Dato: 16. november 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

345. Til Hennette Collin.

Basns ved Skjelskjr den 16 Nov: 1860.

Kjre Fru Collin!

iaftes fik jeg Deres venlige Brev, i Dag maa jeg paa Papiret igjen tale med Dem og allerfrst ret takke Dem og Deres Mand for alt det Venskab, al den Deeltagelse De saa rundelig giver mig; det er nu denne nye Huusleilighed, det at faae et hyggeligt Hjem for i Vinter, jeg har at tnke paa og tildeels allerede har plaget Dem med. Prisen De opgiver er umaadelig, fra 35 Rdlr til 60 Rdlr; for denne Sum maa jeg kunde boe i ethvert Hotel; jeg gaaer ud fra at jeg hos Anholms betalte maanedlig 18 Rdlr og da jeg ifjor Efteraar gjennem Avisen hrte paa Vrelser, oversteeg Leien for disse intetsteds 20 Rdlr maanedlig; Fordringerne iaar er mig derfor ubegribelige og sammenstillede med Udlandets ganske enorme. I Schweitz, i et godt Hotel, hvor man er i Pension har man Vrelse, Opvartning og sin gode Fde med Viin for 5 Frank ( 11 Mark Dansk) daglig, der er altsaa ingen Sammenligning; dog det hjelper ikke jeg her paa Papiret demonstrerer, men heller tager min Bestemmelse, denne er naturligviis, at jeg ved min Ankomst tager ind i et Hotel, bliver der en otte Dage og i den Tid seer mig om efter Huusleilighed. De foreslaaer mig at jeg skal tage ind i Hotellet paa Hjrnet af Garnisonspladsen og Toldbodgaden, mener endogsaa at jeg kan blive der for i Vinter og at jeg erholder to smukkeVrelser for 35 Rdlr maanedlig; her er nu ikke tale om at gaae ind paa dette, fr jeg veed og kjender til alle Fordele der ved; om jeg kan srge selv for Lys og Brndsel426, fre min egen Menage og dog have Fordelen af at boe i et Hotel ved at erholde hvad jeg ellers vil forlange. I Dag er Sprgsmaalet nu, da jeg ved min Ankomst til Byen vil tage ind i et Hotel, troer De da at jeg br vlge det paa Garnisonspladsen fremfor Hotel dAngleterre, dette sidste har rimelige Priser, ligger godt og har Sol, hvilken neppe findes paa Garnisonsplads Hotellet; i d'Angleterre kan jeg boe een Dag eller en Maaned, ligesom jeg vil og Beliggenheden er god; dersom De altsaa troer at jeg ligesaa billigt boer der, som paa Garnisonspladsen, vil De da i d Angleterre bestille et godt Vrelse til mig, ud til Torvet, enten i Stuen eller paa frste Sal, det leies i dagviis, men rimeligviis bliver jeg der denne Maaned ud, jeg antager at jeg overtager samme Fredag Formiddag den 23 November. Vil De da sprge om Prisen, og dersom jeg i kunde faae ved Siden af mit Vrelse et lille Sovkammer, altsaa rettere to smaa Vrelser ud til Gaden, saaledes som jeg veed der findes i Hotellet og disse to ikke daglig overstige een Rdlr, vil De da fra Fredag den 23 November, dersom jeg kommer den Dag, bestille samme; i alle Tilflde eet godt Vrelse. Herom, ligesom Prisen hrer jeg nok i et Brev sendt til Sor, I i nste Uge, hvor jeg da er hos Ingemanns; saa at jeg kan vide om jeg fra Banegaarden har at kjre til Garnisonspladsen eller til d'Angleterre. Nu kommer mit nste Andragende, vil De til Fredag have ladet indrykke i Avisen om en Leilighed paa to a tre Vrelser fra frste November, Leiligheden skal ligge paa Solsiden og den maa findes enten paa Kongens Nytorv, Garnisonspladsen, Nyhavn, (eller Kronprindsessegaden), der forlanges kogt Vand paa Maskine morgen og Aften, Prisen om Maaneden opgives. Har De saaledes ved min Ankomst en lille Samling Billetter til at sge efter, da er allerede en heel Deel gjort. Dette haaber jeg er nu tydeligt sat frem og De vil tilgive min Vidlftighed, og isr al den Uleilighed, jeg gjr Dem.

Da jeg den ellevte, strax efter min Ankomst til Basns, skrev Dem til, sendte jeg ogsaa et Brev til Ingemann, hos hvem jeg mldte mig nu paa Sndag og lovede da at blive hos ham til den flgende Onsdag morgen, da vilde jeg til Kjbenhavn; strax Dagen efter fik jeg igjen Svar fra ham, hvor meget han og hans Kone gldede sig til Besget og at de altsaa paa Sndag ventede mig, men med samme Post fik jeg Brev fra Grevinde Holstein paa Holsteinborg, om jeg dog fra Basns vilde komme til Holsteinborg og blive der et Par Dage; da jeg i Foraaret reiste ud, fik jeg fra Grevinden en lignende Indbydelse, men tog ikke imod den, nu kunde jeg derfor ikke sige nei, uagtet jeg hellere gik strax til Sor og kom snarest til Kjbenhavn; der er stor Sorg paa Holsteinborg, den stakkels attenaarige Wanda veed De har lidt og prvet Verdens Modgang, jeg har meget ondt af hende og det vil vre mig kjrt om jeg nogle Timer kunde lfte hendes Tanker fra den Prvelse vor Herre har sendt hende; jeg maa og vil tage til Holsteinborg, om kun to Dage. Jeg forandrede derfor min Reiseplan, og da jeg ikke ieblikkeligt kunde forlade Basns, (jeg havde netop sendt Vask til en Bondekone og ikke kunde have samme fr i Dag Fredag), blev jeg her og reiser imorgen: Lverdag til Holsteinborg, bliver der til Tirsdagmorgen og kjrer saa til Ingemann, hvem jeg har mldt om Forandringen; fra Sor reiser jeg derpaa427 ind til Kjbenhavn Fredag den 23de, med Morgentoget Efter at alt dette var ordnet fik jeg igaar fra Comiteen for Oprettelsen af en Buste for Hartmann en Indbydelse til at komme til Festen for Hartmann, der feires paa Mandag Aften Klokken 7 ude paa Skydebanen, men De indseer at jeg har maattet svare nei til Indbydelsen, i hvor venlig og velmeent samme er.–Altsaa, om Gud vil sees vi paa Fredag og jeg spiser til Middag hos Dem, at jeg kan begynde den frste Dag ret i Kreds af trofaste Venner. Gid at en nogenlunde mild og god Tid, isr inde i mig selv, maa rulle op ved Hjemkomsten Jeg har en uforklarlig Angest for denne Vinter, ja det er mig i de sidste Dage ofte som en Drm at jeg er i Hjemmet, maatte jeg kun ret fle at det er et Hjem. Besget i Odense, veed De, fik mig ret veemodig og disse Dage paa Basns virke ikke oplivende, her er uendelig stille, vi see Ingen og jeg besger Ingen; den meeste Tid tilbringer jeg ene oppe i min Stue, men har da her, frste Gang paa hele Reisen, bestilt Noget, skrevet en Historie om Bispen paa Brglum Kloster og hans Frnde. Min Musa har igjen besgt mig i det jeg betraadte Hjemmets Grund; men en Forstemthed, en Bedrvelse og Lede har hele Tiden hngt ved mig, den vil ikke lftes ved Besget paa Holsteinborg, jeg tnker mig ikke i livlig og levende Omgivelse fr hos Ingemann og glder mig virkelig dertil. I den frste danske Avis jeg saae, netop nu ved min Ankomst, lste jeg at Hr Karup holdt folkelige Foredrag og netop i Mandags foredrog han om H. C. Andersens Levnet, det var virkeligt som om jeg fik en vaad Klud om Halsen i det jeg kom hjem; Karup der korsarmssig har skrevet om mig, holder Foredrag over mig, det maa da blive i den tidlige[re] Stiil; det var nok til at give mit slette Humeur Tilen; senere har jeg seet at han har lst om Holbergs Levnet, fortalt af denne selv og jeg slutter nu at det ikke er saa ildemeent, som jeg tnkte, men virkeligt et Slags Foredrag.–Hils hjerteligt Deres Mand og Brn, bring Deres Svigerfader og hele Familien min kjrlige Hilsen; til Fru Ingeborg Drevsen skrev jeg i forgaars, hun har lnge ikke faaet Brev fra mig, men hun har da ogsaa kun een eneste Gang, i et halvt Aar skrevet mig til; det var mig srdeles kjrt om Jonna endnu var i Byen naar jeg kom, men det er hun vist ikke, hils hende fra mig. Og nu lev vel! tak for al Deres Godhed og Venskab, gid at vi sees i Glde og for at gaae gode og ikke onde Dage imde!

Hjerteligst

H. C. Andersen.

E. S

Fru Scavenius og Luzia sende venlige Hilsener!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost