Dato: 12. juli 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Lindau 12 Juli l860

Kjre Ven!

Tak for Deres rige, hjertelige Brev! det er lst mere end een Gang og med Tankerne var jeg da ret levende hjemme, sad i Deres Stue

hos Dem og Deres; tak fordi De skrev og var saa elskvrdig at give Fortsttelsen. Efter de interessante Dage for mig i Rendsborg, bliver i Munchen mig meest minderigt Samlivet med Kaulbach, nsten daglig saae vi hinanden, udtalte os ret; han arbeider paa et storartet Billede "Slaget ved Salamis;" mit Eventyr "Engelen" har han udfrt og snart vil De see det i Kobberstik; til "Dyndkongens Datter", vil han vist give et Billed; Eiendommeligst af Alt er Passionsskuespillet i Oberammergau, det alene var iaar en Reise vrd; jeg tog fra Munchen til Nurnberg over Sen og videre gjennem Murnau. / Kun de i Menigheden der staae pletfri kunne udfre de hellige Passions Roller, det er en religis Handling, meer end et Skuespil det Hele. Jeg havde troet at det vilde forarge mig at see Christus udfres af et Menneske, men her var det en Mand, saa gjennemtrngt af Tro, saa lidt tnkende paa et Publicum; ingen Skuespiller selv den strste kunde gjre ham det efter, det var Indtrykket paa mig og paa Alle. Fr hver Forestilling tager han Sacramentet og efter Forestillingen er han ikke i stand til at see eller tale med nogen men gaaer ud i Eensomhed. Det var en srdeles smuk ung Trskjrer Schauer der udfrte Christus. Forestillingen begyndte Klokken 8 om Morgenen men allerede halv otte maatte hver Tilskuer indtage sin Plads og med Hvile kun af een Time sad vi der saaledes fra halv otte til halv 6 om Aftenen, og uden at blive trt, dertil var en for riig Afvexling; vist 600 Personer tage Deel i Handlingen. Chorfrerne og Choret, alle Bnder og Bnderpiger, udfrte hver deres Parti med en forbausende Niagtighed, Recitativ og Slvsang. Bnder spillede / i Orchestret. Det Hele under aaben Himmel, Scenen selv inddeelt i tre Dele, et stort Theater for levende Billeder, det begrndsedes af to Huse med Altan, eet for Kaifas, eet for Pilatus og ved disse hver, en lang Gade og her vexlede Handlingen! Choret blev altid foran ved Orchestret og forklarede, trak sig derpaa bort bag de forreste Siler. Dragterne vare udmrkede og Alt kunstnerisk ordnet, hele Lidelses Historien blev ligesom illustreret med Tilsvarende Situationer af det gamle Testament, og det var forbausende hvor ubevgeligt og lnge de stode. Christi Korsfstelse var imidlertid alfor skrkkelig og at de knuuste Benene paa Rverne, og jage Spydet i Siden paa Christus, saa at Blodet fld, var uskjnt; men Indtoget i Jerusalem overgik Alt hvad man ellers seer paa et Theater. Det Hele gav et Billed af den romerske Tragedie under aaben Himmel, eller de indiske Forestillinger, f Ex Satietaler (?). Der var vist 6000 Tilskuere. Ef ter-Forestilling blev ganske stille i Byen, Folk droge bort, der var ingen Sviir eller Lystighed. Det var en hellig Fest./ Eduard Devriant har skrevet en interesant Bog herover: Passionsspillet i Oberammergau, den skulde De lse. Jeg giver,i disse Dage, et udfrligt Referat til Lose og Delbancos illustrerede Tidende, der vil De faae det mere levende end dette Brev har kunnet give. Jeg boede bedst af alle de Fremmede, der kom til Festen, Prsten optog mig i sit Huus, da jeg fra Munchen var anbefalet paa det Bedste.- Veiret har ivrigt vret meget slet, kulde og Regn, saa at jeg frst i Dag er kommet hertil Lindau;/ men haaber i overmorgen at vre i Brunnen ved Vierwaldstadtersen; derhen beder jeg at Breve til mig gaae indtil den 22de Juli, den 26de agter jeg at reise derfra og beder da, at dersom De vil glde mig med Brev efter den Tid da indtil 14 August at sende samme til Le Locle i Canton Neufschatel i Schweitz, ligesaa poste restante. Hils hjerteligst Deres Kone, Snner og Dttre. Fortl mig lidt om Theatret, hvad / De veed. Hvem er i mit Sted valgt til Supleant for Dem i Juryen? eller staaer min Plads mig aaben jeg sagde det til Tillisch! Gud maa vide om jeg i November, December kommer hjem til Kjbenhavn eller jeg skulde opnaae at tilbringe Vinteren i Rom; saaledes som Sagerne nu staae, raade Alle mig derfra. Man fortller, at Paven har ladet sprge i Bayern, om han der kunde finde et Asyl, dersom han maa forlade Rom og der tales om at Bamberg eller Wurtzburg staaer ham aabent. Een af de sidste Dage jeg var i Munchen fik jeg Indbydelse fra Hofraad Hanfstangel at sidde for ham, han tog min Photographie for "Zeitgenossen" og endnu aldrig er jeg blevet smukkere opfattet og fremstillet, end her Sollyset har givet mig, jeg blev overrasket ved det Billed, det er forunderligt smukt! at sligt kan komme ud af mit Ansigt! / det svver i Lighed mellem Schiller og Emil Devrient. Det kommer snart i Kunsthandelen. I Mnchen traf jeg sammen med Scharf og Eckhardt, de bleve der en Ugestid og ere nu i Wien. Hils hjerteligst Hedt. Jeg vil ret glde mig ved at hre, at han igjen trder op paa Scenen; "de deporteerte" kan da ikke gives uden ham, deri fandt jeg ham ganske fortrffelig, ligesom ogsaa i Deres "Thyra Bolxe". Vil De ikke nok sende Delbanco vedlagte lille Skrivelse, det er om Oberammergau, jeg vil han skal betids fra Leipzig faae Tegning af Scenen, da jeg ndigt river mit Exemplar itu. Seer De Nogle af vore flleds Venner eller Veninder, da hils og vr selv saa elskelig ret snart at glde mig med Brev. Deres hjerteligt hengivne H.C.Andersen.

Til

Hr Etatsraad J. Thiele!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus