Dato: 8. juli 1836
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 60. Fra Henriette Wulff. Hummeltofte830 d 8 July 1836.

Efter for omtrent 14 Dage siden at have modtaget Deres Brev lser jeg det igjen igjennem i Dag her i min landlige Rolighed, og det har gldet og moret mig meget, De er dog den originaleste Fyr af Verden! foruden meget Andet Fortreffeligt som jeg i dette jeblik ikke vil omtale, og at De bestandig paa Langs og tvrs taler om Italien og Lngsel derefter, er ogsaa gandske efter mit Sind, da jeg fler gandske det samme uden at kunde sige det saa smukt som De Signor poeta, men derfor fler jeg endnu maaske Lngsel og Savn strkere end det lykkelige Vsen der kan udtale sig. Tak nokengang kjre Andersen for Deres Brev, at jeg ikke svarede fr eller takkede, var fordi vi laae i Flytning herud og er nu frst kommet lidt i Orden og Roe, derfor skal det jeg frst tager mig for, vre at tale lidt til Dem, svare mig haaber jeg De gjr strax, da De veed det glder mig, og jeg veed hvor god De er og vil altid vre mod mig; da jeg unter uns ogsaa virkelig trnger til Deeltagelse og Adspredelse af mine Venner; vrre er det just ikke med Moder end det har vret i den senere Tid, men hun er dog langt fra Helbredelsen, og Lidelser har hun bestandig, saa De begriber at vi egentlig ere mismodige stemte, ja temmelig triste. Hun nyder Luften saa meget som muligt, naar Vejret tillader det, som jo kun er elendigt, koldt - ja ret et Hundevejer; her er ogsaa et af de Theama'er som jeg stemmer saa gandske overens med Dem i at variere paa alle mulige Maader, og jeg kan aldrig finde Ord hvori der er Dissonants og Quinter nok for at udtrykke hvor under al Critik jeg finder vores Clima; men De kan troe det er bestemt Skjersilden vi ere i her, for Synd begaaede et andet Steds, som fles ikke ved en overvttes Varme efter de catholske Prsters Mening; men - netop ved et Clima som vores. Her er ellers gandske net for at vre i dette Land saa flak som en Pandekage, og jeg glder mig ret til De kommer hjem og herud til os, vi skal da dygtig spadsere med Dem, bliver det snart? ja lad det blive snart venlige Ven som vores Ven Hertz siger. Lngselsfuld, begjrlig, nysgjerrig etc: etc: er jeg efter rigtig at vide hvad det er De skriver, om Dem selv siger De, Hvem er da Improvisatoren? hvem Otto Thostrup?831 - men det er ligemeget, alle gode Gange er tre, og jeg skal atter beundre Deres Opfindsomhed trder den kjre ego op i en tredie Person.832 Ja Andersen i alvorlig Alvor maae De forklare mig hvad det egentlig er De skriver thi jeg har ikke forstaaet Dem i Deres Brev; saa vidt jeg forstod bliver det en Roman, auch gut; men kommer der ikke snart nogen Poesie, jeg lnges ordentlig efter Noget som Deres Digte, de tolv Maaneder, Agnete; dog man maae ikke vrage men kjnt sige Tak for hvad man faaer. At De har skrevet til Collins om at rejse er jo gandske rigtig af Dem, jeg vil haabe at Collin ogsaa finder det, og finder han det frst, kan De jo strax pakke ind - hils la bella cara Italia! !

Apropos jeg kommer til at tnke paa Hr Hillerup833, er han ikke i Odense? seer De ham da hils ham fra mig og nsk ham alt godt. - Broder Christian staaer her ved min Side, jeg siger han skal skrive Dem et par Ord, men han vil ikke, da han troer det vilde blive altfor alvorlige Ord, da han er virkelig syg og hans dejlige lyse humeur er overtrukket med et mrkt Flor, som jeg haaber under bedre Omstndigheder skal drages bort, og han atter vre den Gamle; den kjre Christian opofrer alle sine Sjls og Legems Krfter til at pleje sin Moder, hans Bryst lider meget, og jeg er ret bekymret for ham. Han har overdraget mig paa det hjerteligste at bringe Dem hans Hilsen. Broder Peter er kommet hjem med Linieskibet834, nu desarmeres Skibet og om en otte Dage haabe vi at have ham her ude hos os. Fra Ludvig Mller skal jeg hilse Dem han besgte os for vi drog herud; og er som altid fornjet og tilfreds, Dem meget hengiven.

Adio caro mio. Vr glad og fornjet og gld Dem i Forvejen til Bekjendtskabet med den rde Nellike, Gudskelov De har ingen Nd i denne Slud og Kulde, De har skjnne Udsigter og Haab at opvarme Dem ved, naar De har Soelskind lad da en lille Straale falde paa Deres cara Sorella.

[I Marginen] Moder beder Dem hilse paa det venligste, il padre ogsaa. Skriv mig endelig et langt langt Brev til, og snart - ach bitte.

[ Udskrift] ST

Hr H: C: Andersen.

Add: ST Madame Iversen i Odense.

fr:

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost