnit VIII, "Tydskland "A Night in the Apennines" = afsnit II, "Italien" "The Carnival in Rome" = afsnit XVII, "Italien" "Mahomet´s Birthday" = afsnit XII, "Orienten"
"My visit to the Borghese Palace" = uddrag fra afsnit VI, 1 del, i "Improvisatoren".

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/132, 1980/239)

Bd. 14: 'Poultry Meg's Family', and Other Stories. 128 s.
Ek94, Ek136, Ek140.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/133)

Bd. 15: 'Put Off is Not Done With', and Other Stories. 128 s.
Ek64, Ek116, Ek124, Ek125, Ek126, Ek141

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/134)

Bd. 16: 'The Snow Man', and Other Stories. 118 s.
Ek8, Ek15, Ek51, Ek54, Ek86, Ek92, Ek103.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/135)

Bd. 17: 'In Sweden', and Other Stories. 120 s. I Sverrig, Mle.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/136)

Bd. 18: 'The Snow Queen', and Other Stories. 119 s.
Ek27, Ek41, Ek50, Ek56, Ek73, Ek91.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/137)

Bd. 19: 'The Hardy Tin Soldier', and Other Stories. 118 s.
Ek5, Ek6, Ek7, Ek12, Ek69, Ek74, Ek127, Ek142

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/138, A-112)

Udgivet 1869
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13930
[Informationer opdateret d. 4.3.2014]

Andersen's Fairy Tales, vol. 1—15.

1. The Fir-Tree [indh.: The Fir Tree, The Brave Tin Soldier, Little Tiny, The Goblin and the Huckster, A Great Sorrow, The Silver Shilling, The Ugly Duckling,)
2. The Roses (indh.: The Roses and the Sparrows [ek41], Little Tuk, The Old Grave-Stone, The Bell-Deep, The Beetle, Elder-Tree Mother).
3. The Nightingale (indh.: The Nightingale, Ole Lukøie, The Old Bachelor's Nightcap, The Elf of the Rose, The Angel, The Pea Blossom).
4. Ib and Christina (indh.: Ib and Little Christina, The Bottle Neck, The Flax, The Last Dream of the Old Oak, The Girl Who trod on the Loaf, The Daisy).
5. The Old House (indh.: The Old House, The Happy Family, The Metal Pig, The Emperor's New Clothes, The Tinder-Box, The Red Shoes).
6. The Golden Treasure (indh.: The Golden Treasure, The Butterfly, The Dumb Book, The Gardener, She Was Good for Nothing, Little Ida's Flowers, The Conceited Apple-Branch [ek51], The Sun-Beam and the Captive [ek38]) .
7. The Storks (indh.: The Storks, The Philosopher's Stone, The Lovliest Rose in the World, The Snow Man, The Story of the Year, The Story of a Mother).
8. The Jewish Maiden (indh.: The Jewish Maiden, The Darning-Needle, The Little Match-Seller, The Travelling Companion, The Jumpers, The Swineherd, A Leaf from Heaven).
9. Anne Lisbeth (indh.: Anne Lisbeth, A Cheerful Temper, The Top and the Ball, The Wild Swans, Everything in its Right Place, The Money-Box).
10. The Shadow (indh.: The Shadow, The Racers, The Buckwheat, Soup from a Sausage Skewer, The Bell, or Nature's Music, The Farm-Yard Cock, and the Weather-Cock).
11. The Snow Queen (indh.: The Snow Queen, The Portuguese Duck, The Flying Trunk).
12. The Little Mermaid (indh.: The Little Mermaid, The Pen and the Inkstand, What the Mooon Saw, What the Old Man Does is Always Right, A Rose from Homer's Grave).
13. The Garden of Paradise (indh.: The Garden of Paradise, The Mail-Coach Passengers, The Mischievous Boy, Under the Willow-Tree, The Old Man and the Angel).
14. Little Claus and Big Claus (indh.: Little Claus and Big Claus, The Shepherdess and the Sweep, The Puppet-Show Man, The Shepherd's Story of the Bond of Friendship, The Old Street Lamp, The Old Church Bell).
15. The Mother's Love (indh.: The Mother's Love, The Shirt Collar, Children's Prattle, Beuty of Form and Beauty of Mind, The Story of the Wind, A Story, Something.] Each part is complete in itself and contains two Coloured Plates besides several fine woodcuts. Frederick Warne & Co. London, 1874.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2011/88)

Udgivet 1874
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13961
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Hans Andersen Library.

Tr. by H. W. Dulcken. Illustrated with many Pictures. Brothers Dalziel. 20 vols. George Routledge and Sons, London, [1883].

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

bd. 1: 'The Red Shoes', and other Stories. 120 s.

bd. 2: 'The Silver Shilling', and Other Stories. 120 s.

bd. 3: 'The Little Match Girl', and Other Stories. 120 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/250)

Bd. 4: 'The Darning Needle', and Other Stories. 120 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/251)

Bd. 5: 'The Tinder-Box', and other Stories. 120 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/252)

Bd. 6: 'The Goloshes of Fortune', and Other Stories. 120 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/253)

Bd. 7: 'The Marsh King's Daughter', and Other Stories.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/266)

Bd. 8: 'Everything in its Right Place', and Other Stories. 120 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/254)

Bd. 9: 'The Wild Swans', and Other Stories. 120s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/255)

Bd. 10: 'Under the Willow Tree', and Other Stories.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/249, 1980/256)

Bd. 11: 'The Old Church Bell', and Other Stories. 120s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/257)

Bd. 12: 'The Ice Maiden', and Other Stories. 120 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/258)

Bd. 13: 'The Will-o'-the Wisp', and Other Stories. 120 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/259)

Bd. 14: 'Poultry Meg's Family', and Other Stories. 128 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/260)

Bd. 15: 'Put Off is Not Done With', and Other Stories. 128 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/261, 1980/262)

Bd. 16: 'The Snow Man', and Other Stories. 118 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/263)

Bd. 17: 'In Sweden', and Other Stories.

Bd. 18: 'The Snow Queen', and Other Stories. 120 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/264,1980/276)

Bd. 19: 'The Hardy Tin Soldier', and Other Stories.

Bd. 20: 'What the Grass-Stalks said, and Other Stories. 122 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/265)

Udgivet 1883
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14193
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Hans Andersen's Fairy Tales.

Translated by Carl Siewers. Pictures in black and white by Joseph J. Mora, in colour by James McCracken. World Wide Just Right Book. Albert Whitman Co., Chicago, 1924. 218 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/292)

Udgivet 1924
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14911
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

The Tumble-Bug, and Other Tales by Hans Christian Andersen

translated from the Danish by Paul Leyssac; illustrated by Hertha List. Harcourt, Brace, New York. 1940. 166 s. [Table of Contents: The tumble-bug, The snow man, The traveling companion, The old man's always right, Little Ida's flowers, The bell, Five peas from one pod, Twelve by mail coach.]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1940
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15022
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

What the Old Man Does Is Always Right

Andersen, H.C.: "What the Old Man Does Is Always Right", translated by Jean Hersholt, in The Complete Andersen , I-VI. New York 1949. Cf. AaJ 1286
Udgivet 1949
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 10809
[Informationer opdateret d. 10.8.2017]

Hans Christian Andersen. Between Children’s Literature and Adult Literature. Papers from the Fourth International Hans Christian Andersen Conference 1 to 5 August 2005.

Mylius, Johan de, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Hans Christian Andersen. Between Children's Literature and Adult Literature. Papers from the Fourth International Hans Christian Andersen Conference 1 to 5 August 2005. Issued by The Hans Christian Andersen Center, University of Southern Denmark, Odense. 2007. 639 s.
(Indhold: [Plenary Lectures:] Carola Scanavino, "Caught Between Heaven and Hell. The Two Faces of Hans Christian Andersen", s. 13-22; Erik M. Christensen, "The Queen and I", s. 23-36; Hans Kuhn, "Andersen's Poems for and about Children", s. 37-51; Johan de Mylius, "Death and The Child", s. 52-70; Kirsten Malmkjær, "The Language that Stayed at Home. Hans Christian Andersen's Ways with Words", s. 71-87; Marianne Stecher-Hansen, "Romantic and Modern Metatexts. Commemorating Andersen and the Self-Referential Text", s. 88-100; Maria-Sabina Draga Alexandru, "'Out of a Swan's Egg'. Metamorphosis in Hans Christian Andersen's Tales and in 'The Fairy Tale of My Life'", s. 101-18; Andrey Korovin, "Chronotope of Hans Christian Andersen's Fairy Tales and Stories", s. 119-30; Martin Lotz, "The Shepherdess and the Chimney Sweep", s. 131-48. [Culture, Travels and Biography:] Hans Christian Andersen, "Hans Christian Andersen Tourist? An Investigation of Etymology, Social History and Ideology", s. 149-65; Annelies van Hees, "Hans Christian Andersen Was No Hypochondriac, He Was Ill", s. 166-73; Nina Hintz, "Hans Christian Andersen's View of the Orient and His Dealing with Otherness", s. 174-88; Lars Bo Jensen, "Children and Moods in Hans Christian Andersen's Travel Books", s. 189-98; Aage Jørgensen, "Hans Christian Andersen between Rootedness and Modernity, with Special Reference to His Fairy Tale 'The Dryad'", s. 199-215; Lone Funch Kofoed, "Shadow Pictures – Truth or Tale", s. 216-24. [Medias and Reception:] Zbigniew Baran, "Encyclopaedic 'Portraits' of Hans Christian Andersen in Contemporary Polish Encyclopaedias and Lexicons", s. 225-36; Silvestras Gaiziûnas, "The Motif of Mermaid in Baltic Literatures (Karlis Skalbe, Maironis, Leons Briedis, Aspazija, Kazys Puida, Violeta Palcinskaité)", s. 237-43; Elizaveta Isaeva, "Hans Christian Andersen and Evgeny Shwartz — Means of Reinterpretation", s. 244-49; Rossitsa Minovska-Devedzhieva, "Hans Christian Andersen in Puppet Theatre", s. 250-62; Elisabeth Oxfeldt, "Life and Death in 'The Little Mermaid'. Three Contemporary Adaptations of Hans Christian Andersen's Fairy Tale", s. 263-74; Jacqueline Reid-Walsh, "'Everything in the Picture Book Was Alive'. Hans Christian Andersen's Strategy of Textual Animation in His Fairy Tales and the Interactive Child Reader", s. 275-89. [Translation:] Arûnas Bliûdzius, "Translations of Hans Christian Andersen in Latvian and Lithuanian (1990-2005)", s. 290-96; Lise Bostrup, "Like Roses to a Cow? Hans Christian Andersen in English Translations", s. 297-325; Anca Dumitrescu, "Hans Christian Andersen and His First Romanian Translators", s. 326-31; Ivo Holmqvist, "'Prenez garde aux enfants!' Swedish Versions and Varieties of Hans Christian Andersen's Eventyr", s. 332-42; Silvana Orel-Kos, "The Identity and Integrity of the Slovene Andersen in the Post-WW2 Period. Translation as the Right of Passage", s. 343-59; Mare Müürsepp, "Hans Christian Andersen's Fairy Tales for Estonian Readers", s. 360-68; Yoichi Nagashima, "For Adults Only", s. 369-73; Viggo Hjørnager Pedersen, "'Out in The World, Thoughts Come'", s. 374-88; Boris Zharov, "Dynamism in Perception of Hans Christian Andersen in Saint Petersburg, one of the most Andersenous Cities of the World", s. 389-97; Anette Øster, "Hans Christian Andersen's Fairy Tales – Children's Literature?" s. 398-408. [Children's Aspects:] Mogens Davidsen, "Childishness as Poetic Strategy", s. 409-25; Asta Ivanauskaité-Gustaitiene, "Father's Fault Concerning His Daughter", s. 426-42; Inger Lise Jensen, "Dream and Reality. 'The Little Match Girl' Seen in a Socio-psychological Perspective", s. 443-59; Eric J. Jones, "Hans Christian Andersen's Flair to Communicate Basic Social Skills Naturally and Imperceptibly to National and International Readers", s. 460-65; Tom Lundskær-Nielsen, "Language for Children? An Examination of the Language and Intended Readership of the Fairy Tales", s. 466-77; James Massengale, "About Little Gerda, and Her 'Moratoria'", s. 478-504; Vincent Mhlakaza, "Hans Christian Andersen's Stories. The Southern Africa Perspective", s. 505-15; Ivy York Möller-Christensen, "Hans Christian Andersen – a Young Poet? Considerations about a Textbook", s. 516-21; Inger M. Olsen, "Strong Minded and Strong Willed Girls in Hans Christian Andersen's Fairy Tales Found in 'The Snow Queen' (1844); 'The Little Match Girl' (1845); 'Clod Hans' (1855) and 'The Swamp King's Daughter' (1858)", s. 522-27; Inge Lise Rasmussen, "'The Snow Queen' by Hans Christian Andersen. 'Weltanschauung' and the Imaginative Mind", s. 528-37; Torben Weinreich, "Hans Christian Andersen – Writing for Children?" s. 538-46. [Aesthetics, Text, Analysis and Ideas:] Ejnar Stig Askgaard, "'Look! Now we'll begin. When we have got to the end of the story we shall know more than we do now'", s. 547-69; Vera Gancheva, "The Toll of Andersen's Bell. From Neo-Platonism to New Age – Ways of Understanding and Interpreting the Great Writer's Spirituality", s. 570-84; Ib Johansen, "Trivializing Trauma(s). Carnivalesque-grotesque Elements in Hans Christian Andersen's 'The Happy Family' (1847, 1848), 'Heartache' (1852), and 'The Goblin and the Grocer' (1852)", s. 585-98; Paul A. Bauer & Lone Koldtoft, "The Bed of Procrustes. An Analysis of Hans Christian Andersen's 'The Fir Tree'", s. 599-609; Cynthia Mikkelsen, "Approaching Fear in Hans Christian Andersen's Fairy Tales Through Sigmund Freud, Julia Kristeva and Melanie Klein", s. 610-24; Leander Petzoldt, "The Soul of Things. Literary Forms and Popular Motifs in the Tales of Hans Christian Andersen", s. 625-31; Margarita Slavova, "'Now Then! We Will Begin …'. Communicative Strategies in Hans Christian Andersen's Fairy Tales", s. 632-39.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2007
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 978 87 7674 256 0   Bibliografi-ID: 12336
[Informationer opdateret d. 13.8.2013]

Søgeord: what + the + old + man + does + is + always + right. Ny søgning. Søg i resultater