Dato: 9. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Nørre-Vosborg (i Ringsted-Holstebro-Egnen).

Den 9 Juli 1859.

Kjære Etatsraad Drevsen!

Ret kundejeg ønske at De med mlg nød disse smukke Dage paa Nørre-Vosborg. Denne er en meget gammel Gaard med Grave og høie Volde; her boe rigtige danske Hjerter, i forgaars feiredes her Slaget ved Frederica, sex af Gaardens Karle, som der vare med, tilbragte nu Aftenen inde hos os! Danebrogen vaiede, Skaaler for Danmark, Soldaterne & bleve udbragte, og da man tilsidst gjerne vilde høre mig læse et Eventyr læste jeg: "Holger Danske". Igaar kjørte jeg til Vesterhavet; vi vare tre Vogne fra Nørre-Vosborg, fra hvert vaiede Danebrogen og der blev sjunget, (ogsaa et Par af mine Viser, som "Den Frivillige" og "Danmark mit Fæd­reland".) - Flagene bleve plantede paa Klitterne, og der blev opslaaet et stort Telt hvor vi levede godt, / flere Præster og Lærere fra Landbo-Høi­skolen her i Egnen vare stævnede til Møde. Det var smukt Veir og Bølgerne sloge høit op paa Stranden; da vi, efter at have været her i fem Timer, kjørte hjem, toge vi, omtrent to Bøsseskud fra Klitterne, ind til Præ­sten i Huusby; det var een af de smukkeste Præstegaarde jeg har seet, saa pyntelig og hyggelig, dertil en stor meget herlig Have, med høie Træer, lune Gange og en Myldren af Roser, det var som gik man ovre i Sjælland og var dog knap en halv Miil fra Vesterhavet. Jeg er saaledes i høi Grad blevet overrasket ved at see hvor opdyrket og beboet hele den Deel af Vestjylland er, det jeg har seet; jeg tænkte at paa den anden Side af Silke­borg var kun meest Sand og Hede, ingenlunde, her er gode Marker, uen­delig mange Huse, der hos os [overstr: hjemme] kaldes Gaarde, smukke Haver ved hver / Præstegaard; Enge og gode Tørvemoser har jeg seet; og nu som sagt næsten lige ind under Klitterne beplantet og dyrket, Landet har, sige de herovre, faaet et mærkeligt Opsving i de sidste Aar. - Idag skal jeg med Etatsraad Tang ud at besøge nogle af hans Gaardmænd, imorgen er her, for min Skyld, stort Selskab, over 100 Mennesker, ogsaa Bønder, paa Tirsdag tage vi til Bovbjerg og Torsdag eller Fredag reiser jeg over Lemvig til Thisted. Vil De imidlertid bede Deres Svigerfader om at Breve indtil videre, søge mig i "Aalborg". Vinden herovre er imidlertid meget skarp, al Huden næsten, er gaaet af min Næse, igaar Aftes, vi kom først hjem ved Midnat, men jeg svøber hele Ansigtet, paa Øinene nær, ind i Tørklæder. Hils Jette Pedersen: at jeg i Herning besøgte som, Byens Mærkelighed, det Huus hun har boet i. Jeg sov i Kroen, hvor der var varmt, net og billigt. Hils Deres Kone, alle Sønnerne, (Einard skylder mig Brev) og glem ikke Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:] Høivelbaaren Hr. Etatsraad A. Drevsen Amaliegade.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 594-97)