Dato: 1. april 1835
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[1. April 1835]

Idag faaer De kun nogle faae Linier fra mig gode Andersen! skjøndt De jo rigtignok kunde fortjene flere for Deres lange underholdende Brev; men da jeg hellere vil bie med at besvare det til jeg har læst Deres Bog skal disse Ord kun bringe Dem: Først, min hjertelige Lykønskning til Deres Fødselsdag imorgen gid De maa tilbringe den ret uforstyrret tilfreds i Deres Hjertes og Interesses Hjem, een lykkelig Dag er jo allerede meget værd, gid det maatte staae i Deres Magt ret at nyde den, saa De ikke maa føle Dem alt for ellevild stemt, hellere lidt veemodig, naar Mindet bringer Dem en Hilsen fra Deres skjønne Italien, hvor De dog alligevel for et Aar siden ikke tilbragte denne Dag saa gandske behageligt39 . Dernæst er det min Tak, som jeg ikke kan bie med at aflægge Dem fordi De vil sende mig Deres Bog, De kan troe jeg skjønner ret derpaa. - De har saa Mange, der vente denne Opmærksomhed af Dem, at jeg næsten undseer mig ved at forøge deres Antal. Dog, at Ingen blandt disse vil glæde sig mere over den end jeg, derom er jag overbevist, men en Forsikring er jo ogsaa det Eneste at jeg har sætte mod Deres Godhed, thi - jeg er nu saa indbildsk at trop at det fornøjer Dem at gjøre mig en Glæde! Tak gode Andersen!

Capiteloverskrifterne af Deres Roman interesserede mig meget at læse. De har rigtignok været særdeles flittig i den senere Tid, Deres Børnehistorier og "Liden Kirsten" maa De i næste Brev fortælle mig lidt om, samt hvorledes Geburtsdagen er gaaet af, vil De? Naar vi imorgen drikke Deres Skaal, har nok Louise C- bragt Dem sin Foræring og lille Viggo er i fuldt Arbeide med at opmuntre det store Geburtsdagsbarn, mon De da med en eneste flygtig Tanke vil mindes Fyen og Vennerne der? Levvel, gode Andersen, naar Improvisatoren ret tilgavns er gjennemstuderet, siger jeg Dem i et langt Brev hvad Indtryk den har gjort paa mig; gid jeg alt havde den! Naar jeg længes efter noget, kan jeg aldrig faae Tiden til at gaae! Jeg har mange Hilsner til Dem fra Forældre og Søstre, vi glæde os Alle til at see Dem til Sommeren, og den er der jo ikke saa grumme længe til, vi have allerede Violer her! - Den unge Lessøes Commission har Kalkar40 lovet at tage sig af, og han plejer at være en paalidelig Commissionair. Lev vel. Hils Fru L. fra Deres søsterlige Veninde.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost