Dato: 11. september 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Geneve den 11 September 1860

Kjre Ven!

Tak og atter Tak fordi De vederqvger mig med Brev! Hvor det dog er deeltagende og kjrligt af Dem! jeg har i den sidste Tid slet ikke flt mig glad og veltilmode, en uvis Svve n mellem at reise og ikke reise til Italien, satte, mig i nerveus Tilstand, jeg kan ikke holde mig oppe i politisk Dning og den Bevgelse som nu gjennembruser Italien er ikke for mig til at leve for dens Natur og Kunstherligheder; Alle raade mig fra at tage til Rom, som var Maalet for min Reise, det var min gladeste Tanke, at kunne vre der Vinteren over! jeg har, saaledes som Sagerne staae, opgivet Reisen til et andet roligere Aar, om Gud vil jeg lever og har Kraft og Lyst til Reisen. Men kan jeg ikke komme til Rom, da ligger det nrmest, at / vende hjem til Kjbenhavn; jeg kan ikke Sprog nok til at besge Spanien og meer og meer fler jeg at det er mig en Trang at leve med mennesker og forstaae dem. Paris har aldrig ret holdt mig, der har jeg ikke som i London kunnet fste Rod og i Tydskland vil jeg ikke tilbringe Vinteren, altsaa hjemad, jeg vil nske at mine Venner deler min Anskuelse heri. - Jeg tnker da om 6. a 8 Uger at sidde ved Deres Side i Parquettet. og formoder at ligeledes min Plads som deres Substitut i Juryen, staaer mig aaben. Hvad Udbytte for Theatret jeg bringer hjem, da skulde dette vre et Stykke af Oscar von Radwitz, hvilket gjr stor Lykke og har srdeles tiltalt mig. Jeg lovede Excellensen Tillisch at faae det og overstte det; jeg har ogsaa skrevet til Forfatteren, der om Vinteren lever paa sit Fdrene=Slot i Oberfranken, / men han er i Sommer rimeligviis paa Reise, mit Brev har ikke naaet ham eller hans Svar endnu ikke naaet mig. Vil De sige Excellensen at jeg tnker derpaa og De vil i vrigt bringe ham min rbdige hjertelige Hilsen. De veed at vi mdtes her i Schweitz og var en halvanden Times tid sammen. Jeg er for ieblikket i Pension hos Madam Achard, een af de meest anseete Pensioner i Schweitz, her er flere engelske og amerikanske Familier, ja endog en ung russisk Prinds med sine Brn, altsaa bedste Selskab; man er Alle hist opmrksomme mod mig; mine Skrifter ligge i Stuerne rundt om i engelske franske og tydske Oversttelser, der lses hit her af disse og citeres;kan jeg forlange mere? Genfs ldste Poet den gamle Petit-Senn Forfatter til Bluettes et Boutades gjorde forleden en stor Middag for mig og var saa livlig og moersom, sang sine Viser og talte dernst med megen Varme om Rantzau-Breitenburg, som han havde / kjendt under dennes Ophold her i Geneve. Imorgen har Digteren Blanvallet arangeret for mig en Tour i Bjergene, hvor et Par Familier tage med. Professorerne, nsten Alle her, have viist mig stor Opmrksomhed, jeg er overrasket over hvor kjendt og afholdt mine Skrifter er her mellem fransktalendeGenfs frste Boghandler Cherbuliez staaer i Afhandling med en Overstter om at udgive paa Fransk mine sidste i Engeland saa vel modtagne Historier og under Alt dette har dog i den sidste Tid, som sagt, mit Sind uforklarlig vret saa nedtrykt, saa forunderligt betaget, at der i sandhed har vret ieblikke, jeg flte mig ddsbedrvet, saa sygeligt var mit hele Nervesystem, frst i Dag da jeg er enig med mig selvom Hjemreise lfter Sindet sig og De faaer denne Brevdue, der skal sige Dem hvor varmt jeg hnger ved Dem, De min trofaste Ven fra de tidlige tunge Aar, da det var halv en taablig Drm kun, al den Lykke og Hder jeg dog har fundet og vundet, ikke blot hjemme, men i den / vide Verden. Gld mig med et Brev endnu og send det til "Basel poste restante. - Hils paa det hjerteligste Deres Kone, Snner og Dttre! det maa have vret en Glde for Deres Sn, i sin unge Alder, og i et Udbytte for sin Videnskab at see et Stykke af det skjnne Spanien, dersom han her havde Tid til at see sig lidt om og hans Tanke ikke altid ganske har vret "paa hiere Steder" Lad mig vide lidt om Hedts Virksomhed, om han trder op, eller hvorledes hans Krfter blive anvendte denne Vinter; lad mig hre lidt om hvad Hertz har sjunger ved Heibergs Grav; hvem tnker man faaer hans Plads? har Biskop Martensen holdt Talen over Heiberg, fer den udkommet? ja jeg har hundred Sprgsmaal, og selvom De kjre Ven, er nok saa elskvrdig en Brevskriver, jeg faaer dog intet Svar tidligere end om otte Dage. Mine Venner, tnker jeg ere enige med mig, at det er rigtigst jeg overvintrer hjemme og jeg haaber at see milde ine og fulde / Hjerteslag, til Erstatning for romersk Natur og Udlandets Hyldest og sndagskldte Tiltale. Husk Excellensen Tillisch paa den nye Barselstue eller Kongen drmmer, dersom der er Brug for et saadant lille Stykke. De veed da at Hartmann har paa ny gjennemkomponeret Ravnen, hvor jeg har forandret Dialogen til Recitativ; jeg troer at den er saavidt at den i Vinter kan bringes.paa Scenen, jeg lover mig megen Glde for Hartmann, af dette hans Arbeide. Seer De i Theatret mine to unge varme Venner Scharf og Eckhardt, da hils dem, jeg veed de bliver forniede ved at hre om min Hjemkomst! Og nu Gud glde og velsigne Dem og Deres. Det er vidunderligt nsten, den ungdomskraft Deres Musa har! hils hende og lad hende sige til min Musa at hun maa snart tage sig lidt af Deres hjerteligt hengivne H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus