Dato: 12. november 1860
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

344. Fra Henriette Collin.

Kjbh den 12te Novb [1860].

Det er rart at vide Dem saa nr kjere Andersen og det var mig en fornielig Overraskelse at see Deres Brev dateret Basns den 11'ndash;da jeg neppe troede at De kunne have reist saa hurtigt gjennem Tyskland hvor De har saa mange Venner'ndash;Deres Stemning i Odense kan jeg godt forstaae, det var jo blevet Anderledens hvis Deres Komme havde vret forud anmeldt og hvad reportene herhjemme angaaer saa veed De nok at de altid staae frdige, byggede af Deres Venners Hjertestraae og om ad Usynlige dog solidere end de mange synlige der bydes Dem Ins Fremde–Alt er uforandret i Hjemmet og De vil med Guds Hjelp finde det saaledes naar De kommer.–Med Hensyn til logis saa skal jeg gjre som De nsker og stte det i Avisen, men De svarer mig intet paa mine ret praktiske Bemrkninger med Hensyn til Deres Forplaning og jeg finder det aldeles ndvendig at De boer et Sted hvor De kan faae Alt hvad De nsker med Undtagelse af Middagsmad, og dette findes vanskeligt i en Families ligesom en Familie ndig leier Vrelser ud paa saa kort Tid da De dog til Foraaret atter reiser ud.–Alt dette kan vi tale om og jeg har adskillige Forslag at gjre Dem i den Retning'ndash;I Hotel garni i Bredgade koster 3 Vrelser paa 1ste Sal 50 a 60 om Maaneden! og det er jo forfrdeligt'ndash;Ved siden af os er en nt mbleret 1ste Sal paa 3 Vrelser til 30 om Maaneden og der kan De ogsaa faae Alt'ndash;men det er uvist om den bliver ledig til Decbr og saa er det mod Nord'ndash;

Mit Raad er nu kjere Andersen[,] flyt ind paa Hjrnet af Garnisonspladsen og Toldbodgaden'ndash;hvad det koster for en kort Tid er jo ligegyldigt'ndash;men lad mig vide om jeg skal bestille Vrelse til Dem der, eller hvis det er optaget'ndash;hvor da?–Naar De saa er hjemmesaa gaaer vi paa Opdagelser og lgger Planer og saa faaer De nok et godt og hyggeligt Hjem'ndash;En fornuftig Sparsomlighed er jo altid rigtig'ndash;men'ndash;naa ja det kan vnte til De kommer'ndash;Jeg er jo ikke betnkt i Testamentet, saa jeg veed ikke hvorfor jeg skulle tilraade saamegen Hensyn?Tagen til Pungen, de smaae Ordener som jeg saavist haaber skulle tilfalde mig, kan vel nok bevares.–

Edvard er i Aften ude hos Fru Heiberg for at hjelpe hende noget med Ordningen af Heibergs Bger og Papirer, der skal vre mange interessante Ting.–Man siger at Fru H i Slutningen af denne Maaned vil optrde som Marie Stuart[.] Jeg kan ikke ret tnke mig om Stykket i vor Tid kan glde og tiltale Publicum'ndash;troer De? Jonna er for Tiden i Byen, hun har det godt og beder Dem hilse lige som hele Slgten.–Og hermed Gud befalet kjere Andersen, jeg glder mig meget til atter at see Dem og vil De i vort oprigtige og uforandrede Venskab tage Erstatning for Sydens Varrne og Herlighed, saa veed De at De altid finder i den hos Edvard og hos Deres

hengivne

Jette C.

Min Hilsen til Deres elskvrdige Vertinde'ndash;

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost