Dato: 26. marts 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Slet Veir den 26 Marts 1835 ( s: Kjbenhavn )

Skjndt Bedstemoderen var den der sidst gldet mig med Brev, skal dog mit frste Epistel gjlde Dem, De maa nu gjre det af med Undskyldninger hos den kjre Bedstemoer. Lnge har jeg gaaet med den Tanke at skrive Dem til, men altid er det udsat, dog ikke af Ligegyldighed, som De vel er saa uartig at troe, men af just et meget smukt broderligt Gemyt. Jeg maa tale ret fortrolig med Dem! Er der nogle Bitter Draaber deri, da husk paa at Veien til Parnasset gaaer gjennem Tornebuske og ikke i hesperisk Deilighed. Deres lille Digt: Poesiens Toner har srdeles mange syntes godt om og jeg stter det temmelig hit, nu taler jeg frst til Dem, da jeg veed hvorledes man har vret stemt for det. De gav mig et Digt: Venskab, jeg overleverede det til H. P. Holst og han takkede mig derfor, som jeg har mldt Dem. Nogle Dage efter mdtes vi igjen, da havde han lst det og sagde: "Det er jo af en Dame! rimeligviis Jette Wulff. Jeg synes ikke om det!" Jeg spurgte om det var Damen, Jette Wulff eller Digtet han ikke syntes om; han svarede da, at nskede jeg det, vilde han stte det i Sndagsbladet; saa svarede jeg "nei!" baade i Deres og mit Navn. At Holst ikke syntes om Digtet har intet at betyde, hvorledes det staaer sig med Domme og Smag her i Byen skal jeg bedre mundtligt udvikle Dem. At han har Ting, dybt under Deres Digt, kan Sndagsbladet vise. Det var mig ellers ubehageligt at meddele Dem og jeg udsatte da at skrive, tog imidlertid det Digt af Dem, som tiltalte mig mest: Poesiens Toner, og sendte ham, det har De nok seet trykt og jeg kan forsikkre Dem, dersom det er nogen Fyldestgjrelse, at ret Mange fandt Digtet af Henriette langt smukkere end Digtene af Holst. - Den unge Digter er ellers et meget godmodigt, fortrffeligt Menneske og nsten kunde jeg falde paa at troe at fordi der stod en Dames Navn under Digtet har han vilde undgaae at optage det i et Blad, hvor han selv synger om en Anonym, saa de Fleste smile deraf, som nu Folk altid gjr af en ung Digters Kjrlighed. Resultatet er altsaa at Venskab ikke har virket paa Redacteuren, derimod Poesiens Toner og det maa jo endogsaa smigre Digterinden. Min Muse synes lnge at have tiet, dog er det ikke saaledes: Improvisatoren har tagen mig megen Tid op at reenskrive og den er istedet for 18 Ark som jeg har solgt den for, voxet ved Trykningen til 30, hvilket er mig et Tab paa 100 Rdlr, men lad gaae! Folk faa da Mad nok for Deres 10 Mk. Ikke Subscribentere komme nok ogsaa til at betale henved 3 Rdlr. Om senest 14 Dage har Deres Bedstemoder det Exemplar hun har tegnet sig for og De eet jeg beder Dem beholde til Tak for de smukke Breve De i Italien gldede mig med. Naar jeg kommer til Sommer, holde vi Forelsninger over dem. Jeg bringer oplysende Kobbere og Tegninger med til de fleste Steder i Romanen. Paa Tydsk kommer den allerede ud nu til Paaske, oversat af Professor Kruse, men Tittelen finder den tydske Forlgger for simpel, den er da omdbt til: troer jeg (i det mindste har jeg maatte foreslaaet Navn og givet flgende: "Der Sohn der Campagne oder, Rom, Neapel und Venedig; H. C. Andersens dnischen Roman "Improvisatoren" nacherzhlt von L. Kruse31 . Dernst har jeg skrevet et lille Syngestykke i to Acter: Liden Kirsten, som er antaget og med Musik af Bredal vil komme paa Scenen i denne Saison. Endvidere "Eventyr fortalte for Brn". De komme ud i Aprilmaaned og man vil sige: det er mit uddeligheds Vrk! Det oplever jeg nu ikke i denne Verden. Endelig har jeg begyndt paa en ny Roman32 , hvad den hedder veed jeg ret endnu. Seer De! er det Dovenskab? Nu lnges jeg ellers efter Sommer-Varme, efter at flagre ud, de syv, otte Alen til Fyen, det er nu mit Capri, Duften af Orangeskoven maa jeg der sge i Klvermarken og i de gule bler bag Bondens Huus, Pilene ere mine Olietrer, men Marmorguderne ere gaaet bort og har taget min himmelske Luft med, ingen af disse finder jeg. - Kan det more Dem skal jeg afskrive Dem Overskrifterne af Kapitlerne i min Roman, Personerne fik De saaledes, nu Indholdslisten, De kan da selv digte Dem en Roman fr min kommer, De skal da see hvad De har truffet. Altsaa: frste Deel: 1). Min frste Optrdelse. 2). Besget i Katakomberne. Jeg bliver Chordreng. Det nydelige Englebarn. Improvisatoren. 3). Blomsterfesten i Genzano. 4). Onkel Peppo. Natten i Kolosseum. 5). Kampagnen. 6). Besget i Palazzo Borghese. Barndomshistorien ender. 7). Skolelivet. Habbas Dahdah. Divina comedia. Senatorens Brodersn. 8). Et ukjrt og et kjrt Mde. Den lille Abbedisse. Den gamle Jde. 9). Jdepigen. 10). Det romerske Karneval. Sangerinden; 11). Bernardo som deus ex machina. La pruova d'un Opera seria. Min frste Improvisation. Den sidste Carnevalsdag. 12). Fasten. Allegris miserere i det sixtinske Kapel. Annunziata. 13). Billedgalleriet. Paaskefesten. Min Skjbnes Vendepunkt. 14). Bnderne fra Rocca del Papa. Rverhulen. Mit Livs Pavia." - Seer De! Det er frste Deel! Den foregaaer i Rom paa det sidste Capitel nr, som spiller i Albanerbjergene. Alt er Ting og Steder jeg selv har seet. Anden Deel frer Dem mere omkring i Italien og er vidst nok den interessanteste. Kapitlernes Overskrift i den, ere flgende. St nu selv Historien sammen. 1) De pontinske Sumpe. Terracina. En gammel Bekjendt. Fra Djavolos Fdeby. Orangehaven ved Mola de gaeta, den neapolitanske Signora. Neapel. 2) Smerte og Trst. Nrmere Bekjendtskab med Signora. Brevet. Misforstod jeg hende? 3) Vandring i Herkulanum og Pompeji. Aftenen paa Vesuv. 4) Et uventet Mde. Min Optrdelse paa Sant Carlo. 5) Santa. Eruptionen. Gamle Forhold. 6) Reisen til Paestum. De grske Templer. Den blinde Pige. 7) Eventyret i Amalfi. Den blaa Grotte paa Capri. 8) Hjemreisen til Rom. 9) Opdragelsen. Den lille Abbedisse. 10) Besget i Campagnen. Aftenen i Nepi. Terni. Skipperens Sang. Venezia. 11) Stormen. Soire hos min Banqueur. Podestaens Broderdatter. 12) Sangerinden. 13) Poggio. Maria. Annunziata. 14) Veronas Mrkvrdigheder. Milanos Domkirke. Mdet ved Napoleons Triumphbue. Drm og Virkelighed. Den blaa Grotte." - See det var anden og sidste Deel. Nu gad jeg nok vidst hvilke Capitler De og Tanten lover sig meest af. I frste Deel stemmer jeg for 3die, 5te, 7de og 14de og i anden Deel for 4de, 5te, 7de (isr). 10de, og 12te (det bedste i Bogen). - Min anden lille Bog: Eventyr fortalt for Brn indeholder fire originale Eventyr. 1) Fyrtiet. 2) Lille Klaus og store Klaus. 3) Prindssessen paa rten. 4) Lille Idas Blomster. Men nu om noget Andet! - Fru Drewsen har vret meget syg af Kopper, Lgen havde opgivet hende, men Gud skee Lov at hun lever! Af Hundred har neppe Een vret angrebet som hun. Huset var sprret, dog kom jeg daglig til Collins og har vret fri for Smitte. Jeg var ogsaa den frste, der fik hende at see, da hendes Sdskende fik Tilladelse dertil, men hun gruede for at vi skulde see hvorledes hun var forandret, imidlertid har hun dog hele sit venlige Udtryk i Ansigtet, er ganske den samme, skjnt Ar ved Ar over hele Ansigtet, men jeg troer de glattes ud, alt er en stor Deel forandret til det Bedre, men Haaret mister hun og alle Negle paa Hnder og Fdder! Hun laae, under Sygdommen nsten 14 Dage i Phantasering. Fr hen i Sommeren bliver hun vel ikke ganske helbredet, men da haabe vi, at hun vil komme til at see meget godt ud og ikke slemme Spor vil vre tilbage. Hendes herlige Humeur er alt i tiltagende. Den stakkels Louise gik meget igjennem under Ssterens (og Barnepigens) Koppesygdom, da hun maatte passe de smaa Brn, Nat og Dag. - For nogen Tid siden kom en Tjener til mig med Indbydelse at komme til den gamle Grosere?Enke Fru Bgel33 jeg troede det var en Feiltagelse, da jeg ikke kjendte Konen, men jeg blev bedt igjen, maatte komme. Den gamle Dame havde for eet af mine Digte fattet en srdeles Godhed for mig, jeg kom og fra den Dag har hun nsten overvldet mig med Opmrksomhed og Artighed. Hvert ieblik indviteres jeg, hun sender mig italienske Vine, Frugt og forleden en brillant Pariser?Slaabrok, guul i Bunden og med rde Roser, Lilla Silke Belte og Krave. Jeg har maatte vre en Aften hos Collins i den. Skjndt jeg har fri Comedie i Theatret indviterer Fruen mig i sin Loge i frste Etage, og nu driller Fru Drevsen mig og hele Familien der og siger at jeg skal have Fru Bugel, men det er en Kone paa 70 Aar og - hvad der er slemt, hun skal have den Underlighed at hun overvlder Folk hun kan lide, med Artigheder, men uden mindste Grund pludselig giver dem Afsked igjen, saa min maaskee staaer for Dren fr jeg veed det. Imidlertid er hun for ieblikket nsten altfor opmrksom og nydelig mod mig. Det er saa en lille poetisk Situation. Jeg sidder og skriver dette i den smukke Slaabrok. Ingemann har skrevet tre nye, smukke Fortllinger34 , som han i Dag har sendt mig. De ere virkeligt smukke. Det er en brillant Idee i Corsicaneren, han lader der en ung Mand opsamle de Blade Napoleon skrev og kastede ned af Klippen, naar han spadserede paa Sanct Helena. Paa Torsdag er det min Fdselsdag. Tnk da paa mig! rimeligviis er jeg den Dag i Hjemmets Hjem her i Byen c: det vil sige hos Collins fra Louise og Eduard faaer jeg bestemt Presenter og jeg glder mig dertil; Vor Herre kunde rigtignok overraske mig med en italiensk Reise, det var det Bedste af Alt, nsten bedre, end at blive kjrt i en Liigkiste paa Kirkegaarden, men der skeer jo ikke Mirakler i vores oplyste Tid. Jette Wulffs Been er endnu daarligt, hun er i Rom, men faaer intet at see, Maaneder flge paa hinanden! Det er dog hist srgeligt! Om otte Dage skal Hartmanns og Hertz nye Opera: Corsaren frste Gang gives, den nye Sangerinde Jomf: Holst, har Hovedpartiet deri35 . Hun har en brillant Syngestemme. ehlenschlgers Rvere36 , er det sletteste jeg har seet af ham, det kjeder ogsaa alle Mennesker, ingen rose det - uden Bladene, men de snakke veed De nok! - Her falde mange Nser i denne Tid, isr for de politiske Folk! vil De sige Deres Bedstemoder at med Foersom er det ikke Tilfldet - saa forstaaer hun mig nok. Kirchheiner beder mig hver Gang jeg seer ham, dog at besge sig, men jeg har endnu ikke vret der, jeg er saa utroligt i Hnder; hans Stemme er snart borte, desvrre! Faaborg skal synge smukt! men Figuren - ! ja gid han havde min priselige Tyndhed. I dette jeblik fik jeg fra Bogtrykkeren de to sidste Ark af min Roman, nu mangler kun Tittel og Register, maaskee kan jeg faae den frdig til den 2den April, saa have vi Geburtsdag sammen, Ddsdag vil jeg haabe vi ikke slumpe med, den skal smukt blive tilbage og naar Ingen veed hvor Poeten sover, fortller den om hans Drmme i det jordiske Paradiis, hvor Oldtidsbyer opstaae fra de Dde! mit bella Italia! Den unge Lsse i Toldkammeret37 , har ret indstndigt bedet mig at skrive til nogle dle i Odense, der vare enkelte Bger paa Broms Bogauction38 han saa gjerne vilde have, vil De ikke see om det var mueligt han kunde faae indlagte, men kun til de vedfiede Priser, (der betales jo 6 Uger efter) der kommer jo nok een af Deres Bekjendter der, som Kjber vel (Det kan skrives paa Fru Lesses Navn i Kjbenhavn) de af de Bger der kan erholdes for den vedtegnede Priis. Deres Bedstemoders Forlangende om Indrykkelsen i Adresseavisen er besrget, det kostede 3 Mark og 4 Skilling. Hils dem nu allesammen! Gjennem Hempel sendes Dem Improvisatoren og glder De mig ikke fr med Brev, saa maa jeg have det naar De og Tanten lse Bogen, De sige mig begge omstndeligt, hvad der har grebet Dem. Deres broderlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus