Søgeord: fra + h. + c. + andersens + re?se. + brev + dateret + setubal + den + 19de + juni + 1866. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-104

Søgningen gav 104 resultater. Nummer 1-50:

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri / ved F. S. Muhle. / 1858.

Smudstitelblad: Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Tilegnelse til Fru Serre i Maxen ved Dresden. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 88 Sider. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 2. 3. 1858).
Anm.: Berlingske Tidende 9. 3. 1858, Nr. 57. - Dagbladet 5. 3. 1858, Nr. 55. - Dansk Maanedsskrift, 7. Bind, 1858. 437-38 af C. Rosenberg.
Af C.R. [kancellist, dr. C. Rosenberg] i Dansk Maanedsskrift udg. af M.G.G. Steenstrup, bd. 7, 1858, s. 437-438.
Eventyret og den eventyragtige Fortælling ere ret egentlig en romantisk Digtart. I Modsætning til al hedensk Poesie, der, om den end beskjæftiger sig aldrig saa levende med et Hiinsidigt, dog hviler paa Bevidstheden om en nødvendig indenfor Endelighedens Grændser fuldstændig udfoldet sædelig og Naturens Orden, udenfor hvilken den menneskelige Aand ikke kan komme, bæres Romantiken af Anelsen om, at en uendelig Kjærlighed er Tilværelsens Ophav og Maal, d.v.s. af den christelige Troes Grundtanke. Under Paavirkning af denne Aand er folkeeventyret blevet til hos de europæiske Nationer; dets Eiendommelighed er derfor, at det, idet det levendegjør Dyre- og Planteverdenen, ja selv den uorganiske Natur, lader Kjærligheden være den raadende Magt i denne drømte Tilværelse, hvori Menneskelivet speiler sig, deels idet Evnen til at elske og vinde Gjenkjærlighed skaffer den bundne Natur Aandens Frihed, deels forsaavidt en veemodig Higen bort fra denne ufuldkomne Verden mod en fuldkommen Lyksalighedstilstand gjennemtrænger den, deels endelig forsaavidt Menneskenes Daarskaber og Svagheder, saavelsom deres jordiske Lidelser sees i et mildt humoristisk Skjær, fordi der er en algyldig Forløsning beredt fra al jordisk Ufuldkommenhed. Alt, hvad der charakteriserer Folkeeventyret som romantisk Poesie, gjenfindes hos H.C. Andersen, og heri ligger ganske vist hans store Betydning og Grunden til den Popularitet, hans Æventyr og Smaafortællinger have vundet; thi, om man end i aldrig saa høi Grad har vendt sig bort fra det Romantiske, om man end aldrig saa meget har lært i Poesien at søge en Forklaring af den naturlige verdensorden, som den er, nemlig en Skyldens og Bodens, en Tilblivelsens og Tilintetgjørelsens Verden, et Spil af mægtige, men forgængelige Kræfter, om man end aldrig saa stærkt har tilegnet sig Christendommen som en praktisk Livsmagt, bestemt til at lede Mennesket seirrigt gjennem Fristelsernes Labyrinth, idet den giver Villien Styrke og Hjertet Resignation: man kan dog ikke læse disse Digtninger, hvori paa en Maade det virkelige Liv sees i de opfyldte Forjættelsers Lys, uden at føle sig greben og løftet i Veiret, som om man for et Øieblik fik Lov til at aande lettere, fik Hvile fra Arbeidet, en Forudfornemmelse af den Lyksalighed, vi haabe hiinsides. Noget Saadant har vist Enhver følt ved Andersens tidligere Eventyr. De nye ere aldeles digtede i samme Aand, og eet af disse er maaskee en af de meest romantiske Digtninger, som nogensinde er bleven til; vi sigte til "det gamle Egetræes sidste Drøm". At lade selve Planteverdenen, repræsenteret, ikke af dens spædere ligesom mere luftige Skabninger, men af det vældige, ret stærkt til Jorden bundne træ, gjemme paa Længselen efter en bedre, en evig Tilværelse, at lade denne Længsel være parret med en Kjærlighed, der omfatter alle Skabninger af samme Art, og dog at gjøre dette Billede saa sandt og levende, at det bliver poetisk Virkelighed, ikke en vilkaarlig Allegorie, en slig Tanke kunde kun fattes og udføres af en virkelig Digter, hvis Genie heelt og holdent tilhører Romantiken. Skulde vi tilkjende nogen af de sex smaa Fortællinger Fortrinet for de andre, maatte det derfor blive den nys nævnte. Men ogsaa i de andre træde de ovenfor betegnede Eiendommeligheder ved det ægte Folkeeventyr meer eller mindre tydeligt frem. Navnlig er Fortællingen "Noget" baade i Anlæg og Tone en fortrinlig Legende, idet en dyb og alvorlig Lærdom ligger skjult i en barnlig Opdigtelse, der sætter Menneskenes Færd og Idræt i umiddelbar Forbindelse med den hiinsidige Verden og udtaler sin Dom over det Gode og Slette gjennem St. Peters Mund. I "Suppe paa en Pølsepind" og "A. B. C. Bogen" leger Digterens Phantasie humoristisk og dog ikke uden Dybsind med menneskelige Latterligheder. Over de to Fortællinger: "Flaskehalsen" og "Pebersvendens Nathue" endelig hviler et dybt, men humoristisk forklaret Veemod, idet Digteren minder os om det Usikkre ved alle Forhaabninger om Lykke her paa Jorden og lader Resignationen vise sig som den Balsom [!], der ene gjør det muligt at udholde Livet, uden at svigte Ungdommens Idealitet.
Sammenligner man dette lille Hefte med H.C. Andersens tidligere Frembringelser af samme Art, faaer man den glædelige Forvisning, at han staaer i sin fulde Kraft, ikke blot, forsaavidt her den samme varme Menneskekjærlighed træder os imøde, som er Sjælen i alle hans tidligere Digtninger, men ogsaa med Hensyn til den skabende Phantasies Fylde og Klarhed. Der er saaledes ikke mange af hans tidligere Eventyr rigere paa brogede Billeder end "Suppe paa en Pølsepind", og hvo der vil have et Begreb om Andersens Evne til med faa Træk at male Naturen, saa at man ligesom selv oplever den skildrede Scene med hele den i samme liggende Stemning, behøver f. Ex. blot at lægge Mærke til Flaskens eensomme Seilads paa Havet, eller den deilige Skildring af den klare Julemorgen efter Stormen, der har fældet det gamle Egetræ. Skjøndt Forfatteren ogsaa i dette Hefte oftere har yttret sit mindre venlige Sindelag mod Kritiken, kunne vi derfor - tvertimod hans Formodning i "Suppe paa en Pølsepind" - ikke Andet end takke ham baade for denne og for de andre Stykker, som Bogen indeholder, hvormed han har bragt sine Landsmænd et nyt Budskab fra den Egn af Poesiens Verden, hvortil han alene har Nøglen.
- Flyveposten 6. 3. 1858, Nr. 55. Fædrelandet 3. 3. 1858, Nr. 52. - Lolland-Falsters Stiftstidende 30. 6. 1858, Nr. 132. - Nord og Syd, 1. Bind. 1858. 231 (M. Goldschmidt). - Theater og Literatur, Marts II. 127-140.

Indhold

768. Suppe paa en Pølsepind (Saml. Skr. XIV, 132). p. 1
Flaskehalsen (se Nr. 766). p. 21
769. Pebersvendens Nathue (Saml. Skr. XIV, 146). p. 37
770. Noget (Saml. Skr. XIV, 158). p. 57
771. Det gamle Egetræes sidste Drøm (Et Jule-Eventyr) (Saml. Skr. XIV, 165). p. 69
772. A b c-Bogen (Saml. Skr. XIV, 170). p. 79
Nye Eventyr og Historier, hvis Udgivelse paabegyndtes med ovennævnte Hæfte, udkom i Aarene 1858-1872 i 3 Serier (1.-3. Række). hvis enkelte Hæfter igen er benævnt Samlinger

1. Række 1. Oplag. - 2. Oplag. - 3. Oplag. - 4. Oplag.
1. Samling ................. 1858. 1858. 1859. 1865.
2. ................. 1858. 1860.
3. ................. 1859. 1861.
4. ................. 1859. 1861.

2. Række
1. Samling ................. 1861. 1869.
2. ................. 1861. 1865.
3. ................. 1865.
4. ................. 1866.

3. Række
1. Samling ................. 1872.
2. ................. 1872.

1. Række udkom som selvstændig Bog 1859 med nyt Hovedtitelblad:

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / C. A.Reitzels Forlag. / 1860.

samt med Fællesindholdsfortegnelse for de 4 Samlinger. 2. Række udkom paa samme Maade i 1866 ogsaa med nyt Titelblad:

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C.Andersen. / Anden Række. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1866.

og Fællesindholdsfortegnelse.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2006/115)

Udgivet 2. marts 1858
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:767
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 775
[Informationer opdateret d. 14.4.2015]

Andersen's Tales for Children.

Tr. by Alfred Wehnert. With one hundred and five illustrations by E. H. Wehnert, W.Thomas, and others. Bell & Daldy, London, 1861.— Other editions London, 1866, and 1869. 311 s Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek48, Ek49

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/613, A-108, A-814)

Udgivet 1861
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13903
[Informationer opdateret d. 17.2.2014]

(Paa Ungdommens friske Rosenblad).

Vers-Vignet trykt som Indledning til Robert Watt: Igjennem Europa Kristian Vissings Forlag. København 1866. (Udkom December 1865). (Saml. Skr. XII, 369: Vers-Vignet). Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH A-651, 2000/4)

Udgivet 1865
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:898
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 898
[Informationer opdateret d. 9.11.2017]

What the Moon Saw, and other tales.

[Containing Eventyr and "Billedbog uden Billeder". Tr. by H. W. Dulcken. With eighty illustrations by A. W. Bayes, engraved by the Brothers Dalziel. London, 1866 [1865]. [A sequel to the volume of "Stories and Tales" published in 1864.]

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1865
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13915
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Anden Række. Tredie Samling. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1865.

Smudstitelblad: Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen. Anden Række. Tredie Samling. - Titelblad (ovenfor beskrevet). - Paa Bagsiden af Titelbladet: Bianco Lunos Bogtrykkeri sed F. S. Muhle. - Tilegnelse til Balletdigteren August Bournonville. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 76 Sider. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 17. 11. 1865).
Anm.: Berlingske Tidende 20. 11. 1865, Nr. 292. - Dagbladet 22. 12. 1865, Nr. 300. - Dags-Telegrafen 18. 12. 1865, Nr. 345. - Dansk Rigstidende 6. 2. 1866, Nr. 31. - Illustreret Tidende , Nr. 322, 26. 11. 1865.

Indhold.

891. Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen (Saml. Skr. XV, 19). p. 1
892. Veirmøllen (Saml. Skr. XV, 32). p. 21
Sølvskillingen (se Nr. 835). p. 27
Bispen paa Børglum og hans Frænde (se Nr. 815). p. 35
893. I Børnestuen (Saml. Skr. XV, 45). p. 47
894. Guldskat (Saml. Skr. XV, 49). p. 55
895. Stormen flytter Skilt (Saml. Skr. XV, 58). p. 69

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/36, 1971/126, 1971/136, 2000/134, 2000/831)

Udgivet 17. november 1865
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:890
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 895
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

En Stemning. (Jeg Guds Verden har seet).

Trykt i Vintergrønt. 1866, 170. (Optaget i Et Besøg i Portugal 1866. - Saml. Skr. VIII, 533).

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-765, 2000/6)

Udgivet 1866
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:916
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 922
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

Andersen (Hans Christian)

Larsen, P.: Conversations-Haandlexikon, en veiledende Haandbog for Enhver, indeholdende Oplysning om og Forklaring af de vigtigste Gjenstande, Navne og Begreber ... i alpahbetisk Orden fra den ældre til den nyeste Tid. Kjøbenhavn 1866, Bd. 1, p. 139-43: Lexikonartikel om HCA.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1866
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12400
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Oversigt over Danmarks Literatur- og Sprog-Historie. Udarbeidet til Skolebrug.

F. Dahlerup Oversigt over Danmarks Literatur- og Sprog-Historie. Udarbeidet til Skolebrug. Kjøbenhavn. Fr. Wøldikes Forlag 1866. Heri p. 137: [..] Talrige Reiser have ført ham til næsten alle Europas lande og baaret rige Frugter for den danske Literatur, i hvilken der ved ham er skabt en Digtart, der er lige original i Aand og Form, og som bestemt adskiller ham fra alle Tidens reflekterende Digtere. [..]

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1866
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13731
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Andersen's Tales for Children.

Tr. by Alfred Wehnert. With one hundred and five illustrations by E. H. Wehnert, W.Thomas, and others. Bell and Daldy, London, 1866. 312 s.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek48, Ek49.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/216)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13904
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Ice-Maiden, and Other Stories.

Hans Andersen's Library. Illustrated. John B. Alden. New York [1866?]. 142 s.
2 bind sambundet: 1. Hans Andersen´s Library. The Ice-Maiden, And other Tales. By Hans Christian Andersen. Illustrated. John B.Alden, Publisher, 18 Vesey Street, New York. Oversætter ikke oplyst, men ek98, ek106, ek107, ek108 oversat af Fanny Fuller
2. Hans Andersen´s Library. A Picture Book Without Pictures. And other Stories. By Hans Christian Andersen. Illustrated. John B.Alden, Publisher, 18 Vesey Street, New York.
Afsnit fra EdB: My Boots = Kap XIII, Italien. Scenes on the Danube: Today is Sunday = Kap. VII, Donau-fart. At Drencova = Slutningen af Kap.VIII, Donau-fart. The Swineherds = Kap.XI, Donau-fart. Ek98, Ek106, Ek107, Ek108, Ek109, Ek110, Bub,

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/101)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13914
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

Hans Christian Andersen's Stories for the Household.

Tr. by H. W. Dulcken. With two hundred and twenty illustrations by A.W.Bayes, engraved by the Brothers Dalziel. [Including The Story of My Life.] London, 1866. 788 s.
Hans Christian Andersen´s Stories for the Household. Translated by H.W.Dulcken, Ph.D. With Two Hundred and Twenty Illustrations by A.W.Bayes. Engraved by the Brothers Dalziel. London: George Routledge and Sons, Broadway, Ludgate Hill. 1866. Dalziel Brothers, Camden Press. Frontspiece 'The Ice Maiden'.
"The Pigs" = Afsnit XXIX i "I Sverrig" "What the Moon Saw" mangler én aften
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek18, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek35, Ek36, Ek37, Ek38, Ek39, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48, Ek49, Ek50, Ek51, Ek52, Ek53, Ek54, Ek55, Ek56, Ek58, Ek59, Ek60, Ek61, Ek62, Ek63, Ek64, Ek65, Ek66, Ek67, Ek68, Ek69, Ek70, Ek71, Ek72, Ek73, Ek74, Ek76, Ek77, Ek78, Ek79, Ek80, Ek81, Ek83, Ek84, Ek85, Ek86, Ek87, Ek88, Ek89, Ek90, Ek91, Ek92, Ek93, Ek94, Ek95, Ek96, Ek98, Ek99, Ek100, Ek101, Ek102, Ek103, Ek104, Ek106, Ek107, Ek108, Ek109, Ek110, Ek111, Ek112, Ek113, Ek115, Ek134, Bub, Mle, The Pigs, I Sverrig
- Anm.: The Spectator, 22.12.1847.
The first of them is our old friend, and everybody's old friend, Hans Andersen, in a complete edition; about him there can be no difference of opinion; people who hold the most opposite views as to the proper book for a child will shake hands over him; and any boy who has not been introduced to the mixture of tenderness, humour, and fancy in which his morals are inoffensively conveyed, will be held excusable by us if he turns out as bad as possible, breaks his thoughtless mother's heart, and reduces his improvident father to financing. For children who have been taught to revel in his delightful tales, can hardly be dull or cruel, when they have learnt to hold pleasant converse with everything that runs, or creeps, or flies about them, nay, with everything that puts forth a leaf or a flower, they move in a busy world of their own, in which they occupy a very dignified position, and rise to the responsibility of administering justice in mercy through an extensive domain.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/185)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13919
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Mud-King's Daughter, and other Tales.

By Hans Christian Andersen. Illustrated. John B.Alden, Publisher, 18 Vessey Street, New York. Hans Andersen's Library. Illustrated. John B. Alden, New York, 1866. 159 s. + 157 s
To bind sambundet: 1) Oversætter ikke angivet, men: ek81, ek83, ek87, oversat af Anne S.Bushby ek18, ek35, ek38, ek64, ek67, ek69, ek90, ek96, ek111 oversat af H.W.Dulcken
2) Oversætter ikke angivet men: Eventyrene er oversat af Charles Boner "The Dying Child" er oversat af Mary Howitt
Ek8, Ek14, Ek17, Ek18, Ek23, Ek24, Ek25, Ek33, Ek35, Ek38, Ek64, Ek67, Ek69, Ek81, Ek83, Ek87, Ek90, Ek96, Ek111, Bfn13.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/102)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13920
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Story Teller, and Other Tales.

Illustrated. New York, 1866.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13921
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Little Rudy, and other Stories.

Illustrated. New York, 1866.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13922
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

The Shoes of Fortune and Other Stories.

Hans Andersen's Library. Ill. Publisher: John. B. Alden, New York [1866] 165 s. + 180 s.
2 bind sambundet: 1. Hans Andersens´s Library. The Shoes of Fortune, And other Stories. By Hans Christian Andersen. Illustrated. John B.Alden, Publisher, 18 Vessey Street, New York. Oversætter ikke angivet, men ek10 oversat af Charles Boner. Resten (ek26, ek27, ek28, ek31) er sandsynligvis også i Boners oversættelse.
2. Hans Andersen´s Library. A Christmas Greeting: A Series of Stories, by Hans Christian Andersen. Illustrated. John B.Alden, Publisher, 18 Vessey Street, New York. Oversætter er ikke angivet, men: ek40, ek43, ek44, ek45, ek46, ek47, ek48 oversat af Charles Beckwith ek6, ek30, ek36, ek37, ek41, ek42 oversat af Charles Boner.
Ek6, Ek10, Ek26, Ek27, Ek28, Ek30, Ek31, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek42, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek47, Ek48.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/100)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14078
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Story Teller, and Other Tales.

Hans Andersen's Library. Illustrated. John B. Alden, New York, [1866]. 316 s.
2 bind sambundet: 1. Hans Andersen´s Library. The Story Teller, And Other Tales. By Hans Christian Andersen. Illustrated. John B.Alden, Publisher, 18 Vesey Street, New York. Oversætter ikke angivet, men eventyrene er oversat af Charles Boner. "Little Viggo" (bfn197) er oversat af Mary Howitt.
2. Hans Andersen´s Fairy Tales. Illustrated. John B.Alden, Publisher, 18 Vesey Street, New York. Oversætter ikke angivet, men identificeret som Charles Boner.
Ek1, Ek4, Ek5, Ek7, Ek11, Ek12, Ek13, Ek15, Ek16, Ek18, Ek19, Ek21, Ek22, Ek29, Ek32, Ek37, Bfn197.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/99)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14079
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

Andersen's Tales for Children.

Translated by Alfred Wehnert. With one hundred and five Illustrations by E.H.Wehnert, W.Thomas, and others. New Yotk: Hurd and Houghton. 1866. London: Strangeways and Walden (late G.Barclay), Printers, Castle St.Leicester Sq. 1866 311 s.
Andersen´s Tales for Children. NB The Princess on the Bean.
Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10, Ek11, Ek12, Ek13, Ek14, Ek15, Ek16, Ek17, Ek19, Ek20, Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, Ek25, Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, Ek30, Ek31, Ek32, Ek33, Ek34, Ek36, Ek37, Ek40, Ek41, Ek43, Ek44, Ek45, Ek46, Ek48, Ek49.
- Anm.: The Spectator, No. 2005, p. 1344, 1st December 1866.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/97, 1950/81, 1951/26)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14080
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

'The Shoes of Fortune' and Other Stories by Hans Christian Andersen.

Little Rudy Series. Leavitt & Allen Brothers, New York. [1866] 287 s.
Ek10, Ek26, Ek27, Ek28, Ek31, Ek34. Oversætter ikke angivet, men Charles Boner.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/98)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14081
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Story Teller and Other Fairy Tales by Hans Christian Andersen.

Illustrated. D. Lothrop Company, Boston, [1866] 184 s.
Ek5, Ek13, Ek16, Ek17, Ek18, Ek30, Ek33, Ek35, Ek38, Ek41, Ek46, Ek49, Ek52, Ek53, Ek54, Ek58, Ek60, Ek67, Ek90

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/21)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14082
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Will-o-the-Wisp is in the Town and Other Stories.

By Hans Christian Andersen. Translated by H.W.Dulcken, Ph.D. Illustrated with Twenty-Three Pictures. London: George Routledge and Sons, Broadway, Ludgate Hill. [1866] 148 s.
Uddrag fra En Digters Bazar: The Legend of Nürnberg Castle: uddrag fra Kap. VIII, Tydskland A Night in the Appenines: Kap. II, Italien The Carnival in Rome: Kap. XVII, Italien Mahomet´s Birthday: Kap. XII, Orienten Days in the Mediterranean: Kap. I, Grækenland The Graveyard at Scutari: Kap. XI, Orienten The Bosphorus: Kap. XIV, Orienten Athens: Kap. IV, Grækenland.
Ek118, Ek119, Ek120, Ek121, Ek122, Ek123

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/199, 1980/198)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14083
[Informationer opdateret d. 4.3.2014]

The Mud-King's Daughter and Other Tales.

Hans Andersen´s Library. By Hans Christian Andersen. Illustrated. Published by James Milller (successor to C.S.Francis & Co.), 522 Broadway. 1866. 165 s.
Oversætter ikke angivet, men ek81, ek83, ek87 er oversat af Anne S. Bushby. H.W. Dulcken har oversat resten.
Ek18, Ek35, Ek38, Ek64, Ek67, Ek69, Ek81, Ek83, Ek87, Ek90, Ek96, Ek111

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-50)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14084
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

Andersen: What the Moon Saw and Other Tales.

Ill: A. W. Bayes. Tr.: H.W. Dulcken. George Routledge and Sons, London 1866. 372 s.
Bub, 32 Aftener, The Pigs, Svinene, Ek50, Ek51, Ek53, Ek55, Ek56, Ek59, Ek61, Ek62, Ek63, Ek65, Ek66, Ek68, Ek70, Ek71, Ek72, Ek73, Ek74, Ek76, Ek77, Ek78, Ek79, Ek80, Ek81, Ek83, Ek85, Ek86, Ek87, Ek88, Ek89, Ek91, Ek92, Ek93, Ek94, Ek95, Ek98, Ek99, Ek101, Ek102, Ek103, Ek104, Ek112, Ek115, Ek134,

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-18, 1954/96)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14085
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Red Shoes and Other Stories.

The Hans Andersen's Library. Translated by H.W. Dulcken. George Routledge. London, [1866]. 152 s.
Ek19, Ek24, Ek26, Ek30, Ek31, Ek35, Ek48, Ek58, Ek59, Ek60, Ek67, Ek71, Ek88, Ek90, Ek101, Ek102,

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/186, 1980/200)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14086
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Silver Shilling and Other Stories.

Translated by H.W. Dulcken. Ill.: A.W. Bayes. George Routledge and Sons, London, [1866] 152 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/187)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14087
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

The Little Match Girl and other Stories.

The Hans Andersen Library. Translated by H.W. Dulcken, Ph.D., with many Pictures. Ill: A. W. Bayes, George Routledge and Sons, London [1866], 152 s.
Ek16, Ek17, Ek25, Ek29, Ek32, Ek33, Ek37, Ek39, Ek40, Ek52, Ek78, Ek104, Ek134,Svinene,The Pigs,Pigs.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/188, 1980/201)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14088
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Darning Needle and Other Stories.

The Hans Andersen's Library. Translated by H.W. Dulcken. Ill: A. W. Bayes. George Routledge and Sons, London [1866] 152s.
Ek18, Ek20, Ek34, Ek36, Ek38, Ek42, Ek44, Ek45, Ek49, Ek69, Ek70, Ek74, Ek80, Ek87, Ek96, Ek111,

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/189, 1980/202)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14089
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Goloshes of Fortune and Other Stories.

Translated by H.W. Dulcken, Ph.d. Illustrated with many Pictures: A. W. Bayes, George Routledge and Sons, London, [1866] 150 s.
Ek10, Ek14, Ek21, Ek27, Ek41, Ek64,

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/190)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14090
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

The Ice Maiden and the Story of My Life.

Illustrated with 15 Pictures: A. W. Bayes. Translated by H.W. Dulcken. George Routledge and Sons. London [1866] 152 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/191)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14091
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

The Tinder Box and Other Stories.

Translated by H.W. Dulcken. Illustrated with many pictures: A. W. Bayes. George Routledge and Sons, London, [1866], 150s.
Ek1, Ek23, Ek28, Ek46, Ek5, Ek66, Ek79, Ek86, Ek93, Ek98, Ek112, Ek115

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/192)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14092
[Informationer opdateret d. 4.3.2014]

The Old Church Bell and Other Stories.

Translated by H.W. Dulcken. Illustrated with seventeen pictures: A. W. Bayes. George Routledge and Sons, London, [1866], 156 s.
Ek81, Ek95, Ek109, In Sweden.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/193)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14093
[Informationer opdateret d. 4.3.2014]

Everything in it's Right Place and Other Stories.

Translated by H.W. Dulcken. Illustrated with twentytwo pictures: A. W. Bayes. George Routledge and Sons, London, [1866], 150s.
Ek22, Ek61, Ek72, Ek73, Ek91, Ek103. Billedbog Uden Billeder

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/194)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14094
[Informationer opdateret d. 4.3.2014]

The Wild Swans and Other Stories

The Hans Andersen's Library. Translated by H.W. Dulcken. Illustrated with 18 pictures: A. W. Bayes. George Routledge and Sons, London, [1866], 150s.
Ek8, Ek13, Ek15, Ek51, Ek53, Ek54, Ek62, Ek65, Ek84, Ek92,

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/195, 1980/204)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14095
[Informationer opdateret d. 4.3.2014]

The Marsh King' Daughter and Other Stories.

Translated by H.W. Dulcken. Illustrated with many pictures: A. W. Bayes. George Routledge and Sons, London, [1866], 150s.
Ek43, Ek50, Ek56, Ek77, Ek83, Ek100.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/196)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14096
[Informationer opdateret d. 4.3.2014]

Under the Willow Tree and Other Stories.

The Hans Andersen's Library. Translated by H.W. Dulcken. Illustrated with many pictures: A. W. Bayes. George Routledge and Sons, London, [1866], 154 s.
Ek63, Ek68, Ek76, Ek85, Ek89, Ek94, Ek99, Ek107, My Boots [from A Poet's Bazaar]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/197, 1980/203)

Udgivet 1866
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14097
[Informationer opdateret d. 4.3.2014]

Danmark i Billeder af danske Digtere.

Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1866. 164 s.
Heri H.C. Andersen: Holger Danske, s. 39; Gurre, s. 46; Jylland, s. 133; Maleri fra Jyllands Vestkyst, s. 156. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1866.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1669)

Udgivet 1866
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17013
[Informationer opdateret d. 25.4.2012]

Paa Nytaarsmorgen! (Du Evighedens Gaade, du Lys for min Forstand).

Trykt i Børne-Tidende, udgivet af V. M. Herdahl, 2. Aargang. Nr. 2, 14. 1. 1866. (Optaget i Et Besøg i Portugal 1866. Saml. Skr. VIII, 553).
Udgivet 14. januar 1866
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:899
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 909
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Uddrag af et Brev, dateret Leyden, den 17. Marts.

Trykt i Tillæg til Dagbladet 28. 3. 1866, Nr. 74.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/400)

Udgivet 28. marts 1866
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:900
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 910
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Billedbog uden Billeder / af / H. C. Andersen. / - / Femte Udgave. / - / Kjøbenhavn. / C. A Reitzels Forlag. / 1866.

Smudstitelblad: Billedbog uden Billeder. - Titelblad. (Paa Bagsiden: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle). - Tekst: [5]-104 Sider. - 12 mo. - Pris 36 Sk. - (Udkom 2. 5. 1866). - 1. Udgave udkom 1839, se Nr. 360. - 2. Udgave, 1844, se Nr 457 - 3. Udgave, 1854, se Nr. 648. - 4. Udg., 1855, se Nr. 746.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1965/7, 1967/86, 1968/5, 2000/146, XVIII-83 )

Udgivet 2. maj 1866
Sprog: dansk
Genre: Romaner og noveller
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:901
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 911
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Af et Brev fra H. C. Andersen, dateret Lissabon, den 16. Mai.

Trykt i Figaro. Et Ugeblad, redigeret af Robert Watt, Nr. 10, 3. 6. 1866.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-687a)

Udgivet 3. juni 1866
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:902
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 912
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

Fra alle Lande. Om H. C. Andersens Ophold i Bordeaux.

Figaro, Et Ugeblad. 3. juni 1866. Om H. C. Andersens ophold i Bordeaux hos General Daumas.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. juni 1866
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12092
[Informationer opdateret d. 29.6.2011]

Uddrag af et Brev, omhandlende Rejsen til Portugal.

Trykt i Dagbladet 22. 6. 1866, Nr. 142. se brev: Brev ]
Udgivet 22. juni 1866
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:903
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 913
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Fra H. C. Andersens Reise. Brev dateret Setubal den 19de Juni 1866.

Trykt i Figaro, Nr. 14, 1. 7. 1866. Brev ]

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-687b)

Udgivet 1. juli 1866
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:904
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 914
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

Brudstykke af et Brev dateret Cintra den 31. Juli.

Trykt i Dagbladet 11. 8. 1866, Nr. 185. se brev: Brev ]
Udgivet 11. august 1866
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:905
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 915
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Fra alle Lande. H. C. Andersens Afreise fra Lissabon.

Figaro, Et Ugeblad. 2. sep. 1866. Om H. C. Andersens Afrejse fra Lissabon og Hjemkomst til Fædrelandet.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. september 1866
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12093
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

De to Baronesser. / Original Roman i tre Dele / af / H. C. Andersen. / - / Andet Oplag. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1866.

Titelblad. (Paa Bagsiden: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 276 Sider. - 8vo. Pris 1 Rd. 24 Sk. (Udkom 19. 9. 1866). 1. Udgave udkom 1848, se Nr. 539. - Udgaven i Samlede Skrifter 1853, se Nr. 642.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/430, 2006/51, XX-12-b)

Udgivet 19. september 1866
Sprog: dansk
Genre: Romaner og noveller
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:906
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 916
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Improvisatoren / Original Roman i to Dele / af / H. C. Andersen. / - / Første Deel. / - / Tredie Oplag. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1866.

Titelblad (Paa Bagsiden: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 164 Sider.

Improvisatoren. / Original Roman i to Dele / af / H. C. Andersen. / - / Anden Deel. / - / Tredie Oplag. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1866.

Titelblad. (Paa Bagsiden: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 191 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rd. 48 Sk. (Udkom 19. 9. 1866). 1. Udgave udkom 1835, se Nr. 264. - 2. Udgave, 1837, se Nr. 307. - Udgaven i Samlede Skrifter, 1853, se Nr. 634.

(Bibliografisk kilde: HCAH XX-7-a)

Udgivet 19. september 1866
Sprog: dansk
Genre: Romaner og noveller
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:907
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 917
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

(Farvel, Prindsesse Dagmar! Du gaaer til Storhed og Glands).

Trykt i Dagbladet 21. 9. 1866, Nr. 220. (Saml. Skr. XII, 468: Farvel!).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-666q)

Udgivet 21. september 1866
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:908
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 918
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Fra alle Lande. Fra Holland har H. C. Andersen faaet tilsendt en versificeret Oversættelse af 'Den grimme Ælling'.

Figaro, Et Ugeblad. 4. nov. 1866. H. C. Andersen har som en Erindring fra sit Ophold i Holland faaet tilsendt en versificeret Overstættelse af "Den grimme Ælling", udført af J. L. Ten Kate.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. november 1866
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12094
[Informationer opdateret d. 29.6.2011]

Litteratur. Ved Juletid udkommer et Hefte 'Nye Eventyr og Historier'.

Figaro, Et Ugeblad. 18. nov. 1866. Et Hefte "Nye Eventyr og Historier" vil udkomme til Juletid, med bl.a.: "Gjemt er ikke glemt", "Portnerens Søn", "Moster", "Skruptudsen" og "Flyttedagen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. november 1866
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12095
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Et Blad fra et Besøg i Portugal 1866. Af H. C. Andersen.

Trykt i Figaro, Nr. 35, 25. 11. 1866. (Uddrag af Et Besøg Portugal 1866, Kap. III.-Saml. Skr. VIII, 506-512).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-687d)

Udgivet 25. november 1866
Sprog: dansk
Genre: Rejseskildringer
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:909
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 919
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Søgeord: fra + h. + c. + andersens + re?se. + brev + dateret + setubal + den + 19de + juni + 1866. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-104