Dato: 16. juni 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 429. Fra H. C. Andersen.

Sorø den 16 Juni 1858.

Min trofaste søsterlige Veninde!

Før jeg endnu forlader Sjælland maa De have denne Hilsen fra mig; De faaer vel Brevet her imorgen Formiddag, før jeg Klokken henimod elleve gaaer ombord i Korsøer og seiler til Flensborg hvor jeg er om Aftenen, ved det Lag, Klokken 8. Det var mig tungt, ganske anderledes end De vistnok anede, at sige Dem Lev vel, uagtet jeg har den fulde Forvisning, at vi her i denne Verden, endnu flere Gange skulle mødes.3591) Det at De saa forunderligt ene flakker om i Verden synes mig saa ængsteligt, jeg løber lidt stærk med Phantasien om i Muelighedernes Rige; selv har jeg ved denne Reises Begyndelse, den jeg

tiltræder, en ganske ilde Stemning, tager ikke fornøiet bort, freidig og munter og hvorfor - ja det ligger i min Phantasie og denne har faaet sit Holdepunkt ved den lille Ting at i mit Pas som den preusiske Minister har viseret, har denne skrevet Datoen feil og derpaa rettet den til den rigtige: »den 14 Juni«, men Rettelse i et Pas, selv kun en Dato, er mig en Feil, jeg viiste det til Grimur Thomsen, der blev stødt over at jeg kunde bryde mig om det, og min Ven Etatsraad Skrikke,3592) søgte jeg derfor strax og han sagde ligesaa at det var ingen Ting og saa­dant »Ingenting«, kan forstyrre mit Sind. Mon andre Mennesker ere pla­gede med en saa pirrelig Natur? - Nu maa jeg lade staae til, men De seer hvorledes det beskjæftiger mig, at jeg selv her i Brevet maa udbrede mig derom.

Varmen herude i Sorø, er som i Kjøbenhavn, tung og trykkende, det vil blive en heed Reise ned til Alperne, der i Brunnen ved Vierwaldstädter See i Schweitz haaber jeg at finde fra Dem Breve poste restante. Lad mig da, dersom De veed det, høre Noget om Dickens og hans Kone; Fru Jerichau kommer jo snart hjem og maa kunde give nogle Data; det Hele har særdeles bedrøvet mig. - Hils paa det hjerteligste Deres Søster og Svoger! - Tak for Deres trofaste Sind mod mig, uagtet, som De siger og vist har Ret i, vi i saa meget ere forskjellige; tak for Deres Overbærelse med mig i al min Pirrelighed! - Gid at De hiin Side Havet finde Dem vel og lykkelig, men ikke glemme at »Hjemmet«, Hjemlandet hernede, er paa denne Side af Kloden! - Gud glæde og velsigne Dem.

hjerteligst H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter