Dato: 12. oktober 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 12 October 1858

Kjære Ven!

Det har i den sidste Tid ret fyldt og betaget mig, Efterretningen om Dampskibet Austria, der den første September gik fra Hamborg til Ny York og, som De nok har læst om er brændt op paa Havet, omtrent et Døgns Reise fra America. Frøken Henriette Wulff, Datter af Admiral Wulff, var med; De veed at jeg fra min tidligste Ungdom kjendte hende, kom i hendes Forældres Huus, og havde i hende til de sidste Dage en tro, søsterlig Veninde; De har seet hende, det lille forkuede Legeme omfattede en stor og stærk / Aand; forrige Gang hun var i Amerika døde Broderen der af guul Feber, forladt og ene maatte hun gjøre Reisen her hjem; her havde hun det just ikke saa godt, hendes Hu stod til det ny Verdens Land, hvor Broderen havde sin Grav og hun mange Venner; Markus Spring, som De vist kjender fra Frøken Bræmers Bog om Amerika, havde megen Deeltagelse for Frøken Wulff og ventede med sin Kone paa hende. Fra Engeland har hun paa Udreisen skrevet hjem til sin Søster Fru Kock at der var 36 Damer paa første Plads i "Austria, dertil ligesaa mange Herrer, samt Børn, ja Pattebørn, "det er som en heel Ammestue, / her er overfyldt, men det faaer vel Ende." - De havde en Deel Udvandrere ombord, der var nok over 500 Mennesker i det Hele. Den 13 September har andre Skibe seet det brændende Fartøi i fuld Fart, 68 Mennesker ere frelst veed man og mellem disse 6 Fruentimmer, men at hun skulde være mellem disse sex er jo utrolig, hun det lille, svagelige Menneske, der ombord ikke havde Een Eneste der tog sig af hende. Det er grueligt at tænke sig hendes sidste forladte Øieblik, hvad har hun ikke udstaaet, før Døden endte den rædsomme Tilværelse. Hendes Søster er uendelig bedrøvet, jeg overvældes ideligt af Billedet / af hende, hvor hun bleg, grædende og fortvivlet, synes jeg, kaster sig i Havet. Veiret har dertil været haardt læser jeg; Ulykken har været overvældende, rædsom. Jeg maatte dog skrive dette Par Ord til Dem og Deres Kone, i det at jeg ganske er opfyldt heraf. Hils Boyesens og hver som venligt tænke paa mig! Tak for det lille Brev De nyligt glædede mig med. Deres Kone haaber jeg gaaer stadigt fremad i velbefindende.

Deres hjerteligt hengivne H.C. Andersen

Til Conferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 516-19)