Fra bibliografierne

Anmeldelse af Samlede Skrifter.

Det er i den senere Tid blevet mere og mere sdvanligt, at en Forfatter, saasnart han har vundet nogen Bermmelse, begynder at samle sine Vrker og besrger, som det hedder, en samlet Udgave. Imod denne Skik lader der sig en Del sige.
Vi skulle ikke lgge srdeles megen Vgt paa, at Mange have faaet de tidligere Udgaver kjre; det var igjennem dem, at Digteren vandt sin Bermmelse, og den Kjrlighed,man har knyttet til Indholdet, er gaaet over til den ydre Form; det er i alt Fald en Smagssag, skjnt vi godt kunne forstaae, at Flelsen berres ubehageligt ved at see hine Udgaver forsvinde eller i alt Fald kun fre et Eneboerliv paa Bibliothekerne. Denne Samlen har imidlertid tidt en skadelig Indflydelse paa Digteren selv. Han bringes let til at optage mindre gode eller vel endog forfeilede Sager for at complettere Samlingen. Det er jo meget ofte Tilflde, at Forldre elske mest netop deres vanskabte Brn, og det skulde vre en usdvanlig begavet og heldig Digter, i hvis Lod det ikke var faldet at bringe adskillige saadanne til Verden. Hvis de ikke vare blevne optagne i Samlingen, vilde deres egne Feil efterhaanden have slaaet dem ihjel, medens de nu faae en lngere Fremtid, end nskeligt, og derved ofte virke forstyrrende paa det Indtryk, Eftertiden sger at danne sig af Forfatterens Virksomhed.
De "samlede Vrker" indeholde en Opfordring for Publicum til at gjennemlse Forfatteren under Eet. Er det nu Tilfldet, at en Forfatter enten altid har skrevet i samme Genre eller i samme Tone, eller har visse gjennemgaaende Eiendommeligheder, som langtfra at stde, endogsaa behage i de enkelte Vrker, vil en fortsat, uafbrudt Lsning virke slappende, tilsidst kjedes man ved hvad der fr behagede. Vi skulle anfre et Exempel. Igjennem alle H.C. Andersens Productioner gaaer der en eiendommelig Naivitet, som tiltaler og vkker Deltagelse i hvert enkelt Vrk af ham; men man prve paa at gjennemlse de 22 vordende Bind af den samlede Udgave af hans Skrifter eller blot de allerede udkomne 14, og vi frygte meget for, at hint Indtryk ved Slutningen vil vre svkket.
Men, siger man, det beror jo paa Lseren selv, han kan lade vre, vlge et eller andet Stykke og lse det alene, uden Sammenhng med de andre. Ganske vist, det kan man; men for det Frste indeholder netop den Omstndighed, at det er en Samling, en Opfordring til det Modsatte, dernst er det ingelunde saaledes, at den chronologiske Orden er fulgt, og den maatte man vel fortrinsvis tage Hensyn til ved Valget; i flere af vore Forfatteres samlede Vrker er der ikke angivet Tiden for de enkelte Afdelinger, og man famler aldeles i Blinde, naar man ikke er Literairhistoriker ex professo [p fagets vegne] hvad den mindste Del af Publicum er. Saaledes findes hverken i Hverdagshistorierne eller i Heibergs poetiske Skrifter noget chronoligsk Datum. - - - -
Pr Fdrelandet, 11. November 1854.
Udgivet 11. november 1854
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17302
[Informationer opdateret d. 2.1.2013]