Dato: 20. december 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

315. Til E. Collin.

Basns ved Skjelskjr den 20 December 1859.

Kjre Ven!

For en Timestid siden kom jeg her til Basns, hvor Alt er meget stille, Veiret dertil graat og da min Stemning trnger til at udtale sig skriver jeg strax og skriver til Dem; jeg havde ret tnkt at aande frit naar jeg kom fra Byen, bort fra Politik og alle smaa Rivninger, jeg var egentligt lftet op til et godt Humeur i den sidste Tid, men jeg er for ieblikket lidt ude af den gode Ligevgt. Jeg har altid, og her kan jeg sige: det forbandede Held altid at skulle lse og finde i Bger og Blade Alt hvad der vedrrer mig, eet Blad dog, har jeg aldrig seet i og det er Rigsdagstidenden, men saa skal Folk strax fortlle mig hvad der staaer i den. Allerede i forgaars nede i Sor kom Prsten Zeuthen og sagde, jeg seer af Rigsdagstidenden at Tscherning er Dem imod i Folkethinget, at De ikke faaer de 400 Rdlr der var til tnkt Dem. Nu maatte jeg naturligviis lse Bladet og fik om ikke just dette selv, saa et trykt Uddrag deraf, hvoraf jeg seer at virkelig Tscherning kuldkaster Indstillingen og at Hr Zahle idetmindste vil at man skal dele Tillget mellem mig og en Mand, der som Digter har virket for Tids Udviklingen her hjemme, det skal vre Claudius Rosenhof; jeg under ham alt Godt, men synes dog at det er slsomt at vi to som Digtere skulle nvnes sammen her i Danmark. Da Biskop Monrad talte til mig om, at jeg skulde stilles lige med Christian Winther, Hertz og Paludan-Mller, fyldte det mig ikke stort, men nu Sagen kom vissere frem, begyndte jeg dog at glde mig, fle mig endnu mere sikkret og tryg for min Fremtid, jeg vilde nu med 1000 Rdlr og hvad jeg selv erhvervede, have kunnet frt et sorgfrit virksomt Liv; jeg havde da fuldkommen nok som ene Menneske; nu kan jeg ikke skjule at det rgrer mig, at man ikke finder mig den samme Understttelse vrd, som de tre Ovennvnte, og endelig at jeg drages sammen med Claudius Rosenhof; imorges da jeg ved Sor steeg paa Jernbanen, bragte Postbudet mig et Brev fra Kjbenhavn, det var seer jeg med Fodposten sendt til Deres Fader, som har vret saa god at skikke det til mig, dette Brev har i og for sig ikke Noget at betyde, men i min Stemning blev jeg just ikke opklaret, det var noget Vrvl fra en Bssemager, der ikke har forstaaet Historien fra Klitterne og seer kun Ulykke paa Ulykke, ligesom i Wildts Romaner; Mennesket har ikke forstaaet hvorfor jeg har opstillet disse, hvad Lyst og Godt der kommer som Resultat derfra; og saa ender Brevet med et Digt til Claudius Rosenhof, uden nogen Forbindelse; Vrvl det Hele.

Tilgiv nu at jeg giver Dem alt dette, men jeg har Ingen jeg kan udtale mig her for og uagtet De ikke kan svare paa det, saa er det dog at faae lidt Luft naar det kommer paa Papiret. Det er ret kjedeligt at Monrad, som indstillede mig, reiste bort, deri ligger Svagheden ved min Sag.–

Nu da jeg saaledes er opfyldt af Formue Tanker, forstaaer De vel bedst at jeg lnges efter at hre hvad jeg er i Besiddelse af, hele min Formue ved Aarets Ende, iberegnet de 400 Rdlr jeg bragte Dem forleden.–Naar De, efter Lfte, er saa venlig at nedskrive mig dette, tjen mig da i, at udpege hvor meget jeg aarlig har i Renter af det som staaer fast, at jeg deraf kan see hvor meget389 mit Aarlige med de 600 tilstaaede Rdlr er, at jeg har. Det er saa temmeligt min Bestemmelse i nste Aar at reise bort og blive et heelt Aar ude, dog Fred og Ro, Midlerne ikke at forglemme, udfordres.–

Ingemann og hans Kone fandt jeg sunde og glade; paa Academiet opfrte Eleverne Eventyr paa Fodreisen, jeg saae deraf to Acter; en Sn af den afdde Saint Aubin udfrte den muntre unge Pige i Stykket og saae meget smuk ud.–Det var srdeles koldt hos Ingemanns, her paa Basns ere Vrelserne mere varme, her har jeg igjen mine to smukke Vrelser ud til Sen, men jeg har endnu ikke seet den siden jeg kom, saadan en Taage er det. Hils Deres Kone, samt Louise og Jonas! Gldelig Juul, tak for det hengaaede gamle Aar. Deres trofast hengivne

H. C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost