Dato: 28. august 1836
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sore d 28 August 1836.

Kjre Andersen!

Tak for det venlige Besg og begge Smaabrevene! Det var baade min Kone og mig, som alt lnge tilforn, hjertelig kjrt at see Dem og at hre Noget af hvad De lever og rres i. Begyndelsen af den nye Roman huede os srdeles godt, og det samme var Tilfldet med Hauch, i hvem De, som i os, har en sand Ven her i Sor. At De flte Dem hjemlig tilmode i vor klosterstille Skoveensomhed, lader mig formode, at De maaskee ogsaa engang vil kunne slaae Dem til Ro i vort vakkre egruppeland, naar De har faaet saa Meget af den vrige Verdens Deilighed ind i Sands og Sind, som De behver, for ikke at lnges efter den fremmede Natur; og hvad Kulden angaaer, saa har nu jo 3 Maaneders Erfaring lrt Dem, at Supplementet for Hovedmanglen i vort Klima er en - Uldtrie. Uld er ligesaa ndvendig for en Digterkrop i Norden, som Uafhngighed af Aura popularis for den Digtersjl, der her selvstndig vil gaae sin egen Vei, uden aandelig at fryse og fle sig fremmed i Fdrelandet. De milde Vindpust fra fremmede Lande kan undertiden vre ret forfriskende ogsaa for vor aandelige Plantning; men jo ldre man bliver, jo mindre bryder man sig om alt Slags Vind og Veir udenfra, naar man kun har rigtigt Solskin forinden. Derved forstaaer jeg dog ikke det blot rolig-idylliske, som man maaskee kunde staae Fare for at falde i Svn ved, men det, der selv glimter over Vulkaner og oprrte Verdenshave, men har sit Udspring fra det Universets Synspunkt, hvorfra selv Planeternes skjve Gang bliver lige. God Lykke og frit Mod til det nye Arbeide! Lad Dem hverken forstyrre af Andres eller egne Reflexioner eller ngstelig Beregning af hvad Tidsaanden nu synes at krve eller ikke! Det er jo netop det Herlige ved enhver sand Genius i Tiden, at den som Trkfuglen flyver forud for Vaaren med en kommende Tids Prophetier i sit Bryst. Venligst Hilsen og Tak for Sidst baade fra min Kone og Deres

hjertelig hengivne Ingemann

De Engblomster, De samlede her, har skudt Rod i Glasset og voxe nu i vor Have. De var grebet med en lykkelig Haand. Samme Lykke spaaer jeg Dem med adskillige andre Urtekoste, der har skudt Rod og voxe smukt rundt om i de poetiske Haver.

[Udskrift:] S.T. Hr H.C. Andersen i Kjbenhavn Nyhavn Charlottenborg- Siden N: 280. 2den Sal frit

Tekst fra: H.C. Andersens Hus