Dato: 28. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

308. Til E. Collin.

Silkeborg den 28 Juni 1859.

Kjre Ven!

Tak for Penge-Opgivelsen og de venlige Par Ord som fulgte med, ligesaa Deres Frue Tak for den korte Skrivelse, som lovede at blive fortsat, jeg har foruden dette Tegn paa at jeg erindres af Familien, ikke seet Brev fra nogen Anden, veed aldeles Intet hvorledes man levet, og tumler sig uagtet jeg i det Hele har skrevet sex Breve i denne Maaned ene og alene til den store Kreds der. Nu har jeg allerede vret over en Uge paa Silkeborg og bliver her denne Uge ud, frst i forgaars kom Drevsen hjem fra Kjbenhavn, saa at jeg har gaaet lidt eensom386, dog Egnen selv her tt ved, og lngere er jeg ikke kommet, er meget smuk, Byen har betydeligt taget sig op og det nye Raadhuus seer prgtigt ud, det er med Taarn og i gothisk Stiil; her komme mange Fremmede, det vil sige Danske, for at see den nye franske Maade at lave Trv paa, som M. Drevsen har indfrt, Trven bliver som den var Steenkul, glder og holder sig; det var mig ganske interessant at see; de gamle henlagte Trvemoser blive nu paa ny gjennemgravede, man gaaer favnedybt og faaer et rigt Udbytte. En ny, paa Silkeborg opfundet Maskine til at gjre Brev-Convelutter, er meget vel udtnkte Drevsen er dog en srdeles driftig Mand af stor Dygtighed og Iver!–Hvorledes staaer det sig egentligt med Koppe-Epidemien? Aviserne mlde saa lidt og her snakkes saa forfrdeligt, mon jeg skulde lade mig revaccinere. Det er vel en 14 a 16 Aar siden jeg blev det sidst. Fra Weimar fik jeg forleden Dag Brev, Storhertugen var meget overvldet af Sorg i det hans kjre nst ltste Datter var dd, og nu lser jeg i Avisen at netop samme Dag, som jeg fik hans Brev har han mistet sin Moder, den fortrdelige gamle Storhertuginde, en Sster til den afdde Keiser af Rusland; han holdt uendelig meget af denne Moder veed jeg og dette at miste Datter og Moder omtrent i en Uge maa have rystet hans varme Hjerte meget. Jeg har skrevet et Par Ord til ham, men just disse, da de skulde udtale min inderlige Deeltagelse, vilde jeg ndig skulde ved feilagtige Artikler og Endelser faae et andet Udseende end det mit Hjerte fler, derfor sender jeg det til Deres Beskyttelse, vil De give mig det'ndash;men snarest'ndash;her til Silkeborg, i en god tydsk Gjengivelse. Vil De ikke nok? og saa faaer jeg vel et Par Ord til om Familien og om Kopperne.–Fru Serre er ganske fortvivlet over at jeg ikke lover at komme iaar til Maxen, hun overtaler mig srligt at ende Jyllands Farten der, nu, det kan jeg tnke over. De franske Vaaben gaae jo fremad med Seier, men alle de ulykkelige Mennesker, som lemlstes og falde, det er jo forfrdeligt!–

Jonas skal vel nu snart op til Examen? Hvorledes har han det! hils ham, ligesom ogsaa Louise og Deres Kone. Gamle Fru Bindesbl er her i denne Tid hos Snnen; han er den samme, runde, fede leende Mand, som fr!– Her er nu i Byen en Boghandler, om et Par Uger faae de her Brev-Papir med Silkeborg i Prospect.–I Dag er General Oxholm og et Par Andre her i Besg for at see Drevsens Trvemose.

Lev hjertelig vel! Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen