Søgeord: nürnberg. + en + re?se*erindring + fra + for*ret + 1872. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-74

Søgningen gav 74 resultater. Nummer 1-50:

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri / ved F. S. Muhle. / 1858.

Smudstitelblad: Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Tilegnelse til Fru Serre i Maxen ved Dresden. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 88 Sider. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 2. 3. 1858).
Anm.: Berlingske Tidende 9. 3. 1858, Nr. 57. - Dagbladet 5. 3. 1858, Nr. 55. - Dansk Maanedsskrift, 7. Bind, 1858. 437-38 af C. Rosenberg.
Af C.R. [kancellist, dr. C. Rosenberg] i Dansk Maanedsskrift udg. af M.G.G. Steenstrup, bd. 7, 1858, s. 437-438.
Eventyret og den eventyragtige Fortælling ere ret egentlig en romantisk Digtart. I Modsætning til al hedensk Poesie, der, om den end beskjæftiger sig aldrig saa levende med et Hiinsidigt, dog hviler paa Bevidstheden om en nødvendig indenfor Endelighedens Grændser fuldstændig udfoldet sædelig og Naturens Orden, udenfor hvilken den menneskelige Aand ikke kan komme, bæres Romantiken af Anelsen om, at en uendelig Kjærlighed er Tilværelsens Ophav og Maal, d.v.s. af den christelige Troes Grundtanke. Under Paavirkning af denne Aand er folkeeventyret blevet til hos de europæiske Nationer; dets Eiendommelighed er derfor, at det, idet det levendegjør Dyre- og Planteverdenen, ja selv den uorganiske Natur, lader Kjærligheden være den raadende Magt i denne drømte Tilværelse, hvori Menneskelivet speiler sig, deels idet Evnen til at elske og vinde Gjenkjærlighed skaffer den bundne Natur Aandens Frihed, deels forsaavidt en veemodig Higen bort fra denne ufuldkomne Verden mod en fuldkommen Lyksalighedstilstand gjennemtrænger den, deels endelig forsaavidt Menneskenes Daarskaber og Svagheder, saavelsom deres jordiske Lidelser sees i et mildt humoristisk Skjær, fordi der er en algyldig Forløsning beredt fra al jordisk Ufuldkommenhed. Alt, hvad der charakteriserer Folkeeventyret som romantisk Poesie, gjenfindes hos H.C. Andersen, og heri ligger ganske vist hans store Betydning og Grunden til den Popularitet, hans Æventyr og Smaafortællinger have vundet; thi, om man end i aldrig saa høi Grad har vendt sig bort fra det Romantiske, om man end aldrig saa meget har lært i Poesien at søge en Forklaring af den naturlige verdensorden, som den er, nemlig en Skyldens og Bodens, en Tilblivelsens og Tilintetgjørelsens Verden, et Spil af mægtige, men forgængelige Kræfter, om man end aldrig saa stærkt har tilegnet sig Christendommen som en praktisk Livsmagt, bestemt til at lede Mennesket seirrigt gjennem Fristelsernes Labyrinth, idet den giver Villien Styrke og Hjertet Resignation: man kan dog ikke læse disse Digtninger, hvori paa en Maade det virkelige Liv sees i de opfyldte Forjættelsers Lys, uden at føle sig greben og løftet i Veiret, som om man for et Øieblik fik Lov til at aande lettere, fik Hvile fra Arbeidet, en Forudfornemmelse af den Lyksalighed, vi haabe hiinsides. Noget Saadant har vist Enhver følt ved Andersens tidligere Eventyr. De nye ere aldeles digtede i samme Aand, og eet af disse er maaskee en af de meest romantiske Digtninger, som nogensinde er bleven til; vi sigte til "det gamle Egetræes sidste Drøm". At lade selve Planteverdenen, repræsenteret, ikke af dens spædere ligesom mere luftige Skabninger, men af det vældige, ret stærkt til Jorden bundne træ, gjemme paa Længselen efter en bedre, en evig Tilværelse, at lade denne Længsel være parret med en Kjærlighed, der omfatter alle Skabninger af samme Art, og dog at gjøre dette Billede saa sandt og levende, at det bliver poetisk Virkelighed, ikke en vilkaarlig Allegorie, en slig Tanke kunde kun fattes og udføres af en virkelig Digter, hvis Genie heelt og holdent tilhører Romantiken. Skulde vi tilkjende nogen af de sex smaa Fortællinger Fortrinet for de andre, maatte det derfor blive den nys nævnte. Men ogsaa i de andre træde de ovenfor betegnede Eiendommeligheder ved det ægte Folkeeventyr meer eller mindre tydeligt frem. Navnlig er Fortællingen "Noget" baade i Anlæg og Tone en fortrinlig Legende, idet en dyb og alvorlig Lærdom ligger skjult i en barnlig Opdigtelse, der sætter Menneskenes Færd og Idræt i umiddelbar Forbindelse med den hiinsidige Verden og udtaler sin Dom over det Gode og Slette gjennem St. Peters Mund. I "Suppe paa en Pølsepind" og "A. B. C. Bogen" leger Digterens Phantasie humoristisk og dog ikke uden Dybsind med menneskelige Latterligheder. Over de to Fortællinger: "Flaskehalsen" og "Pebersvendens Nathue" endelig hviler et dybt, men humoristisk forklaret Veemod, idet Digteren minder os om det Usikkre ved alle Forhaabninger om Lykke her paa Jorden og lader Resignationen vise sig som den Balsom [!], der ene gjør det muligt at udholde Livet, uden at svigte Ungdommens Idealitet.
Sammenligner man dette lille Hefte med H.C. Andersens tidligere Frembringelser af samme Art, faaer man den glædelige Forvisning, at han staaer i sin fulde Kraft, ikke blot, forsaavidt her den samme varme Menneskekjærlighed træder os imøde, som er Sjælen i alle hans tidligere Digtninger, men ogsaa med Hensyn til den skabende Phantasies Fylde og Klarhed. Der er saaledes ikke mange af hans tidligere Eventyr rigere paa brogede Billeder end "Suppe paa en Pølsepind", og hvo der vil have et Begreb om Andersens Evne til med faa Træk at male Naturen, saa at man ligesom selv oplever den skildrede Scene med hele den i samme liggende Stemning, behøver f. Ex. blot at lægge Mærke til Flaskens eensomme Seilads paa Havet, eller den deilige Skildring af den klare Julemorgen efter Stormen, der har fældet det gamle Egetræ. Skjøndt Forfatteren ogsaa i dette Hefte oftere har yttret sit mindre venlige Sindelag mod Kritiken, kunne vi derfor - tvertimod hans Formodning i "Suppe paa en Pølsepind" - ikke Andet end takke ham baade for denne og for de andre Stykker, som Bogen indeholder, hvormed han har bragt sine Landsmænd et nyt Budskab fra den Egn af Poesiens Verden, hvortil han alene har Nøglen.
- Flyveposten 6. 3. 1858, Nr. 55. Fædrelandet 3. 3. 1858, Nr. 52. - Lolland-Falsters Stiftstidende 30. 6. 1858, Nr. 132. - Nord og Syd, 1. Bind. 1858. 231 (M. Goldschmidt). - Theater og Literatur, Marts II. 127-140.

Indhold

768. Suppe paa en Pølsepind (Saml. Skr. XIV, 132). p. 1
Flaskehalsen (se Nr. 766). p. 21
769. Pebersvendens Nathue (Saml. Skr. XIV, 146). p. 37
770. Noget (Saml. Skr. XIV, 158). p. 57
771. Det gamle Egetræes sidste Drøm (Et Jule-Eventyr) (Saml. Skr. XIV, 165). p. 69
772. A b c-Bogen (Saml. Skr. XIV, 170). p. 79
Nye Eventyr og Historier, hvis Udgivelse paabegyndtes med ovennævnte Hæfte, udkom i Aarene 1858-1872 i 3 Serier (1.-3. Række). hvis enkelte Hæfter igen er benævnt Samlinger

1. Række 1. Oplag. - 2. Oplag. - 3. Oplag. - 4. Oplag.
1. Samling ................. 1858. 1858. 1859. 1865.
2. ................. 1858. 1860.
3. ................. 1859. 1861.
4. ................. 1859. 1861.

2. Række
1. Samling ................. 1861. 1869.
2. ................. 1861. 1865.
3. ................. 1865.
4. ................. 1866.

3. Række
1. Samling ................. 1872.
2. ................. 1872.

1. Række udkom som selvstændig Bog 1859 med nyt Hovedtitelblad:

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / C. A.Reitzels Forlag. / 1860.

samt med Fællesindholdsfortegnelse for de 4 Samlinger. 2. Række udkom paa samme Maade i 1866 ogsaa med nyt Titelblad:

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C.Andersen. / Anden Række. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1866.

og Fællesindholdsfortegnelse.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2006/115)

Udgivet 2. marts 1858
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:767
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 775
[Informationer opdateret d. 14.4.2015]

The Story of My Life by Hans Christian Andersen.

New first translation into English - including the years until 1867. Hurd & Houghton, New York, 1870. - Anm.: The Spectator 12 August 1871, and 14 September 1872, pp. 1873-74.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/923)

Udgivet 1870
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15610
[Informationer opdateret d. 23.9.2014]

Fairy Tales.

Illustrated by twelve large designs in colour after original drawings by E. V. B. [i. e. the Hon. Mrs. Boyle]. Newly translated by H. L. D. Ward and Augusta Plesner. London 1872 [1871].—Another edition [1873]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1871
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13947
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

The Story of My Life

Fortsættelsen på Andersens anden officielle selvbiografi Mit Livs Eventyr. Fortsættelse. (1855-1867) udkom først på engelsk i den amerikanske udgave af The Story of My Life ved Horace Scudder: Hans Christian Andersen. Author's Edition , Hurd and Houghton, New York. Sampson Low, Son and Marston, London. 1871. 569 p. - Anm.: Littell's Living Age, 9.9.1871; The Spectator, 14.9.1872, pp. 1173-74.

Udkom senere på dansk: H. C. Andersens Samlede Skrifter. Supplement til Mit Livs Eventyr , 1877.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/100. am: 1950/82, anm.: 1954/515)

Udgivet September 1871
Sprog: engelsk
Genre: Biografiske arbejder
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 5700
[Informationer opdateret d. 1.9.2014]

Stormfloden. (Den 13de November 1872). (Stormen fløi ud med Dødsbud og Rædsler)

Trykt som Indledning til: En Julegave i Sang fra Gamle og Unge, samlet af Vilhelm Gregersen. 1872. (Udkom December) (Saml. Skr. XII, 391).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/59, 2000/7)

Udgivet 1872
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1030
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1027
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]

Tilbageblik paa Fyens Stiftidendes første Aarhundrede (1772-1872).

Lauritsen, J.: Tilbageblik paa Fyens Stiftidendes første Aarhundrede (1772-1872). Heri p. 15 om redaktør Baggers bekendtskab med H.C. Andersen.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12127
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

For Folket. Portræter og Biografier af danske Mænd, som have virket for Folkets Sag, og Underholdende Læsning af de bedste danske og fremmede Forfattere.

Lund, Carl: For Folket. Portræter og Biografier af danske Mænd, som have virket for Folkets Sag, og Underholdende Læsning af de bedste danske og fremmede Forfattere. 7. hæfte, Kjøbenhavn 1872. Heri portræt af HCA og 2 siders biografi.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12168
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Børnelærdom af danmarks Riges Historie. Dansk historisk-poetisk Læsebog for større og mindre.

J.E. A. Tang: [Fortællinger af Danmarks Histore med Sange og Rim. IV.] Børnelærdom af Danmarks Riges Historie. Dansk historisk-poetisk Læsebog for større og mindre. Med et Forord af Etatsraad, Professor N. M. Petersen. København 1872. Heri p. 240-41: Hans Kristjan Andersen: kort biografi med gengivelse af "I Danmark er jeg født".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13811
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

What the Moon Saw, and other tales.

Tr. by H. W. Dulcken. With one hundred illustrations by A. W. Bayes, engraved by the Brothers Dalziel. London, 1872.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13937
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Stories for the Household.

Tr. by H. W. Dulcken. With two hundred and twenty illustrations by A.W.Bayes, engraved by the Dalziel Brothers, London, 1872.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13938
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Stories and Tales.

Tr. by H. W. Dulcken. With one hundred and twenty illustrations by A.W.Bayes, engraved by the Brothers Dalziel, London [1872].

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13939
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Fairy Tales and Sketches.

[Containing Eventyr, Billedbog uden Billeder, and Reiseskizzer.] Tr. by Caroline Peachey, Augusta Plesner, H. Ward, and others. With eighty-one vignettes by O. Speckter, and other illustrations by A. W. Cooper, A. W. Bayes, etc., etc. London, 1872. — Another edition, London, 1875.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13942
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Fairy Tales.

Illustrated by twelve large designs in colour after original drawings by E. V. B. [i. e. the Hon. Mrs. Boyle]. Newly translated by H. L. D. Ward and Augusta Plesner. Sampson Low, London 1872. [stort format 94 s.]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/618, A-1019, 1950/86)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13948
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Stories and Tales by Hans Christian Andersen.

Illustrated by M. L. Stone and V. Pedersen. Author's edition. Hurd & Houghton, New York, 1872.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/303)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13950
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Andersen's Tales for Children.

Ill. E. H. Wehnert, W. Thomas and others. Tr.: Alfred Wehnert and Caroline Peachey. Bell & Daldy, London 1872. 376 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/292)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14136
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Wonder Stories Told for Children.

Ill.: V. Pedersen and M.L. Stone. Hurd & Houghton, New York, 1872, 55 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1950/83)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14137
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Stories and Tales by Hans C. Andersen.

Tr.: Dulcken. 100 Illustrations by A. W. Bayes. George Routledge & Sons, London, [1872] 444 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/159)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14138
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

O.T. A Danish Romance by Hans Christian Andersen.

Author's Edition. Hurd & Houghton. New York. Cambridge: Riverside Press. 1872. 280 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-446)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15608
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]

The Story of My Life.

Now first translated into English and containg chapters additional to those published in Danish edition, bringing the narrative down to the Odense Festival of 1867. Author's Edition. Hurd & Houghton, New York, 1872. 570 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/220, I-9)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15609
[Informationer opdateret d. 6.2.2012]

Poëtische Werken.

J. van Lennep: Poëtische Werken, tweeede deel. Heri s. 65: Digt om H.C. Andersen: Den dichter H.C. Andersen. Beg.lin.: Onbekend, gesmaad, verstooten. 'S Gravenhage, Leiden, Arnhem. Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff, D. A. Thieme. 1872.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1994/218)

Udgivet 1872
Sprog: hollandsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16563
[Informationer opdateret d. 6.2.2012]

Se god Morgen, Hr. Digter -

Hilsen [Digt] til H.C. Andersen paa hans Fødseldag den 2den April 1872. Af Overlærer V. Andersen. Trykt i Illustreret Børneblad, 2. Aargang, Nr. 5, 8. 12. 1872, 5 til en Tegning af Barndomshjemmet af F. Henningsen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/79)

Udgivet 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16988
[Informationer opdateret d. 16.4.2012]

Dänemark. H.C. Andersen

Andersen ist Romantiker ... Magazin für die Literatur des Auslandes, 1872, 14, pp. 177-78

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1872
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19148
[Informationer opdateret d. 26.11.2013]

Religion and Science.

[chapter "Tro og Videnskab" from "In Sweden"]. The Sunday Magazine 1872, Part VIII, vol. 1. New series. London, 1872.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19163
[Informationer opdateret d. 5.11.2013]

H.C. Andersen's Sämmtliche Märchen.

Deutsch von Julius Reuscher. Illustrirt von Ludwig Richter, Paul Thumann, Theodor Hosemann, Graf Pocci und Oscar Pletsch. Siebente vermehrte Auflage mit über hundert in den Text gedruckten und zehn großen Holzschnitt-Illustrationen. Leipzig, Ernst Julius Günther 1872.
ek1, ek2, ek3, ek4, ek5, ek6, ek7, ek8, ek9, ek10, ek11, ek12, ek13, ek14, ek15, ek16, ek17, ek18, ek19, ek20, ek21, ek22, ek23, ek25, ek26, ek27, ek28, ek29, ek30, ek31, ek32, ek33, ek34, ek36, ek37, ek40, ek41, ek42, ek43, ek44, ek45, ek46, ek47, ek48, ek49,

(Bibliografisk kilde: HCAH: Facsimilie)

Udgivet 1872
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19809
[Informationer opdateret d. 10.9.2015]

The Danish Children's Friend.

Anon.: An article about Hans Christian Andersen, with wood cut from Jerichau-Baumann's portrait of Andersen reading to children. The Christian Weekly , Jan. 1872.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/597)

Udgivet Januar 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16334
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

The Great Sea-Serpent. A New Wonder Story.

Scribner's Monthly, an illustrated magazine for the people, Volume 03 Issue 3, pp. 325-29, January 1872.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Januar 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18841
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Ny Samling. / 1872. / - / Kjøbenhavn. / C. A Reitzels Forlag.

Smudstitelblad: Eventyr og Historier. Ny Samling. 1872. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Paa Bagsiden heraf: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. - Tilegnelse til Brødrene Theodor og Carl Reitzel. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 73 Sider. - Anmærkning af Forfatteren S. [75]. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 30. 3. 1872).
Anm.: Dagbladet 2. 4. 1872, Nr. 79. - Dagens Nyheder 3 4. 1872, Nr. 89. - Dags-Telegrafen 10. 6. 1872, Nr. 152. - Folkets Avis 22. 5. 1872, Nr. 134. - For Ide og Virkelighed, 1872. Omslaget til April Hæftet. - For Romantik og Historie, 8. Bind. 1872, 574. - Heimdal 8. 4. 1872, Nr. 81. - Illustreret Tidende , Nr. 654, 7. 4. 1872.

Indhold.

Lykken kan ligge i en Pind (se Nr. 998). p. 1
Kometen (se Nr. 988). p. 5
Ugedagene (se Nr. 977). p. 11
Solskins-Historier (se Nr. 991). p. 14
Oldefa'er (se Nr. 1002). p. 19
Hvem var den Lykkeligste (se Nr. 969). p. 25
Lysene (se Nr. 1005). p. 31
Det Utroligste (se Nr. 1004). p. 35
Hvad hele Familien sagde (se Nr. 1001). p. 41
Dandse, dandse Dukke min! (se Nr. 1012). p. 45
Spørg Amagermo'er (se Nr. 1011). p. 48
Den store Søslange (se Nr. 1014). p. 50
1018. Gartneren og Herskabet (Saml. Skr. XV, 237). p. 64

(Bibliografisk kilde: HCAH 1957/42, 1967/205, 1971/128, 1985/221, 2000/135, 2006/63, A-318, XVIII-42a, XVIII-42b, Anm.: A-189a)

Udgivet 30. marts 1872
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1017
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1020
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Smaavers af H. C. Andersen.

I. (Paa Livs-Seiladsen er Gud det Fyr). (se Nr. 933).
1019. II. Til den, det rammer. (I Sympathi eller Antipathi).
(Saml. Skr. XII, 415. - Nr. 42 af Smaavers).
1020. III. Norge. (Norge, du Sagnland med Skjønhed og Vælde).
(Saml. Skr. XII, 388).

Trykt i For Romantik og Historie, 8. Bind, 1872, 347-348 (Udkom April).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/113)

Udgivet April 1872
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1019
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1021
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Etatsraad H.C. Andersen afreiste i Søndags til Udlandet.

Efter et Ophold [sammen med Villiam Bloch] i det sydlige Europa, vil han atter vende tilbage hertil i Begyndelsen af Juni Maaned. Søndags-Posten Et illustreret Ugeblad til Nytte og Fornøjelse for alle Stænder. København. 14.4.1872.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. april 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16977
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

From Stockholm to Copenhagen.

W.C. Bennet, The Ladies' Repository, May 1872: p. 349: Hans Christian Andersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Maj 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15646
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Etatsraad H.C. Andersen faldet i Tyrolerbjergene.

Etatsraad H.C. Andersen har været saa uheldig at falde i Tyrolerbjergene, hvorved han har slaaet sit Knæ, Tinding og den ene Arm. Han befinder sig nu paa Hjemreisen hertil. Søndags-Posten Et illustreret Ugeblad til Nytte og Fornøjelse for alle Stænder. København. 2.6.1872.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. juni 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16978
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Sketch of Danish Literature.

Michael John Cramer: The Ladies' Repository, July 1872, pp. 1-6, concluding: Hauch, Herz, Müller, Holst, Goldschmidt, and last, but not least, Hans Christian Andersen, are justly held in high esteem among the Danish people as authors and poets.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juli 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15645
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

H.C. Andersen om Electro Magnetisme.

Dagbogsoptegnelse ved Louise Melchior: HCAs tale om Ørsted og Tietgen ved middagsselskab på Rolighed den 26. juli 1872.
HCAs dagbog om samme:
26.juli 1872: Stor Middag her paa »Rolighed« egentlig for Garde som er blevet Gouvernør i Vestindien. Grev Holstein fra Holsteinborg var her første Gang. Jeg førte Etatsraad Tietchen tilbords Bords og udbragte hans Skaal, at jeg om Morgenen havde gaaet under Telegraphtraaden ved Strandpromenaden og at den da havde sendt Hilsen fra H. C. Ørsted, til Tietchen som første Gang kom paa »Rolighed«, hvor Ørsted havde boet. Jeg fortalte mit Forhold til Telegraphtraaden, min Anmældelse om den i Kjøbenhavnsposten [Anmeldelsen] da jeg var ung Student, opfordret af Ørsted. — Melchior hilsede med Skaaler ...

(Bibliografisk kilde: HCAH 1979/141)

Udgivet 26. juli 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19935
[Informationer opdateret d. 9.3.2016]

The Gardener and the Manor

Scribner's Monthly, an illustrated magazine for the people, Volume 4, Issue 4, August 1872, pp. 457-60.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet August 1872
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18842
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Nürnberg. En Rejse-Erindring fra Foraaret 1872. Af H. C. Andersen.

Trykt i Nær og Fjern. Et Ugeblad, redigeret af P. Hansen 1. Bind, Nr. 7, 18. 8. 1872, 73-74. (Saml. Skr. VI, 347).
Udgivet 18. august 1872
Sprog: dansk
Genre: Rejseskildringer
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1021
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1022
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Hans Christian Andersen

Spectator . Nr. 2307, pp. 837-1680, 1173-74: "Hans Christian Andersen (The Story of my Life. Now first translated into English, London 1871)". London, 14. sep. 1872.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

Udgivet 14. september 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12018
[Informationer opdateret d. 14.10.2009]

Casino gav for næsten udsolgt Hus ... Hyldemor.

Fædrelandet 14.9.1872.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. september 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13998
[Informationer opdateret d. 29.6.2011]

Sekondtheatrene.

I H.C. Andersens poetiske Eventyr-Komedie 'Hyldemoer' har Kasinos Repertoire ligeledes faaet en Tilvæxt, der synes at falade i Publikums Smag. Nordisk Tidsskrift for Musik og Theater nr. 15-16, 1872.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. oktober 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13660
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Lille Pouls Tale ved Bedsteforældrenes Sølsbryllupsfest. (Vil De nu være stille i Stuer og Sale).

(Den lille Dreng, som fremsagde Verset, var den Gang kun halv- tredie Aar).
Trykt i Ugeblad for Børn, redigeret af Aug. Westrup. 1. Aargang, Nr. 32, 10. 11. 1872, 252. Sp. 1.
Udgivet 10. november 1872
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1022
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1023
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Igaar opførtes for 100de Gang Etatsraad H.C. Andersens Eventyrkomedie 'Meer end Perler og Guld'

Fædrelandet 19.11.1872.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. november 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13995
[Informationer opdateret d. 29.6.2011]

Sekondtheatrene.

Kasinos Theater har til stor Glæde baade for Unge og Gamle gjenoptaget H.C. Andersens fortrinlige Beareidelse af den Raymunddkse Eventyrkomedie "Meer end Perler og Guld" som i Mandags oplevede sin 100de Forestilling. Nordisk Tidsskrift for Musik og Theater 22.11.1872.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. november 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13662
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen / - / Tredie Række. Anden Samling. / - / Kjøbenhavn / - / C. A. Reitzels Forlag. / 1872.

Smudstitelblad: Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen. Tredie Række. Anden Samling. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Paa Bagsiden heraf: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. - Tilegnelsesdigt: Rolighed (Det gamle Kjøbenhavn groer over Volden) - S. [V]-VII. (Saml. Skr. XV, 317). - Tekst: 73 Sider. - Indholdsfortegnelse. S. [75]. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 23. 11. 1872).
Anm.: Berlingske Tidende 28. 11. 1872, Nr. 279. - Dagbladet 9.12. 1872, Nr. 292. - Dagens Nyheder 24. 11. 1872, Nr. 319. - Dags-Telegrafen 16. 12. 1872, Nr. 342. - Folkets Avis 5. 12. 1872, Nr. 330. - For Romantik og Historie,9. Bind, 1872, 664. - Fædrelandet 4. 12. 1872, Nr. 283. - Illustreret Tidende , Nr. 689, 8. 12. 1872. - Nær og Fjern, Nr. 22, 1. 12. 1872, 267.

Indhold.

1024. Hvad gamle Johanne fortalte (Saml. Skr. XV, 249). p. 1
1025. Portnøglen (Saml. Skr. XV, 264). p. 23
1026. Krøblingen (Saml. Skr. XV, 276). p. 41
1027. Tante Tandpine (Saml. Skr. XV, 285). p. 57

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1965/8, 1970/304, 1971/129, 1971/145, 1971/18, 2000/135, 2006/64, XVIII-11, Anm.: A-693e, A772, A923)

Udgivet 23. november 1872
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1023
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1024
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

Drengen og Hundehvalpen. (En velopdragen lille hund).

Trykt i Illustreret Børneblad, 2. Aargang, Nr. 4, 24. 11. 1872, 29 til en Tegning af Lorenz Frølich. (Saml. Skr. XII, 415 - Nr. 44 af Smaavers).

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/79)

Udgivet 24. november 1872
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1028
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1025
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

Casino har i de sidste Dage et par Gange opført 'En Landsbyhistorie'.

Fædrelandet 27.11.1872.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. november 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13994
[Informationer opdateret d. 29.6.2011]

Loppen og Professoren, et Æventyr af H. C. Andersen.

Trykt i Folkekalender for Danmark. 1873, 22. Aargang, 41-46. Med Illustration af Lorenz Frølich. (Udkom December 1872). (Saml. Skr. XV, 244).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-189a)

Udgivet December 1872
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1031
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1028
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Med det Onde og med det Gode. (Ta'er Du en Ting med det Onde).

Trykt i Illustreret Børneblad, 2. Aargang, Nr. 5, 8. 12. 1872, 37 til en Tegning af Lorenz Frølich. (Saml. Skr. XII, 415 - Nr. 48 af Smaavers).

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/79)

Udgivet 8. december 1872
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1029
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1026
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

Livingstones Datter og H.C. Andersen.

Berlingske Tidende, 15.12.1872: med uddrag af brev om en Sovereign, som Mary Livingstone donerer til de Stormflodsramte. Brev
Dagbogen 15.12.1872: I Søndags Nummeret i Dag i Berlingstidende staar smukt først i Feuilletonen, med store Bogstaver: Levingstones Datter og H. C. Andersen, hele den lille Historie som jeg i tredie Person nedskrev den.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. december 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19444
[Informationer opdateret d. 28.4.2014]

Neue Märchen und Geschichten von H.C. Andersen.

Deutsch von Wilh. Reinhardt. Bremen, 1873. Verlag von J. Kühlmann's Buchhandlung. 166 S.
Anmerkung.
In verschiedenen Blättern und Zeitschriften, daheimund drüben in Amerika, sind in letzterer Zeit einzelne Meiner neuesten Erzählungen und Geschichten verbreitet worden.
Diese habe ich in nachstehendem kleinen Hefte zusammengestellt, und noch eine in diesem Jahre geschriebene, abeer nicht gedruckte, "Der Gärtner und die Herrschaft", hinzugefügt.
Kopenhagen, im März 1872.
H.C. Andersen.

Gedicht. Ruhe [Rolighed]
Das Glück kann in einem Holzstöckchen liegen. (ek 143)
Der Comet (ek 138)
Die Wochentage (ek 135)
Sonnenschein-Geschichten (ek 139)
Aeltervater (ek 145)
Wer war die Glücklichste? (ek 133)
Die Lichter (ek 147)
Das Unglaublichste (ek 146)
Was die ganze Familie sagte (ek 144)
“Tanze, tanze, Püppchen mein!” (ek 149)
“Frage Amager-Mutter!” (ek 148)
Die große Seeschlange (ek 150)
Der Gärtner und die Herrschaft. (ek 151)
Was die alte Johanna erzählte. (ek 152)
Der Hausschlüssel. (ek 153)
Der Krüppel. (ek 154)
Tante Zahnschmerz. (ek 155)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2015/34)

Udgivet 1873
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19805
[Informationer opdateret d. 10.9.2015]

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Tredivte Bind. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Tredivte Bind. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Paa Bagsiden heraf: Bianco Lunos Bogtrykkeri. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 148 Sider. - 8vo. - Pris Kr. 1.00. (Udkom 30. 11. 1876).

Indhold

Lykke-Peer (se Nr. 1006). p. 1
To Reiseskizzer:
I Jurabjergene (se Nr. 983). p. 91
Nürnberg. En Reise-Erindring fra Foraaret 1872 (se Nr. 1021). p. 95
Biographisk:
Bertel Thorvaldsen (se Nr. 464). p. 99
1067. Kong Saul. Opera i fem Acter (2. og 3. Akt tidligere trykt 1867, se Nr. 963.-Saml. Skr. XI, 435). p. 115

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84)

Udgivet 30. november 1876
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1066
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1246
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Sämmtliche Märchen.

Einzige vollständige vom Verfasser besorgte Ausgabe. Mit 67 in den Text gedruckten Illustrationen nach Originalzeichnungen von V. Pedersen und L. Hutschenreuter und dem Portrait des Verfassers. Leipzig, Verlag von Johann Friedrich Hartknoch. Siebzehnte vermehre und verbesserte Auflage. 727 S.
11. Auflage: 1870. 1971/699
13. Auflage: 1872. 1980/970
15. Auflage: 1876. 1980/978, 1980/979
17. Auflage: 1877.
18. Auflage: 1878. 1980/980
(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1877
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18974
[Informationer opdateret d. 15.8.2013]

Søgeord: nürnberg. + en + re?se*erindring + fra + for*ret + 1872. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-74