Dato: 8. september 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 8 Sept. 1858 Kjære Fru Scavenius!

Samtidig med dette Brev tænker jeg mig at De og Deres komme til det venlige Basnæs. Velkommen! gid at de Alle friske og glade træde ind i det hyggelige Hjem. Jeg har,som De vist veed, været slemt plaget med legemlig Liden, hele den sidste Maaned i Udlandet, jeg har lidt meget af en Byld under høiere Arm, ja jeg maatte endogsaa paa Glorup, de faae Dage jeg var der, ganske holde mig inde og havde saaledes endnu paa femte Uge stor Pine. Nu haaber jeg at denne Prøvelse er overstaaet. Saa gjerne var jeg taget til Føhr, om kun to Dage der at see og tale med Dem, det var en Lyst, en Tanke som særligt beskræftigede mig, men jeg maatte opgive den, eftersom jeg den Gang var saa forpiint. Da jeg fra Glorup tog til Sorø, hvor man ventede mig for at blive et Par Dage, fandt jeg ved min Ankomst der, Fru Ingemann døende, Lægen sagde at det vilde vise sig denne Nat om det denne Gang blev Døden; jeg sov ikke, det var en pinlig Nat, men det slog om med Sygdommen til Bedring, og nu er Fru Ingemann, saa temmelig rask igjen, men jeg tog afsted Morgenen efter at jeg var kommet, og maatte altsaa, da mine Værelsder ikke til den Dag var istand, tage ind i Hotel Phønix, saa at Deres Naade seer at Hjemfart og Hjemkomst ikke denne Gang have stillet sig saa behagelige som de tidligere Sommere hvor jeg lagde Hjemveien over Basnæs. Jeg længes nu meget efter snart at høre et Par Ord fra dem, vide hvorledes De selv, Luzia og hele Kredsen har det, om De er tilfreds med Opholdet paa Føhr. Fru Collin har fortalt mig at hun havde megen Glæde og Nydelse ved at komme til at kjende Dem, hun har bedet mig vedlægge hendes venlige Hilsen. Fru Serre glæder sig særdeles til at gjøre deres Bekjendtskab i Danmark eller Tydskland, i hendes Hjem saae jeg oftere Fru Grevinde Moltke Hvittfeldt, hos hvem jeg med Fru Serre ogsaa tilbragte en meget behagelig Aften. - Veiret er saa smukt, en god Eftersommer, haaber jeg, vi have i vente og særligt glæder jeg mig til at see Dem kjære Fru Scavenius og alle de Øine som see mildt til mig paa det smukke Basnæs! Hils dem hver især og lad mig snart høre fra Dem. Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus