Søgeord: Jørgen + Skjerk. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-150 151-200 201-210

Søgningen gav 210 resultater. Nummer 1-50:

Literaturlexicon ved Niels Christian Øst.

Fortsættelse af Literaturlexiconet ved Nyerup og Kraft. Kjøbenhavn 1826. Nr. 3. Interimsblade nr. 2, April 1827. Heri: Andersen (H.C.) 'Scene af Røverne i Vissemberg [!] i Fyen, et dram. Digt indf. i Harpen f. 1822 No 32.'

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1827
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12131
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Erklæring.

Arnesen, A. L.: (Svar til Y.Z.) Erklæring, at han ikke har anmeldt teater under mærket XXX. Kjøbenhavns-Posten p. 348. 29. maj 1829.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. maj 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12029
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Kjøbenhavns-Posten

P. 428: Omtale af, at "Maanedsskrift for Literatur indeholder Recension af "Kjærlighed paa Nicolai Taarn".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. juli 1829
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12175
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Et splinternyt Digt, anatomisk behandlet.

Gjætengang: "Et splinternyt Digt [Fjerde Christians Sværd], anatomisk behandlet". Kjøbenhavns-Posten 6. jan. 1830. Om Nielsens Aftenunderholdning. (Artiklen slutter med: "Her er det bogstavelige Indhold af Digtet, som sikkert er misforstaaet af de fleste Læsere, der vel ikke have drømt om, at denne Aandereise er en fiin Parodie paa Andersens Fodreise.")

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-729g)

Udgivet 6. januar 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12028
[Informationer opdateret d. 25.1.2012]

Læsning for den fine Verden

Anmeldelse af "Læsning for den fine Verden". Kjøbenhavnsposten 8. feb. 1830. "Gæk, Gæk". (Omtale af BFN 75 ).

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. februar 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12024
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Erklæring.

Hauch, Carsten: Erklæring ved "Forfatteren af den babyloniske Taarnbygning". (Hauchs svar på HCAs digt "Til den babyloniske Taarnbygger" 62 ). Kjøbenhavns-Posten 25. feb. 1830.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. februar 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12023
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Anmeldelse af Musicalier.

Kjøbenhavns flyvende Post. Fredagen den 2den Juli. Anmeldelse af "Sex Romancer med Accompagnement af Pianoforte, componerede og underdanigst tilegnede Hendes Kongelige Høihed Prindsesse Caroline, af R. Bay. Kbh." Heri som 5. Romance: "Det døende Barn".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. juli 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12176
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Et Par Bemærkninger, i Anledning af Hr. H.C. Andersens Erindringsblad fra Hovedstaden.

Jomtou, Johan Jørgensen: kommentar til BFN 100 ) "Kvindens Conversation". Kjøbenhavnsposten 7. okt. 1830.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH III-32)

Udgivet 7. oktober 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12025
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Anmeldelse af

Conversations- og Nyheds-Post: H. C. Andersens "Phantasier og Skizzer", BFN 109 ). Kjøbenhavnsposten 28. dec. p. 1020.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727h, A-727i)

Udgivet 28. december 1830
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12026
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Venskabelig Skrivelse til Forfatteren af 'Gjenganger-Poem'.

Literair Notice. Gjengangerne i vor Literatur synes nu paa veie til at blive afløste af Kjeldermænd ... Men man har modtaget et Brev til Hr. Licentiaten [Hans Michelsen, pseud.f. Tetens Hald], der er altfor venskabeligt til, at man kunde nægte det Befordring med Kjøbenhavnsposten, og man vil ikke lade denne Leilighed ubenyttet til at anbefale selve Poemet til Publikums Opmærksomhed. Brevet lyder som følger: Venskabelig Skrivelse til Forfatteren af 'Gjenganger-Poem'. Dersom der skulde udkomme et nyt Oplag af Dit Værk, maa jeg, som Ven, bede Dig, for Himlens Skyld, læse i Badens Grammatik §149, den 9de Regel, thi Du har reent glemt denne, og derved begaaet en slem grammatikalsk Feil, hvorfor Andersen vilde have faaet: "dada", og være bleven sat: "i Skammekrogen"; og da Du og den anden Gjenganger nu krabaske ham især for hans Grammatik (noget som det unge Menneske kan have godt af), seer det dog saa grumme slemt ud, at Du selv begaaer en Feil), til hvilken Du neppe kan finde en værre Mage hos ham. Han er istand til, at kunne spørge Dig med Dine egne Ord til ham: "I kan dog vel Latin?". Nu, bliv ikke vred for min venskabelige Skrivelse, jeg mener Dig det ligesaa godt, som Du mener Andersen det. En Ven. Kjøbenhavnsposten 5.3.1831.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

Omtalt i: 3519

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. marts 1831
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13653
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Betragtninger over vor nyere Poesie.

Christian Wilsters afhandling i: Prometheus. Maanedsskrift for Poesie, Æsthetik og Kritik. Udgivet af Øehlenschläger. Kiøbenhavn 1833. Heri pp. 127-67 om nyere digtning, spec. pp. 162-63: "... Gid Andersen aldrig havde læst Heine ... derfor er selv den bedre Deel af Andersens Poesie ofte feberagtig .... Desuden er Andersens hukommelse stærkere end hans Opfindelsesevne ...".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1833
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13816
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Smaadigte af Carl Bagger.

Smaadigte af Carl Bagger . Kjøbenhavn 1834. "Til Læseren" 1. vers, om H. C. Andersen og Hertz. Optaget i: Digte af Carl Bagger . I Udvalg ved Vilhelm Møller. Kjøbenhavn 1868. Heri note efter indholdsfortegnelsen, at digtet p. 140-44: "Til Læseren (Prolog til Smaadigte 1834)" hentyder til Hertz's og H. C. Andersens Udenlandsreise.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1834
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12141
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Materialier til et dansk biographisk-literarisk Lexicon

Øst, N.C.: "Andersen (Hans Christian)". Lexiconartikel i Materialier til et dansk biographisk-literarisk Lexicon indeholdende: Fortsættelse af, Tillæg til, Rettelser i de indtil 1835 udkomne Lexica om Danske, Norske og Islændere; ved Niels Christian Øst, Overkrigscommissair.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1835
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12151
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Trochæer og Jamber. En poetisk Polemik af Fr. Paludan-Müller.

Digtsamling. C. A. Reitzel. Kjøbenhavn. 1837. Heri p. 49-52, "Noter" - Note 2:

"Og til Spiis- og Pulterkammer /For Alverdens Revl og Krat, /Som til Muser, til Madamer, /Har de Skuden overladt" o.s.v.

Den Mangel paa Eenhed og Holdning i Maanedsskriftets Virksomhed, hvortil henpeges i de to, forud for denne gaaende, Stanzer, har længe almindelig været erkjendt, og er kun en nødvendig Følge af, at ikke eet men femten Hoveder styrer Tidsskriftet, samt af en vis Universalitets-Lyst hos Redactionen til at udbrede sig over alt Trykt, hvad enten det kan henføres til Videnskab og Konst, eller blot henhører under Empiriens Gebeet. Denne mærkelige Lyst, som i den senere Tid især har grebet om sig, gaaer saavidt, at man ikke blot maa see Besparelses-Forslag for landets Finantser: f.Ex. til at sælge Prindsens Palais, til at nedlægge Seildugfabrikken, til at beklippe Pensionister o.s.v.o.s.v. paradere i denne videnskabelige Journal; men selv de syndige Runkelroer, der allevegne trænge sig frem og allevegne vises tilbage, have fundet et Asyl i Maanedsskriftet. - I den her citerede Stanze sigtes til den Ligegyldighed, hvormed saavel Recensenter udvælges som deres tilbudte Arbeider prøves. Jeg vil kun holde mig til de senere æsthetiske Recensioner, hvoraf med Undtagelse af en enkelt, hvilken ogsaaa var underskreven med Forfatterens Navn, næppe een vil kunne forsvare sin Plads i et fagkyndigt og humant Tidsskrift.
For at anføre et slaaende Exempel vil jeg her nævne den i August-Heftet for d.A. indførte Anmeldelse af de to Romaner: Improvisatoren og O.T. - I hvilken agtværdig Journal - den være sig inden- eller udenlandsk - har man seet en Recensent tillade sig slige Friheder mod den recenserede Forfatters Person? Forfatterens Mangel paa Forstand, høiere Dannelse og egentlig Studium, gjøres nemlig ikke alene til Gjenstand for Omtale, men hans Ulyst til det Sidste paaankes; gode Raad gives til fremtidig Flid og Studering; Trudsel med Kritikken anvendes, og endelig gives der Forfatteren Haab om, at kunne præstere noget Tilfredsstillende, naar han vil lægge Recensentens Raad paa Hjerte. Disse, og mange flere, de anmeldte Skrifter aldeles uvedkommende, og derimod deres Forfatter høist graverende Yttringer (hvoriblandt endog en indirecte Beskyldning for Utaknemlighed mod Velgjørere) tilsteder Redactionen af Maanedsskriftet en navnløs Recensent aldeles ugeneert at fremføre, og unddrager ham paa samme Tid, ved at kaste Anonymitetens Slør over ham, fra fortjent Revselse af den Fornærmede. Skulde man ikke troe, at Redactionen begunstigede samme Art af Kritik, som den man medrette bebreidede Baggesen, naar han, som dog var sit Navn bekjendt, i sine Recensioner optog personlige, for den Vedkommende krænkende, Sigtelser."

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1837
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12139
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Spelmannen från Svendborg.

Hierta, Lars: "Spelmannen från Svendborg". Stockholm, 1838. 189 + 221 s. Anm: Aftonbladet Stockholm 24. dec. 1838. Kjøbenhavnsposten 9.1.1839: "Kun en Spillemand" anmeldes i "Aftonbladet".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH XX-Sv-1, 1971/680, 1985/82)

Udgivet December 1838
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12019
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Lekkamraten. Vald Samling av Sagoroch Berättelser för Barn.utgifven af J.W. L. (=J.W.Liffman). Förste Häftet.

Uppsala, Leffler och Sebell 1838. Indeholder 5 eventyr af HCA. Anm.: Från trycket nyss utkommet, à 1 Rdr Banko i Caron et Lundquist's Bok- och musikhandel (Regeringsgatan Nr. 4: Lekkamraten Vald Samling af Sagor och Berättelser för Barn. Innehåll: Tumme Lisa, Rikepelle och Fattigpelle, Reskamraten, Hans och Greta, Fogelboet, Lilla Idas Blommor, Elddonet, Rübezahl, Den Fattige och den Rike. Aftonbladet, Stokholm 22.12.1838.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/669)

Udgivet December 1838
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13620
[Informationer opdateret d. 2.7.2012]

Improvisatören.

Nybom, Johan: "Improvisatören" (anm. af 'Improvisatoren'). Eos . Upsala 22. mar. 1839.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

Udgivet 22. marts 1839
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12020
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Spelmannen från Svendborg.

Nybom, Johan: "Spelmannen från Svendborg. Roman af H. C. Andersen." (anm. af 'Kun en Spillemand'. Eos . Upsala 17. aug. 1839.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

Udgivet 17. august 1839
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12021
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Mindeblade, ordnede efter Tidsfølgen.

Tøxen, J. K. Blok: Mindeblade, ordnede efter Tidsfølgen: anden, meget forøgede Udgave af Pennestrøgene. Heri P. VIII: "At alligevel det lille Danmarks nuværende Digtrige er langt meer blomstrende, end Samtidens i Lessings, Bürgers og Schillers store Fødeland: det føler vistnok enhver dannet Aand, ved at sammenligne ... den mangesidigen eiendommelige, aand- og følelses-fulde H. C. Andersens herlige Verker med Nutidens forskruede tydske Rimeriers Hærskare."

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1840
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12130
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Korrespondens-Artikel. H.C. Andersens besøg i Lund.

Malmö nya Allehanda no. 33. den 25. April 1840. Uddrag heraf i Dagen 30.4.1840.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. april 1840
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13619
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Journal for Litteratur og Kunst

Juul, Christian: Journal for Litteratur og Kunst bd. 3, 1843. P. 190: "Kun en Spillemand" efterlignet af Gustav Nieritz i "Naomi und Christian, oder der arme Geiger".

[HCA kommenterede dette i brev til Vieweg: Brev ]

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-713-b)

Udgivet 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12022
[Informationer opdateret d. 14.9.2015]

Agnete og Havmanden

"Agnete og Havmanden" dramatiseret efter H. C. Andersen. Corsaren . Nr. 137, 5. maj 1843.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. maj 1843
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12158
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Fem og tresindstyve Stambogsblade fra fyrretyve nulevende danske Digtere,

Fem og tresindstyve Stambogsblade fra fyrretyve nulevende danske Digtere, samlede og udgivne af Frederik Barfod. Kjøbenhavn 1845. p. 120: "Det døende Barn" og p. 121 "Til Thorvaldsen i Studenterforeningen: October bliver man Student".
P. 163: "Bogstavordnet Fortegnelse paa Forfatterne, samt Liste paa Deres æstetiske Arbejder: Andersen, Hans Christian" (= den første bibliografi).

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1845
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12140
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Nordljuset.

Nordljuset. En månadsskrift af Dr O.P. Sturzenbecker (febr.) 1847. Göteborg, D. F. Bonnier. Heri pp. 45-66: Andersens "Lefnads-Äfventyr". Senere optrykt i Åström, Harald, H. C. Andersens genombrott i Sverige.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Februar 1847
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11940
[Informationer opdateret d. 18.11.2013]

Works of Hans Christian Andersen.

Blackwood's Edinburgh Magazine , 62, 1847, pp 387-407 (ie no. 384, Oct. 1847). "Works of Hans Christian Andersen". Reprint in: Littell's Living Age, January 1848, pp. 1-16.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff p 454-58)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/500, 1980/2660, Littell's: 1954/501)

Udgivet Oktober 1847
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11970
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

For Litteratur og Kritik

For Litteratur og Kritik (Udg.) L. Helweg. Heri p. 89-100: "Literatur. Dansk Læsebog for de lavere Classer". Omtale s. 98-99 af "Boghveden".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12167
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Bidrag til Tidshistorien.

Bidrag til Tidshistorien, et Ugeblad, i Forbindelse med Fyens Stifts Adresse-Avis. , 8. og 15. jan. 1848: Gennemgang og anmeldelse af "Ahasverus", sluttende med ordene: "Men uagtet der saaledes vel kan paavises Feil, (og hvor kan der ikke det?) er dog dette Værk saa genialt og saa heldigt udført, at vi ikke tage i Betænkning at erklære det for et sandt Digterværk og som saadant at anbefale det til vore Landmænds Velvillie. R.S."

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-657d)

Udgivet Januar 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12540
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Liden Kirsten.

M. Goldschmidt, Nord og Syd , Kjøbenhavn 1848. Heri p. 199-203: Positiv anmeldelse af Liden Kirsten.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-733b)

Udgivet 23. januar 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12472
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

Bidrag til Tidshistorien.

Bidrag til Tidshistorien, et Ugeblad, i Forbindelse med Fyens Stifts Adresse-Avis. 31. marts 1848: Anmeldelse af "De to Baronesser".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 1848
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12541
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Anmeldelse af Meer end Perler og Guld

Anmeldelse af Meer end Perler og Guld, Eventyr-Comedie i 4 Acter , af M.A. Goldschmidt i Nord og Syd , bd. 1, 1849, s. 401-411.
Replik hertil: Thalia 1.12.1849.
Sammenlignet med 'Tonietta' Thalia 3.11.1849.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2002/37)

Udgivet 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Anmeldelsen online   Bibliografi-ID: 5666
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

En Sommerferie. Reise over Øerne, fortalt for Børn af Ernst Mindekjær.

Boyesen, Maria (udg.): En Sommerferie. Reise over Øerne, fortalt for Børn af Ernst Mindekjær. P. 209-10: Om et møde i Odense med "aandsfattige Læsere", som ikke forstod H. C. Andersens eventyr.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12129
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Liv i Norden

Bremer, Frederikke: Liv i Norden . Kjøbenhavn 1849. Heri p. 26-27 om 'Eventyr for Børn' og om HCAs eget liv, der er som et eventyr.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12163
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Thalia: Fuglen i Pæretræet.

Angreb på Heiberg, der i sine Intelligensblade dadler H.C. Andersen for at kalde "Fuglen i Pæretræet" en Bagatel.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. december 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13663
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Liden Kirsten.

Goldschmidt: Nord og Syd. Bd. 3, 1850, pp. 205-07: "Dagbog 16. Februar": "Iaftes blev da endelig 'Liden Kirsten' opført ..."
"Ligesom Andersen blandt alle vore nulevende Digtere har det meest poetiske gemyt, saaledes er Hartmann vor meest nationale Componist ...". Thalia 16.2.1850.
Foromtale ... paa ugens Repertoire ..." Thalia 4.1.1850.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-733e)

Udgivet 16. februar 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12542
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Ole Lukøie opføres i Casino førstkommende Fredag.

Thalia foromtale af opførelsen af Ole Lukøie

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. februar 1850
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13730
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Kortfattet Dansk Litteraturhistorie især for Borger- og Pige-Skoler

Müller, S.C.: Kortfattet Dansk Litteraturhistorie især for Borger- og Pige-Skoler. Kjøbenhavn 1853. Heri p. 51: Kort biografi over "Skomagersønnen fra Odense, Professor H.C. Andersen ..."

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12142
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Fem Ungdomsaar. Digtninger af Wilhelm Karup.

Fem Ungdomsaar. Digtninger af Wilhelm Karup. Kjøbenhavn 1853. Heri p. 204 med tilhørende note p. 214 om "Fred med de Skjalde Tiden har skrinlagt" - eksempelvis 'Æventyrcomedieskriveren' H. C. Andersen.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12165
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Folkets Nisse. Dødsfald: Hr. Rasmussen.

Folkets Nisse , 137, sp 14-15. Dødsfald: Hr. Rasmussen.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. oktober 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12511
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

De forenede Staters Historie

Bancroft; George: De forenede Staters Historie, fra Opdagelsen af det americanske Fastland , oversat af Chr. Wulff. Kjøbenhavn 1854. H. C. Andersen har oversat versene [iflg. brev til Henriette Wulff Brev og til Christian Wulff Brev . [Bogeksemplaret fra SDUB bærer stemplet "Den Collinske Bogsamling".]

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1854
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12133
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Er Grunden god, saa er der godt at bygge,

Bfn 614, se: 614 Sang ved den fjerde danske Landmands-Forsamling, afholdt i Kjøbenhavn fra den 5te-9de October 1852, ved C. F. Linde, Kjøbenhavn 1851. Heri p. 365 gengivelse af HCAs sang afsunget ved Festmaaltidet i Casino.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1854
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12473
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Den nye Verden, en Dagbog i Breve,

skrevne paa en toaarig Reise i Nord-Amerika og paa Cuba af Frederikke Bremer. Bind I og II. Kjøbenhavn, Sally V. Salomon, 1855. Bind 2, pp. 122-142, brev fra Frederikke Bremer til H.C. Ørsted.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15534
[Informationer opdateret d. 4.12.2013]

Fastelavnsløier i Casino.

Folkets Nisse, Omtale af opførelsen af "Meer end Perler og Guld" - om en forulykket istransport.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. februar 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13588
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Et lille Indlæg.

Folkets Nisse, om "Mit Livs Eventyr".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. december 1855
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13587
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Thorvaldsen i Kjøbenhavn, 1839-44.

Thiele, J.M.: Thorvaldsen i Kjøbenhavn, 1839-44. Kjøbenhavn 1856. Omtale af HCA pp. 1-16 (om Thorvaldsens hjemkomst til København), 27-30 (HCAs digt 'Jason og Alexandertoget'), 32-33 (October bliver man Student), 81-82 (Thorvaldsens Statue af Pilatus var ikke korrekt klædt), 112-13 (Tegning af Thorvaldsen af Hymen og Amor), 120 (Oplæsning af 'Toppen og Boldten'), 238 (Thorvaldsens sidste Middag) og 243 (HCAs sang til Thorvaldsens kiste).

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1856
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12039
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Rejse igjennem Danmark

Bojesen, Maria: Rejse igjennem Danmark. Kjøbenhavn 1856, heri p. 898 omtale af HCAs liv og værk.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1856
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12148
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

Tidsskrift for Musik

Ree, Immanuel: "J.P.E. Hartmann" i Tidsskrift for Musik Nr. 2, 1857, sp. 7-12, biografisk artikel om Hartmann. Heri sp. 9 og 11 om HCA og Hartmanns "Ravnen" , "Maurerpigen" og "Liden Kirsten".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12144
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

H.C. Andersen i London.

Som et Exempel paa den store Popularitet, som H.C. Andersen ved sine Eventyr har vundet i England, kan det anføres, at Punch i et af sine sidste Nummere har et Billede, der forestiller ham omringet af en Klynge børn, og paa disses Vegne undersøger, hvad der mest passende kunde gjøres til hans Ære, naar han, som det ventes, kommer til England. Billedet er vel noget karrikeret, men paa den velvilligste Maade, og det ligner. Dagbladet 27.1.1857.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. januar 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13655
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Kongen drømmer.

Anm.: Dagbladet 25.5.1857; Fædrelandet, 25.-28.5.1857; Goldschmidt, Nord og Syd maj 1857: "I Løverdags Aftes gjenopførtes H. C. Andersens saakaldte romantiske Drama "Kongen drømmer". Opførelsen: 23.5.1857.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH A-666d, A-699ab, A-733f,)

Udgivet Maj 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12543
[Informationer opdateret d. 7.3.2012]

Professor H.C. Andersen har tiltraadt en Reise til England

for efter Indbydelse at opholde sig i nogen Tid hos Charles Dickens, der efterat have endt sin "lille Dorrit" tilbringer Sommeren paa et Landsted i Kent. Dagbladet 2.6.1857

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. juni 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13656
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Stoppenaale.

Folkets Nisse, sp. 11: H.C.Andersen drøfter i sin sidst udkomne Roman det brændende Spørgsmaal "at være elelr ikke at være".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. juli 1857
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13586
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Søgeord: Jørgen + Skjerk. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-150 151-200 201-210